DEZE WEEK Museumstraat je trekpleister tijdens braderie Brouwse Dag Gevarieerd aanbod tijdens 5 Toeristendagen Zierikzee FILMS Midzomer- nachtfeest Ouwerkerk o. Hl 3 19 7 JULI 1989 GRATIS KRANT IN REKREATIELAND Op zaterdag 8 juli in Brouwershaven Mosselen eten ^3 i BROUWERSHAVEN - In Brouwershaven en omgeving is het al overduidelijk. Via grote borden langs de weg en neon- kleurige aanplakbiljetten op winkelruiten en zelfs op achter ruiten van auto’s wordt melding gemaakt van de Brouwse Dag. De inmiddels tot een traditie uitgegroeide jaarlijkse braderie in Brouwershaven die wordt aangeprezen als een evenement voor het hele gezin. De editie van dit jaar vindt plaats op zaterdag 8 juli. Behalve door de Muziek-play-in, waarmee het evenement via de televisie landelijke bekend heid kreeg, wordt de Brouwse Dag dit jaar aantrekkelijk ge maakt door een museumstraatje. ZIERIKZEE - Traditiegetrouw zijn er ook dit jaar weer vijf toe ristendagen in het historische Zierikzee. De data zijn de dinsdagen 11, 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus, steeds van 10.00-17.00 uur. Zierikzee heeft een aantal lokaties, waar ver schillende activiteiten plaatsvinden, te weten het Haven kwartier, de Mol/Melkmarkt, Schuithaven/Lange Nobel- straat, Balie plus kerkplein/Poststraat, Havenpark en Havenplein. Mississippi Burning, 23.45 uur. 3 Open kerkdagen in Zierikzee Monument voor redders Burghsluis 5 Onderzoek Brouwersdam 9 Expositie Hervormde Kerk Renesse Expositie Bewaerschole uitgedost in de Schouwse vissers- dracht met Nederlandse volksdan sen. Tijdens twee optredens mogen ook kinderen die dat willen meedan- seri. Om echt in de sfeer te komen zijn verkleedkleren voor hen beschikbaar Aan de lokatie Havenpark komen de stands van de ideeële instellingen. Via het St Jacobstraatje komt men bij de Oude Vismarkt, waar mosselen gegeten kunnen worden. Op de ver- Elke zaterdag en zondag Concertzaal. Filmvoorstellingen (on der voorbehoud). Oude Haven 13, Zierikzee. 20.00 uur. Tel. 01110-12770. Dinsdag 11 juli Dorpshuis Renesse. Zeeanemoon- weg: Naked Gun en Twins 2, 13.30 uur. My stepmother is an alien, 19.00. Rainman, 21.45 uur. Good morning Vietnam, 23.45 uur. Woensdag 12 juli Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Coming to America en Cocktail, 13.30 uur. Salsa, 19.00 uur. Twins, 21.30 uur. Mississippi Burning, 23.45 uur. Donderdag 13 juli Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: Twins en Who framed Roger Rabbit, 13,30 uur. My stepmother is an Alien, 19.00 uur. 21.30 uur A fish called Wanda, 21.30 uur. Rainman. 23.45 uur. 08.00-09.00 uur (vanaf de Stad Zierik zee voor de AVRO) en de afsluiting gebeurt eveneens vanaf een schip. Dan is er namelijk een grote jazz avond op de Oosterschelde. badkrant Maandag 10 juli Dorpshuis Renesse. Zeeanemoon- weg: Who framed Roger Rabbit en The Bear, 13.30 uur. Big big, 19.00 uur. A fish called Wanda, 21.30 uur. Die hard, 23.45 uur. Zondag 16 juli Dorpshuis Renesse, Zeeanemoon- weg: My stepmother is an Alien en Coming to America, 13.30 uur. Naked gun, 19.00 uur. Rainman, 21.30 uur. De volksdansgroep Nehalennia richt zich zowel op het oudere als jongere publiek. Verspreid over de dag treedt de groep zes keer op. Onder andere De Brouwse Dag is voor het hele ge zin en daarom zijn ook de clowns FÏip- pie en Flappie (Annet Akkersdijk en Gerda van de Werve) tijdens het eve nement aanwezig. Samen met de vrij willigers van de Knutselclub Brou wershaven schminken zij de jeugdige bezoekers die dat leuk vinden en ver der is het mogelijk om met Flippie en Flappie te leren koorddansen. enigingen uit Brouwershaven. Zo kunnen bij het Smalstads Gemengd Koor poffertjes worden gekocht, bij de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen eigengemaakte artikelen en bij de kraam van de Ouderensoos ver se garnalen die ter plekke worden ge peld. Een van de kramen wordt bemand door leden van de Vliegclub Brou wershaven die ervoor ijveren om het proef ULV-vliegveld bij Brouwersha ven definitief te maken. De vliegclub wil dit, in Brouwershaven actuele en omstreden onderwerp, bespreekbaar maken door zich open te stellen voor discussie en het geven van informa tie. In de kraam worden videobeelden van ULV-vliegen getoond en het is ook de bedoeling dat een ULV-vliegtuig aan de Haven Zuidzijde wordt opge steld. Vaste attracties zijn ook de paarden tram met een eigen gids, het draaior gel Atlanti, rondvaarten vanaf 't Luitje over de Oosterschelde, de'zeiltochten van de Zeeuwse Stromen, het beklim men van de Dikke Toren en het bezoe ken van musea en tentoonstellingen. Op het Havenplein is er iedere keer een ander evenement: dierendag met ringsteken (11 juli), spektakeldag met klimwand en paratoren (18 juli), mu ziekdag met pipes en drums van Inter Scaldis (25 juli), sportief gebeuren met skateboards en freestylers (1 augustus) en een grote veiling (8 augustus). Een nieuw idee waarbij de Haven Zuidzijde de lokatie vormt voor een nostalgische expositie. Dit jaar komen hobbyisten uit heel Schouwen-Duive- land met hun oude tractoren naar de lokatie. Naar verwachting twaalf a veertien oude een-cilinders die door liefdevol onderhoud zowel uiterlijk als motorisch nog in prima conditie ver keren. Dit stukje agrarisch verleden komt helemaal tot leven omdat de tractoren ook zullen draaien. Volgens een van de organisatoren van de Brouwse Dag, A. van den Hoek uit Brouwershaven is het de be doeling om het museumstraatje ieder jaar een ander thema te geven. „Nu staat de landbouw centraal omdat dat voor de hand ligt in een agrarische gemeente als Brouwershaven, maar er zijn nog veel meer onderwerpen denkbaar”. Behalve oude tractoren is in het museumstraatje ook een heel nieuw landbouwapparaat te zien. De mestverspreider die werd ontworpen en vervaardigd door een inwoner van Brouwershaven, Han Beeke. - Ter gelegenheid van de Brouwse Dag wordt op 8 juli het centrum van Brou wershaven afgesloten voor autover keer. Daarmee komt de Markt en de straten eromheen, inclusief de Haven Zuidzijde en Noordzijde vrij voor de bijna honderd kramen waarin tijdens het evenement allerlei artikelen te koop worden aangeboden. Behalve door particuliere handelaren worden de kramen bevolkt door diverse ver- Natuurlijk is ook dit jaar de Muziek- play-in een van de belangrijkste trek pleisters van het evenement. Vanaf 10.00 uur kan iedereen die dat wil zich aanmelden voor het evenement Men hoeft alleen zijn muziekinstrument en een muziekstandaard bij zich te heb ben. Onder leiding van kapelmeester A. Hevboer en de dirigenten J. Knuist en P. H. J. Everwijri wordt diverse ke ren gerepeteerd op de enorme mu ziektent die op 't Vorenomme wordt opgesteld en om 16.00 uur is het offi ciële concert. Vorig jaar deden bijna 290 muzikanten spontaan mee aan de Muziek-play-in. Dit jaar wordt af scheid genomen van dirigent Ever- wijn die voor het laatst meewerkt aan het evenement. De bezoekers worden welgekom ge heten via de toegang Weststraat. Het parkeren gebeurt op diverse plaatsen buiten de stad. Dat kan op de gebrui kelijke parkeerplaatsen, maar ook op het speciaal hiervoor ingerichte ter rein aan het Eerste Weegje. Bij de Varreput staat de dubbeldeksbus van de Stichting Promotie Schouwen-Dui- veland. Daar kan men een program ma ophalen. Op alle lokaties staan de eigen onder nemers met hun waar buiten. Zij wor den bijgestaan door onder meer standwerkers. Speciaal op de Balie vindt de kinderrommelmarkt plaats. Op diverse plaatsen staan kraampjes en voor de Nieuwe Kerk is een kunst markt. In de kerk staat ook een orgel concert gepland. schillende lokaties zijn steeds voor stellingen van onder meer het pop pentheater Robhetty, van Coco met zijn schminken en zijn clown of nieu we papagaai. Verder treedt elke week Mario de gochelaar op, ligt het spring kussen gereed en klinkt er muziek in de straten. Tot slot kunnen de opening en de slui ting nog vermeld worden. De opening is via de radio te beluisteren tussen Zaterdag 15 juli Dorpshuis Renesse. Zeeanemoon- weg: Big en Naked Gun, 13.30 uur. Twins, 19.00 uur. Cocktail, 21.30 uur. Deadly pursuit, 23.30 uur. Het Midzomernachtfeest begint om 21.30 uur met een rondgang van Mu ziekvereniging Nieuw Leven door het dorp, waarna ze een concert in de muziektent geeft Dansschool Kramer uit Zierikzee geeft om 22.15 uur een demonstratie aan de Ring, terwijl de plaatselijke toneelvereniging een uur later acte de presence geeft. Door de toneelvereniging wordt een korte sketch gegeven. Rond 23.45 uur geeft Ying Yang een karate-demonstratie en het feest wordt vanaf 00.15 tot 02.00 uur muzikaal afgesloten door The Jack Street Band uit Zierikzee. OUWERKERK - Aan de Ring in Ouwerkerk wordt vrijdag 7 juli het Midzomernachtfeest gevierd. Het buitenfeest wordt georganiseerd door de familie Hage, café/restau- rant Steilööre, restaurant Auberge la Butte en door de Culturele Ver eniging Ouwerkerk. Naast een bar becue zullen zich tal van activitei ten op de Ring afspelen.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 1