Voortbestaan veldnamen in boekwerk veilig gesteld Zoek ’t in Zonnemaire Holgara tuinbank: (IbqDAUNA gDcaldino Openingstijden 'De Beuze r e r Nu voor f 100,— tuincentrum hoveniers Onze tennisbaan en midgetgolf Camping Eureka Stomerij/ Wassalon r. „WILCA” 23 badkrant van f 123,50 Vier delen ZONNEMAIRE E R Het is er allemaal. In alle facetten van wonen. Zitten, eten, slapen, werken. Noem maar op. Totaal wonen, betekent ook woning-textiel. En ook daarop is het Paauwe-kwaliteitsimago van toepassing. Gordijnen, vitrage en vloerbedekking van alleen de beste merken. Paauwe Interieur, maak er een dagje uit van, zoek’t in Zonnemaire. ZIERIKZEE - Namen als ’t Galgeveld, de Radijsmeet, Kotes- hofstede en de Butterpot. ’t Is dat ze nu door de werkgroep Veldnamenonderzoek te boek zijn gesteld, anders zouden dergelijke veldnamen over een jaar of wat volledig in de ver getelheid zijn geraakt en zou opnieuw een stukje van de cul tuurhistorie van Schouwen-Duiveland prijsgegeven moeten worden. Inmiddels is het derde deel in de serie Oude Veld namen van Schouwen-Duiveland verschenen. Dit deel be handelt de veldnamen in Westelijk Schouwen. pannekoekenmolen DEGRA/V1HALM Burgh-Haamstede P en betere locatie voor het betere interieur kunt u zich nauwelijks voorstellen. Paauwe in Zonnemaire is dan ook *n bijzonder meubelcentrum. ‘Service en advies’ staan hoog in het vaandel bij dit Zeeuwse familiebedrijf. En dat niet alleen, de met uiterste zorg samengestel de kollektie spreekt van inzicht en vakmanschap. Op ’n gigantisch vloer oppervlak zijn de beste meubelmerken samengebracht. Hülsta, Musterring, Novastil behoren tot de standaard. Zoekt u strak-modern of tijdloos klassiek? Restaurant Zuidweg 20a, Zonnemaire Tel. Ol I I2-I3I8 Vrijdag koopavond. rtva''£ irx*' JÉÏMI - - ■w- W Hogezoom 100, Renesse, tel. 01116-1248 01114-2191 >2°. Om te voorkomen dat die soms bij- V ZIERIXZEr WH4LM’ kunt u bij elk weertype bespelen Renesse Telefoon 01116-1492 zondere veldnamen voorgoed zouden verdwijnen is een werkgroep Veldna menonderzoek aan het werk gegaan om die oude veldnamen voor het na geslacht te bewaren door deze op schrift te stellen. Daarbij werd ge dacht aan een werk in vier delen waarbij in het eerste deel de veldna men in het gebied rond Dreischor, Zonnemaire en de Gouwepolders centraal stonden. Deel twee behan delde de veldnamen van Duiveland. Het recent uitgebrachte deel III richt de aandacht op Westelijk Schouwen, te weten Burgh, Haamstede, Renes se, Noordwelle, Serooskerke en Elle- meet. Volgend jaar hoopt de werk groep die wordt voorgezeten door M. K. Buth uit Haamstede, haar werk te voltooien met een boekwerk dat de veldnamen in het gebied Zierikzee, Kerkwerve, Brouwershaven en Scha- rendijke beschrijft. Door gebruik te maken van de kennis van ouderen, de veldboeken van de polderbesturen in het verleden en van De oude veldnamen van Schouwen- Duiveland deel III is te koop tijdens de expositie Kleine Schatten van Schou wen-Duiveland, die tot en met zater dag 24 juni in de Bewaerschole in Haamstede wordt gehouden. Voorts is het boekje te koop bij de volgende adresssen: De Zeeuwsche Boekhan del in Zierikzee en bij A. L. Patmos, Caustraat 30 in Zierikzee. In Haam stede is het boek te koop bij Geschen kenhuis Goudswaard. Ook de delen I en II zijn op bovengenoemde adres sen verkrijgbaar. /NeEtrje jams DEiTA 6-Kpo OPENINGSTIJDEN PANNEKOEKENHUIS: Dagelijks van 12 00-20.00 uur. Zondags gesloten OFFNUNGSZEITEN PFANNKUCHENHAUS Taglich von 12.00-20.00 Uhr Sonntags geschlossen MUHLENBESICHTIGUNG Emtritt: f 1.— pro Person Kinder bis 5 Jahren frei Spielplatz o ♦mafste: MOLENBEZICHTIGING Entree f 1,— pp., kinderen tot 5 jaar gratis. Speeltumtje RICHTING f HELLEVOETSLUIS Voor reserveringen: telefoon 01110-17194 's maandags gesloten De gevolgen hiervan werden na de ramp van ’53 merkbaar. Toen het schilderachtige duin-, bos- en weide landschap met het oog op een econo mische bedrijfsvoering opnieuw werd ingericht en rechte percelen met eveneens kaarsrechte watergangen sindsdien voor een belangrijk deel de aanblik van Schouwen-Duiveland be palen. Behalve een opsomming van die veldnamen bevat het Veldnamenboek ook een aantal kaarten waarop niet al leen veldnamen maar ook boerderij en, vliedbergen, historische gebou wen (kerke)paden sluizen en watergangen zijn aangegeven, zodat de lezer zich aan de hand van dit ma teriaal een beeld kan vormen hoe Schouwen-Duiveland er in het verle den uitzag. Daarnaast wordt in deel III aandacht besteed aan het ontstaan en de ontwikelling van de duinen op Schouwen. Deze zijn in een aantal fa sen tot stand gekomen. De schrijver van dit artikel, Frans Beekman, merkt in zijn betoog op met name de binnenduinen met een geva rieerd landschapsbeeld dat door de recreatiegolf onder druk staan. De ontwikkelingen van de afgelopen der tig jaar zijn sterker geweest dan in de honderden jaren daarvoor. Aandacht voor dit type cultuurlandschap is dan ook op de plaats. Het geven van namen ter aanduiding van bepaalde plaatsen is iets dat de mens van oudsher doet. Zo’n naam was dan ook niet meer dan een prak tisch iets: een mogelijkheid om aan te geven waar men zich bevond of om eigendomsgrenzen en dergelijke aan te geven. Die namen hebben vaak een historische oorsprong en zijn van vader op zoon doorgegeven. Zelden werden zij op papier gezet. Openingstijden: maandag t/m zaterdag 8.30-12.00 uur - 13.00-18.00 uur donderdag zaterdagmiddag gesloten Depot Ouddorp: „Babyhuusie” Boompjes 13 West-Krakeelstraat 2-4 3245 BK Sommelsdijk Telefoon 01870-3694 woensdag 19.00 - 23.00 uur vrijdag 18.00 - 23.00 uur zaterdag 18.00 - 23.00 uur 1e zondag v d. maand 12.00 - 18.00 uur X Stoofplein 2, 3255 BM Oude-Tonge Telefoon 01874-2600 oude kaarten is de werkgroep erin ge slaagd om die veldnamen in Westelijk Schouwen te bundelen tot een boek werk (deel III). Behalve een opsom ming van veldnamen uit het verleden geeft het boek ook aan wat een veld naam precies is. Ook de term bevan gen wordt nader uitgelegd. Veldnamen zijn namen van afzonder lijke percelen. Deze geven vaak infor matie over het landschap, de flora en fauna, het grondgebruik en andere bijzonderheden. Daarnaast wordt ook gesproken over bevangen waarin in de polder van Schouwen was onder verdeeld. Zo’n bevang bestond op zijn beurt weer uit meerdere percelen, ook weer met een eigen naam. .-.SW

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 23