Westerschouwen: op korte termijn het illegaal kamperen aanpakken Nieuw- Bewoners willen alarm nummer IE Bloembakken om snelheid op Elkerzeeseweg te beperken snelheidslimiet van 50 kilometer op Boutlaan in Scharendijke IE Rommelmarkt onder de Beuze in Zierikzee badkrant 7 'Het is ons een doorn in het oog’ i Op een rijtje Deze zomer Verzoekschrift naar gemeente, provincie en minister BURGH-HAAMSTEDE - „We moeten op korte termijn een oplossing zoeken voor het illegaal kamperen in onze ge meente. Want dat moet afgelopen zijn. Het is ons een doorn in het oog”. De overstelpende toeristische drukte met Pinksteren, waarbij zoveel recreanten hun tent opsloegen langs de kant van de weg of in natuurgebieden dat het voor de politie onmogelijk was ertegen op te treden, is de be stuurders van Westerschouwen in het verkeerde keelgat ge schoten. Geluidswerende muur uur Geluidsoverlast Het illegaal kamperen is het dagelijks bestuur van de gemeente Westerschou- tien een doorn in het oog Men wil op korte termijn maatregelen nemen. In Onder de Beuze staat onder meer het Rad van avontuur en zijn er ver schillende spelen op de achterliggen de parkeerplaats van Albert Heijn te doen. Deze zijn zowel voor volwasse nen als voor kinderen. De rommel markt duurt van 08.30 tot 17.00 uur. ZIERIKZEE - Door het actiecomité „Zierikzee helpt Polen” wordt za terdag 3 juni onder de Beuze in Zie rikzee een rommelmarkt gehouden. De opbrengst is bedoeld voor Zee land helpt Polen. Het verzoekschrift van de bewoners is behalve aan de gemeente ook gericht aan de afdeling milieubeheer van de provincie Zeeland en demissionair minister van VROM drs. E. Nijpels. De bewoners laten in hun verzoekschrift weten veel hinder te ondervinden van het verkeer op de Boutlaan. ..Gedurende de zomermaanden en vooral met feestdagen en de voor- en najaarsvakanties hebben wij veel last van het verkeerslawaai en de geluids overlast van de op de Boutlaan zeer snel rijdende auto’s en motoren”, al dus de brief. Volgens de bewoners zouden vooral motorrijders zich schul dig maken aan (te) hard rijden. In een begeleidend schrijven bij de brief wordt gesteld dat vooral tijdens de weekenden het woongenot sterk gehinderd wordt door het steeds toe nemende verkeer. „Eén van de bewo ners telde in één uur meer dan 450 zeer snel rijdende auto’s en motoren”. In de brief doen de bewoners een be roep op de gemeente, de provincie en Tijdens de openbare vergadering van de adviescommissie voor de ruimtelij ke ordening in het gemeentehuis te minister Nijpels om deze verkeers overlast te verminderen. „Dit zou di rect kunnen door voor de gehele 'Boutlaan een snelheidslimiet in te stellen van vijftig kilometer per uur en het aanbrengen van een laag zoge naamd 'stil' asfalt", aldus het verzoek schrift. Haamstede liet burgemeester J. L. Niemantsverdriet nadrukkelijk weten dat er op korte termijn overleg moet De projectgroep wil aan een onder zoeksbureau de opdracht geven om op een rijtje te zetten wat de knelpun ten zijn in het recreatiegebied Dam- aanzet Brouwersdam en wat de mo gelijkheden zijn om daar wat aan te doen. Een onderzoek dat ongeveer zes maanden in beslag zou nemen en 140.000 gulden zou kosten. Geld waarvan 40 procent zou worden be taald door het provinciaal bestuur en 60 procent door de drie gemeenten die belang hebben bij het recreatiege bied. Men gaat nog na of ook het Gre- velingenschap kan meebetalen aan de kosten. Het onderzoek is de eerste aanzet om te bepalen op welke wijze de Dam- aanzet Brouwersdam in de toekomst het beste kan worden ingericht Maar afgezien van deze 'lange termijn plan ning' wil de projectgroep op korte ter mijn een oplossing zoeken voor een zeer duidelijk en actueel knelpunt: het illegaal kamperen in het gebied. De leden van de adviescommissie RO waren het met de burgemeester eens. „Het is een pijnlijke zaak als wegber men en natuurgebieden vollopen met kampeerders”, aldus J. van den Ber ge (RU) hun boerderij te geven. „Het feit dat de toegestane hoeveelheden nu al gi gantisch worden overschreden is te kenend voor de wijze waarop de pro cedure wordt gehanteerd. Als dat nu al gebeurt terwijl het VOP nog niet eens is vastgesteld, zal ik nog wel drie keer nadenken voor ik akkoord ga met het definitief vaststellen van de procedure”, aldus commissielid ir C. W Veerhoek. ZIERIKZEE - Commissaris der Ko ningin, dr. C. Boertien, heeft de bege leidingscommissie uniform alarm nummer 06-11 geïnstalleerd. De com missie heeft als taak voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor de invoering van het alarmnummer in Zeeland per september 1989. Het is de bedoeling, dat het nummer voor het hele land gaat gelden. Het is inmiddels al van kracht in de Zeeuw se regio’s Tholen en Sint Philipsland en in diverse andere delen van Ne derland. De gebiedsindeling voor het uniforme alarmnummer is gelijk aan die van de telefoondistricten. De eer ste centrale werd operationeel in 1987 in Eindhoven. In 1990 moet het num mer dekkend in Nederland zijn door gevoerd. Iedereen, die het alarmnummer belt, wordt doorverbonden met de hulpver lenende instantie die men nodig heeft. In Zeeland zullen via 06-11 be reikbaar worden de gemeentepolitie in Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen, de rijkspolitie in Middel burg, de rijkspolitie te water, district Dordrecht, de algemene verkeers dienst, de dienst luchtvaart, de meld kamer van de regionale brandweer kringen in Vlissingen en Terneuzen, de centrale posten ambulancevervoer in Terneuzen en Vlissingen en de We genwacht in Kapelle. De begeleidingscommissie gaat on der meer inventariseren welke num mers nu in gebruik zijn voor alarme ring in Zeeland en welke voorzienin gen moeten worden getroffen om het centrale nummer, dat bij de rijkspolitie in Middelburg wordt ondergebracht, operationeel te krijgen. Nog liever dan de toepassing van stil asfalt zouden de omwonenden een geluidswerende muur verwezenlijkt zien en wel langs de Boutlaan vanaf de Elkerzeeseweg tot aan de jachtha ven bij het Grevelingenmeer. „In het verleden hebben wij enige malen de aandacht gevraagd van het gemeen tebestuur van Middenschouwen, tot heden evenwel zonder resultaat. Wij vragen dan ook dringend om in elk geval voor het begin van de zomer enige maatregelen te nemen”, aldus het verzoekschrift. Hoofd afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente Westerschouwen S Meerhof benadrukte dat het om een levensgroot probleem gaat waarvan het prijskaartje niet duidelijk is en ook niet wie het moet gaan betalen. „Aan de andere kant is haast geboden”. Niemantsverdriet sprak de verwach ting uit dat nog deze zomer een en ander geregeld zal worden. Over de wijze waarop dit zou kunnen gebeu ren liet ze zich nog niet uit. SCHARENDIJKE - Enige tientallen bewoners van de Achthoek en de aan de Boutlaan in Scharendijke grenzende woningen van Koren- bloemstraat en Ereprijsstraat heb ben een verzoekschrift gericht aan de gemeente Middenschouwen met het verzoek voor de Boutlaan een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur in te stellen. komen over de wijze waarop een ein de gemaakt kan worden aan deze vorm van illegaal kamperen. Zij sprak naar aanleiding van een vergadering van de projectgroep Speerpunt Dam- aanzet Brouwersdam waarin men overleg voerde over de toekomstige inrichting van dit recreatiegebied bij Scharendijke dat zich ook uitstrekt op het grondgebied van de gemeente Westerschouwen. ZIERIKZEE - Sinds kort is de Elkerzeeseweg tussen Scharendijke en Ellemeet ..aangekleed" met een achttal bloembakken, die twee bij twee en met een on derlinge afstand van 25 meter tegen de' wegas zijn geplaatst. Deze bloembak ken geven deze drukke verkeersweg niet alleen een vriendelijker aanzicht, maar moeten er tevens voor zorgen dat de automobilisten deze Elkerzeeseweg niet langer als racebaan gebruiken. Voor deze bakken die op verschillende plaatsen bij de bebouwde kom (bij Scharendijke en Ellemeet) bij wijze van proef zijn neergezet is door het gemeentebestuur 15.000 gulden neergeteld. Voor dat bedrag zijn niet alleen acht bakken aangeschaft, maar zijn er ook waarschu wingsborden met net opschrift pas op obstakels’ geplaatst en is ook de open bare verlichting aangepast Dit alles met het doel om de automobilist erop te wijzen dat deze zijn weg slingerend tussen de bloemen door” moet zoeken. De waarschuwingsborden zullen overigens nog wat worden vergroot. Nadat vanuit de bevolking van Scharendijke en Ellemeet herhaaldelijk is verzocht om maatregelen voor de verkeersonveilige situatie te nemen, heeft het gemeente bestuur van Middenschouwen besloten om eerst een proef met bloembakken (een methode die ook in de binnenstad van Zierikzee is toegepast) te nemen, alvorens over te gaan tot ingrijpende en kostbare aanpassingen van de Elker zeeseweg. Niemantsverdriet sprak de verwach ting uit dat het onderzoeksbureau dat een inventarisatie gaat maken van de knelpunten in het recreatiegebied Damaanzet Brouwersdam daarmee ook al deze zomer kan beginnen. Tot de werkzaamheden die men gaat doen behoren een meteorologisch onderzoek, een onderzoek naar de gebruikers van het gebied, de ver- blijfsterreinen. Men maakt daarbij ge bruik van luchtfoto’s, tellingen, enquê tes en informanten. Behalve in de bermen van wegen was in de afgelopen tijd ook illegale re creatie bij kampeerboeren. Uit opmer kingen van de leden van de advies commissie RO bleek dat het aantal vaste eenheden in sommige gevallen fors werd overschreden. Meestal ge beurde dat vooruitlopend op de VOP- regeling die volgend jaar bestem- mingsplanmatig wordt vastgelegd en die de kampeerboeren meer ruimte geeft om recreanten een plaatsje bij Tijdens de vergadering kwam naar voren dat met Pinksteren was gecon stateerd dat op sommige bedrijven meer dan 200 kampeereenheden stonden terwijl men vergunning had voor 55 eenheden. Het aantal 'vaste kampeereenheden’, de stacaravans bij boederijen schijnt ook in snel tem po toe te nemen. Volgens Niemants verdriet zijn de eigenaars via een aan getekend schrijven gesommeerd hieraan een einde te maken. Alleen het opstarten van een Arob-procedure door de betreffende boeren kan voor komen dat de gemeente de betreffen de kampeereenheden laat wegsle pen. Zo bleek uit de discussie. fl

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 7