Cultuur-historische routes kunnen achterland aantrekkelijker maken Alcoholontmoedigingsbeleid effectief wapen tegen recreatiecriminaliteit” KERKEN badkrant 17 Rapport criminoloog dr. B. M W. A. Beke: Verkeerscontroles Voorlichting Ontmoediging Strafmaat Schouwen-Duiveland Goeree Snoer parels Kwalitatieve verbeteringen ’Een betere handreiking kunnen de deelnemende gemeenten niet krijgen’ Indrukwekkende hoeveelheden RENESSE - Het alcoholontmoedigingsbeleid zoals dat is toegepast in de Schouwse West hoek is een effectief wapen in de strijd tegen de recreatiecriminaliteit. Dat is één van de conclusies van criminoloog dr. B. M. W. A. Beke. In zijn rapport Recreatiecriminaliteit en alcohol stelt Beke dat recreatiecriminaliteit voor 99,9 procent gepaard gaat met overmatig alcoholgebruik. Er is volgens hem ook een groeiende groep jongeren die als onderdeel van het recreëren, het uitgaan, zich schuldig maakt aan allerlei wetsovertredingen en delicten. „Recreatiecriminaliteit is bij wijze van spreken ’een vorm van vrijetijdsbesteding”, aldus Be ke. BRUINISSE - Er bestaat bij toeristen een groeiende belang- langhebbenden èen goede samen stelling voor cultuurobjecten en natuurgebieden. Men trekt er in zijn vrije tijd steeds vaker op uit om rust, ruimte en we tenswaardigheden van vroeger te zoeken. Daarop inspelend werd in het gemeentehuis te Bruinisse het rapport Cultuur historische routes Schouwen-Duiveland en Sint-Philipsland gepresenteerd. Een stuk waarin wordt aangegeven hoe via een aantal aantrekkelijke en kwalitatief goede routes het achterland van Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland aantrekkelijk gemaakt kan worden voor de fietser, wande laar en automobilist. Bij een bepaald aantal strafpunten Zondag 18 juni uur. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Recreatiecriminaliteit komt over het algemeen neer op kleine criminaliteit. De meest voorkomende gevallen zijn verkeersdelicten, verkeersovertredin gen, diefstal, geweld en vandalisme. Beke: „Recreatiecriminaliteit ligt in het verlengde van wat als excessief gedrag kan worden gekenschetst”. Al coholgebruik speelt daarbij een be langrijke rol, zp blijkt uit het rapport van Beke. Vakantie. Even weg van alles, als het even kan niet in de onmiddellijke na bijheid van het ouderlijk huis. Stap pen, de omgeving verkennen en voor al niet al te scherp letten op de hoeveelheden alcohol die genuttigd worden. „De hoeveelheden drank die op een normale uitgaansavond wor- Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerk- werve: 10.00 en 18.00 uur. Haamste de: 10.00 en 17.00 uur. Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Ooster- land: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: zaterdag 19.00 uur; zon dag 10.00 uur. Haamstede: zondag 10.00 uur. Renesse: zaterdag 19.00 uur. den genuttigd, zijn indrukwekkend”, aldus Beke. „Een gemiddeld aantal glazen alcohol van dertien liegt er niet om. Ruim de helft van de recreanten drinkt veel meer dan normaal, het geen veelal leidt tot dronkenschap. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 19.00-20.30 uur Theokra- tische school; 20.30 uur dienstverga- dering. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 uur (in kerk); 18.30 uur (in kerkgebouw Dorpstienden). Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provinciale weg 6, zondag 11.00 uur. Middelhar- nis Kerk Langeweg 50: zaterdag 18.30 uur; zondag 9.30 uur. Ouddorp: Mar- tinuskapel Stationsweg 37, zondag 9.30 uur. het om mensen die het op de een of andere manier eigenlijk wel span nend vinden. Borggreve maakte daarbij een serie aanbevelingen over de wijze waarop de diverse gemeenten het stuk route dat door hun gebied loopt aantrekke lijker kunnen maken door kwalitatieve verbeteringen. Zij noemt daarbij het vormen van recreatiecriminaliteit be trokken moeten worden. Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30, 11.00 en 18.30 uur. Kerkwerve: 11.00 uur. Serooskerke: 10.00 uur. Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.30 uur. Noordwelle: 11.00 uur. Scharendijke: 9.30 uur. Brou wershaven: 9.30 uur. Zonnemaire: 11.00 uur. Noordgouwe: 11.00 uur. Dreischor: 9.30 uur. Ouwerkerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur. Sir- jansland: 10.00 en 18.30 uur. Bruinis- se: 10.00 en 17.00 uur. Geref. Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieu werkerk: 9.30 en 15.30 uur. Ooster land: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 13.30 en 18.00 uur in Lu therse kerk. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Scharen dijke: 10.00 uur en 19.00 uur Brou- wershaven/Zonnemaire: Bostonpleinkerk: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 10.00 en 17.00 Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. wordt het rijbewijs ingenomen. Beke: „Introductie van een dergelijk sy steem mag rekenen op brede steun onder de jongeren. Ruim vijfenzeven tig procent is hier voor. Zij zijn van me ning dat dit effectief zal werken”. Belangrijk onderdeel van het alcoho lontmoedigingsbeleid is de verkeers controle. Deze controles zijn niet ge richt op het 'pakken' van zoveel mogelijk automobilisten voor rijden onder invloed, maar zoveel mogelijk automobilisten confronteren met de mogelijkheid van een controle. Met controleert op tijden dat het opvalt en het gevolg is dat een veel grotere groep de pakkans hoger gaat inschat ten. Gereformeerde Kerken Ouddorp: 10.00 en 17.00 uur. aanbrengen van fietsenklemmen, bankjes, prullemanden, infopanelen en bewegwijzering. Maar ook het plaatsen van waterfietsen (bij Ouwer kerk), het verbeteren van de weg en het aanleggen van een parkeerterrein (bij Bommenede) en het aanbrengen van een openlucht schaak- en dam spel (bij de Schelphoek te Seroosker ke). Het is aan de diverse gemeentebestu ren om te beslissen of deze voorzie ningen binnen hun grondgebied ook daadwerkelijk zullen worden uitge voerd. In de regionale projectgroep die Borggreve de opdracht gaf voor het opstellen van het plan zijn alle be treffende gemeentebesturen verte genwoordigd. „Deze routes kunnen bijdragen tot een verdere uitbreiding van het toeristisch-recreatieve pro- dukt op Schouwen-Du;veland en Sint Philipsland. Maar alleen als alle be- En als het al niet leidt tot dronken schap dan leidt het vaak tot ander ex cessief gedrag. Er wordt te hard en te gevaarlijk gereden, mensen worden lastig gevallen en ruzies worden uit gelokt. Verrassend is de conclusie van Beke dat jongeren voor een directe koppe ling tussen rijgedrag en rijbevoegd heid zijn. Zij oordelen overigens wel iets minder streng dan de overheid. Rijden onder invloed is een misdrijf, maar wordt door de jongeren eerder als een overtreding gezien. Aan jon geren werd gevraagd wat zij vinden van het Duitse systeem waarbij straf punten uitgedeeld worden aan wie een verkeersdelict of -overtreding be gaat. En dat alles bij elkaar is slecht voor het imago van bijvoorbeeld een bad plaats als Renesse. Als een plaats eenmaal de naam krijgt dat daar nog al eens een keer iets aan de knikker is heeft dat effect op het bezoek. Men sen die rust willen zullen dergelijke plaatsen mijden. Andere groepen ko men ervoor in de plaats en dan gaat Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Top pershoedje, Strandweg 4. Aanvang zondags 10.00 uur. Het rapport werd in opdracht van de regionale projectgroep Schouwen- Duiveland en Sint Philipsland ge maakt door studente aan de Nationa le Hogeschool voor Toerisme en Ver keer in Breda, F. G. Borggreve. Onder toezicht van en met advies van een begeleidingsgroep maakte zij een in ventarisatie van de aantrekkelijkhe den die het achterland van Schou wen-Duiveland en Sint Philipsland heeft en stelde aan de hand daarvan een aantal cultuur-historische routes samen. Volgens het rapport van Beke houdt één op de zes recreanten er rekening mee dat een avondje stappen ge paard gaat met alcoholgebruik en daarom de auto thuis laat. „Ruim zestig procent van de recreanten die met eigen vervoer is heeft van te vo ren afgesproken wie er rijdt en dus geen alcohol drinkt”, aldus Beke. Belangrijke poot van het alcoholont moedigingsbeleid is ook de voorlich ting. Beke pleit er in zijn rapport voor om uit te gaan van een persoonsge richte aanpak. „Jongeren houden meer van shockerende boodschap pen terwijl iets dergelijks bij ouderen juist afschrikt”, aldus Beke. Hij stelt dat een deel van de jongeren gevoelig is voor informatie met betrekking tot het rijden onder invloed. Beke maakt daarbij de kanttekening dat het ongeldig verklaren van het rij bewijs door jongeren als een geëigen de straf wordt gezien. „En, zo mogen we veronderstellen, een effectieve straf”, aldus Beke. Hij pleit er in zijn rapport voor te onderzoeken of een strafpuntensysteem ook in Nederland ingevoerd zou kunnen worden. werkingsvorm vinden. Alle sectoren: fietsverhuurbedrijven, horeca, mu seumbesturen, attractie-eigenaren en de diverse overheden zullen hieraan moeten meewerken", wordt in het rap port gesteld. Als voorzitter van de begeleidings groep cultuur-historische routes Schouwen-Duiveland (die de studen te adviseerde bij haar werkzaamhe den) overhandigde C. J. van Liere het rapport aan de burgemeester van Sint Philipsland, T. A. Vogel, de voorzitter van de regionale projectgroep die de opdracht gaf. „Het aantal fietsre- creanten is de laatste jaren sterk ge groeid. Deze cultuur-historische rou tes kunnen daaraan een bijdrage leveren. Wat is er mooier dan Zeeland te bekijken per fiets. Ook in het ach terland is veel aantrekkelijks te zien”, aldus Van Liere. Vogel vergeleek de routes met een snoer parels. „Er kunnen steeds meer kwalitatieve verbeteringen wor den aangebracht. We hopen dat de deelnemende gemeenten de ideeën in het rapport oppikken. Een betere handreiking kunnen ze niet krijgen”. De regionale projectgroep hoopt dat voor het volgende zomerseizoen zo veel voorzieningen zijn gerealiseerd dat de routes via folders aan het pu bliek kunnen worden gepresenteerd. Hij tekent daar meteen bij aan dat toch nog steeds één op de vier zegt het wel in de loop van de avond te zul len bekijken. Opvallend is ook de con clusie van Beke dat een grote groep jongeren niet of nauwelijks inzicht heeft in het eigen alcoholgebruik. Eén van de aanbevelingen van Beke bin nen dit kader is om te bekijken of niet in horeca-gelegenheden ademtestap- paratuur geplaatst zou kunnen wor den. Een ander deel van de groep jonge ren echter ziet rijden onder invloed als redelijk normaal. „Men ziet zich zelf als uitzondering in die zin dat men goed in staat is om te rijden met 'enkele glazen alcohol' op. Met ande re woorden: De regels zijn op hen niet van toepassing. Alcoholgebruik speelt zoals gemeld een belangrijke rol in de recreatiecri minaliteit en ligt het in feite voor de hand dat alcoholgebruik in de eerste plaats aan te pakken. Dat kan op ver schillende manieren. Bijvoorbeeld door het voeren van een actief ver- keerscontrolebeleid en een verbod van verkoop van zwak-alcoholische dranken op bepaalde lokaties in uit gaanscentra. Beke benadrukt dat een dergelijk al coholontmoedigingsbeleid alleen kans van slagen heeft als dit gedra gen wordt door een brede kring van mensen. Behalve de politie dient ook de horeca-exploitant mee te werken. Beke stelt dat een alcoholontmoedi gingsbeleid zoals dat nu is ontwikkeld zijn beperkingen kent. „Zo is de aan dacht voor vandalisme en vermo gensdelicten (diefstal) minder groot”, aldus Beke. Hij doet dan ook de aan beveling dat bij verdere ontwikkeling van het beleid ook deze specifieke Voor de laatste groep geldt volgens Beke dat de voorlichting aan hen be ter gericht kan zijn op de pakkans en de straftoemeting. „De meer repres sieve elementen van het alcoholont moedigingsbeleid zullen hier sterker aanspreken”, aldus Beke. Hij tekent daarbij aan dat men bij verkeerscon troles niet alleen kijkt naar alcoholge bruik maar ook naar het bezit van wa pentuig en verdovende middelen. Hij stelt dat dergelijke controles zeker ef fect sorteren. „Met name de 'harde kern’ van jongeren die zich schuldig maakt aan allerlei (zwaardere) vor men van recreatiecriminaliteit is hier goeddeels vleugellam door ge maakt”.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 17