2 DEZE WEEK Tentoonstelling Heistse vissers in Maritiem Museum in Zierikzee Toiletten bij strandovergang Raad Westerschouwen ziet vooralsnog niets in surfen aan strand langs Rampweg 17 19 21 2 JUNI 1989 GRATIS KRANT IN REKREATIELAND Te zien tot en met zondag 30 juli Vlaamse invloeden Samenwerking Scheepsmodellen Historie Dorpsraad Ellemeet vindt gehoor bij raadsleden Aanpak illegaal kamperen Jubileumconcert Excelsior Collectie van Klederdrachtmutsen Bezoekerscentrum De Grevelingen 5 Recreatieproject Brouwersmeer ZIERIKZEE - ,,lk hoop dat dit een aanzet mag zijn tot een verdere samenwerking tussen de gemeente Zierikzee en de gemeente Knokke-Heist”. Dat zei burgemeester mr. J. J. P. M. Asselbergs in een korte toespraak ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Heistse vissers, 75 jaar geleden als vluchtelingen in Zierikzee. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het gemeente bestuur van Knokke-Heist en Heemkundig museum Sincfala in Heist en wordt dit jaar gehouden in beide plaatsen. De tentoonstelling is tot en met zondag 30 juli te zien op de tweede verdieping van het Maritiem Museum in Zierikzee. I J badkrant J!» Reden voor burgemeester Asselbergs BURGH-HAAMSTEDE - De gemeente Westerschouwen gaat op het parkeerter rein bij de strandovergang aan het einde van de Scholderlaan in Renesse een toiletgebouw neerzetten. Dat werd onlangs besloten op de gemeenteraadsver gadering. Zonder discussie of hoofdelijke stemming ging de raad akkoord met het voorstel van het college voor dit doel een krediet van f 55.000,- beschikbaar te stellen. Men wil het aantal toiletgebouwen bij diverse strandovergangen uit breiden. (Foto: Joop van Houdt). Vooralsnog ziet die meerderheid niets in het surfen aan genoemd strand, zo oleek op de raadsvergadering Overi gens bleek niet alleen de raad, maar ook het college verdeeld over deze kwestie. Wethouder dr. H. J. van Zuy- len, eerder voorstander van toestaan van het surfen op die lokatie, ontpopte ach tijdens de raadsvergadering tot verrassing van een ieder, en ergernis voor sommigen, als tegenstander. RU-woordvoerder J. van den Berge schaarde zich als eerste achter de brief van de dorpsraad. Eerder had hij zich overigens ook al tegen het surfen aan het strand langs de Rampweg uit gesproken. Verrassender was de om mezwaai van de VVD-fractie. inclusief wethouder Van Zuylen. Asselbergs stelde dat de Heistse vis sers het lang niet altijd even makkelijk hebben gehad in Zierikzee. De vluch telingen moesten immers opgevan gen worden en voorzien van huis raad. J. Schot BWzn wijdde eerder in de Kroniek van het land van de zeemeer min, een uitgave van Vereniging Stad en Lande, een uitgebreid artikel aan de gevluchte Vlaamse vissers. „Het was ook Schot die de aanzet gaf voor deze expositie”, aldus Asselbergs. Hij schetste vervolgens in het kort hoe de samenwerking tussen Zierikzee en Knokke-Heist verder gestalte kreeg. Verder wees Asselbergs op de vele Vlaamse invloeden die nog terug te vinden zijn in Zierikzee. „Zoals u wel zult weten is de Nederlandse leeuw rood. Toch ziet u in de gevel van de Noord haven poort de zwarte Vlaamse leeuw”, aldus de burgemeester. Hij De expositie op de tweede verdieping van het Maritiem Museum behelst naast een aantal foto’s en schilderijen ook enige scheepsmodellen. .Ook wordt een en ander uit de doeken ge daan over de lapnamen (bijnamen) van de Heistse vissers. De expositie is open van maandag tot en met za terdag van 10.00 tot 17.00 en in juli, ook op zondag en wel van 12.00 tot 17.00 uur. Ook het gemeentebestuur van Knok ke-Heist was bij de opening vertegen woordigd. Aanwezig waren de sche penen Lannoy en Harinck. Lannoy reageerde in een korte toespraak op de woorden van burgemeester Assel bergs. In de eerste plaats sprak hij zijn dank uit voor de goede samen werking tussen de twee gemeenten. Als stoffelijke blijk van waardering kre gen zowel Asselbergs als Schot een boek overhandigd getiteld Heist en de Eiesluis. f; Burgemeester mr. J. J. P. M. Asselbergs spreekt de aanwezigen toe. Links naast hem schepen Lannoy. die op zijn beurt weer geflankeerd wordt door schepen Harinck. BURGH-HAAMSTEDE - Het lijkt er op dat de Dorpsraad Ellemeet niet tevergeefs in de pen geklommen is. Begin mei tekende de dorpsraad per bief protest aan tegen het be sluit van de gemeenteraad van Westerschouwen om het surfen aan liet strand langs de Rampweg toe te staan. Op de raadsvergadering on langs gehouden, schaarde een meerderheid van de raad zich ach ter die bezwaren. Van der Salm tekende daarbij aan zich nogal te verwonderen over het feit dat wethouder Van Zuylen staan de de vergadering liet weten tegen het surfen op genoemde lokatie te zijn. Hetgeen burgemeester J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer de uitspraak: „Niets verbaast mij meer” ontlokte. Repliek van Van Zuylens fractiege noot ir. C. W. Veerhoek: „Sommige mensen zijn voor rede vatbaar”. Daarmee was de discussie gesloten. Het college komt op een volgende raadsvergadering met een nieuw voorstel omtrent het al dan niet toe staan van surfen aan het strand langs de Rampweg. Heel wat eensgezinder toonde de raad zich voor wat betreft het-voorstel van het college om een krediet van f 2.187,50 te voteren voor uitbreiding van de fietsenstalling bij strandovergang Het Watergat met 125 fietsklemmen. Het mag best iets meer zijn, was de tendens van het com mentaar. Hij riep verder de zeeslag op de rede van Zierikzee in herinnering Een ge legenheid waarbij het er in eerste in stantie op leek dat Zierikzee zou be zwijken onder de Vlaamse aanval. Maar uiteindelijk, zo schetste Assel bergs. moesten de Vlamingen toch de aftocht blazen. Fractievoorzitter J. C. de Feijter zat er niet mee. „Het moet toch mogelijk zijn om op een eerder ingenomen standpunt terug te komen", zo stelde De Feijter. „Wij zien het niet zitten. Ook niet met een proefperiode van een jaar”. om in zijn toespraak ter gelegenheid van de opening van de expositie in het verleden te duiken. „Eind 1914 vluchtten duizenden Belgen naar ons land”, aldus Asselbergs. „In totaal kwamen er 500 naar Zierikzee: 325 volwassenen en 125 kinderen. Tweeënzeventig schepen van Heistse vissers lagen in de havens van Zierik zee”. PvdA-woordvoerder G J. W. van der Salm stelde zich wat voorzichtiger op. Hij stelde dat zijn fractie alleen ak koord gaat met het toestaan van het surfen aan het strand langs de Ramp weg indien de hand gehouden wordt aan de proeftijd van één jaar. Wel greep PvdA-woordvoerder Van der Salm de gelegenheid aan om het college te bekritiseren. „Deze kwestie is in verschillende commissies be sproken, maar wij beschikten in onze fractie niet over notulen van die com missievergaderingen”. Van der Salm drong er op aan dat in het vervolg dergelijke stukken wel voorhanden zijn voordat een agenda punt in het fractieberaad besproken wordt. „Anders hoeft u de volgende keer niet meer tot elf te tellen”, aldus Van der Salm. stelde dat de Vlamingen .ook op bouwkundig gebied veel invloed heb ben gehad op de stijl van bouwen in Zierikzee. Oudere Zierikzeeënaars kunnen zich wellicht nog herinneren dat de Oude Haven en een gedeelte ten oosten van de Nieuwe Haven vol lag met schepen uit Heist en Zeebrugge. Het waren vluchtelingen uit België. Het iand was neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog maar desondanks vie- len de Duitsers België binnen om via België Frankrijk aan te vallen. Het ver haal van die vluchtelingen wordt ver leid op de expositie in het Maritiem Museum. - i*

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 1