r J ee/land/kust centraal in werk <4an Erna Jurg en Arnoud Boering J TSEN APOTHEKEN DIERENARTSEN TANDARTSEN POLITIE dier/galerie in de Poststraat te Zierikzee d. Zachte kleurstellingen lentie sid.J ERIKZEE - Zee, land en kust. Dat is het zomer- 'erna dat de kunstenaars Erna Jurg en Arnoud lering hebben gekozen voor de expositie in hun tlier/galerie in de Poststraat te Zierikzee. In maanden juli en augustus bestaat dinsdag rd n zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur de moge- kheid om het werk van beide kunstenaars te zichtigen. telefo- 1 j" de Haamstede: D. H. 288 iei- en. I Weekeind bij dienstdoende die renarts volgens afspraak. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110- 12906. Openingstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zater dag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Ouddorp: Oude Nieuwlandse- weg 27. Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medi cijnen afhalen tussen 17.00-18.00 uur. uit re de leefwereld van vandaag de dag. Arnoud Boering werd in 1951 ge boren in Zuid-Limburg en had van jongsaf aan een voorkeur voor het weergeven van gevoe lens of waarnemingen met be hulp van pen, penseel en andere attributen. Naast zijn werk als beeldend kunstenaar geeft hij les in ontwerpen, tekenen en zeefdrukken. Zachte kleurstel lingen voeren de boventoon in zijn werkstukken. Lucht, licht, water en wilde zomerbloemen staan centraal. In de uit was ge- Brouwershaven: A. Broere, Mee- krapstraat 7, tel. 01119-1588. Be handeling alleen volgens af spraak. Bruinisse: R. C. A. Backer, Post straat 14, tel. (01113)2666. Behan deling alleen volgens afspraak. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varre- markt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreekuur dagelijks tus sen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maandag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Stellendam: W. J. Vink, Keizer straat 16a. Spreekuren maan dag, dinsdag, donderdag en vrij dag van 15.30-16.00 uur. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Ouddorp: Bureau: Wilhelmina- weg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00-18.00 uur. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Be handeling alleen volgens af spraak. G. W. G. den Broeder, Oude Ha ven 51, Telefoon (OHIO) 13388. M. Bruinisse: E. Wondergem, Mo lenstraat 26, Telef. (01113) 2724. Spreekuren dagelijks van 8.30 tot 9.05 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. tsse: Arts J. L. Flach, Jan Renesseweg 6, Renesse, tel. 16) 1280. Spreekuur van 8.00 S.OO uur en 16.00-17.00 uur half juni tot 1 september. Jens werkdagen apotheek ge- ;dag open. Huisbezoek aan jen voor 10.00 uur. Weekend en voor spoedgevallen van 0-12.00 uur en van 16.30- 17.00 I Trombosedienst, vrijdag, I 0 uur in Groene Kruisge- Haamstede: M. K. Buth, Hoge- zoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dage lijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur al leen volgens afspraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur aanvragen. Vi sites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medicijnen afha len tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt verzocht de ziekenfonds- kaart mee te brengen. In het weekend en ’s avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. goten beeldjes speelt de mens een hoofdrol. Boering werkt zo wel figuratief als non-figuratief. Erna Jurg werd geboren in Rot terdam. Zij is autodidakt. Haar kunstzinnige aanleg maakte in de zeventiger jaren een belang rijke ontwikkeling door. In die periode werkte zij als journa liste bij verschillende dagbla den. Op basis van een intens ge traind observatie- en inlevings vermogen is Erna Jurg zich toen ook gaan wijden aan het schrij ven van gedichten. De bundel Gedichten en gedachten kwam in 1983 uit en de bundel Beeld spraak in 1985. De kunstenares beschouwt het maken van ver fijnde naaldwerken als een ei gen vorm om haar creativiteit tot uitdrukking te brengen. In de miniaturen op kaaslinnen staat de natuur centraal. Het uitgangspunt van haar werk is om in woord en beeld met wei nig véél te zeggen. Oude Tonge: P. Schilder, Kolf- weg 27. Tel. 01874-2441. Spreek uren maandag tot en met vrijdag van 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donderdagavond van 20.00-21.00 uur en volgens afspraak. {h-Haamstede: Artsen J. Ph. tenger en G. van Beek-Ver- i, Burghseweg 54, Haamste- Tel. (01115) 1861. Spreekuur 8.00-9.00 uur. Telefonisch «kuur van 12.30-13.00 uur. (heek de gehele dag geopend ponderd van 12.00-13.00 uur. kend alleen voor spoed den van 11.30-12.00 uur en 16.30-17.00 uur. Trombose- ist, dinsdag 10.00 uur Groene lisgebouw. ler- 551 g met hun werk een tegen- Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maan dag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Stellendam: Arts R. P. van Rijs wijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst nisch contact opnemen. Tijdens het weekeinde spreek uren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. F. de Boeij, Oude Haven 51, Th ief. (OHIO) 12693. Behandeling al leen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boo- gerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling alleen volgens af spraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens af spraak. Bellen voor afspraak tussen 8.00-9.00 uur. In het week end gelieve telefonisch kontakt op te nemen. 'ht te kunnen uitdragen voor Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinken- straat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens afspraak, hiervoor bellen tussen 8.00-11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Trombosedienst, maan dag, 8.00 uur in Groene Kruisge bouw. Noordgouwe: Arts H. J. M. Slee- gers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens af spraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, donder dag, 8.40 uur in Groene Kruisge bouw Noordgouwe. In Dreischor 8.00 uur in Groene Kruisgebouw. ralle medische hulp (spoed- ■de en niet-spoedeisende) it altijd, dat er contact opge ien moet worden met de «doende huisarts. Men it geadviseerd niet direct rhet ziekenhuis te gaan. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, tijdelijk onderge bracht in Groene Kruis gebouw, Wilhelminalaan 13, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maandag t/m vrijdag afspraak spreekuur ’s ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00- 12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens afspraak 8.00-9.30 uur. Trombosedienst, maandag, 10.15 uur in verzor gingshuis In ’t Opper, maandag en donderdag om 10.30 uur in Groene Kruisgebouw. Middelharnis: Voor spoedgeval len Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg links afslaan), Mid- délharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en vol gens afspraak. Renesse: P. van Malland, Oude Moolweg 32, tel. 01116-1942. Be handeling zeven.dagen per week. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, telefoon (01878) 1660. Behande ling uitsluitend na telefonische afspraak. L. P Zeelenberg, Hazersweg 22, telefoon (01878) 2919. Behande ling alleen volgens afspraak. Het bronzen beeld ,,oud en jong” wordt permanent geëxposeerd in het atelier/galerie van Arnoud Boering en Erna Jurg aan de Post straat te Zierikzee. uwershaven: Arts L. A. M. el, Markt 30-32, „De Stads- l" Brouwershaven, telefoon 19) 1280. Vrij spreekuur van •8.30 uur. Voor het maken een afspraak voor 9.00 uur Weekend alleen voor tdgevallen van 11.30-12.00 en van 16.30-17.00 uur. Trom- J®dienst, donderdag, 9.30 uur |Ki>ii- K: ii ^Mrendijke: Arts L. A. M. iel, Markt 30-32, „De Stads- ig” Brouwershaven, telefoon 19) 1280. Spreekuur iedere volgens afspraak, behalve J iderdag in het Groene Kruis- I Jouw, voor 9.00 uur bellen. Oosterland: Arts H. Speelman, Molenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 9.30 uur, afspraak via schijven systeem. Woensdag geen spreek uur. Apotheek geopemj op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Trombosedienst, maandag, 9.15 uur in Groene Kruisgebouw. Alarmnummer Rijkspolitie (01180-33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspoli tie Schouwen- Duiveland is 24 uur per dag geopend, tel. 01110- 14055. Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00-17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westeren- ban 14, Telefoon 01115-3103. Be handeling alleen volgens af spraak. Mevrouw H. B. Gelei jnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen vol gens afspraak. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuid- achterweg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 uur, en maandag tot en met vrijdag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree- Overflakkee alleen voor kleine huisdieren. 1 t betreft een expositie van larellen, olieverfschilderijen bronzen beeldjes gemaakt r Arnoud Boering. En naald- •k plus twee gedichtenbun- s met pentekeningen ge- akt door Erna Jurg. De ate- ‘/galerie werd geopend in 5. Met de expositie en ver- •P van eigen werk hopen bei- kunstenaars hun artistieke 8 optimaal te kunnen vervol- 1 Zij vestigden zich in de Zie- zeese Poststraat vanwege de piratiebron die Zeeland voor ivormt en de oorspronkelijke er die de stad Zierikzee uita- nt. Tevens hopen Boering en Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touwbaan 20, Zierikzee, Tel. (OHIO) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag middag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (OHIO) 12080. Alleen vol gens afspraak, 8.15-11.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. Da niels, Poststraat 32, Tel. (OHIO) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, maandag, 8.30 uur in wijkgebouw Groene Kruis; dinsdag 8.30 uur in be jaardenhuis De Wieken en dins dag 9.00 uur in bejaardenhuis Borrendamme. Apotheek Menheerse, Voor straat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Openingstijden apo theek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Zaterdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienst doende arts in de overige uren altijd worden aangeboden. In lichtingen via tel. 3666.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 5