Dreischor voor derde keer! in successie oud vlasdorp rï WÖRmSI I 'i V Monumenten Landbouwmuseum DREISCHOR - Traditiegetrouw verandert het Brouwse Dreischor zaterdag 6 augustus weer in een oud vlasdorp. Dreischor, dat in vroeger jaren afhankelijk was van de vlasteelt houdt de tradi tie graag in ere. Dit jaar krijgt de bezoeker voor de derde keer een vlasdag voorgeschoteld, waar bij de organisatie wederom geslaagd is een aan trekkelijk aanbod te presenteren. S OW V -,v' bidt» vW 29 JULI 1988 NR. bar I88 Op zaterdag 6 augustus staat Dreischor weer in het teken van alles wat met de teelt en de bewerking van vlas te maken heeft. blijkbaar met succes - is voorko men door de Universiteit van Leiden. Activiteiten in Renesse Nieuwe eigenaar Open haard Ouddorp De Oeltgendagen staan voor de deur Zierikzees museum op tv Wat gaan we doen vandaag? Ook het belangrijkste eindpro-1 fcr dukt van de vlasserij, het linnen is uitgebreid aanwezig op deze dag. Gedemonstreerd worden ondermeer het tot garen spinnen van het bewerkte vlas en het kantklossen met behulp van dit garen. Er is bovendien een uitge breide collectie linnengoed en garens uitgestald voor de ver koop. Dit geschiedt door een stap is dan al het spinnen, waar door we al dicht bij het eindpro dukt van het gehele proces ko men: het linnen. De uiteindelij ke stap tot vervaardiging van de linnenweefsels zullen we hier niet verder behandelen, maar deze voorgaande processen ma ken wel duidelijk dat het tot stand komen van linnenproduk- ten niet zo eenvoudig is! Na droging van het gerootten vlas kwam het breken in de „braeke”, waarbij de houtdelen van het vlasstro door grote wal sen gebroken werden. Deze houtdeeltjes werden vervolgens bij het zwingelen tussen de ve zels weggeslagen. De overgeble ven vezels ondergingen hierna nog het (spreekwoordelijke-) he kelen, waarbij de vezelbundels door fijne kammen gehaald wer den en zodoende steeds zachter en fijner werden. De volgende aantal dames in originele „Rei- serse” (uit Dreischor) kleder dracht, waarvan de kanten mut sen vroeger ook vnl. uit het linnengaren vervaardigd wer den. Dreischor bezit bovendien een aantal fraaie monumentale ge bouwen. Zoals bijvoorbeeld het Raadhuisje aan de Ring waarop Vrouwe Justitia prijkt, ten teken dat in Dreischor vroeger recht gesproken werd, waarbij zelfs de doodstraf kon worden uitgespro ken! Voor bezichtiging opengesteld is de NH-kerk, in het midden van de Ring gelegen. Hierbinnen is ondermeer een aantal grafmonu menten (die volgens deskundi gen tot de mooisten van Neder land behoren) van vroegere Heren van Dreischor te bewon deren. Hieronder ook dat van mr. Pieter Mogge, die heeft ge tracht in Zierikzee een universi- «Sart* JSgr Het bijzondere karakter van de ze hele dag heeft dan ook tot ge volg dat deze dag zeer druk be zocht wordt door niet alleen toeristen, maar met name ook door locale en regionale bevol king, die een stukje eigen verle den weer herbeleven en hier soms oude bekenden na vele ja- ren weer ontmoeten. Er zullen deze dag verder rond ritten plaats vinden met een boe renkar, getrokken door een twee tal Zeeuwse trekpaarden. De vrijwillige brandweer zal een aantal demonstraties verzorgen. Een klein „veemarktje” comple teert het geheel op de Ring. Het gebeuren wordt muzikaal om lijst door een gezellig quderwets draaiorgel. Men begint allereerst met het re- waarbij de bossen vlas een repelkam werden ge trokken om zo de zaadbolletjes van de stengels te scheiden. Deze bolletjes gingen vervolgens de „bollenbreker” in, waar het lijn zaad uit de bolletjes werd ge haald. Dit lijnzaad dient voor de bereiding van de lijnolie, vaak gebruikt bij de vervaardiging van verf en linoleum; van de res ten werden vnl. veekoeken ge maakt. De resten van de bolle tjes werden als isolatiemateriaal gebruikt. De stengels van het vlas onder gingen intussen een heel ander proces: het roten. Dit had tot doel de vezels (benodigd voor de linnen-industrie) los te weken van de houtige stengeldelen. Het roten vond ook op verschillende wijzen plaats. In het begin be trof het veelal dauwroot (op het land o.i.v. het weer) en slootroten (in sloten; op Dreischor vnl. in brak water sloten, waardoor het vlas en uiteindelijk het linnen een geheel eigen karakter kreeg). Later vond het vnl. plaats in zgn. Roterijen, onder invloed van warm water. Ook het Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland is inge schakeld bij dit evenement. Zij zal de hele dag geopend zijn te gen een gereduceerd tarief. Dit museum geniet bekendheid door zijn grote collectie oude landbouwwerktuigen en ge bruiksvoorwerpen. In de inge richte stijlkamer kan men bedsteden, huishoudelijke voor werpen en klederdrachten vin den. Uiteraard is er hier ook een ruimte ingericht met het oog op de vlasserij. Gedurende de Vlas- dag zal er voor het Landbouw museum een groot aantal oude Vlas is een zeer oud en belang rijk cultuurgewas, waarvan het belangrijkste voortbrengsel het linnen is. In het verleden was Zeeland een vrij grote vlaspro- ducent en veel van de produkten vonden hun weg naar de Vlaam se lakenindustrie. De bewerkin gen van het vlas en de benamin gen hiervan konden per streek sterk verschillen. En daar er tij dens de watersnoodramp van 1953 veel locale apparatuur ver loren is gegaan leek een belang rijk stukje geschiedenis wegge vallen. Een aantal mensen, waaronder een paar oud-vlas- sers, voelde echter toch de be hoefte om dit verleden gestalte te geven. Daarom besloot men naast organisatie van een specia le vlasdag, ook een aantal vlas- bewerkingswerktuigen te ver vaardigen en/of te restaureren. Een aantal van deze werktuigen zal 6 augustus dan ook gedemon streerd worden, dit zal gedaan worden door een aantal oud- vlassers, die ook voor de nodige toelichting zorgen. Het hiertoe benodigde vlas zal op een aantal „schoven” opgetast op de Ring klaar staan. Getoond zal onder meer worden het repelen, het zwingelen (met een originele zwingelmolen) en nieuw dit jaar ook het braken met een onlangs gerestaureerde „braeke”. j teit te doen oprichten, hetgeen - gemechaniseerde landbouw werktuigen, nog in de originele staat, gedemonstreerd worden. Hieronder een aantal zeer oude tractoren, door liefhebbers vol geduld gerestaureerd en onder houden. Op de dorpsring is er de gehele dag een markt. Het bijzondere van deze markt is dat er uitslui tend plaatselijke ondernemers aan deel nemen. Dit tesamen ge nomen met de rustieke entoura ge van de oude prachtige dorps ring maakt dit tot een uniek evenement, waarbij eigenlijk geen enkele overeenkomst* is met zovele gehouden grootschalige braderieën. Het vlas is reeds duizenden ja ren een bekend cultuurgewas. Het bijzondere van deze plant is dat alle plantendelen een nuttig gebruik kennen: er is geen afval. De eindprodukten van elk on derdeel van het be- en verwer kingsproces hebben elk hun ei gen bestemming. Elke zomer bloeit de vlasakker met een zee van frisblauwe of witte bloe men. Na het (vnl. met de hand!) oogsten van het vlas, het „pluk ken”, zo vanaf half juli, wordt het langdurig gedroogd. De hier op volgende processen werden veelal in de voor de landbouw stille wintermaanden uitge voerd, waardoor er redelijk wei nig werkloosheid heerste. Verder is ook nog een aantal an dere werktuigen opgesteld, die voor nadere illustratie van het gehele proces zorgen. Men kan uiteraard ook het Landbouw museum, waar de vlasserij één van de thema’s vormt, bezoeken. Bovendien zal er voor de belang stellenden die het hele proces nog eens op een rijtje willen zien, een videofilm vertoond worden. u' SOI

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 1