Nieuwe eigenaar voor De open haard Ouddorp Ifl iN 1 Attentie 'je ARTSEN APOTHEKEN I DIERENARTSEN e TANDARTSEN POLITIE Omzet OUDDORP - Café De open haard op camping de Toekomst te Ouddorp heeft in de persoon van Frits Pieterse een nieuwe eigenaar. Deze in Goede reede woonachtige uitbater is door vroeger werk in de horeca van Schouwen-Duiveland én Goeree-Overflakkee voor velen niet langer een onbekende. Met zijn café richt Pieterse zich niet alleen op de toerist, maar zeker ook op de mensen in de regio. telefo- Kup, t- H. B. Geleijnse, Ouddorp: Oude Nieuwlandse- weg 27. Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medi cijnen afhalen tussen 17.00-18.00 qur. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tfel. 01110- 12906. Openingstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zater dag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, ,,De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens afspraak, behalve 1 donderdag in het Groene Kruis gebouw, voor 9.00 uur bellen. len, maar kan met zijn kleine keuken toch snacks serveren. De Open haard is een soorte ment familie-café waar iedereen zich thuis kan voelen. En dat ligt niet in de laatste plaats aan de spraakzame barkeeper zelf, Bruinisse: R. C. A. Backer, Post- straat 14, tel. (01113) 2666. Behan deling alleen volgens afspraak. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (OHIO) 13016. Be handeling alleen volgens af- spraak G. W. G. den Broeder, Oude Ha ven 51, Telefoon (OHIO) 13388. M. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varre- markt 7, Zierikzee, tël. (01110) 12180. Spreekuur dagelijks tus sen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maandag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Haamstede: M. K. Buth, Hoge- zoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dage lijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Stellendam: W. J. Vink, Keizer straat 16a. Spreekuren maan dag, dinsdag, donderdag en vrij dag van 15.30-16.00 uur. Weekeind bij dienstdoende die renarts volgens afspraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. F. de Boeij, Oude Haven 51, Th ief. (OHIO) 12693. Behandeling al leen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boo- gerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling alleen volgens af spraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Frits Pieterse met zijn verloofde Anja Voogd achter de bar in De open haard. Ouddorp: Bureau: Wilhelmina- weg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00-18.00 uur. Bruinisse: E. Wondergem, Mo lenstraat 26, Telef. (01113) 2724. Spreekuren dagelijks van 8.30 tot 9.05 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. die met al zijn klanten een rela tie lijkt op te bouwen. De toe risten, die enkele weken op de camping vertoeven, maar ook de plaatselijke bevolking, hebben de weg naar De open haard al weten te vinden en Pieterse is allesbehalve ontevreden over de eerste weken, dat hij nu draait. Centraal in dat geheel staat voor Pieterse ook de muziekkeuze. Zijn muziek is weloverwogen ge kozen en neigt in negen van de tien gevallen naar de jaren zestig. En zoals het een gastheer betaamt past hij de muziek aan de situatie aan. Is het publiek in een feeststemming, dan is rusti ge muziek uit den boze. En an dersom, want schreeuwende mu ziek op de achtergrond tijdens een serieus gesprek past ook niet. Pieterse houdt daar reke ning mee. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur al leen volgens afspraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur aanvragen. Vi sites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medicijnen afha len tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt verzocht de ziekenfonds- kaart mee te brengen. In het weekend en ’s avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Ver- beek, Burghseweg 54, Haamste de. Ttel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30-13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00-13.00 uur. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trombose- dienst, dinsdag 10.00 uur Groene Kruisgebouw. Hij is niet in de laatste plaats zelf een goede klant van De open haard. Zeker niet vanwege het enkele drankje dat hij tot zich neemt, maar meer omdat hij het constant naar zijn zin lijkt te hebben. Dat hij in de zomer maanden dagelijks meer dan twaalf uur moet werken, maakt op hem blijkbaar geen indruk. Hij doet het met plezier en hoopt dat de klanten om diezelfde re; den naar De open haard komen. „En niet alleen de recreanten, want ik vind het altijd leuk om oude bekenden terug te zien”. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maan dag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Stellendam: Arts R. P. van Rijs wijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst nisch contact opnemen. Oude Tonge: P Schilder, Kolf- weg 27. Tel. 01874-2441. Spreek uren maandag tot en met vrijdag van 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donderdagavond van 20.00-21.00 uur en volgens afspraak. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, telefoon (01878) 1660. Behande ling uitsluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, telefoon (01878) 2919. Behande ling alleen volgens afspraak. Hoe een en ander in de winter maanden zal lopen, moet uiter aard nog blijken. De uitbater heeft zich voorgenomen ruimte te maken voor bruiloften en par tijen en ook zakelijke bijeen komsten. De ambiance, waarin het café is gesitueerd, leent zich daar volgens hem zeker voor. Want niet alleen de horeca gelegenheid zelf ademt een be paalde sfeer, ook de rustieke om geving aan de Dijkstel weg heeft een zekere aantrekkingskracht. Voor alle medische hulp (spoed eisende en niet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opge nomen moet worden met de dienstdoende huisarts. Men wordt geadviseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan. Tijdens het weekeinde spreek uren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, tijdelijk onderge bracht in Groene Kruis gebouw, Wilhelminalaan 13, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maandag t/m vrijdag afspraak spreekuur ’s ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00- 12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens afspraak 8.00-9.30 uur. Trombosedienst, maandag, 10.15 uur in verzor gingshuis In ’t Opper, maandag en donderdag om 10.30 uur in Groene Kruisgebouw. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens af spraak. Bellen voor afspraak tussen 8.00-9.00 uur. In het week end gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuid- achterweg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 uur, en maandag tot en met vrijdag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree- Overflakkee alleen voor kleine huisdieren. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinken- straat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens afspraak, hiervoor bellen tussen 8.00-11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Trombosedienst, maan dag, 8.00 uur in Groene Kruisge bouw. Het is allesbehalve zijn bedoe ling om er een seizoensbedrijf van te maken. „Natuurlijk is het zo, dat de omzet in het zomersei zoen gemaakt moet worden, maar ook in de wintermaanden willen we actief blijven”. In de zomer is de zaak zeven dagen per week geopend van 12.00-24.00 uur. In de wintermaanden is een ieder welkom op zaterdag én zondag vanaf 14.00 uur. Middelharnis: Voor spoedgeval len Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg links afslaan), Mid- delhamis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en vol gens afspraak. „Die open haard moet de sfeer ten goede komen. Wij (Pieterse en zijn verloofde Anja Voogd - red) willen dat jong en oud het hier naar de zin heeft”. En inder daad, terwijl jongeren zich be kwamen in het biljartspel, doen ouderen zich aan de bar te goed aan een drankje of een hapje. Pieterse heeft het restaurant- gebeuren weliswaar laten val- Frits Pieterse heeft de afgelopen jaren bewezen er alles aan te doen om het uitgaansleven gezel liger te maken. En vanzelfspre kend zijn de inspanningen er nu hij een eigen zaak heeft, niet minder op geworden. Wie zijn zaak binnenwandelt wordt di rect geconfronteerd met een open haard, die de barkeeper/ei- genaar zo vaak mogelijk laat branden. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Tbuwbaan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag middag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (OHIO) 12080. Alleen vol gens afspraak, 8.15-11.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. Da niels, Poststraat 32, Tel. (OHIO) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, maandag, 8.30 uur in wijkgebouw Groene Kruis; dinsdag 8.30 uur in be jaardenhuis De Wieken en dins dag 9.00 uur in bejaardenhuis Borrendamme. Renesse: P. van Malland, Oude Moolweg 32, tel. 01116-1942. Be handeling zeven dagen per week. Brouwershaven: A. Broere, Mee- krapstraat 7, tel. 01119-1588. Be handeling alleen volgens af spraak. Haamstede: D. H. de Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00-17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westeren- ban 14, Telefoon 01115-3103. Be handeling alleen volgens af spraak. Mevrouw Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen vol gens afspraak. Oosterland: Arts H. Speelman, Molenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 9.30 uur, afspraak via schijven systeem. Woensdag geen spreek uur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Trombosedienst, maandag, 9.15 uur in Groene Kruisgebouw. Noordgouwe: Arts H. J. M. Slee- gers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens af spraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, donder dag, 8.40 uur in Groene Kruisge bouw Noordgouwe. In Dreischor 8.00 uur in Groene Kruisgebouw. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apotheek ge hele dag open. Huisbezoek aan vragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Trombosedienst, vrijdag, 10.00 uur in Groene Kruisge bouw. Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van j8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trom bosedienst, donderdag, 9.30 uur in Groene Kruisgebouw. Alarmnummer Rijkspolitie (01180-33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspoli tie Schouwen- Duiveland is 24 uur per dag geopend, tel. 01110- 14055. Apotheek Menheerse, Voor straat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Openingstijden apo theek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Zaterdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienst doende arts in de overige uren altijd worden aangeboden. In lichtingen via tel. 3666.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 5