Klederdrachtmutsen te zien in Stadhuismuseum Professor Zeeman goes Crea Expositie Bruinisse Expositie restaurant de Visbank Oplossing van de puzzel 21 badkrant Inhoud Verzameling Tentoonstelling in Rijksscholengemeenschap Unieke verzameling van mevrouw E. de Kam-de Feijter uit Wissenkerke ZIERIKZEE - Minuscule doopmutsjes uit het grensgebied met België, een eveneens zeldzame Hulsterse muts en een aantal Brabantse mutsen met de nodige versierselen en di verse beuken. Deze en nog veel meer andere klederdracht mutsen uit alle windstreken van Nederland, die verzameld zijn door mevrouw E. de Kam-de Feijter uit Wissenkerke, zijn tot 1 oktober te zien in het Stadhuismuseum, waar mevrouw E. S. M. Asselbergs-Bueno de Mesquita deze wisselten toonstelling opende. - man, omdat hij een creatief man geweest moet zijn en om dat ik veel bezig ben met Mail-Art”, aldus Everaers, die on der het pseudoniem Ever Arts beter bekend is bij Mail-Art. ZIERIKZEE- Rijksscholengemeenschap Professor Zeeman in Zierikzee staat de komende maanden (tot einde van dit schoolseizoen) in het teken van de expositie Professor Zee man goes Crea. De tentoonstelling is tot stand gekomen door het zogenaamde Mail-Art en is een initiatief van Johan Everaers. ,,lk heb gekozen voor het thema Professor Zee- Johan Everaers exposeert in de Rijksscholengemeenschap. Tot 1 oktober kunnen bezoekers van het Stadhuismuseum zich vergapen aan de serie fijne kanten mutsen en kappen die mevrouw De Feijter-De Kam uit Wissenkerke in de afgelopen vijftig jaar heeft verzameld. En dat zijn er heel wat uit verschillende delen van Nederland. Saillant detail hierbij: Om dit „gemis” wat goed te maken had mevrouw Asselbergs-Bueno de „Het is jammer dat de streekdracht bijna uitgestorven is en alleen nog in de vorm van exposities te bewonde ren valt” stelde mevrouw Asselbergs vast, die daarbij de Middelburgse weekmarkt, waar men nog regelmatig oog in oog komt te staan met iemand in Walcherse dracht, als gunstige uit zondering noemde. Zo’n klederdracht is meer dan een flatteuze outfit. Het verschaft ook een gevoel van saamhorigheid en verbon denheid aan de eigen stad of streek en het beroep dat men uitoefent. Me vrouw Asselbergs schatte dat binnen tien a twintig jaar de Zeeuwse dracht tot het verleden zal behoren omdat de jongere generaties de streekdracht af gezworen hebben. Om die reden is de verzameling kanten mutsen en beuken van mevrouw De Kam dan ook van grote waarde. Ria Baauw exposeerde eerder met succes in Tilburg, Goes, Zeewolde, het Spaanse Altea, Cadzand, Born en Vlaardingen en behaalde onlangs twee onderscheidingen bij landelijke schilderwedstrijden. De expositie in Bruinisse is van maandag tot en met vrijdag te bezichtigen tussen 08.00- 17.00 uur. VERTICAAL: 1. avond; 2. TT.; 3. wak; 4. eland; 5. ramp; 6. pap; 7. er; 8. be leg; 9. lef; 10. os; 11. tandpasta; 13. hap; 15. port; 17. zone; 18. vooral; 20. kaak; 22. diep; 23. blad; 25. aker; 26. mi; 28. as; 30 dreun; 31. takel; 33. bergblauw; 35. een; 37. fel; 40. koraal; 43. rage; 46. kaas; 48. egel; 50. neus; 52. Sr.; 54. open; 55. ar; 57. krop; 59. smaad; 61. boete; 62. sloom; 65. erg; 66. kern; 69. kar; 70. dag; 71. nes; 73. ze; 74. ha; 75. Ni. - Behalve zelf schilderen draagt zij met veel enthousiasme haar kennis, be treffende de kunst van het schilderen, over op leerlingen van de middelbare scholen. Bovendien geeft zij les in aquarellen aan volwassenen. De door haar gekozen onderwerpen zijn voor namelijk wild-planten en bloemen en landschappen met veel ruimte. Deze onderwerpen geven haar de mogelijk heid de vorm en kleur volgens eigen interpretatie weer te geven. Er ont staat steeds weer een samenspel van vorm en kleur. Opvallend is de verandering in haar werken. Haar eerdere aquarellen ge ven de onderwerpen natuurgetrouw weer. Nu ziet men dat de vorm wordt los gelaten en er aandacht komt voor de kleuren. Mensen die belangstel ling hebben voor het werk van Joke van Kuilenburg kunnen bij de eige naar van restaurant de Visbank voor verdere inlichtingen terecht. in deze'omvangrijke collectie zijn geen onderdelen van de inmiddels in de vergetelheid geraakte kleder drachten van Schouwen-Duiveland terug te vinden. Ria Baauw begon pas op latere leef tijd met schilderen en aquarelleren. Zij is autodidact en nam lessen in zo wel Zeeland als daarbuiten. Zij kiest haar onderwerpen bij voorkeur in de natuur, in Nederland en in het buiten land. Een veelheid van duidelijk her kenbare onderwerpen kenmerken haar werk. Werk, waarin het Zeeuws landschap een duidelijke plaats in neemt. BRUINISSE - In de hal van het Bru- se gemeentehuis exposeert de Goese Rie Baauw met haar olieverf schilderijen en aquarellen. De wer ken blijven er het tweede en derde kwartaal hangen. Behalve de meest uiteenlopende mutsen, die door mevrouw De Kam met het nodige geduld zijn opgelapt, maakt ook een aantal beuken al dan niet met kraalwerk en borduursels deel uit van deze expositie. Zo is in de vitrine ook de trouwbeuk van haar grootmoeder uit 1878 uitgestald. Dat het behouden van dit stukje tastbare herinnering aan het verleden van de eigen streek of stad soms de nodige hoofdbrekens kost werd door mevrouw De Kam nog eens onder streept bij een van de mutsen die in de loop der jaren ten prooi is gevallen aan de grote vergelen Uit angst dit fij ne kanten mutsje te beschadigen had ze het niet durven wassen. Burge meester mr J. J. P. M. Asselbergs greep die gelegenheid aan om als blijk van dank te beloven de kosten van een opknapbeurt van die geha vende muts door restauratie-atelier De Tiendschuur voor rekening van de gemeente Zierikzee te laten komen. De expositie Klederdrachtmutsen, het behouden waard is ingericht op de tweede etage van het stadhuis en is van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur voor het publiek toeganke lijk. Mosterdpot en beddelaken HORIZONTAAL: 1. Antwerpen; 8. bloot; 12. talaar; 13. hees; 14. op; 16. kamp; 17. zalf; 18. V.N.; 19. nok; 21. N.P.; 22. dope; 23. bod; 24. draad; 26. min; 27. galop; 29. tak; 30. dieet; 32. Sara; 34. keer; 36. af; 38. das; 39. e.k.; 41. reep; 42. oker; 44. Lt.; 45. rok; 47. nu; 49. elan; 51. gras; 53. nogal; 56. gek; 58. baars: 60. per; 61. beurs; 63. las; 64. meel; 66. K.O.; 67. sol; 68. al; 69. karn; 70. Deen; 72. Po; 73. zaag; 74. harten; 76. woerd; 77. magnesium. Nooit eerder was de verzameling mut sen en beuken uit het gehele land - het resultaat van vele jaren ijverig speuren en zoeken - op Schouwen- Duiveland te zien. Vorig jaar polste mevrouw De Kam eens of er in Zierik zee belangstelling voor haar bezit be stond. Dat bleek het geval te zijn, niet alleen omdat de fijne kanten mutsen in alle mogelijke stijlen een genot zijn om naar te kijken, maar ook omdat de klederdracht in deze contreien tot het verleden behoort. Deze verzameling, die het resultaat is van vele jaren speuren en opknappen van de meest uiteenlopende kappen en mutsen is mede tot stand gekomen doordat mevrouw De Kam lid is van de Landelijke Vereniging voor Mode en Kostuum, een vereniging die nu voor het eerst in Middelburg is neer gestreken voor haar jaarlijkse voor- jaarsbijeenkomst. Dankzij deze ver eniging heeft de oud-burgemeesters- vrouw de nodige contacten in den lan de opgebouwd en menige muts op de kop kunnen tikken. Datgene wat nu tot 1 oktober in de vi trines van het Stadhuismuseum te zien is, is een gedeelte van de collec tie kanten mutsen en bevat kleurrijke Markermutsen, Westfriese mutsen in clusief het hersenkapje (een onder muts), een paar zeldzame doopmuts jes uit het zuiden van Zeeuws-Vlaan- deren en een aantal Veluwse mutsen. Daarnaast maakt ook een unieke Hulster muts deel uit van de verzame ling kanten kappen al dan niet met plooisels. stenaars die hun kunst aan de ten toonstelling ter beschikking hebben gesteld. „Als tegenprestatie voor de ingezonden stukken moet er door mij een catalogus gemaakt worden, waar elk kunstwerk in voor moet komen. Deze wordt dan naar de artiesten ge stuurd”. „Op de RSG wordt veel belang ge hecht aan de creatieve vakken mu ziek, handvaardigheid en tekenen. Ze kunnen worden gekozen als examen vak en zijn gelijkwaardig aan elk an der vak. Dit gegeven leverde mij het thema voor de Mail-Art expositie Pro fessor Zeeman goes Crea, waarbij Pieter Zeeman, oud-leerling van de school, in het middelpunt van de be langstelling staat”, aldus de leraar Frans van het RSG. Wat de leerlingen betreft, deze keken in eerste instantie raar op. „Maar dat heeft meer te maken met het feit dat ze nog nooit van Mail-Art gehoord hadden. Op school zijn de laatste tijd wel meer exposities geweest". Bij de tenstoonstelling is er één vitrine inge richt voor het correspondentiemateri- aal dat gebruikt is voor het tot stand komen van de expositie, zoals enve loppen, postzegels uit andere landen, enzovoorts. Een andere vitrine is ge bruikt om documentatiemateriaal te laten zien omtrent de persoon Pieter Zeeman. „Zo ligt er een originele pentekening van zijn geboortehuis en een exemplaar van de schoolkrant ’Contact’ uit 1937, waarin hij op ver zoek van de toenmalige leerlingen een levensbeschrijving van hem zelf geeft”. De expositie die Professor Zeeman centraal stelt is te bezichtigen na een telefonische afspraak. Het telefoon nummer is 01112-2071. HERKINGEN - Tot eind juni is een deel van het recente werk van Joke van Kuilenburg in restaurant de Vis bank in Herkingen te zien. Al meer dan twaalf jaar legt zij zich toe op het maken van aquarellen. Door haar opleiding, die zij volgde aan de Rietveld-academie in Amster dam, heeft zij een goede basis op gebouwd om allerlei technieken te beheersen. Na verloop van jaren bleek de aquarellen-techniek haar het meest te boeien. Mevrouw E. S. M. Asselbergs-Bueno de Mesquita, voor deze gelegenheid spe ciaal gestoken in Schouwse dracht, spreekt mevrouw E. de Kam-de Feijter, ei genaresse van 'n omvangrijke collectie klederdrachtmutsen, toe. (Foto: Joop van Houdt). Mesquita zich voor deze opening in Schouwse dracht, een groene rok met jakje en een lange kanten muts gesto ken. Mevrouw Asselbergs herinnerde in haar openingstoespraak aan de eerste expositie van mevrouw De Kam in Zeeuws Vlaanderen, waar hun echtgenoten in die tijd burgemeester (van Axel en Sluis) waren. Ook in Mid delburg, Goes en Veere (tweemaal) kon het publiek kennismaken met de waardevolle collectie van mevrouw De Kam Een collectie die, zo zei me vrouw Asselbergs, in de loop van vijf tig jaar is opgebouwd en waarin Axel- se doopmutsen een belangrijke plaats innemen. „Mail-Art, oftewel postkunst, kunst per post, is al een oud verschijnsel in de kunstwereld. Sinds de uitvinding van de posterijen hebben vele kunste naars de post gebruikt om elkaar hun werk te sturen. Pas in de jaren zestig vond iemand het nodig er een specia le naam voor te bedenken: Mail-Art”, schrijft Everaers in zijn toelichting op de expositie. „Deze vorm van kunst is niet te koop en de makers van Mail-Art wisselen hun werk onderling uit, per post. Aan dit alles wordt door niemand iets ver diend. Er wordt bij de uitwisseling geen onderscheid gemaakt tussen beroeps- en amateurkunstenaars en het netwerk van postkunst omspant de hele wereld". Professor Zeeman goes Crea kent een voorbereidingstijd van een half jaar. „Ik heb vijfentwintig mensen aangeschreven uit het informeel kunst-circuit en hierop hebben twintig mensen met interesse gereageerd. Met de informatie die Everaers over professor Zeeman meegestuurd had heeft een ieder zich op zijn manier met het onderwerp bezig gehouden. Zo heeft een kunstenaar uit Frankrijk een postzegel ontworpen met de beeltenis van Pieter Zeeman erop. Hij noemde dit werkstuk: Project for a stamp. „Het zijn mensen uit de hele wereld, bijvoorbeeld Finland, Brazilië, Japan, maar ook uit Amerika en Zwe den. Uit ons eigen land zijn ook kun- is

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 21