t Twee blauwe vlaggen voor Westerschouwen r jaarlijkse Deltaweek Honderdtachtig zeilers doen mee aan HOOG/LAAG WATER w badkrant Zomerdrives a E Zeven-dorpen- tocht in Oud-Vossemeer I r 3 badkrant Voor strand van Nieuw-Haamstede en haventje van Burghsluis Leidraad 6 >rij Succesformule jn 36 Programma Verschillende klassen Opening Gedeputeerde J. B. Ventevogel verricht opening BURGH-HAAMSTEDE - Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft de gemeente Westerschouwen de blauwe vlag ge kregen. Een onderscheiding die door een Europese com missie wordt toegekend aan de kustgemeenten met de schoonste stranden en havens. Westerschouwen kreeg dit jaar zelfs twee blauwe vlaggen. Een voor het strand te Nieuw-Haamstede en een voor het haventje van Burghsluis. ZIERIKZEE - „Voor vijftig procent van de deelnemers is de Deltaweek een jaarlijks terugkerend iets. Ik weet zelfs van ie mand die bij het plannen van zijn vakantie rekening houdt met deze Deltaweek”. Henk Botterweg, voorzitter van de wa tersportvereniging Zierikzee en lid van het comité Delta week zal in de week van vrijdag 30 juni tot en met zaterdag 8 juli, wanneer er op de Oosterschelde driftig wordt gezeild in het kader van de Deltaweek, dan ook menig bekend ge zicht zien. z Oplage 26.000 Westerschouwen kreeg in 1987 voor het eerst een blauwe vlag omdat het strand langs de hele kuststrook in de gemeente een zeer schone indruk maakte op de Europese commissie. Vorig jaar kreeg men drie blauwe vlaggen. Opnieuw een voor het hele strand, een voor het haventje van Burghsluis en een voor het haventje van de Schelphoek. Renesse 30 juni 1 juli.... 2 juli.... 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli.... 8 juli 9 juli.... Kop Goeree 30 juni 1 juli 2 juli 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 8 juli 9 juli 12.35 13.30 14.26 15.19 16.06 16.45 17.25 18.09 18.50 19.29 13.55 14.55 15.50 16.45 17.30 18.15 18.50 19.30 20.05 20.35 In de gemeente Westerschouwen heeft men de afgelopen drie jaar in de praktijk ondervonden dat de woorden van de minister waar zijn. Regelmatig bleek dat vooral Duitse toeristen, zich bij de keuze van hun vakantiebestem ming lieten leiden door de toegeken de blauwe vlag. Zij hechten grote waarde aan dit teken van een schoon strand en water. eerder die dag het startsein voor de wedstrijden in de verschillende klas sen is gegeven. Zo bijten de deelne mers in de IMS-klasse 2 t/4 X-99 het spits af, gevolgd door achtereenvol gen de klassen NKK 1,2; NKK 4; IMS 5 t/7, Pion, J-24 en NKK 6,8,10. Als laatsten vertrekken de deelnemers aan de wedstrijd voor ronde jachten en platbodems. In deze categorie zul len, zo verwacht Bottenweg ongeveer veertig schepen van start gaan. On der de deelnemers bevindt zich ook een aantal regionale coryfeeën. Zo zal schipper Evert van de Zande uit Nieuwerkerk in de IMS klasse van start gaan. In diezelfde klasse komen op de deelnemerslijst ook de namen van Aad de Ruyter en Hans de Waal uit Bruinisse voor. Voor, tijdens en zeker na afloop van de strijd is er gelegenheid tot het ver sterken van de inwendige mens. De organisatoren hopen weer op veel be langstelling en zowel oude bekenden als nieuwe gasten te ontvangen. Uitgave en druk: Drukkerij Lakenman Ochtman bv Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee Postbus 1, 4300 AA Zierikzee telefoon 01110-16551 telefax 01110-14315 Sluitingstijd advertenties: Vrijdag voor de verschijningsweek. 0.16 1.11 2.05 2.55 3.45 4.27 5.15 5.56 6.35 7.26 Advertentieverkoop: Voor zowel Schouwen-Duive- land als Goeree-Overflakkee Francien Ras, 01875-2198 (bgg 01110-16551). Redactie: Tijdens kantooruren 01110-16551 (tst. 45) en daarbuiten 01110-15071. sche factor want daar komen toeristen op af. En zij brengen geld in het laat je”. Bij de watersportvereniging Zierikzee wordt die wedstrijdcommissie ge vormd door een aantal echtgenotes van wedstrijdzeilers. En daarmee neemt de wv Zierikzee volgens Bot tenweg een vrij unieke plaats in. Hoogwater 12.45 13.40 14.36 15.29 16.16 16.55 17.35 18.19 19.00 19.39 Hoogwater 0.06 1.01 1.55 2.45 3.35 4.17 5.05 5.46 6.25 7.16 Hoogwater 1.00 2.15 3.25 4.25 5.10 6.00 6.40 7.20 7.55 8.30 dagavond en een vrolijke noot van het iScheldetrio op de maandagavond, de laatste avond van de Deltaweek in Zierikzee. Deze drives vinden plaats in het dorpshuis de Schutse aan de Juliana- straat 22 te Burgh-Haamstede. Uiter aard zijn er ook nu weer prijzen te winnen. Inschrijving voor deze drives is mogelijk tot 19.15 uur aan de zaal. Individuele inschrijving is ook moge lijk, dit echter wel op eigen risico. Dat wil zeggen bij meerdere individuele inschrijvingen wordt er ter plekke ge koppeld. De organisatie staat echter niet garant voor een partner. THOLEN - In Oud-Vossemeer staat zaterdag 8 juli de wandelsport cen traal. Die dag wordt de eerste zeven-dorpentocht gehouden; een vijftig kilometer lange wandeltocht langs alle zeven plaatsen op het ei land Tholen. De burgemeester van de gemeente Westerschouwen J. L. Niemantsver- driet-Leenheer reisde samen met milieu-amb(enaar H. B. Veerman en W. Krijger van de buitendienst ge meentewerken naar het Noord-Hol- landse Schoorl waar demissionair mi nister van milieu drs E. Nijpels de blauwe vlaggen uitreikte aan verte genwoordigers van elf Nederlandse kustgemeenten die dit jaar voor de onderscheiding in aanmerking kwa men. Burgemeester Niemantsverdriet: ,,De criteria om een blauwe vlag te krijgen waren dit jaar veel strenger". spullen ter grootte van een lucifers doosje meenemen. En verder probe ren we als gemeente om via voorlich ting de mensen zoveel mogelijk bewust te maken van het milieu”. Ook zondag, maandag en dinsdag is de start in Zierikzee en wel tussen 10.00 en 11.00 uur met steeds een pauze van tien minuten tussen de starts van de verschillende klassen. Dinsdag verplaatst het Deltaweek- gebeuren zich naar plaatsen als Sint Annaland, Wolphaartsdijk, Yerseke en Colijnsplaat. waar de Deltaweek zaterdag 8 juli wordt afgesloten met de uitreiking van de hoofd- en de teamprijzen. Speciale uitgave voor de re creant op Schouwen-Duive- land en Goeree-Overflakkee, onder redactionele eindverant woording van de Zierikzee- sche Nieuwsbode. De Bad krant verschijnt in het zomer seizoen dertien keer en is op tal van plaatsen, zoals winkels, campings en WV-kantoren gratis verkrijgbaar. Ook wordt de Badkrant in enkele gebie den huis-aan-huis bezorgd. De criteria om voor de onderschei ding in aanmerking te komen waren cjit jaar strenger dan voorheen. .Voor heen werd de blauwe vlag toegekend op grond van een algemene indruk BURGH-HAAMSTEDE - Traditiege trouw maar mede gelet op het grote aantal deelnemers vorig jaar, ge middeld vierendertig paren, wor den ook nu weer in de maanden juli en augustus iedere donderdag avond bridgedrives georganiseerd. Ofschoon de resultaten van de Delta week in de IMS-klasse en bij de ronde jachten en platbodems meetellen voor het landelijk klassement, dat aan het eind van het seizoen wordt opge maakt, is het niet alleen het zeilen op de Oosterschelde dat dit evenement bij de zeilers zo geliefd maakt. Die succesformule ligt meer in de combi natie van sportief bezig zijn overdag en gezellig nakaarten 's avonds aan de wal. over de toestand van het strand. Dit jaar werden meetpunten geplaatst waarmee de waterkwaliteit minstens vijf keer per jaar wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat óf Provinciale Waterstaat”, aldus burgemeester Nie mantsverdriet. In Zierikzee is met het oog op die ge zelligheid in de avonduurtjes een mu zikaal programma opgesteld door de eigenaren van De Gekroonde Suiker biet, De Banjaard, Auberge Maritime en het Chinese restaurant Lotus. Zo speelt de Lazy River Jazzband vrij dagavond van 19.30 tot 24.00 uur van af een podiumwagen die bij ’t Luitje staat opgesteld. Zaterdag zorgen De Keesjes voor een muzikale dixieland- noot. Tussen 21.00 en 02.00 uur zal de Nieuwe Haven in verband hiermee voor het verkeer zijn afgezet. Op het programma staan voorts een optre- |den van het trio Wim Kuipers op zon- Mogen zeilwedstrijden in den lande te kampen hebben met een wat tanende belangstelling, de Deltaweek mag zich nog steeds verheugen in een brede belangstelling. Ofschoon nog niet alle inschrijvingen binnen zijn, verwacht Botterweg op grond van voorgaande jaren dat zo’n honderd tachtig zeilers in verschillende klas sen in de week van vrijdag 30 juni tot en met zaterdag 8 juli voor een fraai zeilspektakel zullen zorgen. Wat is er immers fraaier dan zo’n rank zeilschip dat met opbollende zeilen tegen de wind in vaart. Het is daarbij wel te ho pen dat de weergoden de organisato ren met een westen- of oostenwindje ter wille zullen zijn, omdat de wedstrijdleiding bij die windrichtingen meer keuze heeft bij het uitzetten van een afwisselende baan. Op dit moment staat alleen nog maar een meetpunt op het strand bij Nieuw- Haamstede. Mede op grond van de goede kwaliteit van de watermonsters die daar werden genomen werd een blauwe vlag toegekend. De overige stranden van de gemeente Wester schouwen kwamen dit jaar niet in aanmerking voor de onderscheiding omdat daar nog geen meetpunten zijn opgesteld. Dat zal volgens burge meester Niemantsverdriet binnenkort gebeuren. Zij toonde zich bijzonder verheugd met de onderscheiding die de ge meente opnieuw ten deel is gevallen. „Maar we hebben er ook verschrikke lijk veel voor gedaan. De vuilnisbak ken op het strand worden elke dag, en op drukke dagen twee keer per dag geleegd. De rommel die op het strand ligt wordt, afhankelijk van de hoeveel heid, ongeveer een keer per maand opgeruimd met machines die zelfs De Deltaweek, die inmiddels is uitge groeid tot een traditie, is ontstaan uit het samenvoegen van verschillende wedstrijden, die door de watersport verenigingen rond de Oosterschelde afzonderlijk werden georganiseerd. Ook nu nog leveren deze verenigin gen vrijwilligers voor het in goede ba nen leiden van de wedstrijden. Naast een drie man sterk centraal comité dat een week lang belast is met het administratieve werk en de wedstrijd verslagen leveren de bij de Deltaweek betrokken watersportverenigingen (de koninklijke roei en zeilvereniging De Maas, de wv Zierikzee, de wsv Sint Annaland, de wsv Wolphaartsdijk, de wv Yerseke, de wv Noord-Beveland en de wv Wolphaartsdijk) bij toerbeurt acht vrijwilligers voor de wedstrijd. Op dit (voormalige) eiland werd tot zes jaar geleden regelmatig de 42 ki lometer lange Mosseltocht gehouden. Nu is dit weer opgepakt door de acti viteitencommissie van de voetbalver eniging Vosmeer. Overigens gebeurt dit onder auspiciën van de kring West-Brabant/Zeeland van de Konink lijke Nederlandse Bond voor Licha melijke Opvoeding. Er kan gestart worden tussen 08.30 en 09.30 uur. Daarnaast zijn er kortere afstanden te kiezen, namelijk 5, 10, 15 en 25 kilo meter. Een belangrijk gedeelte van deze Del taweek speelt zich in en rond Zierik zee af. Na de eerste race, die de wedstrijdzeilers vrijdag 30 juni van Bruinisse naar Zierikzee brengt zal gedeputeerde J. B. Ventevogel zater dag 1 juli in Zierikzee, vanaf de klip per De Hoop op Zegen de officiële opening van deze Deltaweek verrich ten. Deze opening speelt zich rond de klok van 18.00 uur af bij 't Luitje, nadat Nijpels prees deze gemeenten als voorbeeld van de mogelijkheid dat mi lieu en economie niet op gespannen voet met elkaar hoeven te staan. „Een milieubewuste gemeente pro beert vervuiling terug te dringen. Een schoon strand is voor recreatiege- meenten een belangrijke economi- Zierikzee 30 juni 1 juli 2 juli 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 8 juli 9 juli rijden hoogwater te Westenschou- wen: ±10 minuten vroeger dan Re nesse.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 3