Natuur in Expositie Bewaerschole Zeeland wil snel Rode Kruis is meer dan de vakantieboot Henry Dunant grote sortering Oplossing van Caravan-onderdelen en accessoires beeld in De Burght aquaduct bij Middelburg de puzzel F 19 badkrant Tot de eeuwwisseling Teamverband 5^ I O Gasfles verkoop van: BURGH-HAAMSTEDE OUDDORP - Hulp in Sudan of Bangladesh, de vakantieboot J. Henry Dunant, en goedwillende huisvrouwen die koffie zetten. Dit is nog steeds het beeld dat veel mensen hebben van het Nederlandse Rode Kruis. Een heel onvolledig beeld. Want de 35.000 enthousiaste vrijwilligers van het Neder landse Rode Kruis doen veel meer, ook in eigen land. 8. Truma >4100 service en verkoop van CARAVANKACHELS H watersport - en caravanbedrijf VERTICAAL:'1. apart; 2. op; 3. nap; 4. dreun; 5. roek; 6. oor; 7. O.L.; 8. Va duz; 9. las; 10. os; 11. ringrijden; 13. vin; 15. borg; 17. geel; 18. gieter; 20. koen; 22. mees; 23. bier; 25. oker; 26. ze; 28. w.g.; 30. zomer; 31. trust; 33. dwerghert; 35. rob; 37. kin; 40. erelid; 43. leer; 46. guit; 48. waar; 50. knop; 52. km; 54. idem; 55. nl; 57. goot; 59. poort; 61. Kioto; 62. stère; 65. dok; 66. port; 69. tor; 70. mos; 71. Rio; 73. la; 74. p.p.; 75. et. Dieleman (34) leerde etsen, aquarel leren en schilderen op de Kunstaca demie in Utrecht en die drie discipli nes heeft hij lange tijd naast elkaar beoefend. Maar meer en meer werd olieverven zijn favoriete bezigheid. Zijn werk weerspiegelt de natuur in al zijn schoonheid. En die „schoon- neid” wordt mede door Dieleman zelf gecreëerd, want alles wat de natuur kan ontsieren (afval, rommel, blikjes) wordt nadrukkelijk weggelaten. Zijn schilderijen zijn opmerkelijk fris (veel groen) van kleur en zien er alle- Minister Smit (verkeer en waterstaat) heeft een rapport in ontvangst geno men van het provinciebestuur, het col lege van b en w van Middelburg en Geopend v«n maandag tlm vrijdag 9.00-12 00 uur en van 1330-1730 uur. Zaterdag van 900-1200 uur en van 1330-1700 uur Dinsdagmiddag gestoten van de Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland, waarin de negatieve effecten staan beschreven van het uitblijven van een derde oe ververbinding. De huidige twee brug gen over het Kanaal door Walcheren gaan vooral in de zomer vaak open, wat voortdurend tot files leidt. Zeeland verwacht dat het verkeer in de komende tien jaar met dertig tot vijftig procent zal toenemen over de dammenroute. Volgens het rapport Kan dat - door de files - leiden tot tach tig procent lagere bestedingen in Mid delburg. Bovendien heeft de huidige situatie een negatief effect op investe ringsbeslissingen van het bedrijfsle ven op de twee industrieterreinen van de Zeeuwse hoofdstad. Camping gas, Aluminium BPgasfles en zg Duitse 5kg. gasfles HOGEWEG 26 01115-2020 BURGH-HAAMSTEDE - T/m 30 mei is in Christelijk Cultureel Centrum De Burght in Burgh-Haamstede een tentoonstelling te bezichtigen van de kunstenaar Jaap Dieleman. Om maar eens iets te noemen: hart verwarmende vakanties voor mensen met longproblemen of kankerpatiën ten in de laatste fase van hun leven, contacten leggen tussen vereen zaamde mensen, winkelen met be jaarden en gehandicapten die amper MIDDELBURG - Onder het Kanaal door Walcheren moet zo snel mo gelijk een aquaduct worden aange legd. De verbinding van de Rand stad door Zeeland naar België via de dammenroute slibt bij Middel burg snel dicht. Tussen de 10.000 en 20.000 inwoners van de Zeeuwse noofdstad doen hun boodschappen in toenemende mate in Vlissingen en Goes, omdat files van drie kwar tier richting centrum geen uitzon dering zijn. De kosten voor het aquaduct zijn be groot op vijtig tot zestig miljoen gul den. Minister Smit heeft twee jaar ge leden toegezegd dat zij het geld voor een aquaduct beschikbaar zou stel len. Zij heeft er echter nooit bij verteld wanneer dat zou gebeuren. Het be stuur van Zeeland heeft ’signalen’ op gevangen dat het wel eens tot de eeuwwisseling kan duren. meer hun huis uitkomen, kortdurende verzorging van zieken aan huis, en gezamenlijke, sportieve en spannen de avonturenvakanties voor jongeren met én zonder handicap. En dan hebben we het nog niet over de medische hulp en opvang en ver zorging bij ongevallen en rampen. Dit laatste is een belangrijke taak die de overheid heeft opgedragen aan het Nederlandse Rode Kruis Korps, naast brandweer, basisgezondheids diensten, politie en het korps mobiele colonnes. De „rampentaak” behelst zowel een snelle geneeskundige hulpverlening aan slachtoffers als de opvang en verzorging van bijvoor beeld vluchtelingen en evacuées, fa milieleden van slachtoffers en ver misten en andere kwetsbare groepen. Dénk maar eens aan rampen als die van Zeetorugge en Ramstein. Zoiets kan ook in Nederland gebeuren. Maar gelukkig doen zich weinig rampen voor, en kunnen de goed opgeleide en geoefende vrijwilligers van het korps, onder wie artsen en verpleeg kundigen, ook andere hulp verlenen: eerste hulp bij sport- en andere eve nementen (de Nijmeegse Vierdaagse, de Tulpenrally en het Pinkpopfestival), aangepast vervoer voor rolstoelers, de hulpposten voor standzoekers en badgasten. ,,Op mooie dagen zijn er zo'n 50.000 mensen bij de recreatieplas. Dan heb je echt je handen vol. Er wordt in glas getrapt, mensen krijgen een klap van de surfplank of zijn door de hitte be vangen. Ik noem maar wat. Helpen bij het Rode Kruis is zo’n leuk, geva rieerd en vooral ook dankbaar werk, dat men het blijft doen zolang als men enigszins kan vertelt A. Hoek van het Rode Kruis, afdeling Ouddorp. Voor de vele taken en activiteiten is Mensen met zeer uiteenlopende vaar digheden en interesse. Mensen met saamhorigheidsgevoel, die graag in teamverband willen werken. Behalve 'leuk, gevarieerd en dankbaar werk’ biedt het Rode Kruis zijn vrijwilligers, gezellige collegiale contacten, per soonlijke voldoening, een zinvolle tijdsbesteding, en gratis en gedegen opleidingen en oefeningen die ook buiten het Rode Kruis van pas ko men: basisopleidingen, cursussen en oefeningen op het gebied van eerste hulp en gewondenzorg, staf- en ka dercursussen en tal van gespeciali seerde opleidingen. Uiteraard is voorzien in een goede verzekering en rechtspositie. 'We zeg gen wel eens tegen elkaar: „We zijn allemaal gek!” Maar als het Rode Kruis-ideaal je eenmaal gegrepen heeft, dan kom je er niet meer van los’, aldus de vrijwilliger. Dat Rode Kruis-ideaal is verwoord in artikel 4 van de statuten van de vereniging ,,Het Nederlandse Rode Kruis” ’hulp verlenen aan gewonden, zieken en anderzins hulpbehoevenden, die slachtoffer zijn van een gewapend conflict, ramp of andere bijzondere gebeurtenis, zulks in overeenstem ming met de bepalingen van de ver dragen en protocollen van Genève en de Grondbeginselen van het Rode Kruis. Voor aanmeldingen en/of inlichtingen over de vele mogelijkheden bij het Nederlandse Rode Kruis, kan men te recht bij de afdeling van het Rode Kruis in de woonplaats of in een nabu rige plaats. „Help het Rode Kruis hel pen, niet alleen met geld maar ook daadwerkelijk”. Voor aanmeldingen en nadere inlichtingen kunnen be langstellenden contact opnemen on der telefoonnummer 01878-1885. maal keurig opgeruimd uit, overigens zonder dat afbreuk wordt gedaan aan grilligheden die de natuur van huis uit in zich draagt. Wat verder opvalt is, dat hij bijna fotografisch gedetailleer de bomen, struiken, planten en bloe men weergeeft - in hoofdzaak „bui tenopnamen” - maar dat daar slechts sporadisch een vogel of ander dier in valt te ontdekken. „Toevallig”, zegt Dieleman, „ik heb niets tegen dieren en betrek die ook wel in mijn schilde rijen, maar de flora neemt in mijn werk inderdaad een grotere plaats in”. In zijn vroegere leven werkte Jaap Dieleman vanuit een compleet ande re visie. Hij gebruikte drugs en hield zich bezig met spiritisme en dat soort zaken. Maar daar heeft hij 12 jaar ge leden radicaal mee afgerekend. Hij omschrijft zijn stijl als romantisch- realistisch. „Maar daarmee bedoel ik geen nostalgische romantiek; ik kijk vooruit: de hemel op aarde. Ik geloof in het herstel van de schepping en dat probeer ik over te brengen”, aldus de kunstenaar. De tentoonstelling in De Burght aan de Hogeweg 55 is dage lijks te bekijken van 09.00-12.00 uur, van 14.00-17.00 uur en van 19.00-22.00 uur. BURGH-HAAMSTEDE - In de Bewaerschole te Burgh-Haamstede is tot en met zaterdag 27 mei een expositie te bekijken van de in Zierikzee woonachtige exposanten Reiny Zondag en Marian Gerards. Reiny Zondag tekent en schildert al vele jaren en volgde hiervoor verschillende cursussen. Evenals Marian Gerards leerde ze een belangrijk deel van de'in deze streek bekende Co de Voogd. Reiny werkt in olieverf en houtskool, terwijl Marian de voorkeur geeft aan portret schilderen en bloemstillevens. De expositie is dagelijks (mét uitzondering van de zondagen) te bezoeken tussen 13.30-16.30 uur. Links op de foto Reiny Zondag en rechts Marian Gerards. (Foto: Joop van Houdt). Kwartslamp en dobbelspel HORIZONTAAL: 1. avondrood; vloer; 12. parool; 13. vaas; 14. a.b.; 16. peer; 17. gids; 18. G.N.; 19. rok; 21. uk; 22. menu; 23. big; 24. troon; 26. zee; 27. zwier; 29. gek; 30. zeelt; 32. getij; 34. Nero; 36. R.-K.; 38. red.; 39. we; 41. romp; 42. kuil; 44. re; 45. erg; 47. be; 49. snek; 51. reuk; 53. riant; 56. eng; 58. glimp; 60. dal; 61. kroos; 63. hit; 64. Oder; 66. pi; 67. pot; 68. e.d.; 69. toom; 70. moor; 72. te; 73. lork; 74. portie; 76. taart; 77. opstootje. het Rode Kruis steeds op zoek naar gemotiveerde mensen die zich vrijwil lig maar niet vrijblijvend willen inzet ten: artsen, verpleegkundigen, hel pers en helpsters, technische mensen, chauffeurs, organisatoren en mensen voor huishoudelijke taken. van

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 19