Burgemeesters vissen voor streekmuseum en De Motte Tweede boek in trilogie over Schuddebeurs is uit Vuurtoren Ouddorp blijft in bedrijf B; badkrant 7 Foto’s ’Kinderachtig’ Belangrijke taak Overhaast De rode freule van Rosegaert Onderzoek Streekmuseum en vereniging van amateurarcheologen houden jubileumexpositie SOMMELSDIJK - Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee en de vereniging van amateurarcheologen De Motte, die res pectievelijk veertig en twintig jaar bestaan, hebben bewust niet gekozen voor een receptie om „handjes te schudden”. „We wilden aan de vier gemeentebesturen op Goeree-Over flakkee laten zien wat we met de subsidies doen”, vertelt mevrouw C. Westdorp tijdens de opening van de jubileum expositie „Schatten uit het water”, waarbij de drie burge meesters C. Oversier, drs. C. M. de Vos, G. van Velzen en loco-burgemeester J. H. Koppelaar de openingshandelin gen verrichtten. S7^ 'w- ZIERIKZEE - De rode freule van Rosegaert. Dat is de titel van het tweede boek in de trilogie die de schrijfster Gerda van Wageningen schreef over de adelijke familie Van der Lek Boeije. Het boek speelt zich af in het buurtschap Schudde beurs aan het eind van de vorige eeuw. OUDDORP - De vuurtoren van Ouddorp zal als zodanig blijven functioneren en zelfs worden gemoderniseerd. Medio 1987 bestonden er bij het ministerie van verkeer en waterstaat plannen om te komen tot automatisering van deze toren. Het perso neel zou dan grotendeels verdwijnen. Hierdoor zou de visuele uitkijk en het uit luisteren op de noodkanalen komen te vervallen. Vuurtoren bij Ouddorp. ,.X Leden van De Motte zijn bezig met onderzoek van de stadsmuur van Goederee- de. Een vijftiende eeuws fundament werd hier blootgelegd. (Archieffoto.) In dit tweede boek van de romancy clus staat de freule Jeanne van der Lek Boeije centraal. Een freule die zichzelf tot afgrijzen van haar voltalli- visten aan een touwtje vier oren van kannen uit verschillende waterputten. „Het is misschien wat kinderachtig, maar er komt nog meer”, probeerde mevrouw Westdorp zich te veront schuldigen. Later moesten de vier be stuurders nog een keer optreden door vier Goereese kannen uit een oude ton te vissen. ge familie kortweg Sjaan Boeije noemde. „Freule Jeanne haatte het keurslijf van welopgevoede verveling waarin jongedames van haar stand Freule Jeanne wordt de rode freule genoemd. Niet alleen vanwege haar vurige haardos. Door haar karakter en gedrag weet ze zich zeer geliefd te maken onder sociaal zwakkeren. En dat blijft ze ondanks alle moeilijkhe den. Door haar innerlijke moed weet ze tenslotte toch het geluk in haar le ven een kans te geven. Het prachtige lang voor de visuele waarneming, die vanaf deze toren gedaan kan worden. „We wilden al jarenlang iets samen doen, maar daar is telkens niets van gekomen. Omdat we nu allebei ons jubileum vierden, was het moment daar en hebben we besloten om de jubilea gezamenlijk te vieren”, aldus C. Kardux. Hij was degene die de bei de besturen er toe aanzette om de ju bileumviering gezamenlijk te organi seren, omdat Kardux secretaris van het streekmuseum is en penning meester van de amateur-archeolo- genvereniging. Ze was ontegenzeglijk de meest be sproken jongedame uit het gehucht Schuddebeurs, dat mooie beboste dorp onder de rook van Zierikzee waar Rosegaert stond, het landgoed waar ze was opgegroeid en het huis waar ze boven alles van hield”, aldus een citaat uit het boek. In de roman De rode freule van Rose gaert wordt verhaald hoe eenzaam heid en de naderende dood van haar vader freule Jeanne overhaast een in grijpende beslissing doen nemen die ze later diep betreurt. Ze probeert zich bij de situatie neer te leggen hoe moeilijk haar dat ook valt. Er vinden echter gebeurtenissen plaats die haar leven nog ingrijpender veranderen. Ook de vier gemeenten op Goeree- Overflakkee doen mee in de exposi ties. In de verschillende gemeente huizen zijn vitrines ingericht met voor werpen die verband houden met de diverse tentoonstellingen. Afzonder lijk zijn in het gemeentehuis van Dirksland oude polderkaarten van Goeree-Overflakkee bijeen gebracht Deze zijn in bruikleen afgestaan door verschillende instanties op Goeree- Overflakkee. In het oude raadhuis in Ooltgensplaat wordt nog een blijvende expositie van archeologische vondsten van De Mot te ingericht. Voor de voltooiing van de Philipsdam hebben leden van De Motte jarenlang in stilte gewerkt aan de opgravingen van de dertiende eeuwse nederzetting Berwoutsmoer op de slikken van het Volkerak. De re sultaten van die opgravingen zijn nog niet eerder tentoongesteld. Met name waar het gaat om het sig naleren van scheepvaartbewegingen, de recreatievaart, de sportvissers, surfers e.d. heeft het personeel een belangrijke taak. Zo heeft de Kust wacht een rechtstreekse verbinding met de reddingsboten, die in Stellen dam en Ouddorp zijn gestationeerd. In geval van calamiteiten, zowel op het water als op het land, vervult de vuurtoren een onmisbare schakel in de hulpverlening. Thans is bekend geworden, dat de vuurtoren bemand in bedrijf zal blij ven. Er zal een zeeverkeerspost wor den ingericht op vol continu basis. De post zal worden voorzien van radar en communicatie-apparatuur, tenein de onder meer het zeewaartse aan- loopgebied van de havens van Stel lendam, via het Slijkgat, te dekken. Op de post Ouddorp zullen 6 perso neelsleden werkzaam blijven. merk, dat de voorzitter van de archeo- logen-vereniging in zijn prille jeugd ooit bij het Flaauwe Werk in Ouddorp vond. „De eigenaar van die zegel had toen niet durven denken, dat het ooit op deze oorkondes zou prijken”, aldus Heerschap. Met de exposities willen het streek- musuem en De Motte de aandacht vestigen op wat Goeree-Overflakkee op archeologisch/historisch gebied te bieden heeft en nog wat meer belang stelling wekken voor herkomst en toe komst van de streek. In het streekmu seum in Sommelsdijk is vanaf heden een tentoonstelling ingericht over de beugvisserij van Middelharnis, zoals die tot ongeveer 1920 was, met voor werpen uit de eigen collectie en uit het bezit van particulieren. De ten toonstelling is tot 1 oktober te bezich tigen. Eveneens in het streekmuseum is een expositie te zién van foto’s en voorwerpen met betrekking tot de vis serij voor de kop van het voormalige eiland Goeree-Overflakkee, zoals die was en is. Ook voor deze expositie hebben particulieren allerlei voorwer pen in bruikleen afgestaan. Tijdens de openingshandelingen zorgden en kele leerlingen van de School voor de Zeevisvaart voor een toepasselijk tint je door visnetten te boeten. Een gedeelte van de expositie werd onder veel belangstelling bekeken in het bijzijn van verschillende vertegen woordigers van andere instellingen en organisaties. Gedeputeerde drs. I. Günther was als afgevaardigde van de provincie Zuid-Holland naar Som melsdijk afgereisd. gewoonlijk gedwongen waren te leven totdat er een geschikte huwelijkskan didaat aan de horizon verscheen. Van verschillende zijden is afwijzend gereageerd op deze plannen. Ook het gemeentebestuur van Goedereede heeft zich ingezet voor het behoud van een „bemande” vuurtoren. Hoe wel de vuurtoren al sinds jaren geen directe functie vervult in het kader van de beroepsscheepvaart op de Noord zee, is zij wel van uitermate groot be- Gerda van Wageningen deed voor het schrijven van haar historische romans veel onderzoek naar de omstandighe den en het dagelijks leven op Schou- wen-Duiveland aan het eind van de vorige eeuw. Zij ging daarvoor naar het archief in Middelburg en Zierikzee en praatte met een aantal mensen uit Schouwen-_>uiveland die veel van die tijd afweten. Daardoor zijn de omstan digheden waarin de roman zich af speelt authentiek. De personages in de roman zijn uiteraard door de schrijfster zelf bedacht. Het tweede boek uit de romancyclus Rosegaert, De rode freule van Rosegaert ligt van af nu in de winkels. landgoed Rosegaert te Schudde beurs speelt daarin een voorname rol. De drie burgemeesters en de loco- burgemeester moesten zich verplaat sen in de situatie van archeologen. Zij „Hiermee willen we tot uitdrukking brengen dat Goeree-Overflakkee „aaneengelijmd” is en een unieke historie kent. Het hoort niet bij Zee land en niet bij Zuid-Holland”, meen de R Heerschap van de jubileumcom missie. In de kannen zat voor iedere gemeente een oorkonde, voorzien van een achttiende-eeuws zegel-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 7