F I I m I I I I I F SPREEKUREN KRUISWOORDPUZZEL Zeeland wil snel Organisatie Oeltgendagen kiest voor andere opzet aquaduct foon (01878) 2919. Behandeling alleen j j Middelburg 23 badkrant Attentie TANDARTSEN ARTSEN APOTHEKEN Draagvlak POLITIE DIERENARTSEN 19 “52Ml5r~ 54 55 ■■56 57 5^B^6Ö ■■61 i .■64 65 ■■66 ^■69 ■■70 ■■73 ■■f74 7^B 68 76 4 J OOLTGENSPLAAT - In Ooltgensplaat is men reeds druk be zig met de voorbereidingen op de Oeltgendagen 1989. Het eerste lustrum is voor de organiserende ondernemersven eniging aanleiding om zich te bezinnen over de opzet van dit regionaal evenement. Het programma wordt ingekort tot vier dagen, waardoor meer de nadruk op de kwaliteit van de activiteiten gelegd kan worden. 1 2 3 4 5 6 7 “TBr” 9 10 2^ ■■22 iBps 24 25 ■■26 ■■FT’ 28 29 ■■30 3OMI32 3^BB34 35 ■■36~3^HB38 39~~ 4(^BB4F' ^THl42 4^H®44 45 4OM47 ■^^■■49 50B, 51 52®p3 54 55 ■■F 57B 58 5^jBeÖ ■■61 62 63 ■■ëF 65 ■■661 ■■67 volgens afspraak 11 14 Weekeind bij dienstdoende dierenarts volgens afspraak. Brouwershaven: Arts L A M. Bruel, Markt 30-32, ,,De Stadswaag” Brou wershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, Dorpsweg 5, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maan dag t/m vrijdag afspraak spreekuur 's ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens af spraak 8.00-9.30 uur. Nieuwerkerk: Arts M M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinkenstraat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens af spraak, hiervoor bellen tussen 8.00- 11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Renesse: R van Malland, Oude Mool- weg 32, tel. 01116-1942. Behandeling zeven dagen per week. Brouwershaven: A. Broere, Meekrap- straat 7, tel. 01119-1588. Behandeling alleen volgens afspraak Stellendam: Arts R. R van Rijswijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst telefonisch contact opnemen. Bruinisse: R. C. A. Backer, Poststraat 14, tel. (01113) 2666. Behandeling al leen volgens afspraak. Tijdens het weekeinde spreekuren van 17.00-1730 uur bij dienstdoende tandarts Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4. tele foon (01878) 1660. Behandeling uit sluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, tele- Zierikzee: Sj. Bergsma, Varremarkt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreek uur dagelijks tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maan dag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Bruinisse: E. Wondergem, Molen straat 26, Telef. (01113) 2724. Spreek uren dagelijks van 8.30 tot 9.15 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Haamstede: M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 4jur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Stellendam: W J Vink, Keizerstraat 16a. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30-16.00 uur. Ouddorp: Bureau: Wilhelminaweg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00- 18.00 uur. Zeeland verwacht dat het verkeer in de komende tien jaar met dertig tot vijftig procent zal toenemen over de dammenroute. Volgens het rapport kan dat - door de files - leiden tot tach tig procent lagere bestedingen in Mid delburg VERTICAAL: 1. deel van de dag; 2. sportevenement (afk.); 3. open plaats Het programma van de Oeltgendagen bevat zaterdag 12 augustus de groot ste braderie van Goeree-Overflakkee met zo’n 150 marktkramen en activi teiten. Verder werkt de organisatie nog aan een aantal spectaculaire trekkers De festiviteiten rondom de Oeltgendagen krijgen dit jaar het the ma ..Promotie Oostflakkee” met zich mee. Tijdens de braderie worden be drijven en instellingen, die zich rich ten op de dagrecreatie in de gelegen heid gesteld zich te presenteren. Zierikzee: J. J Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Behandeling al leen volgens afspraak. G W. G den Broeder, Oude Haven 51, Telefoon (01110) 13388. M. E de Booij, Oude Haven 51, Telef. (01110) 12693. Behandeling alleen via telefonische afspraak. L Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling al leen volgens afspraak. E v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes: 77, 42, 62, 11, 49, 41, 38, 15, 54, 31 en 33, 48, 24, 30, 35, 9, 68, 34. 4, 53? Oude Tonge: P. Schilder, Kolfweg 27. Tel. 01874-2441. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 en 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donder dagavond van 20.00-21.00 uur en vol gens afspraak. Noordgouwe: Arts H. J. M. Sleegers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens afspraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. de fraaie beker. Soundmixers en play- backers kunnen zich opgeven bij E van Vliet, Molendijk 25, Ooltgensplaat of bij Ondernemersvereniging Oolt gensplaat. Postbus 67, 3257 ZH Oolt gensplaat. Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandagT dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00- 17.00 uur. H. A Boom-De Keizer. Westerenban 14, Telefoon 01115-3103. Behandeling alleen volgens afspraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen volgens afspraak. Scharendijke: Arts L. A M. Bruel. Markt 30-32, ,,De Stadswaag” Brou wershaven. telefoon (01119) 1280 Spreekuur iedere dag volgens af spraak, behalve donderdag in het Groene Kruisgebouw, voor 9.00 uur bellen. Ouddorp: L. E Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18. Zierikzee. Tel. 01110-12906. Ope ningstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zaterdag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Alarmnummer Rijkspolitie (01180- 33333). Zierikzee Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen- Duive- land is 24 uur per dag geopend, tel. 01110-14055. MIDDELBURG - Onder het Kanaal door Walcheren moet zo snel mo gelijk een aquaduct worden aange legd. De verbinding van de Rand stad door Zeeland naar België via de dammenroute slibt bij Middel burg snel dicht. Tussen de 10.000 en 20.000 inwoners van de Zeeuwse hoofdstad doen hun boodschappen in toenemende mate in Vlissingen en Goes, omdat files van drie kwar tier richting centrum geen uitzon dering zijn. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis. De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. De organisatie is ook blij met de sa menwerking, omdat hiermee de orga nisatie van de Oeltgendagen een bre der draagvlak in de dorpsgemeen schap krijgt. Een hoogtepunt wordt ongetwijfeld wederom de Flakkeese Soundmix- en Playback kampioen schappen. Dit jaar kan de kampioen rekenen op een flinke geldprijs naast Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touw- baan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080 Alleen volgens af spraak, 8.15-10.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. G. Daniels, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Het ligt in de bedoeling om een ge deelte van de braderie in te richten als recreatiemarkt. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Onderne mersvereniging Ooltgensplaat. In de tent, die bij het OFB-terrein wordt geplaatst, wordt vanaf woens dag 9 augustus vier avonden lang een recreatief programma gepresen teerd. „Wij zijn erg gelukkig”, aldus de organisatoren, dat wij voetbalver eniging OFB bereid hebben gevon den in het vervolg de Oeltgendagen samen met ons te organiseren. OFB heeft de kennis en de middelen in huis om met name de gehele logistie ke opzet van de Oeltgendagen voor haar rekening te nemen”. Sommelsdijk: W J. Vink, Zuidachter- weg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00- 9.00 uur, en maandag tot en met vrij dag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree-Over flakkee alleen voor kleine huisdieren. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6. Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 upr en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apo theek gehele dag open. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30- 12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens af spraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur. Visites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 17.30 uur. Medicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt ver zocht de ziekenfondskaart mee te brengen. In het weekend en 's avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Minister Smit (verkeer en waterstaat) heeft een rapport in ontvangst geno men van het provinciebestuur, het col lege van b en w van Middelburg en van de Kamer van Koophandel voor Miaden- en Noord-Zeeland, waarin de negatieve effecten staan beschreven van het uitblijven van een derde oe ververbinding. De huidige twee brug gen over het Kanaal door Walcheren gaan vooral in de zomer vaak open, wat voortdurend tot files leidt. De kosten voor het aquaduct zijn be groot op vijtig tot zestig miljoen gul den. Minister Smit heeft twee jaar ge leden toegezegd dat zij hef geld voor een aquaduct beschikbaar zou stel len. Zij heeft er echter nooit bij verteld wanneer dat zou gebeuren. Het be stuur van Zeeland heeft 'signalen’ op gevangen dat het wel eens tot de eeuwwisseling kan duren. HORIZONTAAL: Europese haven stad; 8. zonder kleren; 12. mantelach tig kleed van oosterse vorsten, 13. schor (van personen); 14. voorzetsel; 16. verblijfplaats in het open veld; 17. uitwendig geneesmiddel; 18. wereld organisatie (afk.); 19. bovenhoek v.e. zeil; 21. niet parkeren (afk.); 22. stimu lerend middel; 23. geboden bedrag; 24. geheel van ineengedraaide ve zels; 26. verachtelijk; 27. springloop; 29. deel v.e. boom; 30. eetvoorschrift; 32. bijbelse naam; 34. wending; 36. voltooid; 38. halsdoek; 39. eerstko mende (afk.); 41. lang smal stuk; 42. verfstof; 44. luitenant (afk.); 45. kle dingstuk; 47. tegenwoordig; 49. be zieldheid; 51. weidegewas; 53. tame lijk; 56. zot; 58. vis; 60. door, met (Latijn); 61. overrijp (van vruchten); 63. ingezet stuk; 64. gemalen produkt; 66. boksterm (afk.); 67. muzieknoot; 68. hoewel, ofschoon; 69 botervat; 70 Europeaan; 72. rivier in Italië; 73. ge tand werktuig; 74. kaartfiguur; 76. mannetjeseend; 77. chemisch ele ment. in het ijs; 4. grootste soort hert; 5. groot ongeluk; 6. licht verteerbaar voedsel; 7. bijwoord; 8. belegering; 9. moed, durf; 10. rund; 11. reinigings middel; 13. beet; 15. wijnsoort; 17. ge bied, streek; 18. voornamelijk; 20. beendergestel dat de mondholte om sluit; 22. vaargeul tussen wadden; 23. deel v.e. roeispaan; 25. putemmertje; 26. muzieknoot; 28. vizierlijn van een verrekijker; 30. eentonig geluid; 31. hijswerktuig; 33. hemelsblauwe schil- dersverf; 35. telwoord; 37. vinnig; 40. liturgisch kerkgezang; 43. bevlieging; 46. zuivelprodukt; 48. stekelhuidig dier; 50. deel van het gezicht; 52. se nior (afk.); 54. niet gesloten; 55. paar- deslee; 57. broodsoort; 59. vorm van belediging; 61. geldstraf; 62. lang zaam; 65. in hoge mate; 66. het es sentiële; 69. voertuig; 70. etmaal; 71. buitendijks land; 73. persoonlijk voor naamwoord; 74. uitroep; 75. symbool van nikkel Oosterland: Arts H. Speelman, Mo lenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreek uren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 11.00 uur, afspraak via schijvensysteem. Woensdag geen spreekuur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Apotheek Menheerse, Voorstraat 16. Middelharnis. Tel. 01870-3666. Ope ningstijden apotheek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Za terdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedrecepfen kunnen via de dienstdoende arts in de overige Uren altijd worden aange boden. Inlichtingen via tel. 3666. Middelharnis: Voor spoedgevallen Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg rechts afslaan), Middelharnis, tel (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens afspraak. Ouddorp: W. J. Vink, Hofdijkseweg 17a, tel. 01878-2763. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 20.30-21.00 uur. Dinsdag en donder dag van 14.00-14.30 uur. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Verbeek, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur Telefonisch spreekuur van 12.30- 13.00 uur Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00- 13.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Voor alle medische hulp (spoed eisende en niet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opgeno men moet worden met de dienst doende huisarts. Men wordt gead viseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 23