I s Enkele gidsen gevraagd voor een rondleiding door meeuwenkolonie „Met dit schip hebben we veel meer Archeoloog vindt enkele resten van kruithuis uit de 16e eeuw mogelijkheden” fit 3 badkrant In de duinen van Burgh-Haamstede Van rondvaartboot naar cruiseschip Verschillend Veerdienst Gunstig Plannen Bij afgraven kruitberg in het Slingerbos van Brouwershaven 9 Luxe ZIERIKZEE - Het is voorzover men na kan gaan het vierde schip dat de naam Stad Zierikzee draagt, maar voor rederij T. den Breejen uit Zierikzee is haar nieuwe aanwinst de tweede Stad Zierikzee. Een rondvaartboot kun je het in de haven van Zierikzee afgemeerd liggende schip eigenlijk niet noemen. Astrid den Breejen: „Het is eigenlijk meer een cruiseschip. Met dit schip hebben we ook veel meer moge lijkheden dan met de oude Stad Zierikzee”. BURGH-HAAMSTEDE - De organisatie achter de rondwan delingen door de meeuwenkolonie in de duinen van Burgh- Haamstede is naarstig op zoek naar nieuwe gidsen voor het zomerseizoen. Deze worden gevraagd om belangstellenden in de duinen rond te leiden. Het hoofddoel tijdens de ander half uur durende wandeling is het bezoeken van de meeu wenkolonie. Achter Theuness Hill, in een dal, zijn de hon derden meeuwen de laatste weken van mei en de gehele maand juni volop aan het broeden geslagen. Zo krijgen be zoekers de kans om het broedproces even van dichtbij te volgen. BROUWERSHAVEN - Bij ar cheologisch onderzoek heeft een medewerker van het depot Bodemvondsten van de Rijksdienst voor Oud heidkundig Bodemonder zoek in Zeeland, B. Oele op de kruitberg in het Slinger bos te Brouwershaven enke le resten gevonden van een kruithuis, een munitie-op- slagplaats uit de 16e eeuw. Geen onderzoek 1 - L i 5Op naar de meeuwenkolonie (Archieffoto) ken". Tot teleurstelling van de archeoloog werd ook een gedeelte van de oude muur vernield doordat de aannemer Voor Den Haan is het broedproces de leukste tijd uit de levensjaren van de meeuw. Hij brengt zijn liefde voor de meeuw duidelijk over en noemt met name het broedproces. ,,Het is iets geweldigs. Als je dan in het dal komt waar ze aan het broeden zijn voelen al voor de komst van Oele bij de kruit berg daar ter plaatse een diepe gleuf had gegraven om de stobben in te storten van de zieke iepen die men had gekapt. „Men wilde ze daar laten verteren”. Het nieuwe schip van rederij Den Breejen; groot en luxe. (Foto: Joop van Houdt). ,,Dat is op zich al een unieke voorzie ning aan boord van een rondvaart boot”, aldus Den Breejen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat bij de bouw van de Stad Zierikzee rekening ge houden is met toegankelijkheid voor gehandicapten. Verder herbergt het nieuwe schip voorzieningen als een uitgebreide keuken waarin niet alleen voor een koud buffet, maar ook voor een war me maaltijd gezorgd kan worden. Ook een kindercrèche is aan boord zodat ouders ongestoord van hun mini cruise kunnen genieten terwijl hun kroost aangenaam bezig wordt ge houden. De oude Stad Zierikzee is verkocht aan rederij Keur in Zwolle en doet on der de naam Stad Zwolle dienst als rondvaartboot. "T Volgens Oele waren de archeologi sche inspanningen gelukkig ’niet he lemaal negatief’. ,,Aan de hand van de lemen vloer en hét stukje muur hebben we de plaats kunnen vastleg gen waar het kruithuis vroeger heeft gestaan”. De archeoloog sprak de verwachting uit dat het kruithuis tus sen 1590 en 1620 is gebouwd. „Waar schijnlijk waren er nog veel meer kruithuizen in Zeeland. Maar op dit moment is er geen een bekend. Daar om is het jammer dat er van het kruit huis in Brouwershaven niet meer is overgebleven dan we nu aantroffen”. Voor Teun en Astrid den Breejen be gon het allemaal zo’n negen jaar ge leden. In 1980 besloot het echtpaar namelijk een eigen rederij op poten te zetten. „We hebben toen de Stad Zie rikzee overgenomen van de ZWN. Die verzorgde er ook al rondvaarten mee en wij zijn op dezelfde voet verder ge gaan”, aldus Den Breejen. De nieuwe Stad Zierikzee is een heel ander schip dan de oude. „Veel meer luxe en veel meer voorzieningen” al dus Den Breejen. „We kunnen de klanten op de nieuwe Stad Zierikzee ook veel meer service bieden dan op de oude Stad Zierikzee mogelijk was". Zo is de nieuwe Stad Zierikzee uitgerust met een personenlift die zo’n acht personen van het ene dek naar het andere kan vervoeren. mei tot begin juli”. In deze tijd zitten de meeuwen geduldig op hun eieren totdat ze openbreken en het na geslacht daar is. „Het gebeurt wel eens dat begin mei ook al broedende vogels zijn te vinden, maar dat ge beurt alleen in uiterst gunstige om standigheden". Teun en Astrid den Breejen gingen aan de slag met het uit 1966 dateren de schip. „Veertien jaar is voor een schip niet zo oud hoor. Zelfs als een schip veertig of vijftig jaar oud is is het nog een mooie Oude dame”, aldus Den Breejen. De vondst omvatte een gedeelte van een nog vrij gave lemen vloer en een stukje muur gemaakt van ijssel- steentjes. Volgens de archeoloog was aan de grond erom heen te zien dat het grootste gedeelte van het kruit huis al lange tijd geleden is afgebro ken. „Waarschijnlijk om de ijssel- steentjes weer opnieuw te gebrui- Organisator J. J. den Haan uit Burgh- Haamstede is momenteel hard bezig om weer een aantal gidsen bij elkaar te krijgen. „Als we ongeveer tien gid sen hebben zijn we al een eind gehol pen", vertelt hij. De rondleidingen naar de meeuwenkolonie zijn alleen in het zomerseizoen, waardoor toe risten in de gelegenheid worden ge steld om een stuk van de Schouwen- Duivelandse natuur te zien. Volgens Den Breejen was er in de ne gentiende eeuw een schip met de naam Stad Zierikzee in gebruik voor het onderhouden van een veerdienst tussen Zierikzee en Goes. Na de aan leg van de Zeelandbrug in 1965 werd het veer tussen Zierikzee en Goes in feite overbodig en werd de Stad Zie rikzee gebruikt voor het verzorgen van rondvaarten. Als de weergoden de passagiers goed gezind zijn is er de mogelijkheid plaats te nemen op het riante zonne dek. Nodigt het weer niet zo uit tot zonnebaden dan kan men altijd nog plaats nemen aan één van de bars aan boord. De nieuwe Stad Zierikzee biedt plaats aan 800 passagiers en dat schept voor Den Breejen nieuwe mogelijkheden. Mevrouw M. Jansen-Glas uit Brou wershaven, die eveneens bij de graaf werkzaamheden aanwezig was, uitte hierover haar teleurstelling. „De ge meente had toegezegd de archeologi sche dienst te waarschuwen voor er ingrijpende werkzaamheden zouden worden uitgevoerd op de kruitberg". Volgens hoofd dienst gemeentewer ken Brouwershaven, ing J. H. M Beek is dat ook gebeurd. „De heer Oele is op tijd gewaarschuwd en vol gens mij kan die oude muur niet door de aannemer beschadigd zijn. Die graaft immers niet zo diep. De op dracht is om alleen de bomen en het buitenschilletje van de kruitberg weg te halen. De dragline wordt alleen ge bruikt om dieper te graven als de heer Oele dat vraagt omdat hij aanwijzin gen heeft dat op bepaalde plaatsen iets interessants in de bodem kan zit ten”. De route begint bij het dennenbos waar de gids uitlegt hoe de leeftijd van een den kan worden bepaald. Omdat iedere groep een andere route neemt is het verhaal van iedere gids verschillend. Op den duur komt men elkaar wel weer tegen. Zo komt er ook een groep langs de uitkijktoren en gaat een andere groep weer langs een moerassig dal waar informatie over de moerasplanten wordt gege ven. In totaal bestaan er drie verschillende routes, die op den duur weer bij el kaar aansluiten. „Dat is bij de vijver waar vooral veel rietvoorn in leeft en soms ook nog wel eens een karper gesignaleerd kan worden”. Na de vij ver wordt al gauw het gebied van de meeuwenkolonie bereikt die, behalve voor de gidsen en hun gevolg, voor ie dereen is afgeloten. „De Boswachterij stelt het gebied voor ons open”. De gidsen, die interesse hebben in het rondleiden van groepen, hoeven aan niet zo veel eisen te voldoen. „De leeftijd is niet belangrijk, maar ze moeten natuurlijk wel geïnteresseerd zijn in de natuur en ze moeten de rou te kennen, maar dat weet je als je één of twee keer meeloopt met een ande re gids". Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij J. J. den Haan (01115-3168). Het gidsen geschiedt op vrijwillige basis. Met de resten die nu nog werden aan getroffen is volgens de archeoloog niet veel meer te doen. „De vondst is niet van zodanige aard dat verder on derzoek zin heeft”. De werkzaamhe den van de archeoloog werden be langstellend gade geslagen door een aantal leerlingen van de christelijke basisschool De Schouw uit Brouwers haven. Volgens mevrouw Jansen was het een van hen die het eerst de res ten van een stuk muur van het kruit huis ontdekte. Het initiatief van Den Breejen sloeg aan. De rederij groeide langzaam maar zeker uit haar jasje en in 1986 werd besloten een tweede schip bij te kopen: een 22 jaar oud schip dat Christiaan B gedoopt werd en voor dien in gebruik was als veerboot tus sen Holwerd en Ameland. Dit schip blijft gewoon in gebruik als rondvaart boot en is momenteel gestationneerd in de buitenhaven van het voormalige werkeiland Neeltje Jans. Van daaruit verzorgt Den Breejen rondvaarten langs de Deltawerken. Op welke manier de mogelijkheden van het nieuwe schip precies benut kunnen worden beraden Astrid en Teun den Breejen zich nog. „We den ken bijvoorbeeld wel aan dagtochten van Zierikzee naar Antwerpen, maar het liefst willen we dan de klant een arrangement bieden. Compleet met verblijf in een hotel”, aldus Den Bree jen. Verder denkt het echtpaar Den Breejen aan zaken als bedrijfstrainin- gen, congressen aan boord en derge lijke. De aankoop van het nieuwe schip heeft vooralsnog geen invloed op het personeelsbestand van de rederij. Men werkt in het hoogseizoen naast de vaste bemanning van kapitein, stuurman, matroos en motordrijver met oproepkrachten. Per tocht wordt bepaald hoeveel personeel noodza kelijk is om de reis zo goed mogelijk te laten verlopen. t. Men kan nu immers ook grotere ge zelschappen, personeelsverenigin gen en dergelijke, een dagreis in een luxueuze omgeving aanbieden. ,0e rondleidingen zijn iedere week op dinsdag- en vrijdagavond van half ze zich aangevallen en beginnen ze volop te krijsen. Er vliegt dan een pa raplu van meeuwen boven je hoofd en dat kan soms angstaanjagend zijn”. Maar Den Haan heeft geen angst voor zijn „maatjes”. „Ik kan me wel voorstellen dat sommi ge mensen het een beetje beangsti gend vinden. Vooral kinderen kunnen dat nogal eens laten merken. Er wordt dan zoveel lawaai gemaakt, dat je als gids niets meer kunt vertellen aan je groep”, aldus Den Haan. Hoewel het hoofddoel van de wandeling het bekij ken van de meeuwenkolonie is, is ook de wandeling naar de meeuwenkolo nie de moeite waard. Ook dat is inte ressant voor een toerist, omdat men dan een nog completer beeld van de natuur van Schouwen-Duiveland krijgt.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 3