’Het moet niet te vol worden’ Grote behoefte aan een caravancentrum Renesse Aantal kerkuilen ook in de regio toegenomen in ir I” badkrant 5 >rp Recessie Werkgelegenheid Ruimte scheppen an Tunnel Subtropisch zwembad Winters Nestkasten id ART-POP voor de derde keer in Middelharnis Port Zélande en Brouwersmeer voorlopig laatste recreatieprojecten die Coltof in Zeeland aanpakt Elf broedkasten geplaatst op Schouwen-Duiveland e RENESSE - H. W. de Ruiter uit Renesse heeft zijn caravan centrum de Transparent in Renesse geopend. Hij laat blijken dat er een duidelijke behoefte is aan een dergelijk bedrijf in een omgeving waar 132 campeergelegenheden zijn. ZIERIKZEE - Wanneer de recreatie-bungalowparken Port Zé lande (aan de Brouwersdam) en Brouwersmeer (in Den Osse bij Brouwershaven) zijn gerealiseerd, begint de Zierikzeese projectontwikkelaar René Coltof voorlopig niet aan nieuwe projecten op dit gebied in Zeeland. „Het moet hier niet te overvol worden. Er is al zoveel gebouwd. Het moet ook ver antwoord gebeuren. Anders raken we kwijt waarvoor de mensen naar hier komen, de rust en de stilte. Dan slachten we de kip met de gouden eieren”. Zomerdorp Brouwersmeer nadert haar voltooiing. (Foto: Joop van Houdt). n srs MIDDELHARNIS - In de aula van de technische school wordt zaterdag 17 juni van 14.00 uur voor de derde keer het ART-POP festival gehou den met opnieuw veel muziek en theater. n uit Een grootschalig recreatie-plan waar mee het gemeentebestuur een nieu we bron van inkomsten en werkgele genheid hoopte aan te boren nadat in de loop der tijd economische pijlers als de garnalenvisserij, de RTM-tram en veel werkgelegenheid in de land bouw, voor Brouwershaven verloren gingen. Nadat hij bij Den Osse ongeveer hon derd recreatie-woningen had gereali seerd, trok de eerste projectontwikke laar Kavero zich in de zeventiger jaren terug onder druk van de economi sche recessie. De belangstelling voor het kopen van tweede woningen daal de sterk. Het werd stil in Den Osse. Uit zijn woorden blijkt dat het de be doeling is om daarna het hele gebied achter elkaar vol te bouwen tot het maximale aantal van 800 recreatiewo ningen. „In november 1991 moet het helemaal gereed zijn, compleet met centrumvoorzieningen’ Tot die centrumvoorzieningen behoort een overdekt subtropisch zwembad voor 400 personen, een winkelgalerij, een groot restaurant en enkele kleine re restaurants en tennisbanen. Verder zijn er plannen voor de aanleg van een openbaar strand plus strandpavil- de serviceverlening graag dicht in de buurt hebben. Het geeft ze volgens De Ruiter een vertrouwder gevoel als het bedrijf in de naaste omgeving is gevestigd Van verschillende cam- De nieuwe serie recreatie-woningen die vanaf augustus gebouwd gaat worden krijgt een andere opzet dan de woningen die tot nu toe zijn gerea liseerd. „Het worden dezelfde huizen als in Port Zélande. Wit met rode da ken, in zuid-Franse stijl. Ze zijn wat ruimer in opzet en luxer. Iedere wo ning heeft standaard een sauna en ze staan wat vrijer doordat ze op grotere kavels grond worden gebouwd”. Dat laatste bereikt men door een andere verdeling van openbare grond en bouwgrond. Volgens Coltof is voor deze verande ring van opzet gekozen omdat bij het publiek meer behoefte bestaat aan dat soort luxe huizen. „Port Zélande is een groot succes. Daarom hebben we besloten ook het recreatie-park Brouwersmeer (in Den Osse) verder te ontwikkelen in die stijl”. Dat bete kent in feite dat het recreatie-park bij Den Osse straks uit twee delen be staat. De al eerder gebouwde wonin gen in ’een bruine stijl’ en de nog te bouwen woningen in de zuid-Franse stijl. joen aan het Grevelingenmeer tegen over het park. De overeenkomst met Port Zélande krijgt verder vorm door een (rond vaart) bootverbinding over de Greve- lingen tussen beide recreatieparken die bij Den Osse aansluit op een loop brug naar het park Brouwersmeer. moeten verhuren. „Daardoor probe ren we het park een heel jaar door draaiende te houden”. Om te proberen de kerkuilenstand weer wat op te krikken werd in 1987 op Schouwen-Duiveland een afdeling van de landelijke kerkuilenwerkgroep opgericht. Men probeert door het plaatsen van nestkasten en het geven van voorlichting de broedvogelstand in positieve zin te beïnvloeden. In de week van 3 juni wordt onder de jongeren op Goeree-Overflakkee de zogenaamde ART-POP krant ver spreid in een oplage van 2500. Daarin staat alle informatie over het festival en natuurlijk het programma. In de jaren dertig was de kerkuil be hoorlijk talrijk op Schouwen-Duive land. Naar schatting bedroeg het aan tal tot in de Tweede Wereldoorlog vele tientallen paren. In de vijftiger en zestiger jaren liep het aantal echter sterk terug. Door de herverkaveling na de watersnoodramp en de daar- De Ruiter is zelf al jaren eigenaar van camping de Transparent in Renesse en heeft zelf de ervaring dat de gas ten graag hun accessoires in de naaste omgeving willen kopen en ook Het strandje dat (rechts) naast het ha ventje van Den Osse wordt aangelegd en de twaalf miljoen gulden kostende centrumvoorzieningen in het recrea tiepark zijn ook bedoeld voor de be volking van Brouwershaven. „Het wordt een mooi park. En het is goed voor de werkgelegenheid. Het schept 75 volledige dagtaken. In de horeca, de detailhandel en voor het beheer en de verhuur”. Het was in 1972 dat het gemeentebe stuur van Brouwershaven die ruimte schiep. Men legde in het bestem- In het verlengde hiervan stelt Coltof het een goed idee te vinden om een maximum grens te stellen aan het aantal toeristen dat Zeeland kan be zoeken. ..Bijvoorbeeld door een limiet te stellen aan het aantal verblijfseen- heden. Dat doet men in Texel, waar we pas een recreatie-bungalowpark hebben gerealiseerd, ook. Dat schijnt daar heel goed te werken". Andere oorzaak van de achteruitgang van de kerkuilenstand was onder an dere de strenge winter van 1963. Ook de winter van 1979 veroorzaakte een terugval van het aantal kerkuilen. Dat de kerkuil van deze 'natuurrampen’ niet heeft kunnen herstellen is vol gens Sterna te wijten aan ingrijpende veranderingen in het landschap Steeds meer nestgelegenheid en voedsel (muizen) gingen verloren. In '87 en ’88 zijn in totaal 11 broed kasten'geplaatst op Schouwen-Duive land. De kasten werden verspreid over het eiland in boerenschuren en open kapschuren en in één geval aan een vrijstaande boom bevestigd. Het is de bedoeling dat er in totaal 20 broedkasten geplaatst gaan worden. „Wat niet zo’n probleem zal zijn, want er is veel vraag naar”, aldus Sterna. Men gaat de komende drie a vier jaar proberen om op bepaalde plaatsen bij boeren wat stro te laten liggen. Stro dient in schrale tijden als voedsel voor kerkuilen. „Eén boer heeft dat al ge daan met dit gunstig gevolg dat hij in 1988 de eerste kerkuil in zijn schuur kon waarnemen. Ook in andere stre ken wordt het effect van deze maatre gel zeer positief genoemd”. mee gepaard gaande schaalvergro ting en mechanisatie in de landbouw kwam de kerkuil nog meer in het nauw te zitten. Twee jaar geleden meldde de Zierik zeese projectontwikkelaar Coltof zich als nieuwe gegadigde om het bestem mingsplan in te vullen. Onder de naam Herckenstein bv bouwde én verkocht hij sindsdien 200 recreatie woningen. Binnenkort begint de ver koop van nog eens 200 bungalows Tot de andere openbare voorzienin gen die Coltof gaat realiseren behoort een aanpassing van de kruispunten in de Oude Schouwse Dijk die bij Brouwersmeer liggen. „Het kruispunt Oude Schouwse Dijk/Blankersweg wordt drie keer zo breed als nu het ge val is”. Verder bestaan plannen om een tunneltje onder de Oude Schouwse Dijk te maken dat de twee, aan weerszijden van de weg gelegen, parkgedeelten met elkaar verbindt. In tegenstelling tot Port Zélande, waar Ondanks deze opmerkelijke uitspra ken is Coltof op dit moment nog druk doende met het realiseren van twee recreatie-bungalowparken op Schou wen-Duiveland. „Wij vullen alleen de door gemeente en provincie goedge keurde bestemmingsplannen in. Het zijn de overheden die al dan niet de ruimte scheppen om recreatie-projec- ten te verwezenlijken”. pings zijn er al gasten bij het caravan centrum geweest. Hetzij om te kijken, hetzij om daadwerkelijk een caravan aan te schaffen. De Ruiter constateerde bij zijn gasten, dat ze in ieder geval graag hun spul len voor de caravan in de omgeving kochten. Daarom is er in het bedrijf ook een accessoireshop gecreëerd en kan men terecht voor reparaties aan de caravan. Het bedrijf is geves tigd aan de Zeeanemoonweg 2 en biedt ruimte aan zo’n vijftien sta caravans en een aantal tour-cara- vans. De Ruiter levert het Nederlandse merk Bergland en daar zitten volgens de ondernemer verschillende voorde len aan. „Je kunt een caravan geheel naar eigen idee inrichten als men dat wenst". Ook worden er bij caravan centrum de Transparent campers ge leverd zonder chassis. „De opbouw kan ook naar eigen wens worden in gericht. We hebben een aantal types, maar daarvan kan zelfs nog worden afgeweken”. Op het terrein buiten staan ook ver schillende tweedehands caravans. In totaal beschikt De Ruiter over 1500 vierkante meter, „maar om alles goed kwijt te kunnen zou het eigenlijk drie keer zo groot moeten zijn. Gelukkig kan ik op het terrein van de camping nog wat kwijt, anders zou het niet gaan". De bouw van het bedrijf heeft zo’n vijf maanden in beslag genomen. huurhuizen worden gebouwd, zijn de recreatiewoningen in Brouwersmeer voor de verkoop bestemd. De belang stellenden hiervoor komen vooral uit Nederland, zo blijkt uit de ervaring van Coltof. „Van de 200 woningen die tot nu toe werden verkocht gingen er 150 naar Nederlanders en 50 naar Duitsers. Veel surfers en mensen die hier voor de rust komen”. Om te voorkomen dat het recreatie park een gedeelte van het jaar leeg staat, wordt waarschijnlijk in de koop contracten de verplichting opgeno men dat de eigenaren hun huizen ge durende twaalf weken per jaar ZIERIKZEE - De kerkuil lijkt te wor den gered van de ondergang. Voor het eerst sinds tien jaar is deze be dreigde vogel weer sterk in aantal toegenomen. Dat staat in een arti kel in het jongste nummer van Ster na, het tijdschrift van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland. Een speciale werkgroep houdt zich bezig met het wel en wee van de kerkuil. Het aantal kerkuilen in Nederland is jarenlang dramatisch achteruit ge gaan, maar de laatste jaren gaat het weer wat beter met de vogel. Waren er in 1987 zo’n 300 paar kerkuilen, vo rig jaar werden er honderd paren meer geteld Deze vooruitgang is vol gens het artikel in Sterna te danken aan beschermingsmaatregelen. mingsplan vast dat onder aan de Gre- velingendijk bij Den Osse 35 hectare polderland gebruikt mocht worden voor recreatieve doeleinden. Genoeg grond voor de bouw van 800 vakantie woningen plus gemeenschappelijke voorzieningen. Meer woningen dan op dit moment in de nabij gelegen kern Brouwershaven staan. „Het kleinschalig landschap met veel slootkanten, heggen, overhoekjes en dergelijke maakte plaats voor strak en eenvormig akkerland, waarin de nieuwgebouwde schuren voor de kerkuil bovendien minder toegankelijk waren”, aldus Sterna. 28

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 5