HOOG/LAAG WATER Duikwijs in Zeeuwse wateren Super- fietsroute r Veerse Meer-dagen Aanleg golfbaan Grevelingenhout op alle fronten in hogere versnelling badkrant d HJ Md 3 badkrant Aanleg tweede fase met twee jaar vervroegd A 1939 Ét Ft-' J i 73358 Wonen Jonge baan Lagere drempel 1 Verbeteringen Pluspunt Jongere mensen ZIERIKZEE - De provincie Zeeland biedt de sportduiker een groot aantal duik- plaatsen, dat echter lang niet allemaal bekend is bij de beoefenaren van de duiksport. Om die reden geeft het Servicebureau voor Duiksportvakanties in Den Haag jaarlijks een gids uit, die voor zowel de beginnende als de meer erva ren duiker een handige leidraad is bij de beoefening van de duiksport. De vier de uitgave van Duikwijs in Zeeland, die onlangs is verschenen is wat ruimer van opzet dan de voorgaande edities. Niet alleen zijn er meer duikplaatsen in het 72 pagina's tellende boekje opgenomen, maar ook is een aantal plaatsen van wrakken vermeld. Ook voor diegene die ..het zeegat" met een duikcharter- schip wil kiezen is een lijst van schepen in de gids opgenomen, evenals ver schillende routebeschrijvingen, die met een aantal foto’s zijn geïllustreerd. Een andere bijzonderheid is dat de samenstellers van deze gids de veranderingen, die tengevolge van het gereedkomen van de Stormvloedkering zijn ontstaan, in de tekst hebben verwerkt. 13.56 14.46 15.29 16.15 17.05 17.55 18.14 19.35 20.20 21.10 ,,Een golfbaan ontstaat nu eenmaal niet op een tekenplank”, licht Gou- mans toe. Overigens geen verande ringen zonder medeweten van Harra- dine die regelmatig vanuit Zwitser land afreist om een kijkje te nemen op Grevelingenhout. Goumans en Van Kempen gaan voor alsnog uit van een golfclub met 800 leden. Daar is de baan ook op bere kend. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze alle 800 tegelijk op de golfbaan terecht kunnen. Van Kempen: ,,De vuistregel is dat je plezierig moet kun nen spelen zonder dat de baan of te leeg of te vol is”. Zoals al aangestipt is de belangstelling voor de golfsport vooral de laatste tijd nogal explosief toegenomen. Wat daar precies de oorzaak van is kunnen Goumans en Van Kempen niet vertellen. Opmerkelijk is de uitkomst van een onderzoek van de Nederlandse Golf Federatie. Dat onderzoek wijst uit dat nu 45 procent van de golfers tussen binnen enkele jaren 70 procent van de golfers tussen de 15 en 45 jaar oud zal zijn. En dat terwijl Nederland, om met Goumans te spreken, toch eigen lijk een achtergebleven gebied is als het om golf gaat. Goumans: „Als je in Engeland in een taxi aan de chauffeur vraagt waar in de buurt de golfsport beoefend kan worden vertelt hij waar hij zelf altijd gaat golfen, maar ook waar collega’s van hem gaan golfen”. Goumans wil niet kwijt hoeveel van de 200 er al verkocht zijn. Wel stelt hij dat de belangstelling voor de woningen groot is. „Ik denk dan ook niet dat het een probleem zal zijn om kopers te vinden voor alle huizen”. En hoewel de golfbaan in de eerste plaats benut zal worden door de le den van de (besloten) golfclub Greve lingenhout is het in de toekomst ook niet uitgesloten dat er kijkers, of zo men wil supporters, naar Grevelin genhout toestromen. De baan is im mers opgezet als championship golf course en dat houdt in dat als de baan eenmaal wat naamsbekendheid heeft het zeker niet uitgesloten is dat er in de toekomst nationale en inter nationale golfwedstrijden zullen wor den gehouden. 13.46 14.36 15.19 16.05 16.55 17.45 18 31 19.25 20.10 21.00 15.15 16.05 16.55 17.45 18.30 19.10 19.50 20.30 21.15 22.05 Jpunt Hoogwater 1.22 2.10 2.56 3.41 4.25 5.12 6.01 6.55 7.44 8.46 Hoogwater 1.32 2.20 3.06 3.51 4.35 5.22 6.11 7.05 7.54 8.56 BRUINISSE - De aanleg van golfbaan Grevelingenhout bij I de 45 en de 50 jaar oud is, maar dat Bruinisse is in een stroomversnelling terecht gekomen. Met de tweede fase van de aanleg wordt niet in 1992 gestart maar begin juni. Op zaterdag 27 mei ging bovendien de eer ste paal voor het clubhuis de grond in. Vanwaar die haast? ..Omdat de belangstelling voor de golfsport zo enorm geste gen is”, aldus C. Goumans, directeur van Grevelingenhout Golf BV. ,,Op het ogenblik zijn er in Nederland 40.000 gol fers. Volgens prognoses van de Nederlandse Golf Federatie komen daar in de komende twee jaar minstens 125.000 bij”. Medio augustus/september worden de eerste golfers toege laten op Grevelingenhout. Hoogwater 2.35 3.30 4.30 5.20 6.10 6.55 7.40 8.20 9.05 9.55 De Veerse Meer-dagen worden ge houden in de vijf gemeenten aan het Veerse Meer. Het evenement kende in 1988 het eerste lustrum en is uitge groeid tot een gebeuren van nationale betekenis. Een evenement dat elk jaar weer tal van bezoekers trekt. Op vallend daarbij is dat ook veel Belgen het evenement bezoeken. Van Kempen: „Ik denk dat het te ma ken heeft met een toename van de welvaart en een toename van de vrije tijd. Maar je ziet ook een zekere maat schappelijke verbreding. Vroeger was golf een sport voor de happy few. Nu is golf een sport die qua kosten verge lijkbaar is met paard rijden. De drem pel is een stuk lager geworden en meer mensen kunnen ook de tijd ne men om op hun gemak een partijtje te golfen". De mededeling dat het eerste deel van de baan, 9 holes, al in augustus bespeeld kan worden laat Goumans volgen door de toevoeging dat aan de spelers wel een aantal beperkingen opgelegd wordt. Zij mogen nog niet op de eigenlijke green, de plaats waar de hole zich bevindt, spelen maar die nen de wintergreen te gebruiken. Ook mag er in het begin nog niet van af het gras geslagen worden, maar dienen de spelers een hulpmiddeltje te gebruiken in de vorm van een steuntje dat in de bodem geprikt kan worden en waar de golfbal opgelegd wordt. Het risico dat golfers behalve de bal ook een deel van het gras ra ken is dan veel kleiner. „Het is dan nog een erg jonge baan en het gras is nog niet voldoende geworteld”. VEERE - Tijdens alle weekenden in juni worden voor de zesde keer in successie de Veerse Meer-dagen gehouden. Naast demonstraties zeilen en windsurfen staan er ook zeiltochten, shows en folkloristi sche markten op, het programma. De green is namelijk het meest deli cate onderdeel van een golfbaan. Rond de hole dient de baan zo glad als een biljartlaken te zijn. Het gras mag niet hoger zijn dan enkele milli meters. Zierikzee 2 juni 3 juni 4 juni 5 juni 6 juni 7 juni 8 juni 9 juni 'O juni 11 juni Kop Goeree 2 juni 3 juni 4 juni 5 juni 6 juni 7 juni 8 juni 9 juni 10 juni H juni Stormvloedkering) T'|den hoogwater te Westenschou- +10 minuten vroeger dan Re- nesse. Laagwater +6 uur later dan bovenge- Wde tijden. Eerder liep het werk aan de golfbaan op het 74 hectare grote gebied langs de Molendijk bij Bruinisse vertraging op. In het najaar van 1988 viel er zo veel regen dat het terrein te nat was om te kunnen werken. Goumans stelt dat de toen opgelopen achterstand zo goed als weggewerkt is. „We liggen met de aanleg nu weer aardig op schema en als het weer een beetje goed blijft kunnen we ook binnen dat schema blijven werken”. Op het eerste gezicht lijkt het oor spronkelijke ontwerp niet zoveel af te wijken van het ontwerp zoals dat er nu ligt. Nadere beschouwing leert dat vooral de waterpartijen een wat pro minenter plaats in het geheel hebben gekregen. „Het zijn ook geen ingrij pende veranderingen, maar eerder kleine verbeteringen”, aldus Gou mans. Goumans: „Bij de ingebruikname van de driving range stelde ik al dat de prognoses voor wat betreft de stijging van het aantal golfers weleens bij gesteld zouden moeten worden. Nog geen half jaar later bleek dat inder daad noodzakelijk”. „In vergelijking met het buitenland staat de golfsport in Nederland nog maar in de kinderschoenen", aldus Goumans. Van Kempen: „Toch zal het golfen in Nederland nooit een mas sasport worden denk ik. In andere takken van sport heb je vaak meer supporters dan sporters, maar bij het golf zie je meer actieve spelers dan kijkers”. Met andere woorden: Golf is geen sport om naar te kijken, maar een sport om te doen. Een sport waar je mee tot rust komt. Op de vraag in welke categorie de ko pers van de huizen ondergebracht dienen te worden blijven Goumans en Van Kempen in eerste instantie het antwoord schuldig. „Die zijn niet zo makkelijk in een bepaalde categorie te plaatsen”, stelt Van Kempen. „Ik denk dat je in het algemeen wel kunt zeggen dat het mensen zonder schoolgaande kinderen zijn en dat het sportief aangelegde mensen zijn". De bouwers van golfbaan Grevelin genhout is in feite nooit een strobreed in de weg gelegd. Binnen de gemeen teraad van Bruinisse ontpopte alleen de SGP/RPF-fractie zich als een te genstander van aanleg van de golf baan. Goumans en Van Kempen zijn ervan overtuigd dat Grevelingenhout een aanwinst voor Bruinisse zal blij ken te zijn. „Bruinisse wordt er onge twijfeld beter van”, aldus Goumans. Hij en Van Kempen gaan ervan uit dat het golf/woonproject zeker haar uit straling zal hebben op het oude vis sersdorp. Wie komt golfen zal wellicht ook de moeite nemen om eens een kijkje te nemen in Bruinisse. ZIERIKZEE - Voor de doorgewinterde fietser is er een 360 kilometer lange fietsroute ontwikkeld, de zogenoemde Noordzee-route (LF1). De geheel door de ANWB bewegwijzerde route voert van de veerhaven in Den Helder naar de Frans-Belgische grens, zonder grote omwegen en vooral via vrijlig- gende fietspaden en rustige binnen weggetjes. Het Landelijk Fiets Plat form heeft dit bekendgemaakt. De route kwam tot stand via een sa menwerkingsproject tussen het plat form, het ministerie van landbouw en visserij en de drie betrokken kustpro vincies. In België wordt samenge werkt met de Westvlaamse Vereni ging voor de Vrije Tijd. Voor de bewegwijzering is een nieuw bordje ontwikkeld dat - in tegenstel ling tot de roodbedrukte zeshoekige bordjes voor rondritten - rechthoekig is met groene letters. De tekst LF 1- Noorzeeroute geeft aan dat het om een lange afstandsroute gaat die niet als rondrit voert van a naar a maar van a naar b. Wat Grevelingenhout onderscheidt van andere golfbanen in Nederland is de combinatie tussen golfen en wo nen. Langs de rand van het terrein waarop de golfbaan wordt aangelegd worden 200 huizen gebouwd. Geen rijtjeshuizen, maar ook weer geen on betaalbare villa’s. Binnen bepaalde grenzen aangepast aan de wensen van de koper. „Het moet harmonieus met de omgeving blijven”, aldus Gou mans. Hetgeen inhoudt dat de hand wordt gehouden aan een maximum- hoogte en men het liefst gebruik van natuurlijke materialen ziet Renesse 2 juni.... 3 juni.... 4juni 5 juni.... 6juni 7 juni.... 8juni 9 juni 10 juni.... 11 juni.... Juli 1988 werd begonnen met de eer ste fase van de aanleg van de golf baan. Sindsdien is er heel wat ge beurd, zo leert een wandeling door het gebied, met tekst en uitleg van Goumans en golfclub-bestuurslid K. van Kempen. Het vlakke polderland schap is veranderd in een licht geac cidenteerd terrein met veel groen en waterpartijen. In het oorspronkelijke ontwerp van golfbaanarchitect Do nald Harradine is gaandeweg al aar dig wat veranderd. Tijden hoogwater te Bruinisse: +100 minuten later dan Renesse. (Bij open De BADKRANT is een 12 maal per seizoen verschij nende uitgave van de Druk kerij Lakenman Ochtman te Zierikzee, onder regie van de redaktie van de Zierik- zeesche Nieuwsbode. Het blad wordt in typische rekreatieplaatsen tijdens de zomermaanden huis - aan - huis en op de cam pings gratis verspreid. Kontaktadres: Postbus 1, 4300 AA Zierikzee, Telefoon 01110-16551. V --/"'•‘T - -j - .-<r

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 3