.N 200 jaar boerenleven: boeiende expositie in Vergulde Garnaal it 1 It Opening expositie Zeeuwse Kunstkring Fietspad Middelharnis- Den Bommel komt er aan 5 badkrant Mestput Modellen Schouwen-Duiveland Geschiedenis Inventarislijst :m Goeree-Overflakkee es- ir a in Officieel geopend door burgemeester L. N. Labruyère BROUWERSHAVEN - Kreekzicht. 200 jaar boerenleven in de Bommenede polder’. Dat is de titel van een boeiende zomertentoonstelling in museum De Vergulde Garnaal in Brouwers haven. Burgemeester L. N. Labruyère van Brouwershaven zorgde voor de officiële opening en dat was voor hem de eerste officiële daad die hij in zijn hoedanigheid als burgemeester verrichtte. In een korte toespraak stelde Labruyère dat de aandacht voor cultuur één van de eerste dingen was die hem in de korte tijd dat hij hier woont is opgevallen in de gemeen te Brouwershaven. „En deze tentoonstelling is meteen ook een typisch Zeeuwse”, aldus La bruyère. W i - *1 rl F1- Si Vorig jaar stond op de expositie in het k ad :tie ruwe Bruinisse Hal van het gemeentehuis. Expositie werk van Ria Baauw uit Goes: aqua rellen en olieverfschilderijen. Tot sep tember van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. Zierikzee Noordhavenpoort. Expositie van gra fisch werk van Ton Lamper uit ’s-Heer Arendskerke. Tot 13 juli. Zierikzee Expositieruimte De Eenhoorn, Haven park. Tentoonstelling ingericht met te keningen en zeefdrukken van Bas Sayers. Tot 1 juli. Zierikzee Nieuwe Kerk. Zomertentoonstelling van de Zeeuwse Kunstkring. Van 30 juni tot en met 15 juli. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5. Overzicht geschiedenis Brouwers haven en expositie Brouwershaven en de landbouw in de 19e eeuw. Ge opend tot eind september maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. september, op dinsdag- en donder dagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur. M. Jansen-Glas en haar medewerk sters in het zonnetje te zetten. Zij is samen met C. van Vulpen, C. den Ou den en O. van de Luitgaren enkele maanden bezig geweest om de expo sitie in te richten. Landschap en de Vereniging tot Be houd van Natuurmonumenten zijn er mooie en interessante dingen te be zichtigen. Zaterdag 1 juli t/m zaterdag 12 augustus. Dagelijks (behalve zon dags) van 10.00-12.00 uur en op maandag-, dinsdag- donderdag- en vrijdagavond van 19.00-21.00 uur. Werkingen In restaurant de Visbank. Tentoonstel ling van een deel van recente werk (aquarellen) van Joke van Kuilenburg. Tot eind juni. MIDDELHARNIS - Met de aanleg van het fietspad Middelharnis-Den Bommel in opdracht van het water schap Goeree-Overflakkee zal, als alles naar wens verloopt, komend najaar begonnen worden. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de streek in vervulling. beugvisserij van Middelharnis zoals die tot ongeveer 1920 was, met voor- Met vette letters staat verder vermeld dat bij de verkoop ook een mestput hoort. Toentertijd blijkbaar een pré bij een dergelijke verkoping. Interessant is de inventarislijst van het woonhuis. Daaruit blijkt dat men een overvloed aan Delfts blauw in bezit had. Uit het bezit van 92 Delftse tafelborden en 92 stuks porceleinen 'theegoed' mag af geleid worden dat men in staat was grote eetpartijen te organiseren. «Mm «M»i Heel fraai is het model van de Schouwse Riemwagen of pheaton, gemaakt naar originele tekeningen uit 1820 van een wagenmaker uit Zierik zee. Alles bij elkaar maakt het de ex positie in het kleine Brouwse museum de moeite van het bekijken zeker waard. De Vergulde Garnaal is open van maandag tot en met zaterdag van 9.00-12.00 en van 14.00-17.00 uur. Zierikzee Stadhuismuseum. Expositie Kleder drachten, het behouden waard. Tot 1 oktober van maandag tot en met vrij dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Een aankondiging van een openbare verkoping van een boerderij spreekt van 'uitmuntend bouw- en weiland, mitsgaders vruchten te velde'. Waar na een opsomming volgt van de ge wassen die op dat moment op het veld stonden. Haamstede Grote Kerk. Tentoonstelling Bijbelse schilderijen. Tevens middagpauze- dienst (12.30-13.00 uur). Ook is er een boekenstand in de kerk. Tijdens Ring- dagen 10.00-17.00 uur (6, 13, 20, 27 ju li, 3 en 10 augustus). Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling Kleine Schatten van Schouwen-Duiveland. Tot en met 13 juli. Ouddorp Museum Ouddorps Raad- en Polder huis, Raadhuisstraat 4. Tentoonstel ling Vlinders (n.a.v. 1989 Vlinderjaar). T/m 28 juli. Openingstijden: mei en ju ni: maandag t/m vrijdag 14.00-17.00 uur; zaterdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur; juli en augustus: maandag t/m zaterdag 10.00-13.00 uur, 14.00 t/m 17.00 uur. Zondags ge sloten. Dirksland In gemeentehuis. Tentoonstelling ou de polderkaarten van Goeree en Overflakkee. Tot 1 augustus. ZIERIKZEE - De vice-voorzit- ter van de CDA Tweede Ka merfractie, drs H. Eversdijk, opende onlangs de Zomer tentoonstelling van de Zeeuwse Kunstkring in de Nieuwe Kerk te Zierikzee. De expositie is te bezichtigen tot en met 15 juli, op werkda gen van 11.00-17.00 uur. Burgh-Haamstede Christelijk Cultureel Centrum De Burght, Hogeweg 55. Tentoonstelling olieverfschilderijen, aquarellen en pentekeningen van de kunstenares J. P. A. de Witte-de Regt uit Nisse. Tot 30 juni dagelijks van 9.00-12.00 uur, 14.00-17.00 uur en 19.00-22.00 uur. Ouddorp Gereformeerde kerk aan de Dorps weg (ingang Dorpstienden). Expositie gericht op de natuur. In samenwer king met de Stichting Zuidhollands Renesse Expositie schilderwerken van Marja de Lange in de Hervormde kerk, ge opend gedurende maanden juni T/m Oude-Tonge In hal gemeentekantoor. Foto-exposi- |tie over de afsluiting van het Kram- |mer-Volkerak, voor wat betreft de na tuurgebieden. T/m donderdag 29 juni. (Van 09.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Sommelsdtjk Streekmuseum. Tentoonstelling over Na vervoer volgt verdere bewerking van het hout en ook dat is te zien op de expositie in de vorm van een de montabele houtzaaginstallatie, ge heel door handkracht bediend. De in stallatie was simpel uit en in elkaar te zetten en kon dus overal gebruikt wor den. Zierikzee Burgerweeshuis. Zomertentoonstel ling Ad en Tessa Braat. Expositie van dertig beeldhouwers omvat tuinbeel den in brons en steen (in de tuin). Bin nen in Burgerweeshuis zijn vitrines met klein plastic en klein antiek inge richt. Van 1 juli tot 12 augustus, van maandag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur. Burgh-Haamstede Kunstnijverheid Atelier 't Oute ’Uus, J. J. Boeijesweg 6. Aquarellen, brood deeg en karakterpoppen van Addy Bliek. Zaterdagmiddag geopend en op telefonische afspraak. In de vakan tieperiode 's middags geopend vanaf 14.00 uur. Noordwelle Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Handgedraaide pottery in aardewerk en porcelein, Pit fire en Raku. Verder handgevormde Landschappen en vrouwen. Werk van: Nel de Bruin, Hanneke Keuning en Karin Raak. Per manente expositie. Dinsdag t/m zater dag 13.30-17.30 uur. Ouddorp Atelier 't Ooilam, uitgang parkeerter rein Dorpstienden. Bloemen en landschap-aquarellen van Janny van Damme. Dagelijks geopend in het sei zoen, daarbuiten op zaterdag en ver zoek. Tel. 01878-2228. Het fietspad wordt aangelegd aan de noordzijde van de Oudelandsedijk, de Lieve Vrouwenpoldersedijk en de Til- sedijk, waar het fietspad zal aanslui ten op het fietspad langs de Molendijk te Den Bommel. Tegelijkertijd zal de hoofdrijbaan op deze dijken gere construeerd worden. Deze recon structie bestaat uit het verbreden van de weg en het flauwer maken van en kele scherpe bochten. Ook zullen alle zijwegen van dit traject een haakse aansluiting krijgen (de Molenweg, Bolletjesweg, Potterweg, Piersweg en Lieve Vrouwe Scheidweg hebben nu nog elk twee eenzijdige opritten). Brouwse museum de zeevaart cen traal en met ’Kreekzicht’ worden nu dan de schijnwerpers gericht op de landbouw. Basis voor de tentoonstel ling is de geschiedenis van de boer derij Kreekzicht bij Zonnemaire. Mid dels kaarten wordt op de tentoonstel ling de geschiedenis van de polder Bommenede getoond. Het verhaal van een verdronken dorp en een hoe ve in een nieuwe polder. Het begon allemaal toen de monni ken van het Cisterciënzer klooster Ter Doest in Vlaanderen wegvluchtten uit dat gebied omdat de Spanjaarden het dorp belegerden en huizen en dijken verwoestten. In 1682 werd de plaats voorgoed ver laten en werd Nieuw-Bommenede gesticht onderaan de dijk bij Zonne maire. In 1687 volgde bedijking van de omliggende schorren en slikken. In de polder werden verschillende hofsteden gebouwd waaronder het la tere Kreekzicht. Deze hoeve werd be woond door Jilles de Bil, Jannetje de Putter en hun drie dochters. Na het overlijden van Jannetje in 1785 werd een inventarislijst opgemaakt van de bezittingen van het echtpaar. Deze lijst is bewaard gebleven en wie de moeite neemt deze goed te bestu deren krijgt een goede indruk van het boerenleven in de achttiende eeuw. Behalve de boedelinventaris zijn ook Behalve foto’s, tekeningen en teksten is op de zomerexpositie in de Vergul de Garnaal ook een aantal modellen te zien van oude landbouwwerktui gen, met veel geduld gemaakt door H. E. J. Rijckborst uit Brouwershaven. Hij bouwde onder andere een tot in de details nagebouwd schaalmodel van een ’mallejan’, een werktuig met be hulp waarvan men de stammen van gerooide bomen kon vervoeren. Even simpel als vernuftig. veel gegevens bewaard gebleven over de inpoldering en de grondver- deling. Burgemeester L. N. Labruyère in gezelschap van enige bestuursleden van Cul turele Stichting De Roede Lelie. Goedereede In Klein Loogement, Noordzijde Ha ven 29. Litho’s van Jan Voerman sr. 20 originele litho’s uit het Verkade Album in combinatie met glas van Mirande v. d. Waal en Woutje Schaafje uit Rotter dam. Op twee zaterdagen zal een de monstratie glasblazen plaatsvinden. Zierikzee Tweede verdieping Maritiem Mu seum. Tentoonstelling Heistse vis sers, 75 jaar geleden als vluchtelin gen in Zierikzee. T/m zondag 30 juli maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en in juli ook op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Herkingen In theetuin De Bongerd. Tentoonstel ling groot deel van verzameling blik ken dozen, trommels en bussen van Jan en Heleen de Jong uit Oude- Tonge. Daarnaast hangt er ook foto werk aan de wanden van beroepsfoto graaf Ton Lohr. Tot eind juni, behalve donderdags, van 10.30 tot 22.30 uur. Goedereede In Klein Loogement, Noordzijde Ha ven 29. Modern werk van Cees van Dijk in combinatie met klein antiek. T/m 29 juni. Woensdag van 14.00-17.00 uur en op zaterdag van 13.00-17.00 uur. Er exposeren negentien le den: Leendert Beye (Goes), Liesbeth Binkhorst (Middel burg), Ad Braat (Zierikzee), Tessa Braat-Voorhuis (Zierik zee), Cocky Bruinzeel (Noord- gouwe), Miems van Citters (Burgh-Haamstede), Hans Cools (Kerkwerve), Waalko Dingemans (Burgh-Haamste de), Saskia Eggink-du Burck (Zierikzee), Marijke Fol- kertsma (Nieuwerkerk), Tie Hof (Ritthem), Hansje den Hol lander (Middelburg), Peter Jansen (Zierikzee), Juul Korte- kaas (Middelburg), Ton Lam per ('s-Heer Arendskerke), Ge rard Menken (Kloetinge), Re nee Mink (Middelburg), Matthy Murre (Goes) en Hetty de Wet te (Burgh-Haamstede). Of Voor de opening bestond behoorlijk wat publieke belangstelling. Een en ander werd muzikaal omlijst door brassband Apollo onder leiding van dirigent J. Knuist. Voorafgaande aan de officiële opening door de burge meester schetste R. van de Luitgaren, voorzitter van Culturele Stichting De Roode Lelie in het kort een beeld van de expositie. Hij liet daarbij niet na om werppn uit de eigen collectie van het Streekmuseum en uit het bezit van particulieren. Tot 1 oktober. Tevens expositie foto’s en voorwerpen m.b.t. de visserij van de kop van het eiland Goeree-Overflakkee, zoals die was en is. ns

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 5