Toeristendagen Zierikzee: vijf dagen straatspektakel badkrant a HOOG/LAAG WATER Rommelmarkt Expositie verzamelingen Bewaerschole Open kerk dagen in Zierikzee Race bed rijf s- vaartuigen 9 ij badkrant 3 Voor het eerst avondprogramma op dinsdag 8 augustus Trefpunt Capriolen Nieuwe Kerk Veiling Kleintjes Rondvluchten 9C ZIERIKZEE - De straten gevuld met voortslenterende dag jesmensen en Zierikzeeënaars met een vrije dag, die de bonte verzameling van standwerkers, kooplui, acrobaten en muzikanten, die samen voor een levendig straatspektakel zorgen, met belangstelling gadeslaan. Nog even en dit kleurrijke tafereel is weer in Zierikzee te zien. Ook dit jaar weer krijgt Zierikzee, dankzij de commissie Toeristendagen weer zijn vijf Toeristendagen die op dinsdag 11, 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus tussen 10.00 en 17.00 uur worden gehou den. g.^o - Oplage 26.000 i 1 Voor kinderen (tot 12 jaar) uit Zierikzee is 6( tijdens de Toeristendagen weer ge legenheid een centje extra te verdienen. 18.09 18.50 19.29 20.16 20.54 22.06 23.03 18.19 19.00 19.39 20.26 21.04 22.16 23.13 12.44 13.46 1.9.30 20.05 20.35 21.20 22.00 22.55 23.55 12.54 13.56 13.50 14.45 ten, tot nu toe een vaste prik is dit jaar uit het programma geschrapt. Sluitingstijd advertenties: Vrijdag voor de verschijningsweek. Uitgave en druk: Drukkerij Lakenman Ochtman bv Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee Postbus 1, 4300 AA Zierikzee telefoon 01110-16551 telefax 01110-14315 Advertentieverkoop: Voor zowel Schouwen-Duive- land als Goeree-Overflakkee Francien Ras, 01875-2198 (bgg 01110-16551). Redactie: Tijdens kantooruren 01110-16551 (tst. 45) en daarbuiten 01110-15071. Zierikzee 7 juli 8 juli 9 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli 14 juli 15 juli 16 juli Renesse 7 juli 8 juli 9 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli 14 juli 15 juli 16 juli Kop Goeree 7 juli 8 juli 9 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli 14 juli 15 juli 16 juli Op het voorterrein van de Nieuwe Kerk, dat in de Toeristendag-periode hopelijk door hondebezitters wordt ontzien, herrijst ook dit jaar weer het Zierikzeese Montmartre, een trefpunt van liefhebbers en beoefenaren van het artistieke métier. Op de verschil lende lokaties strijken ook dit jaar weer de kooplui en standwerkers met hun uiteenlopende have neer. Onder hert zal de jaarlijkse bezoeker van de Toeristendagen een aantal bekende gezichten aantreffen. Hoogwater 5.56 6.35 7.26 8.05 8.55 9.45 10.44 12.00 0.35 1.30 Tijden hoogwater te Bruinisse: ±100 minuten later dan Renesse. (Bij open Stormvloedkering) Tijden hoogwater te Westenschou wen: ±10 minuten vroeger dan Re nesse. Laagwater ±h uur later dan bovenge noemde tijden. Hoogwater 5.46 6.25 7.16 7.55 8.45 9.35 10.34 11.50 0.25 1.20 Hoogwater 7.20 7.55 8.30 9.10 10.35 11.35 12.35 1.10 2.20 Wat de inbreng van de plaatselijke on dernemers en de handelaren van bui tenaf betreft hanteert de commissie de stelregel dat de handelaren van buitenaf alleen een plaatsje krijgen toegewezen wanneer hun produkt niet concurreert met de aanwezige detailhandel in de lokaties. Ria Geluk, belast met de algehele coördinatie en de invulling van het Havenkwartier is niet ontevreden over de belangstel ling tot nu toe. Van de zijde van de plaatselijke middenstand zou die be langstelling naar haar mening nog Er is een boekentafel en er kan een diaserie bekeken worden over de ge schiedenis van de Gasthuiskerk. Ver der is er een foto-expositie met im pressies van de Joodse gemeen schap in Nederland in de jaren tach tig. De foto’s zijn gemaakt door de (joodse) fotografe Jenny E. Wesly. Tij dens deze middagen zijn er mogelijk ook gastorganisten. Het Havenplein krijgt ook dit jaar weer de functie van spektakel-arena, terwijl het Havenpark weer het domein van de ideële organisaties zal zijn. Tijdens de eerste Toeristendag (11 juli) is het Havenplein het domein van de ringrij- ders die met hun versierde koudbloe- den en lansen voor een stukje onver valste Zeeuwse folklore zullen zorgen. Samen met de bijen- en gei tenvereniging zullen de ruiters voor ..beestachtige gezelligheid” zorgen. wel beter kunnen. Temeer daar on dernemers niet verplicht zijn om zich voor de eigen zaak te installeren. Wie hierover tijdig contact opneemt met de commissie kan desgewenst een andere lokatie krijgen toegewezen. Dat geldt bij voorbeeld voor de onder nemers uit de Korte Sint Janstraat, die een stek in een gedeelte van de Poststraat kunnen reserveren. Speciale uitgave voor de re creant op Schouwen-Duive- land en Goeree-Overflakkee, onder redactionele eindverant woording van de Zierikzee- sche Nieuwsbode. De Bad krant verschijnt in het zomer seizoen dertien keer en is op tal van plaatsen, zoals winkels, campings en VVV-kantoren gratis verkrijgbaar. Ook wordt de Badkrant in enkele gebie den huis-aan-huis bezorgd. In De Bewaerschole te Burgh- Haamstede wordt tot en met 5 augus tus een expositie gehouden van di verse verzamelingen van particulie ren. Behalve bovengenoemde verza melingen zijn ook collecties speldjes, Afrikaanse hoofddeksels, dinky toy’s, stukjes zeep en flesjes Maastrichts aardewerk te zien. Ook in de zomer van 1986 werd in de Bewaerschole een expositie van verzamelingen ge houden. Toen trok de expositie onge veer 2000 belangstellenden. De expo sitie Verzamelen is dagelijks te bezichtigen van 13.30 tot 16.30 uur. En tijdens de toeristendagen in Burgh en Haamstede van 10.00 tot 16.30 uur. Op zondag is de Bewaerschole gesloten. Eenmaal, andermaal, wie biedt er meer. Dit is dinsdag 8 augustus te ho ren, wanneer veilingmeester J. de Vlieger uit Oosterland een aantal uit eenlopende artikelen op het Haven plein aan de man brengt. Ook in de verschillende lokaties is er het nodige aan amusement te beleven. Mario Magic mag dan nog jong zijn, hij be hoort inmiddels wel tot de ouwe ge trouwen, die ook dit jaar weer aanwe zig zijn. Hoewel de opzet van voorgaande ja ren, waarbij de evenementen over een viertal lokaties (Havenkwartier, Mol/Melkmarkt/kop Verrenieuwstraat, Schuithaven/Nobelstraat en Balie/ deel Poststraat) zijn verdeeld, groten deels is gehandhaafd zijn er toch wat nieuwe elementen in het programma opgenomen. Voor het eerst namelijk is er besloten om de serie van vijf Toe ristendagen met een avondprogram ma op 8 augustus af te sluiten. Dit avondprogramma speelt zich af aan boord van de rondvaartboot Stad Zie rikzee en wordt gevuld met een optre den van de Dirty Dozen jazzband. Nieuw dit jaar is ook, dat de Nieuwe Kerk gedurende de vijf Toeristenda gen voor het publiek geopend zal zijn, hetzij voor het bekijken van het fraai gerestaureerde interieur, hetzij voor het bezoeken van de tentoonstelling van de Zeeuwse Kunstkring of die welke rond het thema droogbloemen en vlinders in de Nieuwe Kerk wordt ingericht. Nieuw dit jaar is ook dat het orgel van de Nieuwe Kerk is opgeno men in het programma orgelconcer ten. Deze beginnen steeds om 14.00 uur. Het onderdeel orgelwandeltoch- Wie meer gecharmeerd is van hals brekende capriolen zal dinsdag 18 juli zijn hart op kunnen halen aan de klimwand en de paratoren die daar komen te staan. Interscaldis, een pipe en drumband uit Vlissingen blaast tij dens de derde Toeristendag een aan tal Schotse deunen de lucht in, terwijl de vierde Toeristendag (1 augustus) meer ingesteld is voor sportfreaks. Dan komt op het Havenplein een skateboardbaan (een half pipe) te lig gen, waarop niet alleen een vijftal de monstraties van elk twintig minuten wordt gegeven, maar waarop ook het publiek zijn gang kan gaan Ook met de wensen en verlangens van de kleintjes heeft de organisatie rekening gehouden. Poppentheater Robhetty zal elke dinsdag op verschil lende plaatsen een voorstelling ver zorgen, terwijl clown Coco het kinder- volkje lekker laat schminken en grimeren. Kinderen (van 6 tot 12 jaar) uit Zierikzee, die hun spaarpot willen spekken en daarvoor bij familie en kennissen een hoop afdankertjes op de kop hebben getikt kunnen een plaatsje reserveren op de Balie, waar vanouds de kinderrommelmarkt wordt gehouden. Om hier tussen 10.00 en 17.00 uur te mogen verkopen dienen de kinderen over een pasje te beschikken. De organisatie wijst er nogmaals op dat de Balie het terrein van de kinderen is en dat het niet de bedoeling is dat ouders zoon- of dochterlief een handje helpen bij de verkoop. Voor diegenen die het liefste met hun hoofd in de wolken lopen verzorgt vliegbedrijf A. Prince 18 juli en 1 augustus een aantal korte rondvluch ten (tien minuten) boven Schouwen- Duiveland. Wie liever met beide be nen op de grond blijft staan kan een ritje met de paardentram meemaken of een vaartocht op de Oosterschelde maken met een boot van de zeilvloot De Zeeuwse Stromen. Na afloop kun nen de opvarenden hun honger stillen met een portie mosselen die op de Vismarkt worden klaargemaakt. VEERE - Op initiatief van zeilvloot te Zeeuwse Stromen wordt op za terdag 8 juli op het Veerse Meer voor de rede van Veere een race voor traditionele bedrijfsvaartuigen gehouden. De wedstrijd duurt van 10.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Naar verwachting I doen zo’n twintig tjalken, klippers, kot- I ters, botters en andere traditionele I bedrijfsvaartuigen aan de race mee. BURGH-HAAMSTEDE - Ook op Schouwen-Duiveland zijn mensen die er de meest bijzondere verza melingen op na houden. Brillen, vo- gelschedels, stofstempels of boe kenweekgeschenken bijvoorbeeld. OOSTERLAND - In Oosterland wordt er op 8 juli een grote rommel markt op het plein bij de Hervormde kerk gehouden. Daar zijn nog wer kelijk koopjes te vinden. Er worden veel bruikbare spullen te koop aan geboden. Veel inwoners van Oosterland zijn aan het opruimen gegaan om een zo gevarieerd aanbod te bieden. Zo zijn er Singer naaimachines, pendules, oude radio’s, platenspelers, oude bussen, oude voordrachten rond het jaar 1900, boeken, kleding enzo voorts. Ook de kerk is open voor een bezichtiging waar schilderijen geëx poseerd worden. De markt begint om 9.00 uur. ZIERIKZEE - De Hervormd-Gerefor- meerde commissie Open kerkda gen in Zierikzee gaat de deuren van de plaatselijke Gasthuiskerk open zetten. Vanaf maandag 10 juli tot en met 11 augustus kunnen belang stellenden er op maandag-, woens dag- en vrijdagmiddag tussen 13.00-16.30 uur terecht. E

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 3