ip Bruse Visserijdagen r bedrijfspresentatie en ilootshow centraal wOG/LAAG WATER ’Steppen’ met een motor fervfa badkrant ieuw in programma: rolschaatsshow en klimwand 1 Rolschaatsshow I ermis Volksdansen Opening Bedrijfspresentatie -11 ->/ badkrant d Mosselen Vlootshow RUINISSE - Het programma voor de Bruse Visserijdagen pdonderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 juli is rond. Ook tjaar staan weer centraal de bedrijfspresentatie op het ha- ■nplateau en de vlootshow. Geen watersportdemonstraties itjaar, maar wel een aantal noviteiten. Zo staat er donder- 13 juli in het Bruse centrum een klimwand opgesteld en aakt een rolschaatsdemonstratie vrijdag 14 juli deel uit J mhet programma. Ook muzikaal is er een en ander te be- ven in Bruinisse tijdens de Visserijdagen. 1^1 de eerste plaats is het natuurlijk Oplage 26.000 e nuis leder jaar een gezellige drukte in Bruinisse rk Sluitingstijd advertenties: Vrijdag voor de verschijningsweek. nesse juni... 'juni... Ijuni... Ijuni... Ijuni... Ijuni... Ijuni... Ijuni... Ijuni... ijuni... rater ±6 uur later dan bovenge- de tijden. 13.25 14.05 14.46 15.25 15.59 16.38 17.18 18.00 18.49 19.41 13.35 14.15 14.56 15.35 16.09 16.48 17.28 18.10 18.59 19.51 14.30 15.15 16.05 16.40 17.25 18.10 18.50 19.30 20.10 20.55 's Avonds heeft men de keuze: of naar de film, of dansen. In het Nederlands Hervormd Verenigingsgebouw aan de Deestraat worden vanaf 20.00 uur films over de visserij vertoond. Het is nog niet bekend welke films dat pre cies zijn. De muziekliefhebbers komen ook ruimschoot aan hun trekken want om 19.00 gaat het optreden van drum en bugle-korps Juliana uit Middelburg van start. Voor hen is het de generale repetitie want zij doen zaterdag 15 juli mee aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. trum. Men verwacht ongeveer 40 a 50 kramen. De laatste dag van de Bruse Visserij dagen, zaterdag 15 juli, wordt van 12.00 tot 14.00 uur muzikaal omlijst door looporkest Tivoli uit Halsteren. Uiteraard zijn ook de kramen van de braderie weer bemand en wel vanaf 10.30 uur. Om 11.00 uur gaat de be drijfspresentatie op het havenplateau van start. Onlosmakelijk verbonden met de Bru se visserijdagen zijn uiteraard de mosselen. Ook dit jaar kan men weer genieten van dit zeebanket: gebak ken, gekookt of op een andere manier klaargemaakt en tijdens de Visserij dagen tegen een billijke prijs verkrijg baar. Verder wordt zaterdag op het parkeerterrein achter de Rabo-bank aan de Lange Ring een barbecue ge houden. Uitgave en druk: Drukkerij Lakenman Ochtman bv Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee Postbus 1, 4300 AA Zierikzee telefoon 01110-16551 telefax 01110-14315 Advertentieverkoop: Voor zowel Schouwen-Duive- land als Goeree-Overflakkee Francien Ras, 01875-2198 (bgg 01110-16551). Redactie: Tijdens kantooruren 01110-16551 (tst. 45) en daarbuiten 01110-15071. ZIERIKZEE - Ideeën kunnen soms tot de vreemdste creaties leiden. Neem het idee van de 18-jarige Rini Verwijs uit Bruinisse. Hij maakte van een step wel een zeer bijzonder voertuig door er een oud Puch-maxi-motortje op te monteren. ,,En als het moet gaan we er meer maken", vertelt zijn vriend Jan Bolle uit Oos- terland. Hoewel beide vrienden weten dat de tweewieler nooit wordt goedge keurd, wil ze deze toch laten inspecteren door de Rijksdienst van Wegverkeer. ,,Het frame is te licht om goedgekeurd te worden", vertelt de 18-jarige Jan Bolle. Rini Verwijs werkt bij Tweewielerscentrum Schouwen-Duiveland in Zierikzee en zag daar een step en een oude brommer en het idee was geboren. Rini Verwi/s ging aan de slag en creëerde binnen één uur een nieuw soort step. Na het ..montage-proces" kon de benzine in de tank en werd de 'brommer' gestart. ,,De step haalt vijftig kilometer per uur", aldus Rini Verwijs. Of deze vorm van steppen - in hoeverre er nog van steppen gesproken mag worden - een nieuwe rage wordt is afwachten. (Foto: Joop van Houdt). ierikzee ijuni ijuni ijuni Ijuni ijuni Ijuni Ijuni ijuni Ijuni ijuni Wat later op de avond, vanaf 20.00 uur kan men terecht in de feesttent voor een optreden van de Springfield Band. Om 20.30 uur gaat een demon stratie volksdansen van start op de Lange Ring. Deze wordt verzorgd door volksdansgroep Nehalenia uit Brouwershaven. Geen onbekenden in de regio. Hoogwater 1.06 1.45 2.25 3.01 3.37 4.16 4.56 5.36 6.18 7.11 Hoogwater 1.16 1.55 2.35 3.11 3.47 4.26 5.06 5.46 6.28 7.21 Hoogwater 2.05 2.55 3.40 4.25 5.10 5.50 6.35 7.20 8.05 8.50 Wie er de voorkeur aan geeft om een dansje te wagen kan zich vervoegen in de feesttent. Het Schelde Trio zorgt voor dansbare muziek. Op de tweede dag van de visserijdagen, vrijdag 14 juli, kan men vanaf 10.30 terecht op een grote braderie in het Bruse cen- Op de groenstrook tegenover de sla gerij aan de Lange Ring start om 14.00 uur een rolschaatsshow. De show wordt verzorgd door de Win- schoter Kunstrolschaats Club. Een club die al dertig jaar bestaat en waar van het jongste lid 3 jaar oud en het oudste hd 25 jaar jong is. De show duurt tot ongeveer 16.30 uur. op Goeree Ijuni Ijuni Ijuni Ijuni Ijuni Ijuni juni 3juni Ijuni 5|uni Eerder kon de bezoeker van de Bruse Visserijdagen een poging wagen om het ronderecord op de mini-wieler- baan te verbeteren. Deze attractie ontbreekt dit jaar en daarvoor is de klimwand in de plaats gekomen. Elk jaar weer het hoogtepunt van de Bruse Visserijdagen is de vlootshow. Vanaf 13.30 uur kan men zich insche pen op de gepavoiseerde schepen van de Bruse; kottervloot. Vooral als de weergoden een beetje mee willen werken een kans die menig recreant zich niet zal laten ontgaan Als de schepen omstreeks 15.30 uur weer terug zijn in de haven worden de varensgasten onthaald op een karate- demonstratie op het havenplateau. Boerenkapel Stuitje Leut zorgt voor de muzikale omlijsting. De Bruse Visserijdagen worden zater dagavond afgesloten in de feesttent met een optreden van After Midnight. De Stichting Festiviteiten Bruinisse hoopt dit jaar minstens evenveel men sen als vorig te kunnen verwelkomen in het oude vissersdorp. Vorig jaar zat het weer niet bepaald mee, maar trok ken de Visserijdagen alles bij elkaar toch nog 15.000 belangstellenden. drie dagen kermis in Bruinisse. Een gebeuren dat zich hoofdzakelijk af speelt in Oudestraat, Korte Ring en Lange Ring. Drie dagen lang zijn hier verschillende attracties opgesteld. Op donderdag nog eens aangevuld met een klimwand voor de iets oudere jeugd. Evenals vorig jaar geeft ook dit jaar weer een modelbouwclub acte de présence tijdens de bedrijfspresenta tie. Een groot bassin staat opgesteld om hen in staat te stellen hun radio grafisch bestuurde schepen te laten varen. Een gebeuren dat vorig jaar nogal wat publiek trok. Speciale uitgave voor de re creant op Schouwen-Duive land en Goeree-Overflakkee, onder redactionele eindverant woording van de Zierikzee- sche Nieuwsbode. De Bad krant verschijnt in het zomer seizoen dertien keer en is op tal van plaatsen, zoals winkels, campings en VVV-kantoren gratis verkrijgbaar. Ook wordt de Badkrant in enkele gebie den huis-aan-huis bezorgd. De klimwand is een zes meter hoge stellage. Bergbeklimmers in spé kun nen hier eens proeven van het gevoel dat men krijgt als men aan een lood rechte wand hangt. Met dit verschil dat er geen gevaar bestaat voor lawi nes of iets dergelijks. Ervaren instruc teurs staan de klimmers met raad en daad terzijde en een veiligheidslijn is verplicht. Waar de show van het Middelburgse muziekgezelschap zich precies af gaat spelen is nog niet bekend. Ge dacht wordt aan het havenplateau als lokatie. Juliana speelde eerder op een taptoe in Bruinisse, maar het is de eerste keer dat het muziekgezelschap acte de présence geeft tijdens de Bru se Visserijdagen. De junioren van Ju liana, verenigd in Johan Friso, verle nen ook hun medewerking aan het optreden in Bruinisse. Een absolute must voor de liefhebbers. Het is voor de derde keer dat dit on derdeel gepland staat en de presenta tie wordt weer net een tikje uitgebrei- der dan vorig jaar. Tot nu toe hebben zich 22 bedrijven aangemeld. Ook dit jaar wordt weer een plaatsje inge ruimd voor ideële organisaties. hoogwater te Bruinisse: r tavloedkering) Iten hoogwater te Westenschou- ±10 minuten vroeger dan Re- De Bruse Visserijdagen gaan donder dag 13 juli van start. Geassisteerd door miss Visserijdagen 1989 zorgt burgemeester T. C. Hekman van Brui nisse om 14.00 uur voor de officiële start. Een kwartiertje later kan men al terecht op eerdergenoemde klim wand en om 15.00 uur gaat in de feesttent op de hoek Nieuwstraat/ Dreef het kinderprogramma van Will Marvin van start. grote lijnen ziet het programma or de Bruse Visserijdagen er het- Ifdeuit als in de voorgaande jaren. sn heeft het programma aan de nd van eerder opgedane ervarin- wat bijgesteld. De Stichting Festi- eiten Bruinisse die voor de organi- iie van de Visserijdagen tekent W dit jaar afgezien van het plan- in van watersportdemonstraties. ±100 •Men later dan Renesse. (Bij open us

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 3