Zierikzees Maritiem Museum in tv-serie Nederland Museumland Acht dagen lang voor het gezin Oeltgendagen in Ooltgensplaat OOLTGENSPLAAT - Het jaarlijkse evenement de Oeltgendagen keert ook dit jaar weer terug in Ooltgensplaat. Acht dagen lang is er van alles te beleven in de straten van Ooltgensplaat. Vanaf vrijdag 5 tot en met zaterdag 13 augustus is er muziek, bingo, een damwedstrijd, een soundmix- en playback-show en de VARA met het radiopro gramma Typisch Hollands. De organisatie is in handen van de plaatselijke middenstandvereni- ging. r i Oplossing van de puzzel I Hans Warren Playback-show VARA met radioprogramma Typisch Hollands op bezoek ZIERIKZEE - Op zondag 7 augustus wordt op televisie via Nederland 1 aandacht besteed aan het Maritiem Museum te Zierikzee. Dat gebeurt via het programma Nederland Museumland dat de VARA dit jaar produceert in het kader van het nationale museumjaar. Men zal bij het bezoek aan het Zierikzeese museum vooral ingaan op de zeevaartgeschiedenis van de stad. Neeltje Jans f Presentatie door Hanneke Kappen en schrijver Hans Warren -1988 I De Oeltgendagen gaan vrijdag 5 augustus van start en duren tot zaterdag 13 augustus. De voorronde van de Open Flak- keese Soundmix- en Playback- bekende Nederlander uitgeno digd om Hanneke Kappen te ver gezellen op haar ontdekkings tochten door de musea. Voor, het programma de Opening dat Zeeland is daarbij de keuze ge vallen op de Zeeuwse schrijver Hans Warren. Het tweetal ver telt in het televisieprogramma elke zaterdag te horen is op Ra dio 2 van 07.00 tot 11.00 uur. Het avondprogramma sluit de Oeltgendagen af met muziek van Country Fair en een optre den van de krachtpatser John Burly. Hiermee kan geld ver diend worden als men hem weet te evenaren in de laatste act. Donderdag 11 augustus staat in het teken van de damsport. Lief hebbers worden dan in de gele genheid gesteld om het op te ne men tegen de Nederlandse wereldkampioen Harm Wiers ma. Iedereen kan zich drie dagen van te voren bij de plaatselijke Rabobank opgeven als deelne mer aan deze simultaanpartij. Aan elk programma is een prijs vraag verbonden. Tijdens de uit zending wordt over één voor werp foutieve informatie gege ven die door de kijkers moet worden ontdekt. Een van de goe- Voor elk programma wordt een de inzendingen wordt gehono reerd met een museum/hotel- weekend. Ook op de radio wordt i aandacht besteed aan musea via Behalve in de drie voorgenoem de musea zullen ook opnames voor het televisieprogramma worden gemaakt bij de Delta Ex po op Neeltje Jans. Hanneke Kappen vertelt aan de hand hier van over de watersnoodramp van 1953 en de Deltawerken, met name over de Stormvloedkering in de Oosterschelde. Op de dag van de radio-uitzending zater dag 6 augustus zijn de musea die aan de orde komen gratis toe gankelijk. Tevens kunnen men sen informatie krijgen over voorwerpen die in hun bezit zijn en die aansluiten bij de collectie van het museum. Ooltgensplaat staat tevens vol met ongeveer 200 marktkramen. Daar langs zullen oude en nieu we tractoren en een drainagema chine om de aandacht vragen. Tijdens de braderie treden de twee dweilbandjes Sip-Sop en de Hutse Klussen op en ook het dans- en amusementsorkest Window. Dit jaar ontbreekt ook de kermis niet en buiten dat een geïnteresseerde een vlucht met de luchtballon wil maken, kan er ook een vlucht met een heli kopter over Oostflakkee ge maakt worden. Op het Schoolplein, hoek Wees- pad en Prins Bernardstraat, komt de grote feestent te staan waar gedurende de avonden tij- show wordt vrijdag 12 augustus gehouden. De avond wordt ver zorgd door Drive-In Discotheek Blue Curacao. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Hans de Vos (01873-1781) en bij Frans van de Vliet (01873-1435). De echte topdag, volgens de or ganisatie, wordt zaterdag 13 augustus gehouden. Deze zal ook een gehele dag duren. Voetbal International komt met een po- diumwagen van twaalf bij zeven meter en daarin ontplooit zij verschillende activiteiten, die uiteen lopen van een Opel com putershow tot een behendig heidsspel. Indien de weersomstandigheden het toelaten kan iedereen via een speciale hete luchtballon, Oolt gensplaat vanaf een hoogte van ongeveer 50 meter aanschouwen. Als speciale attractie is de VARA op locatie in Ooltgensplaat aan wezig. Daar wordt tussen 13.00 en 16.00 uur het Radio 2-pro- gramma Typisch Hollands door Varkenshok en slagwerker HORIZONTAAL: 1. klopper; 6. snoever; 12. loon; 13. Eden; 14. op; 16. pets; 18. apin; 19. ha; 20. dor; 22. leenman; 24. rad; 25. doos; 27. riool; 28. pias; 29. ester; 31. nok; 32. tante; 33. snee; 35. dons; 36. lakei; 38. stof; 40. kast; 44. sloof; 46. wee; 48. serge; 50. pier; 51. reeds; 53. reep; 54. els; 55. mastiek; 57. fel; 58. ra; 59. romp; 60. krat; 62. pi; 63. bede; 64. raaf; 66. element; 67. ver maak. VERTICAAL: 1. klodder; 2. O.L.; 3. poel; 5. enter; 7. Nepal; 8. Odin; 9. een; 10. V.N.; 11. raadsel; 15. poos; 17. sein; 18. amok; 19. haat; 21. rots; 23. noodkreet; 24. rins; 26. senator; 28. pantser; 30. re; 32. t.o.; 34. elf; 35. dik; 37. asperge; 38. soes; 39. of; 41. as; 42. tref; 43. repliek; 45. lila; 46. wesp; 47. edik; 49. geep; 51. ra men; 52. serre; 55. mode; 56. kaar; 59. rem; 61. tam; 63. be; 65. fa. Hanneke Kappen bezoekt samen met de schrijver Hans Warren het Maritiem Museum' in Zierikzee. dens de Oeltgendagen veel eve nementen worden gehouden. Het startschot wordt vrijdag 5 augustus om 19.30 uur door de formatie Highway gegeven, die op bekende wijze de dansavond verzorgt. Een straatkleurwedstrijd begint zaterdag 6 augustus in de mid daguren. Kinderen kunnen hun tekenkunsten botvieren op de straat en daarmee zijn allerlei prijzen te winnen. De avond wordt vanaf 19.30 uur verzorgd door de band Enterprise. De cul turele avond met medewerking van lokale verenigingen is maandag 8 augustus en begint eveneens om 19.30 uur. Enkele aanwezige verenigingen zijn het Burgemeester W. M. van der Harst Thmboer- en Trompetter korps, Muziekvereniging UDI en de gemengde zangvereniging Ad- vendo. Tbvens is er voor deze cul turele avond de reli-popgroep The Next uitgenodigd. Na de bingo-avond, dinsdag 9 augustus, wordt woensdag 10 augustus gestart met een grote veilingavond ten bate van het Burgemeester W. M. van der Harst Tamboer- en Trompetter korps. Belangstellenden kun nen vanaf 10.30 tot 17.30 uur nog bruikbare artikelen inleveren. De minimumprijs wordt door de persoon zelf bepaald. In het televisie-programma Ne derland Museumland leidt Han neke Kappen de kijker langs een aantal verschillende grote en kleine musea. Elke maand wor- over de kenmerkende, mooie, den drie of vier musea in een be- gekke, vreemde, zeldzame en in paalde provincie belicht. In teressante zaken die in de musea augustus staat Zeeland centraal. I te vinden zijn. Daarnaast praat Hanneke in het televisiepro- Aandacht wordt besteed aan het gramma met minder bekende Zeeuws museum te Middelburg, museumbezöekers. het Gemeentelijk Archeologisch Museum in Aardenburg en het Maritiem Museum te Zierikzee. Peter Holland uitgezonden. Daarin zitten verschillende Ne derlandse artiesten.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 3