I»*’ Bassie en Adriaan komen Ikonen-expositie in Dikke Toren Zierikzee Nieuwe stichting moet van Renesse weer familiebadplaats gaan maken wil r Concerten Dreischor 4 o I ws Ï-. JT wil* Cursussen neushoorn in de piste. Zierikzee 8.34 9.40 10.51 11.56 0.29 1.25 2.17 3.06 3.47 4.32 20.55 22.01 23.04 12.50 13.45 14.35 15.18 16.05 16.48 21.50 22.45 23.55 13.00 13.55 14.45 15.28 16.15 16.58 13.55 15.05 16.00 16.50 17.35 18.25 Ikonenschilders zijn bij hun werk gebonden aan tal van re gels. Vele kleuren liggen vast en alleen nuances zijn toegestaan. Ook composities, handstanden en baarden zijn aan regels on derhevig. In principe wordt dus gekopieerd, zoals al eeuwen ge beurt. Toch heeft elke ikonen- schilder zijn of haar eigen stijl en is duidelijk herkenbaar. Het is te vergelijken met de uitvoe ring van een muziekstuk door diverse muzikanten. De noten zijn hetzelfde, maar de uitvoe ring verschilt. RENESSE - De kop van Schouwen-Duiveland - ook wel de ’zonzij de’ van het eiland genoemd - is een toeristische trekpleister die jaarlijks wordt bezocht door een groeiende stroom recreanten. Re nesse vormt als badplaats het centrum van dit gebeuren. Het biedt aan de recreant allerlei uitgaansmogelijkheden waar - zeker in het hoogseizoen - ruim gebruik van wordt gemaakt. In de loop der ja- ren is het vooral voor de jongere recreant een vakantie- en uit- gangsplaats geworden die tal van mogelijkheden biedt om zich te amuseren. ZIERIKZEE - In de Dikke Toren te Zierikzee is tot 23 juli een expositie te bezichtigen van hedendaagse ikonen, ge schilderd door Marian van Puyvelde uit Nieuw-Haamstede en Elly den Engelsen uit Renesse. De openingstijden zijn zondag 12.00-17.00 uur en op werkdagen van 11.00-17.00 uur. De expositie is van 23 juli tot 6 augustus te zien in de plaat selijke Noordhavenpoort, waar beide ikonen-schilderessen dagelijks van 13.00-17.00 uur aanwezig zijn. boliek van de kleuren van het kleed van Christus. Diens onder kleed is rood, een goddelijke kleur en zijn bovenkleed is blauw of groen, een menselijke kleur. Beide kleuren verenigd in één persoon combineren zo het goddelijke en het menselijke. Hoogwater 8.24 9.30 10.41 11.46 0.19 1.15 2.07 2.56 3.37 4.22 Hoogwater 21.05 22.11 23.14 Hoogwater 9.35 10.25 11.30 12.45 1.20 2.35 3.35 4.30 5.25 6.15 Voor de voorbereiding van een ikoon wordt een plank (linden, essen) acht keer behandeld met lijm en krijt. Na elke behande ling een droogtijd van twaalf uur. Hierna wordt de plaat zeer goed gepolijst. Nu wordt de te kening aangebracht, waarna het verguld wordt met echt blad goud. Het schilderen gebeurt met een ei-tempera techniek. Nu het inkleuren van donkere kleu ren worden stelselmatig ophel deringen aangebracht. Opval lend op de ikonen is ook de omgekeerde perspectief; de per sonen op een ikoon kijken naar de toeschouwer en niet omge keerd, zoals in gewone schilder kunst. 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli Renesse 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli 21 juli Kop Goeree 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli Op campings en op het strand tenslotte in de maanden juli en augustus sport- en spelactivitei ten worden opgezet. Voorbeel den hiervan zijn volleybaltoer nooien (tussen de verschillende campings, met een finale op het strand), strandlopen, zeskamp (voor boven de vijftien jaar), estafetteloop en muziek- en theatervoorstellingen. Marian van Puyvelde schildert al ongeveer tien jaar ikonen. Zij volgde ondermeer cursussen in diverse Duitse steden en in We nen bij verschillende Russische ikonen-restaurateurs. Ook gaat zij elk jaar naar een cursus, die gegeven wordt door een Finse ikonen-schilder. Elly den Engel sen is vooral getroffen door de mystiek en symboliek van iko nen, zoals bijvoorbeeld de sym- Ikonen schilderen is een monni kenwerk, een kunstvorm en een geloofsuiting. Afgezien van de voorbereiding van een plankje als ondergrond, vergt een ikoon ruim vijftig uur arbeid. Ikonen kwamen en komen nog steeds voor in orthodoxe kerken en to nen afbeeldingen van Christus, Maria en bijbelse gebeurtenis sen. De oudst bewaarde ikonen dateren uit de zevende eeuw. Voor die tijd werden ook reeds ikonen gemaakt, maar deze zijn allen vernield tijdens de ortho doxe beeldenstorm, die in 725 losbrak en ongeveer 100 jaar duurde. De huidige ikonenkunst ont stond in Byzantium. Pas vanaf de negende eeuw verspreidde zich het Oosterse Christendom over een groot gebied van Oost- Europa. Daardoor ontstond, vooral in Rusland een groot aan tal scholen waar deze kunst ver der werd ontwikkeld. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam in het westen waardering voor deze kunst. DREISCHOR - In de Her vormde kerk te Dreischor worden op de donderda gen 28 juli en 4, 11 en 18 augustus orgelconcerten verzorgd door Dirk Jansz. Zwart. De concerten be ginnen om 20.00 uur. Onderzoek dat de laatste twee jaren is verricht door de Rijks universiteit te Groningen heeft uitgewezen dat vooral in de avonduren het straatbeeld bijna volledig bepaald wordt door jon geren. De oudere recreant (tus sen de twintig en dertig jaar) en gezinnen zoeken hun vertier el ders (op campings of in andere omliggende plaatsen). Regelma tig treden er in de nachtelijke uren problemen op. De onderne mers op het gebied van recreatie (horeca-exploitanten, strandpa- viljoenhouders, campinghou ders, middenstand en taxibedrij ven) hebben in nauw overleg met de gemeente Westerschouwen, de evenementencommissie, de VW en de rijkspolitie besloten ook voor ouderen en gezinnen meer recreatie-activiteiten te bieden. Daarnaast streeft men naar een uitbreiding van sport- en spelac tiviteiten voor de jongere re creant. Ze hebben daartoe een Stichting Recreatie-activiteiten Westerschouwen opgericht. Voor dit zomerseizoen zullen tal van recreatie-activiteiten en recreatie-evenementen worden georganiseerd. Zo wordt iedere woensdagmiddag in het centrum (locatie de Zoom) - aansluitend op de weekmarkt - zogenaamde BRUINISSE - Circus Holiday komt zondag 24 juli naar het Bruse Aquadelta om daar bij de manege De Korenbloem twee voorstel lingen te verzorgen. Die beginnen om 16.00 uur en 20.00 uur. Circus Holiday staat deze maand ook enige tijd in Renesse, waarover eer der al uitvoeriger bericht. Eén van de opmerkelijkste acts ver zorgt Alberto Althoff, de winnaar van de Oscar Carré Trofee 1987. Althoff verschijnt onder meer met een neushoorn in de piste. kinderdagen georganiseerd (clowns, kindertheater, circus voorstellingen, grimeren etc.). Daarnaast zal in de zomer maanden op de zaterdag-/zon- dagmiddagen en donderdagmid dagen kinderspelen worden georganiseerd op het strand (zes kamp, strandkastelen bouwen, beachball, touwtrekken, strand- voetbal, trampoline-springen, luchtkussens, alsmede een groots vliegerfestijn). Deze acti viteiten vinden plaats in de na bijheid van de verschillende strandpaviljoens. Ook op de campings zullen (in samenwerking met de stichting) allerlei kinderfestiviteiten wor den gehouden. In de vooravond (tijdens de weekends) zullen op verschillen de locaties gezinsactiviteiten in het centrum van Renesse plaats vinden (muziekvoorstellingen, circusvoorstellingen, culturele activiteiten, (kindertheater voorstellingen enz.). Tévens zul len voor de wat oudere recrean ten (jongeren, tussen de twintig en dertig jaar) in de weekends straattheater-, toneel- en mu ziekgroepen gaan optreden. De ze evenementen zijn vooral geko zen vanwege hun grote aantrek kingskracht op een breed pu bliek. In dat kader wordt ook een geva rieerd en aantrekkelijk pro gramma aangeboden door de Spiegeltent in de tweede en der de week van juli. Locatie: de Zoom in Renesse BURGH-HAAMSTEDE - Bassie en Adriaan komen dinsdag 26 juli naar Burgh-Haamstede met hun bachspektakelshow. De voorstelling in dorpshuis de Schutse begint om 19.00 uur en kaarten zijn vooraf verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV. Het clownsduo behoeft geen enkele introductie meer. Regelmatig verschijnen de clown en de acrobaat op televisie, waarbij ze allerhande spannende avon turen beleven. Misschien niet zo spannend, maar minstens zo spectaculair wordt de voorstelling in ie Schutse. Een feest voor de kinderen. Tijden hoogwater te Bruinisse: ♦100 minuten later dan Renesse. (Bij open Stormvloedkering) Tijden hoogwater te Westen schouwen: ±10 minuten vroeger dan Renesse. Laagwater 6 uur later dan bo vengenoemde tijden. •w

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 3