Jubileumconcert Excelsior met deelname zesentwintig koren Cultureel platform treedt 9 juni voor het voetlicht 19 badkrant Schouws.Spel als ontmoetingsplaats kunstenaars en kunstminnaars Videoband Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee Gesprekspartner Stiefmoederlijk In Dirksland DIRKSLAND - Zaterdag 3 juni houdt het Gemengd Koor Ex celsior uit Dirksland ter gelegenheid van haar 80-jarig be staan een Internationaal Zangconcours waaraan door maar liefst 26 koren wordt deelgenomen. Het geheel vindt plaats in het sportcomplex de Gooye en begint om 09.30 uur. De opening wordt verricht door burgemeester C. Oversier. ZIERIKZEE - Er is meer onder de zon van de Muzen dan datgene wat Schouwen-Duiveland de kunstenaar en kunstminnaar momenteel te bieden heeft. Om die reden heeft een aantal mensen met een creatief beroep zichzelf verenigd in een cultureel platform, Schouws.Spel geheten. Deze nieuwe stichting treedt vrijdag 9 juni voor het eerst in de schijnwerpers met een introductie-avond in Slot Moermond (Renesse). Tijdens deze avond, die om 20.00 uur begint zullen verschillende kunstuitingen te zien zijn. Schouws.Spel Het West lands koor Concordia De nieuwe stichting richt zich op de meest uiteenlopende kunstuitingen. Zo zijn in het bestuur, dat gevormd wordt door Ab Groenendijk (voorzit ter), Jack de Coninck (vice-voorzitter), Cees van de Wetering (secretaris), Willem Kort (sepretaris) en Ellengard Jense (lid) de meeste disciplines ver tegenwoordigd. Alleen voor de sector theater/drama ontbreekt momenteel nog een vertegenwoordiger. Ofschoon er qua muziek- en toneel uitvoeringen het nodige te beleven valt op Schouwen-Duiveland, zijn be paalde kunstuitingen hier toch nog wat stiefmoederlijk bedeeld. Te den ken valt hierbij met name aan de beel dende kunsten en de architectuur. Om die leemte op te vullen wil de nieuwe stichting kunstenaars (ama teurs en professionals) en kunstmin naars de mogelijkheid bieden om de onderlinge contacten te verstevigen. ken in de zalen van Slot Moermond, waar men vanaf 20.00 uur kennis kan maken met verschillende kunstuitin gen. Bruinisse Hal van het gemeentehuis. Expositie werk van Ria Baauw uit Goes: aqua rellen en olieverfschilderijen. Tot sep tember van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. Zierikzee Dikke Toren. Expositie schilderijen en andere kunstwerken van Lies Stok- Smith. Tot zaterdag 3 juni. Zierikzee Openbare bibliotheek De Stolpe. Ha- ringvlietplein 2. Tentoonstelling werk stukken 'textiele werkvormen' en te keningen van leerlingen Zeeuwse Dag- en Avondscholengemeenschap Zierikzee. T/m 5 juni. Zierikzee Nieuwe Kerk. Tentoonstelling Kleine Schatten van Schouwen-Duiveland. Tot zaterdag 3 juni van 13.30-16.30 uur. Burgh-Haamstede De Bewaerschole, Weststraat 18. Ten- een goede dirigent en dat de voorlief de van die dirigent het repertoire be paalt en het beste onder die leiding kan worden uitgevoerd. Vele grote ko ren hebben zij op hun eigen concer ten als gastkoor kunnen presenteren, zoals De Maestrichter Staar, Utrechts Byzantijns Koor, Het Koninklijk Rotte's Mannenkoor, het Westlands Mannen koor, het Urker en Kamper Mannen koor en het Chor der Slowakischen Lehrer uit Bratislawa. Vele bekende solisten hebben aan hun concerten meegewerkt, o.a.: Rei- nate Heemskerk, Marco Bakker, Elsz- biëta Szmitka» Doris v. d. Meeren- Burgh-Haamstede Kunstnijverheid Atelier 't Oute 'Uus, J. J. Boeijesweg 6. Aquarellen, brood deeg en karakterpoppen van Addy Bliek. Zaterdagmiddag geopend en op telefonische afspraak. In de vakan tieperiode 's middags geopend vanaf 14.00 uur. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5. Overzicht geschiedenis Brouwers haven en expositie Brouwershaven en de landbouw in de 19e eeuw. Ge opend tot eind september maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Herkingen In restaurant de Visbank. Tentoonstel ling van een deel van recente werk (aquarellen) van Joke van Kuilenburg. Tot eind juni. Goedereede In Klein Loogement, Noordzijde Ha ven 29. Modern werk van Cees van Dijk in combinatie met klein antiek. Van 2 t/m 29 juni. Woensdag van 14.00-17.00 uur en op zaterdag van 13.00-17.00 uur. Middelharnis In gemeentehuis. Achttien tekeningen van Arnold Staal. Tot medio juni. Zierikzee Stadhuismuseum. Expositie Kleder drachten, het behouden waard. Tot 1 oktober van maandag tot en met vrij dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 1300 tot 17.00 uur. 's Avonds geeft het koor een jubileum concert waaraan wordt meegewerkt door de jubilerende vereniging Excel sior onder leiding van dirigent L. M Gebben. Het koor telt thans 72 leden. Verder wordt medegewerkt door het Westlands koor Concordia (135 leden) uit 's-Gravenzande; het Gouds Jeugd- en Symfonie-orkest uit Gouda onder leiding van Charles van der Veeke en de solisten Astrid Veldhuijsen (so praan), Jaap Zweistra (tenor) en de bas-bariton Hans Lanen. Het idee om via een cultureel platform het aanbod van kunstzinnige activitei ten op Schouwen-Duiveland een bre dere basis te geven is afkomstig van de schrijver Ab Groenendijk uit I Burgh-Haamstede. Deze vond in de grafisch ontwerpers Cees van de We tering en Jack de Coninck, de archi tect Willem Kort en Ellengard Jense, directrice van de muziekschool in Zie rikzee trouwe medestanders bij de verwezenlijking van dit plan om de cultuur in de regio wat meer elan te geven. Een idee dat ook bij de burge meester mr J. J. P. M. Asselbergs van Zierikzee en zijn collega, mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Leenheer van Westerschouwen, Ad Braat en mr W. H. Klaassen bijval vond. donk, Hans Scheyen, Berdien Stern- berg e.v.a. Maar de klapper van de laatste jaren is de medewerking die het koor ver leent aan de concerttoerneeën van The New London Chorale met Vicki Brown. Madeline Bell en Gordon Ne- vill met werken als The Young Ama deus, The Young Messiah, The Young Christmas en The Young Verdi, alles op tekst gezet, gearrangeerd en ge produceerd door de bekende Engelse musicus Tom Parker. Het is voor het koor een ware belevenis. Al zo’n klei ne zestig concerten hebben ze nu achter de rug, overvolle zalen met vaak drie a vierduizend enthousiaste Zo zal Willem Kort een lezing verzor gen over een alledaags aspect uit de architectuur. Geen moeilijk te volgen en theoretisch praatje maar een op de praktijk van alledag toegespitst on derwerp. Ab Groenendijk draagt een stuk poëzie van eigen hand voor. Van de Wetering en De Coninck zullen de aanwezigen via een aantal ontwerpen een indruk geven welke ingrijpende ontwikkelingen zich in de grafische wereld hebben voltrokken. De titel van loden letter tot laserstraal spreekt in dit verband boekdelen. Ook de achtergronden van de reclame zullen worden belicht. Voorts is er nog een videoband te zien met een interview van Peter Jansen en Jon van de Riet, twee Zierikzeese beeldende kunstenaars van wie tij dens deze avond ook werk te zien zal zijn. Geheel ander werk is te zien van de fotograaf Ben Seelt. Voor het muzi kale gedeelte van de avond tekent El lengard Jense, met enkele werken voor piano en clavecimbel. Tussen al le presentaties door is er ruimschoots gelegenheid voor het begroeten van oude bekenden en het leggen van nieuwe contacten Ouddorp Museum Ouddorps Raad- en Polder huis, Raadhuisstraat 4. Tentoonstel ling Vlinders (n.a.v. 1989 Vlinderjaar). T/m 28 juli. Openingstijden: mei en ju ni: maandag t/m vrijdag 14.00-17.00 uur; zaterdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur; juli en augustus: maandag t/m zaterdag 10.00-13.00 uur, 14.00 t/m 17.00 uur. Zondags ge sloten. Stiauss, Lehar en andere mooie mu ziek werd door het koor vertolkt. De laatste jaren bestaat het repertoire uit vele Engelstalige liederen (o.a. evergreens). Het is altijd al zo ge weest dat een koor valt of staat met toonstelling Kleine Schatten van Schouwen-Duiveland. Van 10 juni t/m 24 juni van 13.30-16.30 uur. Oude-Tonge In hal gemeentekantoor. Foto- expositie over de afsluiting van het Krammer-Volkerak. voor wat betreft de natuurgebieden. Van donderdag 1 juni t/m donderdag 29 juni. Van 09.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. De pogingen om tot een soort bunde ling van creatieve krachten te komen had deze keer meer succes dan de pogingen die een initiatiefgroep in het verleden ondernam om een regionale culturele raad van de grond te krijgen. Nadat de eerste gedachtenwisselin gen achter de rug waren en de koers min of meer was uitgezet, werd de nieuwe stichting, die de naam Schouws.Spel kreeg, 20 april een feit en zal deze beschermer van de I schone kunsten” vrijdag 9 juni voor het eerst naar buiten treden. Het Westlands koor Concordia is op gericht op 6 oktober 1896, toen onder de naam Gemengde Zangvereniging Concordia. Een naam die in 1986 in een moderne en bredere jas is gesto ken in verband met het groeiende le- De Coninck, Kort en Van de Wetering onderstrepen dat de nieuwe stichting niet gezien moet worden als een con current van Uit op Schouwen-Duive land. „De nieuwe stichting is niet uit om een deel van het beschikbare budget voor podiumkunsten op te slokken. Het zijn de donateurs die de stichting financieel draaiende hou den” aldus het drietal. Daarbij sluiten zij niet uit dat mogelijke activiteiten in de toekomst ook via onder meer sponsoring zullen worden gefinan cierd. ,,De nieuwe stichting wil niet al leen een gesprekspartner zijn voor de gemeenten, maar ook voor Uit op Schouwen-Duiveland. Ook ziet het bestuur van de nieuwe stichting in de toekomst mogelijk een meer advise rende taak voor zich weggelegd. Wel licht dat dat te zijner tijd leidt tot een plaats binnen een adviescommissie, zoals de commissie Concertzaal of de museumcommissie. Met welke activiteiten de nieuwe stichting zich in de toekomst concreet gaat bezighouden, is momenteel nog niet geheel duidelijk. Dat hangt een beetje af van de reacties na de eerste presentatie van Schouws.Spel. Deze zal vrijdag 9 juni haar opwachting ma- Daarnaast wil Schouws.Spel, een naam bedacht door Ad Braat om het ludieke en scheppende in de mens tot uitdrukking te brengen, ook zelf een aantal activiteiten organiseren om daarmee de Schouwen-Duivelander te confronteren met alle vormen van kunst. Dat kan een expositie zijn of een excursie, maar ook een meer daags jazzfestival. denaantal niet alleen uit 's-Graven- zande, maar uit het gehele Westland. Een klinkende naam heeft het koor al tijd al gehad. Vroeger toen elk koor ie der jaar op concours ging, was suc ces verzekerd voor de Gemengde Zangvereniging Concordia. De be schermheer van het koor is burge meester mr. J. H. Ekkers. Dirigenten, die in de loop der jaren voor het koor stonden waren dirigenten met naam: dhr. Wilmink, Jos Vranken, Kees Rot teveel, René Fonds, John Verheijen, en de huidige dirigent is Gerard Breas. Zware en minder zware mu ziek is door het koor in concerten te beluisteren geweest, zoals b.v. Krö- ningsmesse van W. A. Mozart; Messa di Gloria van Pucini; De Vier Jaargetij den van Vivaldi; melodieën van Noordwelle Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Handgedraaide pottery in aardewerk en porcelein, Pit fire en Raku. Verder handgevormde Landschappen en vrouwen. Werk van: Nel de Bruin, Hanneke Keuning en Karin Raak. Per manente expositie. Dinsdag t/m zater dag 13.30-17.30 uur. Zierikzee Tweede verdieping Maritiem Mu seum. Tentoonstelling Heistse vis sers, 75 jaar geleden als vluchtelin gen in Zierikzee. T/m zondag 30 juli maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en in juli ook op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. je er verschillende op concerten in andere plaatsen in ons land steeds weer terugziet. Het wordt een zeer muzikale avond van een hoog gehalte. Er wordt een zeer gevarieerd programma gebracht met muziek van verschillend karakter. Op het programma staan: Dank sei Dir Herr, Cent mille chanson, Parel vissers, I don’t know how to love him, Help Yellow Submarine, Der Zigeu- nerbaron, Gloria all 'Egitto, Ave Ma ria, Das Lied der Berge. Katy West- dorp-Priem zal deze avond als lady speaker aan elkaar praten. Kaarten voor deze avond zijn te koop bij de Rabobank te Dirksland of bij de leden van Excelsior te bestellen of telefo nisch te bestellen bij de voorzitter, telnr. 01877-1658

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 19