Opknapbeurt Brouwersluis SE 336 1 'de Nieuwe informatiepost de Schaapsweg Den Bommel n I6 Tuun Expositie in Noordhaven poort in Zierikzee Oplossing van de puzzel Dubbele expositie theetuin de Bongerd 11 badkrant l- R: Goeree-Overflakkee Schouwen-Duiveland Zeven dagen Keuze-mogelijkheid Ijes 9 el koer eiten >ak Goeree-Overflakkee wil toeristen keuzemogelijkheid geven DEN BOMMEL - Op de carpoolplaats aan de Schaapsweg (uitvalsweg) bij Den Bommel is een port-cabine geplaatst, die voor een proefperiode van twee jaar als informatiepost voor passanten in het algemeen gaat dienen. Het doel is om de grote stroom automobilisten van informatie te voorzien met betrekking tot Goeree-Overflakkee. De post, die onder de nieuwe naam Stichting Informatiepost Schaapsweg gaat werken, wordt waarschijnlijk vrijdag 16 of anders maandag 19 juni geopend. CANTIE int u edrijf aEN N: eg 162 jwen 0 AAN ZEE Antarctica Renesse Expositie schilderwerken van Marja De port-cabine zal tot 1 oktober blij ven staan en gaat zeven dagen in de week door twee vrouwen 'bemand’ worden. Volgend jaar opent de post op 1 april haar deuren en sluiten ze weer 1 oktober. ,,De post is puur voor het verstrekken van toeristische infor matie. Dus er kunnen geen VVV-bon- nen worden gehaald en het is geen theaterbespreekbureau”, vertelt se- creatris van VVV-Overflakkee, L. Tam boer, die het project gaat opstarten. ton kostende project op jaarbasis op te zetten. De Graaf wil de mensen die op Goeree-Overflakkee komen een keu ze-mogelijkheid bieden. Als het pro ject aanslaat wordt alles opnieuw her zien en misschien dat men dan per manent een post neerzet. „Of dat we het onderbrengen in een wegrestau rant, wat daar dan misschien zou kun nen komen", luidt de fictieve gedach tengang van Tamboer. Neeltje Jans Delta Expo. Expositie Van Arend tot Dubbeldekker, over 150 jaar Neder landse Spoorwegen. T/m zondag 18 juni. Folkertsma en Jansen werken allebei als beeldend kunstenaar en beschik ken sinds kort over de ruimtes in de Noord haven poort in Zierikzee. Omdat het historische gebouw op zichzelf de Lange in de Hervormde kerk, ge opend gedurende maanden juni t/m september, op dinsdag- en donder dagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur. Oude-Tonge In hal gemeentekantoor. Foto-exposi- tie over de afsluiting van het Kram- mer-Volkerak, voor wat betreft de na tuurgebieden. T/m donderdag 29 juni. Van 09.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. De expositie is te zien tot en met don derdag 22 juni. De Noordhavenpoort is dagelijks geopend tussen 13.00 en 17.00 uur, behalve maandag. Herkingen In restaurant de Visbank. Tentoonstel ling van een deel van recente werk (aquarellen) van Joke van Kuilenburg. Tot eind juni. Herkingen In theetuin De Bongerd. Tentoonstel ling groot deel van verzameling blik ken dozen, trommels en bussen van Jan en Heleen de Jong uit Oude- Tonge. Daarnaast hangt er ook foto werk aan de wanden van beroepsfoto graaf Ton Lohr. Tot eind juni, behalve donderdags, van 10.30 tot 22.30 uur. een bezienswaardigheid is en kunst werken daarin bijzonder goed tot hun recht komen besloten zij op die lokatie tentoonstellingen te houden van ei gentijdse kunst. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5. Overzicht geschiedenis Brouwers haven en expositie Brouwershaven en de landbouw in de 19e eeuw. Ge opend tot eind september maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Bruinisse Hal van het gemeentehuis. Expositie werk van Ria Baauw uit Goes: aqua rellen en olieverfschilderijen. Tot sep tember van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. MMWMWW »- ZIERIKZEE - In de Noordhavenpoort in Zierikzee wordt in de komende zomermaanden een aantal exposi ties gehouden. De eerste in die reeks is onlangs geopend door bur gemeester mr. J. J. P. M. Asselbergs en is samengesteld uit werk van Pe ter Jansen en Marijke Folkertsma. Dirksland In gemeentehuis. Tentoonstelling ou de polderkaarten van Goeree en Overflakkee. Van 20 juni-1 augustus. Zierikzee Stadhuismuseum. Expositie Kleder drachten, het behouden waard. Tot 1 oktober van maandag tot en met vrij dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Damesroman en appelschil HORIZONTAAL: 1. globaal; 6. dia deem; 12. pols; 14. kaas; 15. dg; 17. n.m.; 18. lid; 20. nr.; 21. ka; 22. Iran; 24. berin; 26. mars; 28. sas; 29. pas; 30. nek; 32. uit; 33. c.s.; 34. gems; 35. arak; 37. Sr.; 38. menie; 39. roman; 41. pauw; 42. BOAC; 43. serge; 47. Polen; 50. in; 52. Iers; 53. aval; 54. Lt.; 55. nuk; 57. mos; 58. rek; 59. toe; 60. erts; 62. leger; 64. been; 65. e.k.; 66. T.V.; 68. nul; 69. ja; 70. p.a.; 71. halm; 73. dors; 75. diamant; 76. monster. VERTICAAL: 1. gedisciplineerd; 2. op; 3. Bonn; 4. alm; 5. as; 7. ik; 8. aan; 9. darm;. 10. es; 11. Maastrichtenaar; 13. air; 16. gras; 18. Lesse; 19. dinar; 21. kris; 23. as; 24. bami; 25. nero; 27. au; 29. pen; 31. kam; 34. gewei; 36. kabel; 38. mus; 40. non; 44. rem; 45. grol; 46. Essen; 47. parel; 48. over; 49. lak; 51. nurk; 54. loep; 56. kt.; 59. te; 61. stam; 63. gul; 64. bars; 67. vla; 69. ion; 71. ha; 72. m.n.; 73. do; 74. St. De verzameling van echtpaar de Jong omvat allerhande oude dozen, trom mels en bussen van blik. Reclame- blikken uit grootmoeders tijd, ver banddozen, fraai gedecoreerde koek trommels, koffie- en cacaobussen et cetera. Er zijn heel wat zeldzame exemplaren bij en nog steeds breiden zij hun verzameling uit door zoeken op veilingen, beurzen en markten en vaak ook door ruil. De serie foto’s be staat uit planten en bloemen uit de theetuin in Herkingen. Burgh-Haamstede De Bewaerschole. Weststraat 18. Ten toonstelling Kleine Schatten van Schouwen-Duiveland. T/m 24 juni van 13.30-16.30 uur. Zij richtten de Stichting Antarctica op die nu in een eerste kennismakings- expositie haar werk presenteert. Ma rijke Folkertsma laat schilderijen, col lages en tekeningen van haar hand zien. Van Peter Jansen zijn schilderij en en installaties te zien. Een extra bijdrage wordt geleverd door beeld houwer Jaap Heuvingh uit Middel burg van wie twee sculpturen te zien zullen zijn. Met name de Kamer van Koophandel (KvK) in Dordrecht en het Gewestelijk Arbeidsbureau in Spjkenisse hebben zich ingezet voor een informatiepost aan de Schaapsweg. De KvK is van mening dat voor een goede economi sche ontwikkeling Goeree-Overflak kee gebaat is bij een informatiepost aan de ’poort’ van deze regio. De Ka mer van Koophandel wilde dan ook flink in de buidel tasten om het één Sommelsdijk Streekmuseum. Tentoonstelling over beugvisserij van Middelharnis zoals die tot ongeveer 1920 was, met voor werpen uit de eigen collectie van het Streekmuseum en uit het bezit van particulieren. 20 juni-1 oktober. Te vens expositie foto’s en voorwerpen m.b.t. de visserij van de kop van het eiland Goeree-Overflakkee, zoals die was en is. 20 juni-1 oktober Burgh-Haamstede Kunstnijverheid Atelier 't Oute 'Uus, J. J. Boeijesweg 6. Aquarellen, brood deeg en karakterpoppen van Addy Bliek. Zaterdagmiddag geopend en op telefonische afspraak. In de vakan tieperiode 's middags geopend vanaf 14.00 uur. Ouddorp Museum Ouddorps Raad- en Polder huis, Raadhuisstraat 4. Tentoonstel ling Vlinders (n.a.v. 1989 Vlinderjaar). T/m 28 juli. Openingstijden: mei en ju ni: maandag t/m vrijdag 14.00-17.00 uur; zaterdag 10.00-13.00 uur, 14.00- 17.00 uur; juli en augustus: maandag t/m zaterdag 10.00-13.00 uur, 14.00 t/m 17.00 uur. Zondags gesloten. Het lijkt voor de gemeente Oostflak- kee een frustrerende gedachte als ze uit het raam kijkt en de toeristen- stroom naar Zeeland ziet rijden. Des te meer een reden om dat enigszins een halt toe te roepen. De Informatie post Schaapsweg is geen onderdeel van VVV-Overflakkee, maar de VVV biedt wel ondersteuning tijdens de proefperiode van twee jaar, waarna wordt bekeken of de infopost perma nent aan de Schaapsweg blijft. De KvK geeft samen met de provincie Zuid-Holland en de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee zo’n 40.000 gulden aan de Stichting. J. Meijer, van de Kamer van Koophandel ziet het als een middel om het voormalige eiland weer wat naar buiten te dra gen. „We willen op deze manier de toeristenstroom aftappen, waardoor we misschien op Goeree-Overflakkee blijven”. Het Gewestelijk Arbeidsbureau Spij- kenisse steekt een halve ton (op jaar basis) in dit initiatief, terwijl de ge meenten en de KvK de rest betalen. „Zo’n post schept één arbeidsplaats en zorgt indirect voor een uitstralings effect voor de werkgelegenheid op Goeree-Overflakkee, zodat de men sen niet naar Zeeland afbuigen. Voor ons is dat het argument om er geld in te steken”, vertelt arbeidsbureau- directeur P. de Graaf. Noordwelle Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Handgedraaide pottery in aardewerk en porcelein, Pit fire en Raku. Verder handgevormde Landschappen en vrouwen. Werk van: Nel de Bruin, Hanneke Keuning en Karin Raak. Per manente expositie. Dinsdag t/m zater dag 13.30-17.30 uur. BROUWERSDAM - Een periodieke onderhoudsbeurt met een nieuw verfjasje. Daarvoor moeten de grote schuiven van te Brouwersluis bij de Brouwersdam er tijdelijk uit. Eenmaal in de acht a tien jaar worden de schuiven nauwkeurig gecon troleerd. Da’s een routinekwestie. Afgelopen dinsdag werd met het karwei begonnen. Een grote kraan van het aanne mersbedrijf Duijnhouwer uit Goes (die samen met Den Exter bv het werk uitvoert) geeft de voorbijgangers aan dat er wk aan de winkel is: door middel van het plaatsen van andere schuiven wordt het hele zaakje nu drooggezet, waarna te doorlaatsluis zonder al te veel nattigheid kan worden verwijderd. HERKINGEN - Een groot deel van de verzameling blikken dozen, trommels en bussen van Jan en He leen de Jong uit Oude-Tonge staat nu uitgestald in theetuin de Bon gerd in Herkingen. Daarnaast hangt er ook fotowerk aan de wanden van beroepsfotograaf Ton Lohr. Deze dubbele tentoonstelling is behalve donderdags tot eind juni te zien van 10.30 tot 22.30 uur. Goedereede In Klein Loogement, Noordzijde Ha ven 29. Modern werk van Cees van Dijk in combinatie met klein antiek. T/m 29 juni. Woensdag van 14.00- 17.00 uur en op zaterdag van 13.00-17.00 uur. Zierikzee Noordhavenpoort. Tentoonstelling schilderijen, collages en tekeningen van Marijke Folkertsma. Peter Jansen exposeert schilderijen en installaties. Van beeldhouwer Jaap Heuvingh zijn twee sculpturen te zien. T/m donder dag 22 juni. Dagelijks geopend van 13.00-17.00 uur, behalve maandag. Zierikzee Tweede verdieping Maritiem Mu seum. Tentoonstelling Heistse vis sers, 75 jaar geleden als vluchtelin gen in Zierikzee. T/m zondag 30 juli maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en in juli ook op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 11