Plan voor oprichting monument voor de redders van Burghsluis I I I I i EVENEMENTEN Goeree-Overflakkee Milieu-organisaties willen verbod van waterscooter B Grevelingen tweede plaats in top tien zwem wateren I badkrant 19 ’Met groot gevaar voor eigen leven hebben zij hun werk verricht’ Einde Stad en Lande “I BURGH-HAAMSTEDE - Als alles volgens plan verloopt wordt over enkele maanden op de Oosterscheldedijk in het haventje van Burghsluis een monument onthuld ter nage dachtenis van de mensen die zich in de afgelopen eeuwen inzetten voor het redden van zeelui die in moeilijkheden ver keerden: de redders van Burghsluis. „Daar zit een hele ge schiedenis aan vast. De angst en de ellende die elke opstap voor de redders met zich meebracht. Het was niet niks om telkens weer die ziedende zee op te gaan, alles in de weeg schaal stellend. Vrouw en kinderen achterlatend. Zij hebben hun werk met gevaar voor eigen leven verricht”, aldus drs J. A. Brandenbarg. Vrijdag 7 juli 5 n- ?n Donderdag 13 juli n? Zaterdag 8 juli /er iet Vrijdag 14 juli Vervuild Maandag 10 juli Zaterdag 15 juli Dinsdag 11 juli Woensdag 12 juli Ouddorp - Gratis ijs eten in speeltuin Ouddorp Zondag 16 juli Middelharnis - Avondfietsvierdaagse. Start: VVV-kantoor; aankomst: met muziek bij de muziektent, Beneden Zandpad. Middelharnis - Braderie-jazz in het Diekhuus, 21.15 uur. Middelharnis - Braderie met o.a. kra men, demonstraties, muziek, in win kelcentrum d’n Diek; demonstratie carrouselrijden door manege Oost- moer op het Diekhuusplein. De bra derie is van 13.00-21.00 uur. Goedereede - Tropisch buffet (buffet met dansant), in verenigingsgebouw Oostdam. Men kan ong. 5 uur eten van koud buffet van vis, vlees en ge vogelte, 19.30 uur. Reservering nood- zakelijk tel. 01879-2321. Ouddorp - Bingo-avond bij camping lepperstee, 20.00 uur. De milieu-organisaties stellen dat er voor dit vaartuig geen plaats is op de Nederlandse wateren. Waterscooters verstoren de rust van vogels op het water en de oevers. Bovendien leidt Het ontwerp voor het monument werd gemaakt door de kunstenares Miems dan Citters uit Burgh. Het omvat een verticale hardstenen kolom met daar in een gat in de vorm van een hoofd met een zuidwester op. Men wil het monument plaatsen op de rand van de Oosterscheldedijk tussen het kan toortje van de havenmeester en de zee. Op een zodanige hoogte dat door de opening in de stenen kolom de horizon, de scheidslijn tussen lucht en water zichtbaar is. Zij vragen aan de minister om een verbodsartikel voor waterscooters op te nemen in de reglementen voor de vaargebieden In kringen van watersporters is sinds de introductie van de waterscooter veel kritiek geuit door het grote ge vaar dat de scooter oplevert voor de andere watersporters. Een woord voerder van het ministerie van ver keer en waterstaat verklaarde woens dag nog geen reactie te kunnen geven op de brief. De voorlichting bij de provincie Zuid-Holland heeft zich dit jaar niet alleen beperkt tot het ma ken van een zwemwaterfolder, maar ook een zwemwater-tele- foon is vanaf heden weer be reikbaar onder nummer 070- 117550. De folder is te verkrij gen bij bibliotheken, gemeen tehuizen en VVV’s. MIDDELHARNIS - In de top tien van de belangrijkste re creatiewateren met een uit stekende zwemwaterkwali- teit en een goede helderheid in de provincie Zuid-Holland, eindigt de Grevelingen op een tweede plaats. Nummer één is het Oostvoornse Meer. De Haringvliet, tussen Goeree-Overflakkee en de Hoekse Waard en Voorne Putten komt niet in de top tien voor. Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. Kaarten uitslui tend verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Eerste rondleiding vertrekt 18.30 uur van het museum „Ouddorps Raad- en Polderhuis”, Raadhuisstraat 4. In dien belangstelling voor een tweede rondleiding: vertrek 19.30 uur. DEN HAAG - Vier landelijke en twaalf provinciale natuur- en milieu organisaties hebben minister Smit-Kroes van verkeer en water staat in een brief gevraagd het gebruik van de waterscooter in Ne derland te verbieden. Dit heeft de Stichting Natuur en Milieu bekendgemaakt. Vooral bij lozingen van afval water en in de buurt van aan legplaatsen van boten en bij jachthavens is de kwaliteit slecht. De kwaliteit van het zeewater wordt langzamer hand steeds beter door de bouw van grote zuiveringsin stallaties voor afvalwater. In de zwemwaterfolder voor 1989 zijn 75 wateren opgenomen variërend van kleine lokale zwemplasjes tot-grote recrea- tieplassen en de Noordzee De waterkwaliteit is onder meer getoetst aan de Europese richtlijnen voor zwemwater. Ouddorp - Plankzeilwedstrijd. Hom- pelvoetrace op de Grevelingen voor plat- en rondbodems en vrije klasse, die vanaf de haven Ouddorp rond het eiland de Hompelvoet wordt gevaren. Inl. Watersportvereniging Goeree, tel. 01878-3020 of 1878. Hij is een van de leden van het comité Monument Redders Burghsluis dat sinds februari 1989 actief is om het geld bijeen te brengen dat nodig is voor het monument: 10.000 gulden. De helft van dit bedrag is op dit mo ment al binnen via reacties op brieven die het comité aan diverse personen en instanties schreef. Onder andere door giften van de Slavenkas te Zie- rikzee en het Dorus Rijkersfonds te Zoetermeer. Middelharnis - Braderie-jazz in het Diekhuus, 21.15 uur. Middelharnis - Braderie met o.a. marktkramen, demonstratie truckers- how door chauffeurs Goeree- Overflakkee, muziekkorpsen, optre den bekend artiest (±20.30 uur). Ouddorp - Bingo-avond bij camping Klepperstee Ouddorp - Rondleiding naar de kerk toren van Ouddorp. Kaarten uitslui tend verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Eerste rondleiding vertrek 18.30 uur van het museum „Ouddorps Raad- en Polderhuis”, Raadhuisstraat 4. In dien belangstelling voor tweede rond leiding vertrek 19.30 uur. Ouddorp - Bingo in multi-functioneel gebouw Dorpstienden, 20.00 uur. dr C. Boertien en de president-com- missaris van de Slavenkas R. van Ommeren. Zij allen zijn met Stad en Lande van mening dat het zinnig is om de red ders via een blijvende herinnering te eren dóór het verwezenlijken van een monument. Het comité Monument Redders Burghsluis probeert in de ko mende maanden de 5000 gulden bij een te krijgen die nog nodig is om het plan te verwezenlijken. De provincie Zuid-Holland heeft kort geleden de zwem waterfolder 1989 uitgegeven. In deze folder staat een inde ling van het Zuid-Hollandse zwemwater, van slecht tot uit stekend. Op basis van de fol der kan de zwemliefhebber een verantwoorde keuze ma ken tussen de vele mogelijk heden om te zwemmen in bui tenwater. Ouddorp - Dansavond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. 'Ouddorp - Biertapwedstrijd bij cam ping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Excursie in de Kleistee. Start vanaf het toegangshek, te berei ken door het pad in te slaan naast Kia-Ora, Dijkstelweg 19, Aanvang 10.00 uur. Toegangsbewijzen verkrijg baar bij het VVV-kantoor. Ouddorp - Concert vanaf de muziek tent aan de Raadhuisstraat door Brassband Concordia, 15.00 uur. Ouddorp - Politiehonden-demonstra- lie, achter restaurant Duinzicht, Oude Nieuwlandseweg 13, 14.00 uur. Goedereede - Vrijdansavonden in Verenigingsgebouw Oostdam. 20.00 uur Goedereede - Excursie in natuurre servaat De Kwade Hoek. Verzamelen om 19.00 uur bij het zgn. Plaatje, eind Oostdijkseweg. Toegangsbewijzen al leen te verkrijgen bij het VW-kantoor. Bij regenachtig weer laarzen mee brengen. Goedereede - Vrijdansen in Vereni gingsgebouw Oostdam, 20.00 uur. Ouddorp - Dansavond bij camping Klepperstee, 20.00 uur. Ouddorp - Klaverjassen bij camping De Magneet. Opgave bij dhr. Meijer van camping De Magneet. Ouddorp - Rommelmarkt t.b.v. Woord en Daad. Bij de bloemenkassen van de fam. Grinwis aan de Dijkstelweg 28 kunt u snuffelen in tweedehands goe deren van 9.00-17.00 uur. Oliebollen en wafelverkoop, verloten fiets enz. - Draaiorgel Neptunus speelt voor u in centrum. Ooltgensplaat - Overlevingszwem- men in zwembad De Singel, 13.00 uur. Deelnemers worden verwacht in zwemkleding met daaroverheen 1 lange broek, 1 trui, 1 jas en kaplaar zen. Uit die verhalen bleek dat in de loop van de eeuwen voor de kusten van Schouwen-Duiveland talrijke schepen zijn vergaan als gevolg van storm, noodweer en de gevaarlijke zandban ken rond het eiland. De Zuid-Holland se Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen die in 1824 werd opgericht stationeerde een reddings boot in Brouwershaven en later ook in Zierikzee. Onder verantwoordelijk heid van de agent van de red- dmgsmaatschappij die in Zierikzee werkte werd in 1862 ook een boot in Burghsluis gestationeerd. In 1885 werd Burghsluis een zelfstandig sta tion. Vele keren trokken de redders erop uit om onder vaak barre omstandighe den te trachten levens te redden. Het geslacht Van der Klooster hield er een Het initiatief om een dergelijk monu ment te verwezelijken wordt onder steund door een comité van aanbeve ling bestaande uit minister drs N. Smit-Kroes, oud-minister M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen, de presi- dent-directeur van de KZHMRS mr J. C. van Munster van Heuven, de Com missaris van de Koningin in Zeeland toelating van de waterscooter tot grote conflicten met de rustige vormen van watersport, zo vinden de organisaties. De eerste opzet voor de oprichting van een monument voor de redders van' Burghsluis kwam vanuit de Ver eniging Stad en Lande die dit jaar vijf tig jaar bestaat. In de boeken die door de vereniging jaarlijks worden uigege ven, de Kroniek van het Land van de Zeemeermin, verschenen de afgelo pen jaren enkele artikelen over het werk van het reddingswezen. Artike len die onder andere werden geschre ven nadat vanuit de Slavenkas op dracht werd gegeven voor onderzoek naar de geschiedenis van het red dingswezen. legendarische naam aan over. De ver halen over hun moed en doorzettings vermogen leven nog steeds voort. Maar uiteraard gaven ook vele andere redders hun beste krachten voor het I redden van anderen. De waterscooter of jet-ski is een nieuw type vaartuig dat een hoge snelheid kan bereiken (tot 80 kilome ter per uur), veel lawaai veroorzaakt en niet gebonden is aan diep water. Minister Smit-Kroes stelt in een ontwerp-wijziging van de bijzondere reglementen snelle motorboten voor om voor een aantal meren en rivieren de registratieregels zodanig aan te passen dat ook waterscooters eraan kunnen voldoen. Door deze verbalen en mede naar aanleiding van haar vijftig-jarig jubi leum ontstond binnen Stad en Lande het idee voor de oprichting van een monument voor de vele mensen die zich in de loop der tijd inzetten voor de redding van anderen op zee. Een geschiedenis die wat Schouwen-Dui veland betreft eindigde toen de red dingsboot met het gereedkomen van de Stormvloedkering uit het haventje van Burghsluis verdween. De boot ligt nu bij de Neeltje Jans op het grondge bied van Veere. „Het monument moet een hommage worden aan het totale reddingswezen op Schouwen-Duive land zpals dat in de loop der eeuwen werkzaam was”, aldus de vice-voorzit- ter van het comité Monument Red ders Burghsluis W. P de Vrieze. De Flipjes, aan de Pr. Hendrikweg na bij bungalowpark donkerstee, van 14.00-16.00 Ouddorp - Disco-avond in multi functioneel gebouw Dorpstienden, 20.00 uur Ouddorp - Disco-avond bij camping Klepperstee; 20.00 uur Ouddorp - Fietstocht door Ouddorps dreven met ontdekking van verborgen plaatsen. Om 19.00 uur vertrek vanuit de Geref. kerk (ingang Dorpstienden). De grote rivieren in Zuid- Holland zijn ongeschikt als zwemwater. De zwemwater- kwaliteit is daar slecht. Boven dien maken de drukke scheepvaart, de vervuilde waterbo dems en de verontreiniging van de oevers,’ zoals bij de Hollandsche IJssel, de rivie ren ongeschikt om in te zwem men. Hetzelfde geldt voor de vaarten en kanalen met veel scheepvaart.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 19