r Voortaan surfmogelijkheden deel strand Kop van Schouwen Eilandelijke Muziekdag is dit jaar in Brouwershaven Veerse Super- fiets route HOOG/LAAG WATER Meer-dagen Meerderheid raad akkoord ie badkrant 5 Sponsors Melvin Jones Jaarlijks Evaluatie Organisatie in 'handen van jubilerende Lionsclub Schouwen-Duiveland BROUWERSHAVEN - Muziekvereniging Apollo uit Brouwers haven is tijdens de Eilandelijke Muziekdag zaterdag 20 mei gastkorps, maar de organisatie is in handen van de Lions club op Schouwen-Duiveland, die dit jaar 25 jaar bestaat. Des te meer een reden om iets groots te organiseren. Dat hebben ze gevonden in de Eilandelijke Muziekdag. ,,We wil den eens iets dichter bij huis organiseren. Dit was daarom een leuke gelegenheid”, vertelt de president van de Lionsc- ilub. S. H. Kraayeveld. Het is de bedoeling dat door middel van sponsoring een geldbedrag wordt opgehaald dat over alle Schouwen-Duivelandse korpsen eerlijk wordt verdeeld. Wat de korpsen er mee gaan doen is vooralsnog niet be kend. i BURGH-HAAMSTEDE - De gemeente Westerschouwen gaat langs de Kop van Schouwen twee surflokaties aanwijzen. Hiermee komt een einde aan een voor een kustgemeente uitzonderlijk gegeven, dat er niet gesurfd kon worden. Maar die verruiming van de mogelijkheden is door de raad wel met de nodige aarzeling aanvaard. Drie raadsleden stemden tegen en de overigen konden met een proefjaar akkoord gaan. Jf„. - en, op 10 laat Rust Roest het afweten. In totaal zal een kleine vijfhonderd muzikanten acte de présence geven op het markt plein in Brouwershaven en wordt er repertoire gespeeld van fanfares, een brassband en harmonieën. verzoek van de heer Gloude jr uit Re- nesse, die graag een surfschool wil beginnen op het strand. G. J. W. van der Salm (PvdA) noemde het aanwijzen van de lokaties een goede zaak, temeer er vandaag de dag vanaf de Brouwersdam al vaker richting Kop van Schouwen gesurfd wordt. Wel drong zijn fractie aan om een evaluatie na het proefjaar. J. C. de Feiter (VVD) vroeg de aandacht voor de tegenstrijdige belangen van zwem- over en beginnen ze aan hun concert. Dus wanneer ze gaan lopen spelen ze een mars en geven daarna een concert”. Voor de organisatie is het weer zaak om dit alles goed op tijd bij elkaar te krijgen, zodat het als een ritssluiting inéén past. De Lionsclub staat bij velen bekend als een serviceclub met als doelstel ling om de medemens van dienst te zijn. De Lions” werken zelf met de kreet „wij dienen”. Het fenomeen Li onsclub werd in 1917 door Melvin Jo nes in Chicago opgericht. In oktober van dat jaar werden de statuten in Dallas vastgelegd en werd de ere code uitgereikt. In 1947 waaide het idee van Jones pas naar Europa over. Het duurde weliswaar wat lang, maar de Lionsclub heeft ook in Europa naam gemaakt. Om het bewijs van deze doelstelling te leveren noemt Van Haveren feilloos een aantal activiteiten. ,,We hebben een wijnverkoopactie gehouden. De gelden daarvan waren bestemd voor Italië, dat door een wateroverstroming was getroffen. In Zierikzee hebben we het mogelijk gemaakt om een dieren asiel neer te zetten, door de verkoop van bouwsteentjes en collecteren”. Scheele zei ook weinig te verwachten van het toezicht, zoals overigens in' het voorstel ook staat gemeld. Er is geen ruimte om de gehele dag een politieman neer te zetten. Eenzelfde betoog hield Veerhoek, waarop bur- Dit jaar staan de muziekverenigingen op Schouwen-Duiveland dus in het te ken van het goede doel. De Lionsclub is op zoek gegaan naar sponsors en heeft er verschillende gevonden, zo als de aardappelafzet-organisatie Ce- beco, Makelaardij Bij de Vaate uit Zie rikzee, NMB in Zierikzee, Rumpstad uit Stad a/h Haringvliet, Volker Stevin, Koninklijke Zeelandia H. J. Doeleman bv in Zierikzee, De Vries Drukwerk uit Zierikzee. Gebroeders Van Ast uit Brouwershaven en Kort Autoschade in Zierikzee. De Veerse Meer-dagen worden ge houden in de vijf gemeenten aan het Veerse Meer. Het evenement kende in 1988 het eerste lustrum en is uitge groeid tot een gebeuren van nationale betekenis. Een evenement dat elk jaar weer tal van bezoekers trekt. Op vallend daarbij is dat ook veel Belgen het evenement bezoeken. Voortaan kan er ook op twee lokaties langs de Kop van Schouwen gesurfd wor den. met een pet op”. Met de CDA-er J. W. Geleijnse voor was er een meerder heid achter het voorstel gaan staan. 20.45 22.05 23.36 20.55 22.15 23.46 12.39 13.26 13.59 14.36 15.08 15.38 21.45 22.55 12.49 13.36 14.09 14 46 15.18 15.48 12.55 13.55 14.40 15.20 15.55 16.30 17.05 Renesse 12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 20 mei 21 mei Kop Goeree 12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 20 mei 21 mei Zierikzee 12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 20 mei 21 mei Aan de tiende Eilandelijke Muziekdag noen elf van de twaalf muziekvereni gingen op Schouwen-Duiveland mee. Vanwege een concours op die dag Hoogwater 8.35 9.46 11.00 12.00 0.31 1.15 1.56 2.28 2.59 3.32 ,,Dat is allemaal heel mooi in elkaar gezet, want als de ene muziekvereni ging op de Markt aan het spelen is, dan vertrekt een ander korps ergens in Brouwershaven naar het markt plein. Als ze daar eenmaal zijn dan nemen ze het van het andere korps Hoogwater 9.30 10.30 11.45 0.10 1.15 2.10 2.55 3.35 4.15 4.50 VEERE - Tijdens alle weekenden in juni worden voor de zesde keer in successie de Veerse Meer-dagen gehouden. Naast demonstraties zeilen en windsurfen staan er ook zeiltochten, shows en folkloristi sche markten op het programma. mers, vissers en surfers. En met de Brouwersdam onder handbereik zag De Feiter ook wel alternatieven. „We zijn niet gelukkig met het voorstel, maar weten zelf geen betere oplos sing dan verwijzen naar de Brouwers dam. De VVD gaat dus akkoord, maar met een proeftijd van een jaar”, aldus De Feiter. Later zou blijken, dat De Feiter niet namens Veerhoek had gesproken, die meer problemen had met het voorstel. Datzelfde gold voor Van den Berge, die zich hardop afvroeg waar om die ontwikkeling nodig is met al die kinderen, die op voornoemde lo katies zwemmen. Ook Scheele dacht er zo over. „Straks ligt het strand tot en met Renesse vol met surfplanken”. De eerste Nederlandse club werd 29 september 1951 in Amsterdam opge richt. De Schouwen-Duivelandse club kwam 2 mei 1964 tot stand door peet- club Goeree-Overflakkee. Inmiddels I is Schouwen-Duiveland ook al peet- club van de afdeling Tholen. Voorzit ter van de jubileumcommissie, C. W. van Haveren, vertelt dat de Lionsclub beslist geen sociëteit is, maar een or ganisatie die verschillende activitei ten organiseert met als doel om de medemens te helpen. Met het organiseren bemoeit het Con tactorgaan zich niet. „We willen na tuurlijk wel altijd bijspringen om te helpen", stelt Slager hulpbehoevend vast. Het gastkorps is vaak de mu ziekvereniging, die alles organiseert. Dit jaar is dat anders, omdat de Li onsclub heeft gevraagd om de Eilan delijke Muziekdag '89 te organiseren. Tijden hoogwater te Bruinisse: +100 minuten later dan Renesse. (Bij open Stormvloedkering) Tijden hoogwater te Westenschou wen: +10 minuten vroeger dan Re nesse. Laagwater +6 uur later dan bovenge noemde tijden. ZIERIKZEE - Voor de doorgewinterde fietser is er een 360 kilometer lange fietsroute ontwikkeld, de zogenoemde Noordzee-route (LF1). De geheel door de ANWB bewegwijzerde route voert tan de veerhaven in Den Helder naar de Frans-Belgische grens, zonder grote omwegen en vooral via vrijlig- Sgende fietspaden en rustige binnen weggetjes. Het Landelijk Fiets Plat form heeft dit bekendgemaakt. De route kwam tot stand via een sa menwerkingsproject tussen het plat form, het ministerie van landbouw en visserij en de drie betrokken kustpro vincies. In België wordt samenge werkt met de Westvlaamse Vereni ging voor de Vrije Tijd. tade bewegwijzering is een nieuw bordje ontwikkeld dat - in tegenstel ling tot de roodbedrukte zeshoekige bordjes voor rondritten - rechthoekig is met groene letters. De tekst LF 1- Noorzeeroute geeft aan dat het om een lange afstandsroute gaat die niet .als rondrit voert van a naar a maar I ran a naar b. Het jaarlijks terugkerende evenement begon in 1979 vaste vormen aan te nemen. „We zijn eigenlijk schoorvoe tend begonnen. In de beginperiode werd het niet ieder jaar gehouden Zeg maar dat het in 1979/’8O een jaar lijks terugkerend evenement werd”, vertelt Frank Slager uit Burgh- Haamstede ter verduidelijking. Hij is penningmeester en tot voor kort se cretaris van het Contactorgaan van al le muziekverenigingen op Schouwen- Duiveland. De opzet van de Eilandelijke Muziek dag is eenvoudig. „Het is puur voor de gezelligheid en we willen er beslist geen wedstrijdelement in hebben”. De muzikanten, die tijdens de Eilan delijke Muziekdag de Markt bezetten komen overigens niet in één keer op het marktplein tesamen. Het optreden van’elk korps is een aaneenschake ling van een mars en een concert. Ook in samenwerkingsverband met clubs in andere regio’s zet men zich in voor het goede doel. Zo werd ooit een bungalow in Bruinisse geheel aange past en ingericht voor invaliden. Ver der worden er tochten gemaakt met minder-validen en is er een bijdrage geleverd aan de Corneliastichting en aan de speei-o-theek in Zierikzee. „Dat werd gebruikt voor de aanschaf van aangepast speelgoed voor moto risch gestoorde kinderen", aldus Van Haveren. Met een financiële bijdrage van deze bedrijven en het geld dat nog binnen komt, krijgen de muziekverenigingen een financieel duwtje in de rug. ,,Ze krijgen allemaal hetzelfde bedrag”, verzekert Kraayeveld. De Eilandelijke Muziekdag begint om 09.45 uur en loopt rond 17.15 uur ten einde. Tijdens de muzikale opluistering zorgen de le den van de Lionsclub voor een ver snapering en wat te drinken. Bij even tueel slecht weer wordt uitgeweken naar de botenloodsen van de gebroe ders Van Ast. gemeester J. L. Niemantsverdriet- Leenheer reageerde met: „Dan zet je er een container neer met een man i De gemeente heeft twee lokaties ge- tan van elk veertig meter breed. Eén lokatie is gelegen nabij de Nieu- *weg richting Ellemeet. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk, dat vraagtekens geplaatst worden bij ta lokatie. De VVD-er C. W. Veer- Hoek verwacht problemen met de in- *oners van Ellemeet, die juist daar gewend zijn te gaan zwemmen. Veer bek stemde - samen met J. van den Berge (RU) en W. D. Scheele (CDA) J legen het voorstel. I Het onderzoeken van de surfmogelijk- beden is mede ingegeven door een Hoogwater 8.25 9.36 10.50 11.50 0.21 1.05 1.46 2.18 2.49 3.22 I **ggf*rz

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 5