Zomertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring in de Nieuwe Kerk EVENEMENTEN Goeree-Overflakkee 9 badkrant Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee Diversiteit Tweede Kamerlid Eversdijk spijbelde van Koeweit-debat om opening te verrichten ZIERIKZEE - Het Tweede Kamerlid drs H. Eversdijk vond de Zomertentoonstelling van de Zeeuwse Kunstkring in de Nieuwe Kerk te Zierikzee belangrijk genoeg om te spijbelen van het Koeweit-debat dat werd gehouden in Den Haag. Van het Binnenhof spoedde hij zich naar Zierikzee om de ope ning te verrichten van de expositie waarbij werk wordt ge toond van twintig professionele kunstenaars uit Zeeland. Geen achtergebleven gebied Woensdag 26 juli Vrijdag 21 juli Donderdag 27 juli vrijdag 28 juli Maandag 24 juli Dinsdag 25 juli Zaterdag 22 juli zaterdag 29 juli Bruinisse Hal van het gemeentehuis. Expositie werk van Ria Baauw uit Goes: aqua rellen en olieverfschilderijen. Tot sep tember van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. Zierikzee Tijdens open kerkdagen in Gasthuis kerk foto-expositie van fotografe Jen ny E.Wesly. Tema: Joods leven in Ne derland. T/m vrijdag 11 augustus op elke maandag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur. halve zondag) van 13.30-16.30 uur. En tijdens ringdagen in Burgh en Haam stede van 10.00 tot 16.30 uur. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal. Expo sitie schilderijen van Rinus Roon. Tot eind juli. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5. Overzicht geschiedenis Brouwers haven en expositie Brouwershaven en de landbouw in de 19e eeuw. Ge opend tot eind september maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Ouddorp Museum Ouddorps Raad- en Polder huis, Raadhuisstraat 4. Tentoonstel ling Vlinders (n.a.v. 1989 Vlinderjaar). T/m 28 juli. Openingstijden: juli en augustus: maandag t/m zaterdag 10.00-13.00 uur, 14.00 t/m 17.00 uur. Zondags gesloten. Goedereede In Klein Loogement, Noordzijde Ha ven 29. Litho’s van Jan Voerman sr. 20 originele litho’s uit het Verkade Album in combinatie met glas van Mirande v. d. Waal en Woutje Schaafje uit Rotter dam. Gedurende de gehele maand juli. Op twee zaterdagen zal een de monstratie glasblazen plaatsvinden. Ook nu bestond al bij de opening van de expositie veel belangstelling voor de kunstwerken. Omdat het werk van Ouddorp - Toeristendag in centrum Ouddorp, georganiseerd door plaat selijke ondernemersvereniging met ongeveer 120 kramen; om 22.00 uur vuurwerk aan Noordzeestrand tussen Paal 10 en de Zeester. Tot de 20 exposanten behoren tien kunstenaars die op Schouwen- Duiveland wonen. Het zijn Hetty de Wette, Waalko Dingemans en Miems van Citters uit Burgh-Haamstede. Pe ter Jansen, Saskia Eggink-du Burck, Ad Braat en Tessa Braat-Voorhuis uit Zierikzee. Cocky Btuijnzeel uit Noord- Dirksland In gemeentehuis. Tentoonstelling ou de polderkaarten van Goeree en Overflakkee. Tot 1 augustus. Herkingen Theetuin De Bongerd. Expositie van Anneke van der Meer-Rentes met olieverfschilderijen. T/m 23 juli, dage lijks van 10.30 tot 22.30 uur. Ouddorp - Disco in de Dorpstienden, verzorgd door Let's Dance drive-in show, 20.00 uur. Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. In toren bevinden zich ondermeer oudé cellen. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar bij plaatselijke VVV. Rondleidingen om 18.30 uur en 19.30 uur. Ouddorp - Natuurwandeling vanuit de Gereformeerde kerk aan de Dorps weg door uniek schurvelingengebied. Vertrek om 19.00 uur onder begelei ding van gidsen. Haamstede Grote Kerk. Tentoonstelling Bijbelse schilderijen. Tevens middagpauze- dienst (12.30-13.00 uur). Ook is er een boekenstand in de kerk. Tijdens Ring dagen 10.00-17.00 uur (20, 27 juli, 3 en 10 augustus). Renesse Expositie schilderwerken van Marja de Lange in de Hervormde kerk, ge opend gedurende maanden juni T/m september, op dinsdag- en donder dagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur. Ouddorp - Sprietlopen aan de haven van Ouddorp. Dezelfde dag is er nog inschrijving mogelijk tot 12.00 uur bij de jurytent aan de haven. Gelijktijdig is het mogelijk een zeiltocht te maken over het Grevelingenmeer. Afvaarten 10.30, 11.45, 13.00, 14.45, 16.00 en 17.15 uur. Zierikzee Stadhuismuseum. Expositie Kleder drachten, het behouden waard. Tot 1 oktober van maandag tot en met vrij dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Zierikzee Openbare bibliotheek de Stolpe. Ten toonstelling Vervoersmiddelen in Zee land. T/m woensdag 26 juli. Ouddorp Atelier 't Ooilam, uitgang parkeerter rein Dorpstienden. Bloemen en landschap-aquarellen van Janny van Damme. Dagelijks geopend in het sei zoen, daarbuiten op zaterdag en ver zoek. Tel. 01878-2228. Ouddorp Gereformeerde kerk aan de Dorps weg (ingang Dorpstienden). Expositie gericht op de natuur. In samenwer king met de Stichting Zuidhollands Landschap en de Vereniging tot Be houd van Natuurmonumenten zijn er mooie en interessante dingen te be zichtigen. T/m zaterdag 12 augustus. Dagelijks (behalve zondags) van 10.00-12.00 uur en op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag avond van 19.00-21.00 uur. Zierikzee In expositieruimte de Eenhoorn, Ha venpark 14. Tentoonstelling aquarel len Ingrid Walpot tot en met 30 juli da gelijks geopend tussen 11.00-17.00 uur (donderdagavond ook tot 21.00 uur) Zierikzee Burgerweeshuis. Zomertentoonstel ling Ad en Tessa Braat. Expositie van dertig beeldhouwers omvat tuinbeel den in brons en steen (in de tuin). Bin nen in Burgerweeshuis zijn vitrines met klein plastic en klein antiek inge- richt. Tot 12 augustus, van maandag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur. nen. Start vanaf de werkschuur West- duinweg 37, net voorbij de kruising Klarebeekweg-Westduinweg, 10.00 uur. Toegangsbewijzen verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Stellendam - Zwemfestijn in zwem- complex 't Zuiderdiep, Zuiderdiep- straatweg 4, 10.00 uur. Jong en oud kan hiervoor inschrijven in het zwem bad of bij het VVV-kantoor. Opgeven voor vrijdag 21 juli. Ooltgensplaat - Dauwzwemmen in zwembad De Singel, 07.00 uur. Zwem men en wandelen. Bij terugkeer ont bijt. Inlichtingen 01873-1385. Sommelsdijk Streekmuseum. Tentoonstelling over beugvisserij van Middelharnis zoals die tot ongeveer 1920 was, met voor werpen uit de eigen collectie van het Streekmuseum en uit het bezit van particulieren. Tot 1 oktober. Tevens expositie foto’s en voorwerpen m.b.t. de visserij van de kop van het eiland Goeree-Overflakkee, zoals die was en is. Ouddorp - Autopuzzeltocht, georga niseerd door de Ouddorpse konijnen en pluimveefokkersvereniging Nut en Genoegen door Ouddorpse omge ving, start en finish parkeerterrein dorpstienden, 18.30 uur. Ouddorp - Voetbaltoernooi op velden van WFB aan de Hofdijkseweg te Ouddorp, waarvoor elke camping of bungalowpark kan inschrijven. Er kunnen twaalf campings deelnemen. twintig verschillende mensen betreft is de Zomertentoonstelling alleen al verrassend door zijn grote diversiteit aan stijlen. De kleine, fijne etsen van Saskia Eggink-du Burck naast de landschappen van Hetty de Wette. De olieverfschilderijen van Hans Cool naast die van Cocky Bruijnzeel. Van de ene sfeer in de andere. Mede door de wijze waarop de expositiepanelen in de Nieuwe Kerk zijn neergezet, een boeiende rondgang. gouwe, Hans Cools uit Kerkwerve en Marijke Folkertsma uit Nieuwerkerk. „Ik vind het heel bijzonder dat zoveel kunstenaars van dit niveau kans zien om in een kleine provincie als de onze met hun werk, met hun kunst aan de kost te komen. Al dan niet met een bij baan”, aldus Eversdijk in zijn ope ningswoord. Hij was van mening dat het goed zou zijn als alle gemeenten in Zeeland een subsidie-regeling in stelden voor de aankoop van beel dende kunst uit de Zeeuwse Kunst kring. Zierikzee Atelier/galerie Arna Jurg en Arnoud Boering, poststraat 14. Expositie ge durende het gehele seizoen geïnspi reerd op de jaargetijden. Dinsdag tot en met zaterdag tussen 11.00-16.00 uur geopend. Burgh-Haamstede Kunstnijverheid Atelier 't Oute 'Uus, J. J. Boeijesweg 6. Aquarellen, brood deeg en karakterpoppen van Addy Bliek. Zaterdagmiddag geopend en op telefonische afspraak. In de vakan tieperiode ’s middags geopend vanaf Se rooskerke In restaurant De Waag. Expositie van M. Verbeek-Kortekaas uit Den Bom mel met aantal fantasiepoppen. Tot ongeveer begin augustus. Burgh-Haamstede Bewaerschole, Weststraat 18. Exposi tie diverse verzamelingen van parti culieren (o.a. brillen, vogeischedels. Afrikaanse hoofddeksels, speldjes etc). T/m 5 augustus, dagelijks (be- Neeltje Jans Delta expo, expositie verkeer, vervoer, communicatie tot 31 maart, dagelijks van 10.00-17.00 uur (maandag en dins dag gesloten). Noordwelle Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Handgedraaide pottery in aardewerk en porcelein, Pit fire en Raku. Verder handgevormde Landschappen en vrouwen. Werk van: Nel de Bruin, Hanneke Keuning en Karin Raak. Per manente expositie. Dinsdag t/m zater dag 13.30-17.30 uur. Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Play-back tot 16 jaar bij camping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Excursie in de Kleistee. Start vanaf het toegangshek, te berei ken door het pad in te slaan naast Kia-Ora, Dijkstelweg 19, 19.00 uur. Toegangsbewijzen verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. Kaarten uitslui tend verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Eerste rondleiding vertrekt 18.30 uur van het museum „Ouddorps Raad- en Polderhuis’< Raadhuisstraat 4. In dien belangstelling voor een tweede rondleiding vertrek 19.30 uur. Goedereede - Bridge-drive in vereni gingsgebouw Oostdam, 19.30 uur. Opgave bij dhr. Stok, tel 01879-1974. Middelharnis - Braderie: Marktkra men in winkelcentrum d’n Diek, de monstraties, oldtimer-show. Er spelen diverse muziekbandjes op d’n Diek. Middelharnis - Braderie-jazz in het Diekhuus, 21.15 uur. Inschrijfformulier bij de VVV in Oud dorp, aanvang wedstrijden 09.00 uur. Ouddorp Excursie in natuurreservaat De Kwade Hoek. Verzamelen om 19.00 uur bij het zgn. Plaatje, eind Oostdijkseweg. Toegangsbewijzen al leen te verkrijgen bij VVV-kantoor. Bij regenachtig weer laarzen meebren gen. „Het belang van deze expositie is dat ze laat zien wat Zeeland op dit terrein heeft te bieden. Al zijn we dan een kleine provincie, wat kunst betreft zijn we beslist geen achtergebleven ge bied”. Eversdijk wees er op dat de Zo mertentoonstelling in een gebouw als de Nieuwe Kerk, in een stad als Zie rikzee ook de aantrekkelijkheid van de regio vergroot voor de recreanten De Zomertentoonstelling van de Zeeuwse Kunstkring is tot en met 15 juli op werkdagen te bezichtigen van 11.00 tot 17.00 uur. Het mooie licht in de Nieuwe Kerk was een van de redenen waarom de Zeeuwse Kunstkring ook dit jaar voor deze lokatie koos om haar Zomerten toonstelling te houden. „En we hopen dat voortaan elk jaar te doen als de ei genaar van de kerk, de stichting Ou de Zeeuwse Kerken ons gastvrijheid wil verlenen”, aldus de voorzitter van de Zeeuwse Kunstkring, J. H. Scheu- erman. De vereniging stelt zich tot doel om de aangesloten kunstenaars de gelegenheid te bieden hun werk te exposeren. Vorig jaar trok de Zomer tentoonstelling in de Nieuwe Kerk ruim 1500 bezoekers. Goedereede - Vrijdansavond in Ver enigingsgebouw Oostdam. 20.00 uur. Ouddorp - Disco-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Bingo bij camping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Excursie in de Wetsdui- Stellendam - Nationale zwemvier- daagse in 't Zuiderdiep, Zuiderdiep- straat 4. Minstens vier dagen 500 me ter zwemmen (twintig banen) in eigen tempo. Een zwemevenement voor jong en oud. Ouddorp - Bingo in de Dorpstienden, 20.00 uur Goedereede - Tropisch buffet in Ver enigingsgebouw Oostdam, aanvang 19.30 uur (reserveren 01879-2321). Middelharnis - Braderie met talloze marktkramen op D’n Diek met diverse koopwaar en demonstraties. Ook kunstmarkt. Ouddorp - Circus Holliday op par keerterrein aan einde van de Ooster- weg, voorstellingen om 16.00 uur en 19.00 uur (voorverkoop plaatselijke VVV). Ouddorp - Strandloop over twee af standen (5 en 10 kilometer). Start om 18.00 uur vanaf de Zeester aan Noor- derzeestrand (inschrijven vanaf 16.00 uur). Zierikzee Tweede verdieping Maritiem Mu seum. Tentoonstelling Heistse vis sers, 75 jaar geleden als vluchtelin gen in Zierikzee. T/m zondag 30 juli maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 1700 uur en in juli ook op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 9