Bezoekerscentrum Grevelingen nu officieel open voor publiek „Met dit schip hebben we veel meer mogelijkheden” ,-ir- I M 17 badkrant Bewegwijzering Samenwerking Informatie Grootgrondbezitter Toekomst Markant Van rondvaartboot naar cruiseschip Plannen Luxe Commissaris der Koningin mr. S. Patijn: Beheer en inrichting zaak van ons allen” i U[il BROUWERSDAM - „De inrichting en het beheer van de Gre velingen is nu een zaak van ons allen. Het is een schitterend gebied met veel mogelijk, maar het blijft in de eerste plaats een natuurgebied waar we heel zorgvuldig mee om moeten gaan”. Dat zei mr. S. Patijn, Commissaris der Koningin van Zuid-Holland in een korte toespraak ter gelegenheid van de officiële opening van het Bezoekerscentrum Grevelingen op de Punt van Goeree. Middels het loslaten van duiven werd het bezoekerscentrum officieel geopend. ZIERIKZEE - Het is voorzover men na kan gaan het vierde schip dat de naam Stad Zierikzee draagt, maar voor rederij T. den Breejen uit Zierikzee is haar nieuwe aanwinst de tweede Stad Zierikzee. Een rondvaartboot kun je het in de haven van Zierikzee afgemeerd liggende schip eigenlijk niet noemen. Astrid den Breejen: „Het is eigenlijk meer een cruiseschip. Met dit schip hebben we ook veel meer moge lijkheden dan met de oude Stad Zierikzee”. Veerdienst Commissaris van de Koningin Patijn laat duiven los. (Foto: Joop van Houdt). Volgens Den Breejen was er in de ne- Aan de officiële openingshandeling ging een en ander vooraf. De geno digden konden zich in het haventje van Bommenede inschepen op een tweetal zeewaardige tjalken van zeil- vloot De Zeeuwse Stromen voor een zeiltocht van Zonnemaire naar het nieuwgebouwde bezoekerscentrum. Mede door het schitterende weer een ware pleziertocht over de Grevelin gen. Van Velzen kenschetste de ingebruik name van het bezoekerscentrum als het resultaat van vele jaren planning en stelde dat er vooral het laatste jaar veel gebeurd is met betrekking tot de Grevelingen. ,,De Punt heeft een wa re gedaanteverwisseling ondergaan”, aldus Van Velzen die sprak van 'het veelbesproken bezoekerscentrum' Hij doelde daarmee op het feit dat de ge meente Goedereede in eerste instan tie een andere lokatie voor de bouw van het bezoekerscentrum in gedach ten had. Van Velzen vergeleek de (lange) voor geschiedenis voor wat betreft het be sluit tot de bouw van het bezoekers centrum met wrakhout dat aanspoelt en uiteindelijk aan het zicht onttrok ken wordt doordat er zand overheen stuift. Met andere woorden: Het ging niet allemaal van een leien dakje, maar zand erover. Teun en Astrid den Breejen gingen aan de slag met het uit 1966 dateren de schip. „Veertien jaar is voor een kante gebeurtenis’. Van Kampen stel de dat de Grevelingen een heel waar devol natuur- en recreatiegebied is. „En bij de ontwikkeling van dat ge bied zijn heel wat instanties betrok ken. Wij hebben zoveel mogelijk ons best gedaan onze kennis en ervaring in te brengen”, aldus Van Kampen De nieuwe Stad Zierikzee is een heel ander schip dan de oude. „Veel meer luxe en veel meer voorzieningen” al- „Dat is op zich al een unieke voorzie ning aan boord van een rondvaart boot”, aldus Den Breejen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat bij de bouw van de Stad Zierikzee rekening ge houden is met toegankelijkheid voor gehandicapten. Verder herbergt het nieuwe schip voorzieningen als een uitgebreide keuken waarin niet alleen voor een koud buffet, maar ook voor een war me maaltijd gezorgd kan worden. Ook een kindercrèche is aan boord zodat ouders ongestoord van hun mini cruise kunnen genieten terwijl hun kroost aangenaam bezig wordt ge houden. De oude Stad Zierikzee is verkocht aan rederij Keur in Zwolle en doet on der de naam Stad Zwolle dienst als rondvaartboot. Met enige moeite wist men de van het stralende weer genietende genodig den van het terras naar binnen te loodsen waar Rietveld als eerste spre ker burgemeester G. van Velzen van Goedereede (Rietveld: „Bekend van radio en televisie) aankondigde. Ove rigens niet zonder de samenwerking tussen het schap en die gemeenten geroemd te hebben. Namens bouwonderneming Patrisan BV, die het bezoekerscentrum ge bouwd heeft, werd het woord gevoerd door de heer Troost. Na een korte te rugblik op de voorgeschiedenis schetste hij wat in de nabije toekomst in het gebied te gebeuren staat. „Er komt een tramlijn van het bezoekers centrum naar Port Zélande en het is de bedoeling dat er ook rondvaarten over de Grevelingen verzorgd gaan worden”, aldus Troost. schip niet zo oud hoor. Zelfs als een schip veertig of vijftig jaar oud is is het nog een mooie oude dame”, aldus Den Breejen. En het feest was nog lang niet afge lopen, maar eenmaal aangekomen bij het splinternieuwe bezoekerscen trum. door directeur R Rietveld van het Natuur- en recreatieschap De Grevelingen herhaaldelijk aangeduid als het mooiste bezoekerscentrum van Nederland, moest er uiteindelijk ook nog een officieel gedeelte volgen. Van Velzen besloot zijn toespraak met gelukwensen aan het adres van het Grevelingenschap, dat het bezoekers centrum immers moet gaan exploite ren. Namens de gemeente Goederee de bood Van Velzen vervolgens een schilderij met daarop het silhouet van Goedereede aan. Hetgeen Rietveld in eendrachtige samenwerking met Van Velzen een plaatsje gaf aan één van de muren van het bezoekerscentrum. Hij besloot zijn toespraak met de op merking dat in zijn ogen alle ingre diënten voor een goede exploitatie van het bezoekerscentrum aanwezig zijn. Als voorlaatste betrad J. Hoek van Dij- ke, voorzitter van het Grevelingen schap, het spreekgestoelte. Hij ging allereerst kort in op de ontstaanssge- schiedenis van het bezoekerscen trum. „Sommige zaken hebben erg lang in de week gelegen, maar we worden nu beloond voor het harde werken”, aldus één van de conclusies van de schapsvoorzitter. Voor Teun en Astrid den Breejen be gon het allemaal zo’n negen jaar ge leden. In 1980 besloot het echtpaar namelijk een eigen rederij op poten te zetten. „We hebben toen de Stad Zie rikzee overgenomen van de ZWN. Die verzorgde er ook al rondvaarten mee en wij zijn op dezelfde voet verder ge gaan", aldus Den Breejen. Nederland. Na een korte toespraak van Patijn begaf het gezelschap van genodigden zich vervolgens naar bui ten voor de officiële openingshande ling: het vrijlaten van een aantal dui ven. Overigens hadden de dieren wel. enige aansporing nodig om hun hok ken te verlaten. Oomen kondigde verder aan dat ook de tweede fase van de inrichting van de Grevelingendam binnen afzienba re tijd haar beslag krijgt. „En de Gre velingendam vervult een spilfunctie binnen het gebied”, aldus Oomen. „Maar uiteindelijk is toch voor deze plaats gekozen”, aldus Van Velzen. De eerste burger van Goedereede liet niet na in zijn toespraak enige kritiek aan het adres van de ANWB te rich ten. Hij stelde dat het nu nog man keert aan een goede bewegwijzering die de recreant snel naar het bezoe kerscentrum moet leiden. „Hoewel wij daar als gemeente herhaaldelijk op hebben aangedrongen”. Ook ging Oomen in op de plaats van het bezoekerscentrum binnen het be heer van het Grevelingengebied, „Een bezoekerscentrum als dit is on misbaar", aldus Oomen. „Het schap heeft nu ook een ervaren voorlich- tingskracht in dienst en ik hoop op een weids gebruik van dit fraaie ge bied". Na al dit verbale geweld werden de genodigden in de gelegenheid ge steld om of het bezoekerscentrum zelf op het gemakje te bekijken of een ex cursie naar het naburige Port Zélande mee te maken. Het bezoekerscen trum is vastgebouwd aan een cafeta ria en biedt de bezoekers dus niet al leen de gelegenheid om meer over het gebied te weten te komen. Men kan er ook in alle rust een kopje koffie drinken. Wie leergierig is ingesteld kan een kijkje nemen in een zaal van beschei den afmetingen waarin een aantal in formatiepanelen staat opgesteld waarop een en ander over geschiede nis en flora en fauna van het gebied uit de doeken gedaan wordt. gentiende eeuw een schip met de naam Stad Zierikzee in gebruik voor het onderhouden van een veerdienst tussen Zierikzee en Goes. Na de aan leg van de Zeelandbrug in 1965 werd het veer tussen Zierikzee en Goes in feite overbodig en werd de Stad Zie rikzee gebruikt voor het verzorgen van rondvaarten. Ir. C. Oomen, directeur van de dienst Landbouw, Natuur- en Openluchtre creatie (LNO) maakte in zijn toe spraak gewag van een bijzondere po sitie van het rijk bij de ontwikkeling van het Grevelingengebied. „De Gre velingen is tot nu toe het enige gebied waar het rijk daadwerkelijk mee bestuurt”, aldus Oomen. Hij stelde dat de basisinrichting van het gebied haar einde nadert „De aanleg van het watersporteiland De Mosselbank gaat nog dit jaar van start”. Hij sloot zich vervolgens aan bij de opmerking van burgemeester Van Velzen dat er vooral het laatste jaar veel gebeurd is. Hoek van Dijke me moreerde de recente overdracht van gronden in de Grevelingen aan het schap. „We zijn nu in één klap groot grondbezitter geworden. Wij bezitten 7000 hectare en dat lijkt mij toch een redelijke lap grond", aldus Hoek van Dijke. Als de weergoden de passagiers goed gezind zijn is er de mogelijkheid plaats te nemen op het riante zonne dek. Nodigt het weer niet zo uit tot zonnebaden dan kan men altijd nog plaats nemen aan één van de bars aan boord. De nieuwe Stad Zierikzee Hij benadrukte vervolgens dat het schap niet alleen de belangen van de recreanten dient te behartigen, maar vooral ook die van de natuur. Het idee dat het bezoekerscentrum Grevelin gen een concurrent van onder andere Delta Expo zou zijn wees hij resoluut van de hand. „Het is juist belangrijk dat je meerde re attracties bij elkaar in de buurt hebt”, aldus Hoek van Dijke. Hij om schreef het bezoekerscentrum, met een variant op de omschrijving van Rietveld, als één van de mooiste van dus Den Breejen. „We kunnen de klanten op de nieuwe Stad Zierikzee ook veel meer service bieden dan op de oude Stad Zierikzee mogelijk was”. Zo is de nieuwe Stad Zierikzee uitgerust met een personenlift die zo'n acht personen van het ene dek naar het andere kan vervoeren. Naast de nodige informatieve tekst ui teraard ook visuele informatie in de vorm van foto’s, kaarten en tekenin gen. En wie alles eens van dichtbij wil bekijken kan gebruik maken van de verrekijker die in het vertrek staat op gesteld. Naast de expositieruimte be schikt men in het bezoekerscentrum ook over een bescheiden filmzaal. De aankoop van het nieuwe schip heeft vooralsnog geen invloed op het personeelsbestand van de rederij. Men werkt in het hoogseizoen naast de vaste bemanning van kapitein, stuurman, matroos en motordrijver met oproepkrachten. Per tocht wordt bepaald hoeveel personeel noodza kelijk is om de reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Vervolgens was het woord aan J. H. van Kampen, hoofd van de hoofdafde ling landinrichting van Rijkswater staat. Hij omschreef de opening van het bezoekerscentrum als 'een mar- Het initiatief van Den Breejen sloeg aan. De rederij groeide langzaam maar zeker uit haar jasje en in 1986 werd besloten een tweede schip bij te kopen: een 22 jaar oud schip dat Christiaan B gedoopt werd en voor dien in gebruik was als veerboot tus sen Holwerd en Ameland Dit schip blijft gewoon in gebruik als rondvaart boot en is momenteel gestationneerd in de buitenhaven van het voormalige werkeiland Neeltje Jans. Van daaruit verzorgt Den Breejen rondvaarten langs de Deltawerken. Op welke manier de mogelijkheden van het nieuwe schip precies benut kunnen worden beraden Astrid en Teun den Breejen zich nog. „We den ken bijvoorbeeld wel aan dagtochten van Zierikzee naar Antwerpen, maar het liefst willen we dan de klant een arrangement bieden. Compleet met verblijf in een hotel", aldus Den Bree jen. Verder denkt het echtpaar Den Breejen aan zaken als bedrijfstrainin- gen, congressen aan boord en derge lijke. biedt plaats aan 800 passagiers en dat schept voor Den Breejen nieuwe mogelijkheden. Men kan nu immers ook grotere ge zelschappen, personeelsverenigin gen en dergelijke, een dagreis in een luxueuze omgeving aanbieden.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 17