4 DEZE WEEK Muziek play-in voor tiende keer op Brouwse marktplein Organisatie Oeltgendagen kiest voor andere opzet 16 JUNI 1989 GRATIS KRANT IN REKREATIELAND Zaterdag 8 juli tijdens Brouwse Dag Benauwd Grens Vrije dag Viool fetói BROUWERSHAVEN - Eén van de anekdotes tijdens een eer dere Muziek play-in in Brouwershaven is dat een al wat oudere man zijn gebit tijdens de repetities brak. „Hij kon daardoor niet meedoen met de uitvoering”, vertelt dirigent Piet Everwijn. Hij is al tien jaar betrokken als muzikale leider van deze unieke happening op de Markt in Brouwershaven, dat een onderdeel is van de Brouwse Dag. Zaterdag 8 juli viert de Muziek play-in haar tweede lustrum en neemt Ever wijn afscheid als hoofd-dirigent. Hij geeft dan de algehele leiding over aan Jaap Knuist uit Dreischor. OOLTGENSPLAAT - In Ooltgensplaat is men reeds druk be zig met de voorbereidingen op de Oeltgendagen 1989. Het eerste lustrum is voor de organiserende ondernemersver eniging aanleiding om zich te bezinnen over de opzet van dit regionaal evenement. Het programma wordt ingekort tot vier dagen, waardoor meer de nadruk op de kwaliteit van de activiteiten gelegd kan worden. muziek puï IN 17 Cultuur-historische routes dij $1 f «V UI I s- wWVWl ld bad krant 5 Activiteiten in Zierikzee 5 De Sterlingmotor I 9 Expositie in Herkingen 3 Visserijdagen in Bruinisse onder meer een bassist, een cornet- tist en een drummer. „Dan kun je enigszins nog een beetje een orkest vormen”. Gelukkig pakte het eerste jaar goed uit en kwamen er niet alle maal drummers of trompettisten. „Natuurlijk mankeert er best wat aan de muzikale kwaliteit als je aan het spelen bent. Je staat tenslotte voor 287 gezichten, waarvan je de meeste niet kent. In feite is het. idee al leuk, dat mensen in groten getale spontaan muziek komen spelen en ze doen dan ook hun best nog om een goede noot te laten horen”, relativeert Erverwijn. Uniek aan het evenement vindt hij, dat men zich vooraf niet hoeft aan te melden, dat er geen kosten aan ver bonden zijn en dat de muzikanten van tevoren niet weten wat voor muziek ze krijgen voorgeschoteld. Everwijn maakt altijd een muziekkeu ze die geschikt is voor fanfare, harmo nie of brassband. De Muziek play-in is daarom alleen bedoeld voor de muzi- heeft de kennis en de middelen in huis om met name de gehele logistie ke opzet van de Oeltgendagen voor haar rekening te nemen". De organisatie is ook blij met de sa menwerking, omdat hiermee de orga nisatie van de Oeltgendagen een bre der draagvlak in de dorpsgemeen- Van Gewest tot Gewest, dat later op de televisie werd uitgezonden. De deelnemers aan de Muziek play-in komen uit alle hoeken van het land en zelfs uit het buitenland. Zo zijn er ook ieder jaar Belgen en soms ook Duit sers, die in de 24 meter brede tent ko men spelen. Velen plannen hun va- kantietijd, waarin ook de Brouwse Dag valt, of ze nemen een dag vrij om met zo'n groot orkest te kunnen spe len, want dat is voor de muzikanten de grote drijfveer achter het evene ment. Vele straten van Ooltgensplaat zijn zaterdag 12 augustus weer gevuld met marktkramen. Wat de organisatie nooit had durven denken was de populariteit omtrent de Muziek play-in. Deze groeide ge middeld ieder jaar uit met zo’n dertig nieuwe muzikanten. „Iedere keer ver wachtten we weer, dat het aantal zou stagneren, maar toch komen er ieder jaar weer meer muzikanten bij. Verle den jaar bereikten we onze top met 287 muzikanten, waarvan zelfs nog een aantal buiten de tent plaats nam", aldus dirigent Everwijn. Everwijn kan trots zijn op het evene ment, dat volgens hem nergens an ders zo groot wordt opgezet. De Mu ziek play-in is in ieder geval de grote trekpleister tijdens de Brouwse Dag. Dat had de organisatie tien jaar gele den niet durven denken. De opzet is dat iedereen, die een muziekinstru ment kan bespelen, tijdens de Muziek play-in op kan komen dagen. „De eerste keer had ik het wel een beetje benauwd, want stel je voor dat je allemaal drummers krijgt, dan kun ie beslist geen orkest vormen. Ik heb mezelf toen verzekerd van muzikan ten, die allemaal verschillende instru menten bespeelden”. Everwijn noemt De muziektent in Brouwershaven is inmiddels veel te klein geworden voor een evenement als de Muziek play-in. Voor een aankondiging van het evenement lijkt de muziektent wel goed te zijn. De combinatie is in ieder geval goed ge weest. (Joop van Houdt). schap krijgt. Een hoogtepunt wordt ongetwijfeld wederom de Flakkeese Soundmix- én Playback kampioen schappen. Dit jaar kan de kampioen rekenen op een flinke geldprijs naast de fraaie beker. Soundmixers en play- backers kunnen zich opgeven bij F. van Vliet, Molendijk 25, Ooltgensplaat of bij Ondernemersvereniging Oolt gensplaat, Postbus 67. 3257 ZH Oolt gensplaat. Of From Holland With Love zaterdag 8 juli ook weer wordt gespeeld is nog niet bekend. Zeker is wel dat de Mu ziek play-in gewoontegetrouw wordt geopend door drumband Apollo en de deelnemers van de Muziek play-in. Dit staat onder leiding van kapel meester A. Heijboer uit Brouwersha ven. De rest van het muzikale evene ment staat onder leiding van Jaap Knuist en Piet Everwijn. Op hoeveel het aantal deelnemers dit jaar wordt geschat is niet bekend. Er is in ieder geval geen grens. „Die is er nooit ge weest en we zullen dan ook nooit mensen naar huis sturen”, aldus Everwijn. Eén van de hoogtepunten tijdens tien jaar Muziek play-in was de première van de negen minuten durende mu ziekcompositie From Holland With Love, dat werd gearrangeerd door Kees Vlak. Het bestaat uit de vier be kende Nederlandse nummers Paloma Blanca, Ma Belle Arnie, Venus en Comment QaVa. Dit werd door Vlak aan elkaar gesmolten tot één geheel Tijdens deze première zijn ook opna mes gemaakt voor het programma In de tent, die bij het OFB-terrein wordt geplaatst, wordt vanaf woens dag 9 augustus vier avonden lang een recreatief programma gepresen teerd. „Wij zijn erg gelukkig”, aldus de organisatoren, dat wij voetbalver eniging OFB bereid hebben gevon den in het vervolg de Oeltgendagen samen met ons te organiseren. OFB Toch zal Everwijn niet geheel van het toneel verdwijnen, want hij blijft welis waar één van de dirigenten tijdens de Muziek play-in. De persoon Everwijn stond in Brouwershaven al vele jaren bekend als dirigent van Brassband Apollo. Daarnaast was hij betrokken bij het opzetten van een „uit de hand gelopen” evenement; de Muziek play- in. In samenwerking met de plaatselij ke middenstandsvereniging in de vorm van organisatie Brouwse Dag groeide een orkest van 31 deelne mers uit tot 287 fanatieke muzikanten. Zo’n grote groep muzikanten betekent automatisch een arsenaal van ver schillende muziekinstrumenten. Ever wijn telt dat op zijn vingers na en komt uit op ongeveer vijftig instrumenten. Daarvoor moet hij allemaal verschil lende partijen hebben, zodat iedere deelnemer is voorzien van de te spe len muziek. Het is verder aan de diri genten om alles in goede banen te lei den. Dat is zeker geen makkie. Tijdens de repetities en uitvoering wordt menig zweetdruppeltje wegge veegd. „Het moeiiijkste aan het dirigeren van zo'n groot orkest is, dat de deelne mers elkaar niet meer horen spelen, omdat de tent zo groot is en men ver van elkaar af zit. Daarom moeten ze allemaal erg goed op de dirigent let ten om zo te zien wat er gaat gebeu ren”. Toch heeft Everwijn nooit mo menten gekend, waarin hij dacht dat er van het hele concert niks terecht kwam. kanten die muziek spelen, die gear rangeerd is voor fanfare, harmonie of brassband. „Daar hoort bijvoorbeeld geen gitaar of viool bij”. Toch is er wel eens een deelnemer speciaal uit Bre da naar de Muziek play-in gekomen, die een viool bij zich had. „Dat is dan heel jammer, maar daar had ik geen partij voor”. Het programma van de Oeltgendagen bevat zaterdag 12 augustus de groot ste braderie van Goeree-Overflakkee met zo'n 150 marktkramen en activi teiten. Verder werkt de organisatie nog aan een aantal spectaculaire trekkers. De festiviteiten rondom de Oeltgendagen krijgen dit jaar het the ma „Promotie Oostflakkee” met zich mee. Tijdens de braderie worden be drijven en instellingen, die zich rich ten op de dagrecreatie in de gelegen heid gesteld zich te presenteren. wi» 11 Opknapbeurt voor Brouwersluis - a» S

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 1