Afrastering bij uitkijktoren Verjongingskuur voor strandje Ouwerkerk Misschien volgend jaar pas onderzoek aan Brouwersdam k M ije badkrant 5 Gemeente Goedereede vindt enquête van f 110.000,- te duur 'i;.,,', ’Dam-recreanten’ r 38 OUWERKERK - Het stran !je bij Ouwerkerk wordt, als alles volgens plan verloopt, in de eerste week van juli opgespo ten. Om dit werk te klaren heeft de gemeente Duiveland de Heidemij in de arm genomen die het project voor haar coör dineert. Het zand waarmee het strand opgespoten wordt, is afkomstig uit de zuidelijke uitloop van de Oosterschelde en het Brabantse vaarwater. BROUWERSDAM - Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat het geplande onderzoek aan de Brouwersdam uitgevoerd gaat worden. In ieder geval wordt het één jaar opgeschoven, omdat de gemeente Goedereede het totale bedrag van 110.000 gulden aan de hoge kant vindt. ,,We vinden het nog al een erg dure zaak om 110.000 gulden te betalen voor al leen maar een enquête. We hadden liever gezien dat daarbij ook enkele beleidsaanbevelingen voor de Brouwersdam za ten”, aldus de burgemeester van Goedereede, G. van Vel- zen. R- 3S***S*^ .r j I f Op een rijtje te zetten. Ook de provincie 1 J- 3 10 BURGH-HAAMSTEDE - Het heeft even geduurd maar de renovatie van de uit kijktoren aan de Adriaan van der Weydeweg bij Burgh-Haamstede is achter de rug. Dat werd onlangs bekend gemaakt tijdens de vergadering van de commis sie openbare werken van de gemeente Westerschouwen. Op de vergadering van de commissie kwam een voorstel aan de orde om een krediet van f 3000,- beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een afrastering rond de toren. Dit om te voorkomen dat het publiek vanaf het plateau waarop de toren gebouwd is het natuurgebied in gaat. Renovatie van de uitkijktoren bleek vorig jaar nodig omdat er betonrot geconstateerd was. De raad stelde toen voor de renovatie een krediet van 38.000 gulden beschikbaar. Nu is gebleken dat het karwei, inclusief het plaatsen van de afrastering zo’n 3000 gulden duurder uitpakt. De commis sie had er geen enkele moeite mee en adviseert het college unaniem om het gevraagde krediet beschikbaar te stellen. Het strand zal tijdens deze werkzaam heden minimaal vijf dagen afgesloten zijn. „Er worden borden geplaatst om de bezoekers op de hoogte te bren gen dat ze geen gebruik kunnen ma ken van het strand. Ook zullen er mensen van ons rondlopen om be zoekers en nieuwsgierigen van de werkzaamheden weg te houden. Of dat lukt weet ik niet, maar als ik kijk hoe het gaat bij Katseveer zal het te- genvallen. We sturen daar mensen weg en als we onze rug gedraaid heb ben zitten ze weer op het strand”, al dus een woordvoerder van de Heide- Projectgroep Speerpunt Brouwers- dam, van de provincie Zeeland, kwam enige tijd geleden met het verzoek om een onderzoek te starten naar het ge bruik van de Brouwersdam. Hiervoor zouden duizend ’dam-recreanten’ en 350 verblijfsrecreanten ondervraagd moeten worden. De provincie vraagt daarvoor een bijdrage aan de ge meenten Middenschouwen, Wester schouwen en Goedereede. Ook het Grevelingenschap heeft in wordt, als alles via plan loopt, de eer ste week van juli gestart met het strand bij Ouwerkerk. „We houden zo een half seizoen over voor de vakan tiegangers. Voor de toeristen betekent dit dat ze weer een schoon strand hebben om van te genieten”. De reddingsbrigade Ouwerkerk/ Zie- rikzee vindt het een positieve zaak dat het strand wordt opgespoten. „Het Het strandje bij Ouwerkerk dat hoogstwaarschijnlijk de eerste week van juli op gespoten wordt. Projectgroep Speerpunt Brouwersdam wil verschillende damrecreanten' on dervragen om zo tot een goed beleidsplan voor de Brouwersdam te komen. i ici cvciii lyci lovi iap neen ui- middels een bijdrage toegezegd in het benodigde bedrag. In eerste in stantie was het totaalbedrag 130.000 gulden, maar dat is inmiddels ver laagd naar 110.000 gulden. De ge meente Westerschouwen heeft in de jongste raadsvergadering besloten om haar bijdrage van 20.000 gulden te betalen en Middenschouwen heeft in principe ook al ja gezegd. De provincie Zeeland heeft de Brou wersdam als een zogenaamd speer punt aangewezen. Om zicht te krijgen op de te verwachten ontwikkelingen aldaar wil de provincie het onder zoeksbureau Terp inschakelen. Dat bureau had te kennen gegeven nog in iiili wan Hit iaar to uuillon ctorton Moor burger is de inhoud van de offerte. I „Met het bedrag ben ik het niet eens. Van Velzen stelt wel met nadruk dat er een onderzoek aan de Brouwersdam moet worden gehouden. „Om zo tot een goed beleid te komen. Daar zul len we ons niet aan onttrekken”, aldus Van Velzen. Hij vertelt dat er aan de Brouwersdam inderdaad iets moet gebeuren om zo tot verantwoorde be leidspunten te komen. In het onder zoek moet volgens hem ook Port Zé- lande worden betrokken. juli van dit jaar te willen starten Maar dat is inmiddels opgeschoven naar volgend jaar, tenminste, als de ge- Zuid-Holland, die graag mee wil doen, is pas later ingeschakeld bij het onderzoek”. Het tweede bezwaar van de eerste Als je toch ziet dat je alleen al voor een enquête zo veel geld moet neer leggen, dan is dat heel wat”. Het der de struikelblok is, dat er ad hoc over het neer te tellen bedrag beslist moest worden. „We willen daarover niet hals over kop over beslissen. We willen de plannen eerst goed bekij ken”. In september zal er waarschijn lijk verder worden gepraat met ge meenten en provincies over de vraag hoe het nu verder moet met het voor nemen van Speerpunt Brouwersdam. mij, die de werkzaamheden bij het strandje van Ouwerkerk uitvoert. Het project in Ouwerkerk gaat in sa menwerking met Rijkswaterstaat. „Wij zijn op dit moment het Brabantse vaarwater aan het baggeren. Dit zand kunnen we niet opslaan en dan ver volgens ergens naar toe brengen. Dat wordt veel te kostbaar”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De reden dat het in het zomerseizoen moet gebeuren heeft een aantal facto ren. „Enerzijds is dit de mooiste tijd om te baggeren. Met het mooie weer kunnen we veel produktie maken. An- meente Goedereede instemt met de gevraagde bijdrage. In feite zijn er drie dingen waar Van Velzen zich niet in kan vinden. In de eerste plaats de betrokkenheid van de gemeente Goedereede en Zuid-Hol- land. „Wij zijn pas in een later stadi um bij de plannen betrokken en dan kost het nog wel enige tijd om alles op In een reactie aan recreatie-gedepu- teerde J. B. Ventevogel van de provin cie Zeeland erkent hij inderdaad dat de gemeente Goedereede pas laat bij de plannen werd betrokken. „Ik wil ook beslist de zwarte piet niet naar de burgemeester van Goedereede schui ven, want hij is er pas laat bij betrok ken geweest”, aldus Ventevogel. De gedeputeerde vindt ook dat er best wel wat is te zeggen om het plan een jaar op te schuiven, maar desalniette min vind ik het buitengewoon jammer dat het onderzoek hierdoor een jaar wordt opgeschoven”, aldus Ventevo gel. was hard nodig dat dat gebeurde. Bij laag water was er nog een klein stukje strand zichtbaar maar bij hoogwater was er niets te zien. Het is misschien een beetje een ongelukkige tijd, maar we krijgen er een mooi strand voor te rug en dat is ook wat waard”, aldus Dick Meeles, secretaris van de red dingsbrigade die gevestigd is bij het op te spuiten strandje van Ouwerkerk. derzijds heeft het te maken met de subsidie die aangevraagd is door de gemeente”. Als het aan Rijkswaterstaat gelegen had, was ze vorig jaar al aan het bag geren geweest, maar aangezien de geldelijke tegemoetkomingen van de overheid op zich lieten wachten kon er dit jaar pas een begin gemaakt worden met het baggeren. „Daarbij komt dat ons motto is: werk met werk maken. Er is een aantal projecten, waaronder bijvoorbeeld Katseveer en Tholen, dat ook het zand van ons koopt. Daarmee kan de Heidemij in dit geval ook aan het werk. Op deze manier werkt het ook kostenbespa rend”. Blijft het feit staan dat het te gen het zomerseizoen gebeurt en dat niet iedere genieter van het strand bij Ouwerkerk hier blij mee zal zijn. De planning van de Heidemij is om het werk voor de aanvang van de bouwvak-vakantie klaarte hebben. Er )len

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 5