r Braderie Middelharnis boordevol activiteiten Eerste Brouwse zomermarkt Veel activiteiten bij Aquadelta in Bruinisse Eerste Duitstalige Badkrant voor Oosterburen gepresenteerd en te- w badkrant d KI ER rm e I ant /IAN )u’ HOOG/LAAG WATER t Bn» l* ska ian llf 3 badkrant Bijeenkomst in kasteel Moermond te Renesse Klederdracht Welkom 1 Itl /ers Disco Zeiltochten vlees baar wenst jxtra ens in Braderieën, disco en playback- en soundmixshow MIDDELHARNIS - De komende weken wordt in Middelharnis nog vier weken lang, iedere vrijdag, braderie gehouden. De straten en pleinen in het centrum van Middelharnis staan dan weer boordevol met activiteiten. Het Diekhuusplein, de Westdijk, Zandpad en Beneden Zandpad worden opgevuld met verschillende kramen, die voor een sfeervol geheel zor gen. De braderiedagen zijn vrijdag 14, 21 en 28 juli en 4 augustus. Vijf vrijdagen lang in het centrum van Middelharnis BRUINISSE - Negen weken lang is er weer van alles te doen bij Aquadelta in Bruinisse. Een reeks van negen maandagen wordt er braderie gehouden. De braderie behelst een flink aantal kramen op en rond het Centrumplein. Tijdens de bra derie zijn er verschillende artikelen te koop, van CD’s, schel pen, sieraden en porselein tot dekbedovertrekken en ge reedschap. IEK’ FARM RENESSE - Tijdens een korte bijeenkomst in kasteel Moer mond te Renesse heeft de burgemeester van de gemeente Westerschouwen, mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Leen heer, de eerste Duitstalige Badkrant in ontvangst genomen. Ze kreeg de krant uit handen van A. van der Wouden van drukkerij/uitgeverij Lakenman en Ochtman te Zierikzee. Dit bedrijf heeft het initiatief genomen dit zomerseizoen een Badkrant in de Duitse taal uit te brengen. Hf izellig er. orgens jur 64 /pe i2 Oplage 26.000 7 urksbad igen korrekte ><>rdgou« lebank ing. .op Goeree ljuli 5 juli 6 juli tjuli II juli lenesse 4 juli IS juli Bjuli II juli 2juli 3 juli Tjuli ljuli ljuli ljuli ljuli ljuli ljuli 12.54 13.56 14.35 15.15 15.55 16.36 17.18 17.57 18.41 Het initiatief is enthousiast ontvan gen. Niet alleen hebben diverse lan delijke bladen aandacht besteed aan het initiatief, ook de belanghebben den in de streek zijn blij met de nieu we krant. Bijvoorbeeld de kersverse directeur van de provinciale VVV in Zeeland, ing R H. ter Heide, laat we ten de Duitse krant een goede ontwik keling te vinden. De eerste investeringen zijn door de drukkerij in Zierikzee gedaan, maar Verhoeven liet wel weten dat het ook in de toekomst gedragen moet wor den door alle belanghebbenden. Het bedrijf wil de krant ook volgend jaar gratis laten verschijnen en daarom is weg, Langeweg en Beneden Zand pad. Van 20.45 tot 21.45 uur is er een optreden van Albert West en is er een looporkest op D’n Diek. op 1.10 2.20 3.15 4.10 4.55 5.40 6 25 7.15 7.55 12.44 13.46 14.25 15.05 15.45 16.26 17.08 17.47 18.31 Uitgave en druk: Drukkerij Lakenman Ochtman bv Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee Postbus 1, 4300 AA Zierikzee telefoon 01110-16551 telefax 01110-14315 Advertentieverkoop: Voor zowel Schouwen-Duive- land als Goeree-Overflakkee Francien Ras, 01875-2198 (bgg 01110-16551). Redactie: Tijdens kantooruren 01110-16551 (tst. 45) en daarbuiten 01110-15071. Op de tekstpagina’s besteedt de re dactie aandacht aan zaken als de Stormvloedkering, het historische Zierikzee, de Visseriidagen in Rruinis- se en de Brouwersdam. Daarnaast is er veel praktische informatie opgeno men over activiteiten, zoals die in de zomermaanden plaatsvinden en ru brieken als de artsendiensten bijvoor beeld Nadat de eerste burger de krant in ontvangst had genomen werd de bij eenkomst afgesloten en gingen twee medewerksters van de uitgeverij in klederdracht Renesse in om de exem plaren uit te delen. De uitgeverij heeft veel medewerking gekregen van de Stichting Promotie Schouwen-Duive- land, die met haar dubbeldeksbus een deel van de distributie naar de VVV-kantoren voor haar rekening heeft genomen. Hoogwater 12.00 0.35 1.30 2.16 2.55 3.36 4.11 4.51 5.32 6.15 Hoogwater 12.35 13.50 14.45 15.35 16.25 17.10 17.55 18.40 19.20 20.00 Hoogwater 11.50 0.25 1.20 2.06 2.45 3.26 4.01 4.41 5.22 6.05 Tijden hoogwater te Bruinisse: ±100 minuten later dan Renesse. (Bij open Stormvloedkering) Tijden hoogwater te Westenschou- +10 minuten vroeger dan Re- nesse. Laagwater +6 uur later dan bovenge- loemde tijden. L O-vertegenwoordiger A. van der Wedden overhandigde het eerste exem plaar aan burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer (Foto: Joop van Houdt). lierikzee Jjuli 17 juli II juli 19 juli 8 juli 11 juli 2 juli 13 juli Speciale uitgave voor de re creant op Schouwen-Duive- land en Goeree-Overflakkee. onder redactionele eindverant woording van de Zierikzee- sche Nieuwsbode. De Bad krant verschijnt in het zomer seizoen dertien keer en is op tal van plaatsen, zoals winkels, campings en VVV-kantoren gratis verkrijgbaar. Ook wordt de Badkrant in enkele gebie den huis-aan-huis bezorgd Tijdens de bijeenkomst in Moermond werden de genodigden welkom gehe ten door L en O-directeur Van 't Le ven. „Wij van L en O zijn chauvi nistisch genoeg om trots te zijn om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de promotie van Schouwen-Duive- land richting onze Duitse gasten, die al jaren een vaste kern vormen van de recreanten op dit eiland”. Van 't Leven ten worden twee keer per dag gehou den en er kunnen per keer 25 perso nen mee. De rest van de weken is er in het Pleintheater ook weer van alles te beleven. In de periode tussen 15 ju li en 24 augustus is er iedere dinsdag avond een kinderbingo met leuke prij zen. Het geheel wordt aangevuld met een springkussen, minicars, poppenkast, draaiorgelmuziek en standwerkers Zanger Lou Patrick zorgt voor de mu zikale omlijsting. Een van de wekelijks terugkerende activiteiten tijdens de braderie is het pony rijden. Op de maandagen 17 en 31 juli en 14 en 28 augustus staat er een helikopter op het park, waarmee iedereen een rondvlucht van zeven minuten kan maken. het nodig, dat de krant voldoende ad verteerders heeft. Voor de eerste uit gave heeft belangstelling zeker niet ontbroken. Het twintig pagina’s tellen de blad heeft maar liefst meer dan twaalf advertentie-pagina’s. Sluitingstijd advertenties: Vrijdag voor de verschijningsweek. W0UWERSHAVEN - Voor de smalstad zit de eerste zomermarkt er weer op. fe markt wordt georganiseerd door de middenstandsvereniging van Brouwers- taven. ,,De eerste in een reeks van vier zomermarkten is prima verlopen. Er ïsleuk verkocht en het weer zat gelukkig mee”, aldus S. van Beveren, één van te organisatoren van de zomermarkt. ,,De markt is dit jaar groter dan andere Ven. Vorig jaar stonden er maar vijfentwintig kramen. Dat aantal is nu uitge leid naar tweeëndertig". Tijdens de markt is van alles te koop. Van antiek en turiosa tot etenswaren en kleding. Voor de jeugd is een springkussen opge held, waar naar hartelust op gesprongen kan worden. De volgende zomermarkt I al zijn op 21 juli, 4 augustus en de laatste zomermarkt zal gehouden worden °P 18 augustus. Het is de eerste keer, dat in Zeeland een Duitstalige krant wordt uitge bracht voor de recreanten. De Zierik- zeese drukkerij brengt al vijfenvijftig jaar de Badkrant uit. maar heeft dit jaar voor het eerst de stap gezet voor de Duitse versie. Deze verschijnt in een oplage van 40.000 exemplaren op Schouwen-Duiveland en Goeree- Ovèrflakkee. Het idee werd vorig jaar geboren naar aanleiding van gelui den vanuit de streek. Door het toene mend aantal Duitse gasten nam ook de vraag naar leesbare informatie toe. wilde de krant duidelijk als een eilan delijk initiatief zien en niet louter al leen dat van een drukkerij/uitgeverij in Zierikzee. Diezelfde mening was ook C. X. A. Verhoeven, de commerciële man van de uitgeverij in Zierikzee, toegedaan. Hij benadrukte het belang van een Duitse krant als comrnunicatie-or- gaan Het levert een wezenlijke bijdra ge aan de kwaliteitsverbetering, zoals die door toeristisch Zeeland wordt na gestreefd Vrijdag 14 juli is er aan het Beneden Zandpad een grote truckersshow De truckerrijders strijden dan om de be ker voor de mooiste truck. Eén van de speciale attracties is een heuse Ame rikaanse truck. De route, die wordt ge reden, begint bij het Industrieterrein en voert langs Oosthavendijk, Water weg, Oudelandsedijk, Molenweg, Rottenburgseweg, Doetinchemse- straat, Hobbemastraat, Schoolstraat, Beneden Zandpad, Krak, West-Ach- terweg, Dorpsweg, Koningin Juliana- Er wordt ook een grootse playback en soundmixwedstrijd gehouden en zaterdagavond wordt de zaal van het Pleintheater omgebouwd tot een heu se disco. De zondagavonden zijn ten slotte ingeruimd voor de goklustigen. Dan wordt er een grote bingo-avond gehouden met verschillende prijzen. Over het Grevelingenmeer kunnen vanaf maandag 17 juli zes weken lang zeiltochten worden gemaakt met oud- Hollandse zeilschepen. De zeiltoch-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 3