Krammer-Volkerak in folder belicht door de rijksdienst ARTSEN APOTHEKEN DIERENARTSEN TANDARTSEN )0i POLITIE Betekenis m Attentie BRUINISSE - De Rijksdienst voor de IJssel- I meerpolders heeft een informatieblad uitge bracht voor het publiek. De dienst is beheerder jd van de buitendijkse gronden en ondiepe wateren in het Krammer-Volkerak. In het informatieblad wordt kort ingegaan op de natuurlijke ontwik- [kelingen, de toegankelijkheid en de recreatieve mogelijkheden in het gebied. H. de Haamstede: D. n >13 Voor zwemmers, surfers en zon- Wilgen van anderhalve meter op de Hellegatsplaten. ;a Weekeind bij dienstdoende die renarts volgens afspraak. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110- 12906. Openingstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zater dag 9.00-12.30 uur en van 16.SO IT.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Ouddorp: Oude Nieuwlandse- weg 27. Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medi cijnen afhalen tussen 17.00-18.00 uur. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan ran Renesseweg 6, Renesse, tel. [01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, ,,De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens afspraak, behalve donderdag in het Groene Kruis- Het diepe water is een belang rijke verbinding voor de scheep vaart. Brouwershaven: A. Broere, Mee- krapstraat 7, tel. 01119-1588. Be handeling alleen volgens af spraak. Zierikzee: J. J. Bakker, .Oude Haven 4, tel. (OHIO) 13016. Be handeling alleen volgens af spraak. G. W. G. den Broeder, Oude Ha ven 51, Telefoon (OHIO) 13388. M. Stellendam: W. J. Vink, Keizer straat 16a. Spreekuren maan dag, dinsdag, donderdag en vrij dag van 15.30-16.00 uur. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Ouddorp: Bureau: Wilhelmina- weg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00-18.00 uur. Bruinisse: R. C. A. Backer, Post- straat 14, tel. (01113) 2666. Behan deling alleen volgens afspraak. Bruinisse: E. Wondergem, Mo lenstraat 26, Ttelef. (01113) 2724. Spreekuren dagelijks van 8.30 tot 9.05 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. fes* Zierikzee: Sj. Bergsma, Varre- markt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreekuur dagelijks tus sen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maandag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Haamstede: M. K. Buth, Hoge- zoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dage lijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maan dag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur al leen volgens afspraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur aanvragen. Vi sites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medicijnen afha len tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt verzocht de ziekenfonds- kaart mee te brengen. In het weekend en ’s avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Ver- beek, Burghseweg 54, Haamste de. Tel. (01115) 1861. Spreekuur ran 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30-13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00-13.00 uur. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en ran 16.30-17.00 uur. Trombose- dienst, dinsdag 10.00 uur Groene Kruisgebouw. nebaders zijn buiten het Kram- mer-Volkerak geschikte recrea tiegebieden aangelegd. Sport vissers kunnen hier en daar vis sen vanaf de dijk. Op Flakkee en aan de Brabantse zijde zijn di verse jachthavens aanwezig. De vogelliefhebber kan vanaf de ho ger gelegen dijken zijn of haar hart ophalen. Ie- jur ra- JaAgebouw, voor 9.00 uur bellen. >ie. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, telefoon (01878) 1660. Behande ling uitsluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, telefoon (01878) 2919. Behande ling alleen volgens afspraak. Oude Tonge: P. Schilder, Kolf- weg 27. Tel. 01874-2441. Spreek uren maandag tot en met vrijdag van 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donderdagavond van 20.00-21.00 uur en volgens afspraak. Stellendam: Arts R. P. van Rijs wijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst telefo nisch contact opnemen. Tijdens het weekeinde spreek uren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinken- straat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens afspraak, hiervoor bellen tussen 8.00-11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Trombosedienst, maan dag, 8.00 uur in Groene Kruisge bouw. ,nr Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, tijdelijk onderge bracht in Groene Kruis gebouw, Wilhelminalaan 13, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maandag t/m vrijdag afspraak spreekuur ’s ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00- 12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens afspraak 8.00-9.30 uur. Trombosedienst, maandag, 10.15 uur in verzor gingshuis In ’t Opper, maandag en donderdag om 10.30 uur in Groene Kruisgebouw. F. de Boeij, Oude Haven 51, Ts- lef. (OHIO) 12693. Behandeling al leen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boo- gerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling alleen volgens af spraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Het Krammer-Volkerak is van grote betekenis voor de vogels. Plevieren, kieviten, aalschol vers, ganzen en eenden vinden hier rust, voedsel en broedgele- genheid. De komende jaren kun nen nog meer vogelsoorten ver wacht worden. Op de slikken groeien nu nog zoutplanten als zeekraal en zeeaster. In de toe komst zullen hier (zeldzame) or chideeën en misschien zelfs ech te bossen te zien zijn. zijn. De vogelrijkdom en de openheid van het terrein maken het gebied gevoelig voor versto ring. Daarom zijn de droogge vallen gronden en ondiepe wate ren wettelijk beschermd en thans niet toegankelijk voor het publiek. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens af spraak. Bellen voor afspraak tussen 8.00-9.00 uur. In het week end gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Foor alle medische hulp (spoed eisende en niet-spoedeisende) jeldt altijd, dat er contact opge- lomen moet worden met de dienstdoende huisarts. Men wordt geadviseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan. Noordgouwe: Arts H. J. M. Slee- gers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens af spraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, donder dag, 8.40 uur in Groene Kruisge bouw Noordgouwe. In Dreischor 8.00 uur in Groene Kruisgebouw. Het informatieblad is gratis ver krijgbaar in alle gemeentehui zen, de VW’s en in de openbare bibliotheken rond het Krammer- iVolkerak. Het blad kan ook tele fonisch aangevraagd worden via ^■01112-1551. De natuur in al zijn ^■facetten is in het Krammer- Volkerak volop in ontwikkeling. Op de Hellegatsplaten bijvoor- |Hbeeld groeien eén jaar na het droogvallen al wilgen van ander ^■halve meter hoog (zie foto). in april 1987 is de Philipsdam als onderdeel van de Deltawer- ken officieel gesloten. In het Krammer-Volkerak vallen grote ^Bdelen slik en schor definitief ^■droog Deze gronden ontwikke- |Hler. zi>h samen met de aangren- zencie (on)diepe wateren tot waardevolle natuurgebieden. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Tbuwbaan 20, Zierikzee, Tel. (OHIO) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag middag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (OHIO) 12080. Alleen vol gens afspraak, 8.15-11.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. Da niels, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, maandag, 8.30 uur in wijkgebouw Groene Kruis; dinsdag 8.30 uur in be jaardenhuis De Wieken en dins dag 9.00 uur in bejaardenhuis Borrendamme. Middelharnis: Voor spoedgeval len Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg links afslaan), Mid- delhamis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en vol gens afspraak. Renesse: P. van Malland, Oude Moolweg 32, tel. 01116-1942. Be handeling zeven dagen per week. Oosterland: Arts H. Speelman, Molenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 9.30 uur, afspraak via schijven systeem. Woensdag geen spreek uur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Trombosedienst, maandag, 9.15 uur in Groene Kruisgebouw. Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00-17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westeren- ban 14, Telefoon 01115-3103. Be handeling alleen volgens af spraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen vol gens afspraak. Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, ,,De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trom bosedienst, donderdag, 9.30 uur in Groene Kruisgebouw. Iran half juni tot 1 september. ^Tijdens werkdagen apotheek ge- hele dag open. Huisbezoek aan vragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Trombosedienst, vrijdag, 10.00 uur in Groene Kruisge bouw. een natuur die bescherming ver dient. Het is logisch dat de pril le natuurwaarden kwetsbaar Alarmnummer Rijkspolitie (01180-33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspoli tie Schouwen- Duiveland is 24 uur per dag geopend, tel. 01110- 14055. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuid- achterweg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 uur, en maandag tot en met vrijdag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree- Overflakkee alleen voor kleine huisdieren. Apotheek Menheerse, Voor straat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Openingstijden apo theek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Zaterdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienst doende arts in de overige uren altijd worden aangeboden. In lichtingen via tel. 3666. Het Krammer-Volkerak heeft

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 9