DEZE WEEK Gereformeerde Kerk Haamstede iert jubileum van kerkgebouw Keep on skating Aeolus met kale wieken Badkrant in nieuw jasje 5 12 17 MEI 1989 GRATIS KRANT IN REKREATIELAND p zaterdag 13 en zondag 14 mei tfPlHSi Herinneringen iziek en zangavond Funderingen 3 Archeologen vinden resten kruithuis De Schouwse schaal tekent voor exclusiviteit In Brouwershaven is weer een eilandelijke muziekdag Landbouwmuseum moet blijven IRGH-HAAMSTEDE - Niet het feit dat na 25 jaar het kerk bouw nog bestaat, maar het voortgaan van de gemeente ter samenkomt. Dat is voor de leden van de Gereformeer- Kerk Haamstede aanleiding om het 25-jarig bestaan van t kerkgebouw aan de Hogezoom te Haamstede deze tand te vieren. DREISCHOR - Sinds enige tijd prijkt de korenmolen Aeolus aan de Molenweg in Dreischor met onttroonde wieken in het polderlandschap. Een harde storm was de directe aanlei ding voor de particuliere eigenaar van het monument, J. van Wezel uit Dreischor om de windborden en de heklatten van de vier wieken van de Aeolus te verwijderen. De moleneige naar streeft er naar om de molen weer in oude luister te her stellen. Een uitvoerig recreatie-program Lwtidtf I w lp. badkrant i de avond van zaterdag 13 mei flus met kale wieken. (Foto: Joop van Houdt). Op zondag 14 mei wordt het 25-jarig bestaan van het kerkgebouw gevierd met een feestelijke kerkdienst waar aan de Cantorij onder leiding van A. Krijger meewerkt. J. Troost-Offringa bespeelt het orgel. Als gaste is L. Francke uit de DDR aanwezig. De kerkdienst begint om 10.00 uur en voorganger is ds J. de Vries. Na de dienst begint een ontspanningspro- gramma dat een wandel-, fiets- en au totocht omvat. Daarna wordt een ge- zamelijke broodmaaltijd gehouden. „De wieken van de molen waren al slecht. Tijdens een storm waaide een deel ervan op de weg. Dat is natuurlijk een gevaar voor de mensen die daar langs komen. Daarom hebben we om ongelukken te voorkomen alles er maar afgehaald”, aldus Van Wezel. Hij kocht de Aeolus vier jaar geleden voor ongeveer 100.000 gulden. „In een opwelling, in een optimistische bui”, zegt hij nu. Want in de afgelopen jaren is hem gebleken dat de verant woordelijkheid voor een molen zwaar kan wegen. „Het is leuk om in een molen te wonen. Maar het is toch een enorme klus om hem te onderhou den. Vooral financieel”. Om de slechte conditie van de Aeolus te verbeteren heeft Van Wezel in de afgelopen jaren de funderingen van de molen opnieuw gelegd en de romp opgeknapt. Maar er moet nog veel Dreischor ook wel oostmolen ge noemd omdat er vroeger twee molens in het dorp stonden. Van Wezel wil er in elk geval naar streven om de Aeo lus in haar vroegere glorie te herstel len. „Het zou zonde zijn om de molen als monument te onttrekken aan de gemeenschap door hem niet op te knappen. Daarom hoop ik er met hulp van de gemeente voor te kunnen zor gen dat hij weer kan draaien”. ZIERIKZEE - Drukkerij Laken man en Ochtman in Zierik- zee, uitgeefster van deze Badkrant, heeft de krant in een nieuw jasje gestoken. Er komen diverse recreatieve en toeristische bezigheden uit voerig aan de orde. Datzelfde geldt voor de Duitstalige edi tie, die later in het seizoen verschijnt. Namens de direc tie en alle medewerkers wenst de redactie van de Badkrant alle recreanten een plezierig verblijf toe. HAAMSTEDE - Op tweede pinksterdag is er bij Sport-Surf-Jonker een spectacu lair optreden van Rotterdam Sport Import (RSI). Sport-surf en skate shop Jonker maakt vanaf dat moment deel uit van de RSI-winkels, die gespecialiseerd zijn in de alternatieve sportartikelen. Hieronder worden verstaan rollerskates, skate boards, skeelers, frisbee, bestuurbare vliegers, boomerangs en dergelijke. Om dit feit te vieren is het RSI Roller Team On Tour uitgenodigd. Zij zullen een Holly wood half pipe plaatsen waarin het skate team, halsbrekende toeren zal uitha len. Dit alles wordt begeleid door professioneel commentaar. Leden van het skateteam zijn onder andere de Nederlandse skateboard kampioenen Dirk Win kelman en Gerard Bax. Het RSI-team is vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur te zien in Haamstede bij de surf-skate shop aan de Omloopsweg. Maar het ’gat’ van 140.000 gulden dat daarna overblijft is te groot voor Van Wezel. Daarom wil hij de reparatie in plaats van door derden te laten doen in eigen beheer uitvoeren. De molen eigenaar is daarover nu aan het on derhandelen met een molenbouwer en met de gemeente Brouwershaven. „Als ze mij uit' de monumentenpot van de gemeente 20.000 a 25.000 gul den zouden willen geven zou. het wel lukken”. Uit de herinneringen aan de bouw van de kerk, zoals die in het kerkblad zijn opgenomen, blijkt dat het gebouw indertijd bijna 300.000 gulden kostte. Het bedrag werd bijeengebracht met giften, collecten, de verkoop van ge bouwen en leningen. den aan de ICCO (Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikke lingsprojecten), de Christelijke Socia le Academie in Kampen en de We reldraad van Kerken in Genève. Momenteel werkt Boerma bij de NCRV. De muziek/zangavond waarin de dominee spreekt duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De Aeolus is een korenmolen die dit jaar precies 250 jaar oud is. De naam is afkomstig van de gelijknamige Griekse godin. De molen wordt in meer gebeuren om de molen weer in optima forma te krijgen. Volgens Van Wezel is er zo’n 200.000 gulden nodig om alle mankementen te laten her stellen. „Daarvan zouden we 60.000 gulden van Monumentenzorg kunnen krijgen”. izaterdag 13 mei en zondag 14 mei Hen in het kader van het jubileum erse evenementen plaats. Een be trijk onderdeel daarvan is de rom- ïinfomarkt die op zaterdag 13 mei 18.00 tot 17.00 uur bij de kerk wordt louden. Het evenement omvat een Ivan avontuur, een rommelmarkt, koop van handwerken en boeken, i verrassingswinkel en een terras lr koek en koffie te krijgen is. Ver worden kinderspelen gehouden jronder ringsteken op de fiets en ierballet. Op de markt staan ook di- se informatiekranten. Onder ande- van de zending en de DDR-w ep. De opbrengst van de rom- l/infomarkt is bestemd voor een idingsproject. Het kerkelijk op- iwwerk in Estsha, Botswana. wordt in het jubilerende kerkgebouw een muziek/zangavond gehouden. Medewerking hieraan wordt veneend door het Vocaal Ensemble uit Sint Laurens. Een zanggezelschap waar van ook J. van Driest en F. van Tilburg lid zijn. Twee zangers die al sinds 16 jaar in de zomer hun medewerking verlenen aan de Maandagavondzang. Een toeristisch evenement dat in de kerk wordt gehouden. Tijdens de mu ziek/zangavond op 13 mei zorgt Van Tilburg voor de muzikale begeleiding op het orgel en Van Driest leidt de avond. Als spreker tijdens de muziek/ zang avond treedt ds C. Boerma op. Boer ma was predikant in Haamstede in de periode waarin de kerk werd gebouwd (1956-1964). Hij legde indertijd de eer ste steen. Naderhand heeft Boerma in verschillende gemeenten gediend, werkte bij de afdeling televisie van het Convent van Kerken en was verbon-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1989 | | pagina 1