Expositie in Goedereede n Film- en videobeelden moeten Monumentendag accentje geven nt ftN f i pi nt J I ART-POP S badkrant 11 Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee Kantongerecht mogelijk ook open monument Expositie ees- iar ra is in Open monumenten RM ZIERIKZEE - Exposities en film- en videobeelden moeten de Open Monumentendag die za terdag 9 september wordt gehouden een extra accentje geven en moeten bezoekers van de Zierikzeese monumenten bovendien de gelegenheid geven om tijdens hun tocht langs de verschillende monumenten even op adem te komen. Deze gedachte om de derde editie van de Open Monumentendag met de nodige beelden te omlijsten kreeg van de medewerkers aan deze Monumentendag maandagavond tijdens een „werkbespreking” brede steun. n T 3 S3 b fes ink •S sbad i -ektie Igouwe pendrecht en bij de Werkschuit te Gouda. Hij is sinds 1974 doecent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te 's-Gravenha- ge. Dit zal jaar zal bovendien worden ge probeerd om ook het Kantongerecht aan het Havenpark op de lijst van open monumenten te zetten. Ook werd tijdens een inventarisatie van ideeën de suggestie gedaan om het gebouw van de Intergemeentelijke Sociale Dienst, het Tempelierenhuis en het kleinste huisje van Zierikzee, dat achtereenvolgens als onderdak van een molenaarsknecht en meisje van lichte zeden dienst deed even eens op de lijst van open monumen ten te plaatsen. Neeltje Jans Delta Expo. Expositie Van Arend tot Dubbeldekker, over 150 jaar Neder landse Spoorwegen. T/m zondag 18 juni. Bruinisse Hal van het gemeentehuis. Expositie werk van Ria Baauw uit Goes: aqua rellen en olieverfschilderijen. Tot sep tember van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. Burgh-Haamstede De Bewaerschole, Weststraat 18. Ten- Herkingen In restaurant de Visbank. Tentoonstel ling van een deel van recente werk (aquarellen) van Joke van Kuilenburg. Tot eind juni. Middelharnis In gemeentehuis Achttien tekeningen van Arnold Staal. Tot medio juni. MIDDELHARNIS - In de aula van de technische school wordt zaterdag 17 juni van 14.00 uur voor de derde keer het ART-POP festival gehou den met opnieuw veel muziek en theater. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5. Overzicht geschiedenis Brouwers haven en expositie Brouwershaven en de landbouw in de 19e eeuw. Ge opend tot eind september maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. K” Om weer eens met iets nieuws te ko men en daardoor de belangstelling voor Open Monumentendag te ver groten kwam molenaar Teun van der Bok met de suggestie om in molen Den Haas een kleine expositie over molens in te richten, terwijl de orgel bespelingen in de verschillende ker ken dit jaar herhaald zouden moeten worden. Ook burgemeester mr J. J. P. M. Asselbergs en gemeentevoorlich- ter T. Rigter dachten aan het gebruik van audiovisueel materiaal in de vorm van de nieuwe diaserie van Zierikzee, de film Elf eeuwen Zierikzee en mo gelijk ook een foto-expositie van de De Open Monumentendag, een feno meen dat in 1987 van start ging met het doel om het publiek in de gele genheid te stellen om een kijkje te ne men in monumenten waarvan de deur normaal gesloten blijft, is in Zierikzee aangeslagen. Vorig jaar namen meer dan zesduizend mensen een kijkje in de vijftien monumenten in Zierikzee, die voor deze gelegenheid hun deu ren wagenwijd hadden opengezet. Ook dit jaar zullen markante gebou wen-zoals onder andere het poorten complex, de Nobelpoort, de Dikke To ren, een aantal kerken, waaronder de Nieuwe Kerk, het Stadhuis, het Gra vensteen, 's Landskamer van het wa terschap, de molens Den Haas en De Hoop, de Vismarkt en het bakkerijmu- seum Om den Broode zaterdag 9 sep tember tussen 10.00 en 15.00 uur voor het publiek toegankelijk zijn, evenals de Willibrorduskerk, de Lutherse kerk en de Gasthuiskerk. Tevens zal wor den getracht om de Oude Haven weer ,,op te fleuren" met een aantal (mini maal tien) oude zeilschepen. In de week van 3 juni wordt onder de jongeren op Goeree-Overflakkee de zogenaamde ART-POP krant ver spreid in een oplage van 2500. Daarin staat alle informatie over het festival en natuurlijk het programma.. iH jaar zette 's Landskamer, het onderkomen van het waterschap voor het W haar deuren open op Monumentendag. GOEDEREEDE - Tot maandag 3 juli kin Klein Loogement werk te zien L de bekende beeldend kunste naar Cees van Dijl. Hij werkte onder keer in de kunstnijverheid en als eclametekenaar. Gaf nadien enige ijdschilder- en tekenles bij de Cul- irele Educatie, te Dordrecht en Pa- Als autodidact gaat hij zich in het be gin van de jaren zestig serieus bezig- Zierikzee Stadhuismuseum. Expositie Kleder drachten, het behouden waard. Tot 1 oktober van maandag tot en met vrij dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Monumentenwacht over de monu menten in Zierikzee. Vorig jaar reeds heeft de Koninklijke Zeelandia H. J. Doeleman bv een begin gemaakt met het gebruik van filmmateriaal. In -de filmzaal van dit bedrijf werd toen een monumentenfilm gedraaid, hetgeen een groot succes werd. Ook de ten toonstelling over kleine monumenten, die de Vereniging Stad en Lande Schouwen-Duiveland ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan sa menstelt zou bij deze Open Monu mentendag van pas kunnen komen. Deze zou mogelijk een plaatsje kun nen krijgen in de Nieuwe Kerk. Ande re mogelijkheden om deze derde Mo numentendag een extra accentje te geven vormen de videofilm over Schouwen-Duiveland en de film over het Geuzenfeest van 1922. Ook dit jaar zal de gemeente weer voor een folder met een beknopte om schrijving van de verschillende monu menten zorgen. Deze beschrijving wordt gecompleteerd met een platte grond waarop de monumenten met een nummer staan aangegeven. Bij de monumenten zelf zou dan voor meer gedetailleerde informatie over het desbetreffende monument ge zorgd kunnen worden. Ofschoon de Open Monumentendag vooral bedoeld is voor de eigen bevol king blijkt er van de zijde van toeristen ook de nodige belangstelling voor de ze speciale dag te bestaan. Om die reden zal worden nagegaan of het mogelijk is om van de informatie van de folder een samenvatting in het En gels, Duits en Frans te vervaardigen. Ouddorp Museum Ouddorps Raad- en Polder huis, Raadhuisstraat 4 Tentoonstel ling Vlinders (n.a.v. 1989 Vlinderjaar). T/m 28 juli. Openingstijden: mei en ju ni: maandag t/m vrijdag 14.00-17.00 uur; zaterdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur; juli en augustus: maandag t/m zaterdag 10.00-13.00 uur, 14.00 t/m 17.00 uur. Zondags ge sloten. toonstelling Kleine Schatten van Schouwen-Duiveland. Van 10 juni t/m 24 juni van 13.30-16.30 uur. houden met tekenen en schilderen, waarbij vooral de gouachetechniek zijn voorkeur heeft. Aanvankelijk schildert hij op impressionistische wij ze stillevens en landschappen in so bere kleuren. Later geïnspireerd door reizen naar Spanje en Italië raakt hij geboeid door de architectonische constructie van bouwwerken in zuide lijke steden, waarbij ook het land- schap een belangrijke rol gaat spe len. De vormen worden dan echter meer geabstraheerd en de kleuren le vendiger. In de jaren zeventig wordt deze perio de gevolgd door een sobere realisti sche stijl ontstaan door de invloed van het uit Amerika overgekomen fotorea- lisme. Aan de hand van elementen uit de dagelijkse werkelijkheid ontstond een serie schilderijen, waarbij een sterke nadruk op de visuele herken baarheid kwam te liggen. Na deze pe riode van een realistische schilderwij ze ontstond de behoefte aan een meer ongebonden vorm en kleurge bruik. Door een reis naar midden- en oost-Turkije in 1986 wordt dit nog ver sterkt. Composities in warme, helde re, zuidelijke kleuren, weliswaar abstract, maar waarneembaar geïn spireerd op landschappen, nederzet tingen en gevels van gebouwen, heeft dit als gevolg. Zijn oeuvre geeft blijk van een grote mate van harmonie, die in de soms uiteenlopende verschijningsvormen constant blijft. Het werk van Van Dijl was ondermeer vertegenwoordigd, af gelopen jaar bij de tentoonstelling Meesterlijk Vee in Dordt. Klein Looge ment is woensdag geopend van 14.00-17.00 uur en zaterdagmiddag 13.00-17.00 uur. Burgh-Haamstede Kunstnijverheid Atelier 't Oute 'Uus, J. J. Boeijesweg 6. Aquarellen, brood deeg en karakterpoppen van Addy Bliek. Zaterdagmiddag geopend en op telefonische afspraak. In de vakan tieperiode 's middags geopend vanaf 14.00 uur. Noord welle Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Handgedraaide pottery in aardewerk en porcelein, Pit fire en Raku. Verder handgevormde Landschappen en vrouwen. Werk van: Nel de Bruin, Hanneke Keuning en Karin Raak. Per manente expositie. Dinsdag t/m zater dag 13.30-17.30 uur. Goedereede In Klein Loogement, Noordzijde Ha ven 29. Modern werk van Cees van Dijk in combinatie met klein antiek. T/m 29 juni. Woensdag van 14.00-17.00 uur en op zaterdag van 13.00-17.00 uur. Zierikzee Noordhavenpoort. Tentoonstelling schilderijen, collages en tekeningen van Marijke Folkertsma. Peter Jansen exposeert schilderijen en installaties. Van beeldhouwer Jaap Heuvingh zijn twee sculpturen te zien. T/m donder dag 22 juni. Dagelijks geopend van 13.00-17.00 uur, behalve maandag. Oude-Tonge In hal gemeentekantoor. Foto- expositie over de afsluiting van het Krammer-Volkerak, voor wat betreft de natuurgebieden. T/m donderdag 29 juni. Van 09.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Zierikzee Tweede verdieping Maritiem Mu seum. Tentoonstelling Heistse vis sers, 75 jaar geleden als vluchtelin gen in Zierikzee. T/m zondag 30 juli maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en in juli ook op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. es

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 11