Decoratieve kunst die past in omgeving van liefhebber Wederom Toeristendag in Zierikzee Expositie Herkingen V en Decoratief Succes Opening 26e Zomertentoonstelling Ad Tessa Braat ZIERIKZEE - Een zichzelf schoonlikkende kattenfamilie met pal daar naast een hond met een dode vogel in zijn bek en een aantal al dan niet ranke vrouwenfiguren. De sprookjestuin van Ad en Tessa Braat in Zierik zee staat er in het kader van de 26e Zomertentoonstelling vol mee. Deze Zomertentoonstelling die tot en met 13 augustus duurt, werd officieel ge opend door dra. A. Ottevanger, conservator bij de Rijksdienst Beeldende Kunst. Rijksdienst belicht Krammer-Volkerak Alle evenementen van dag tot dag 22 JULI 1988 NR. Dra. A. Ottevanger opende onder de druipende bomen de 26e Zomertentoonstelling, die zoals altijd in het Burgerweeshuis en de daarachter liggende tuin wordt gehouden. hebber van antiek als van meer eigentijdse kunst moet bekoren. Exposities Hedi Bogaers Programma campingvoetbal De Kriskras-poppenkast speelt in de ochtenduren aan de Balie, terwijl het Havenplein gevuld is met de Acrobatie show van een frisdrankenfabrikant. Voor de jeugd is er ook een springkus sen, worden er kinderen ge schminkt en treedt straattheater Sjon op. Tot slot vliegt de heli copter vanaf de Haringvliet- straat/Laan van St. Hilaire de gehele dag rondvluchten. HERRINGEN - Tot en met 25 ju li kan iedere geïnteresseerde het werk van Ina Groenendijk bij Studio Lohr in Herkingen bekij ken. Het is niet de eerste keer dat zij bij Studio Lohr expo seert. Vorige keer waren het schilderijen en nu toont ze haar geweven wandkleden. De expo sitie is behalve donderdags, da gelijks van 10.30 tot 22.30 uur te bezichtigen. Haar liefde voor het tekenen en schilderen heeft zij nu in wol gestalte gegeven. Die wol wordt door haarzelf eerst met de hand gesponnen, daarna plantaardig geverfd en tenslotte tot een 1 wandkleed verwerkt. Op de Balie is er een kinderrom- melmarkt, terwijl de liefheb bers van kunst terecht kunnen op het plein voor de Grote Kerk. Door de gehele stad zijn er diver se demonstraties en verkoop van handelswaar. Vanaf de Nieuwe Haven start een zeiltocht met een traditioneel zeilschip. Aan melden kan via Nieuwe Haven 141. Vanzelfsprekend horen daar mosselen bij. Ook de molens, musea en exposities zijn deze dag opengesteld voor publiek. De beelden, schilderijen, kera miek en pdreelein, zilver, siera den en andere antieke voorwer pen zijn tot en met zaterdag 13 augustus van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur voor het publiek te zien. ZIERIKZEE - Dinsdag 26 juli staat Zierikzee weer bol van de activiteiten in het kader van de Toeristendagen 1988. Bezoekers van het Zierikzeese evenement krijgen zaken voorgeschoteld als een rommelmarkt, een bra derie, muziek enzovoort. Een aantal genodigden, door Ad Braat bestempeld als een grote vriendenkring, trotseerde de druipende bomen om getuige te zijn van het startsein van deze 26e Zomertentoonstelling, die bestaat uit een groot aantal beel den, keramiek, prenten en schil derijen, porcelein, zilver en sie raden. Kortom een zeer geva rieerd geheel, dat zowel de lief- Ottevanger die zich helemaal gespecialiseerd heeft op de mo derne, avantgardistische kunst merkte op dat de kunstvoorwer pen in het Burgerweeshuis en de achterliggende tuin niet zozeer vooruitstrevende kwaliteiten dan wel een decoratieve waarde hebben. Daarnaast zijn het vol gens de rijksambtenares ook kunstwerken die voldoende aan knopingspunten bieden voor een gesprekje of een mijmering. Bo vendien passen de werken van meer dan dertig beeldhouwers en particuliere verzamelaars die nu in het Burgerweeshuis te zien zijn bijzonder goed in de omge ving van de liefhebber; de huis kamer, en de tuin. Om 14.00 uur start eèn orgelcon cert in de Grote Kerk door prof. Ezechiele Podavini, gevolgd door een orgelwandeltocht om 15.00 uur. In het havenkwartier treedt Coco met zijn clown op en is er een reuzen sjoelbak en mu ziek van accordeonist Voets. Op de locatie Mol/Melkmarkt/Ver- renieuwestraat zit organist Hei- jermans en vertoont goochelaar Mario zijn kunsten. In de och tenduren is accordenist Voets te vinden in de Schuithaven/No- belstraa^ Daar treedt om 14.00 uur het Zomer Orkest Nederland op (vijftig muzikanten). Dra. A. Ottevanger, conservator bij de Rijksdienst Beeldende Kunst was het die het startsein voor deze omvangrijke expositie gaf. Ottevanger vroeg zich in haar openingstoespraakje af waarin het succes van deze Zo mertentoonstelling, die nu al weer voor de 26e keer wordt ge houden schuilt. Gezien het huidige kunstklimaat in Neder land dat haars inziens geken- „Deze exposities zijn nooit van overheidswege gesubsidieerd en nu wordt er een door een rijks- ambtenaar geopend” schertste Ottevanger die vervolgens uitge breid inging hoe het kwam dat juist zij, als specialiste in de avantgarde kunst deze expositie mocht openen. Zij deed dit voor haar collega Hartkamp, die in haar vakantie kennismaakte met het echtpaar Braat maar nu door omstandigheden verhin derd was om de opening te ver richten. De weergoden bleken het echt paar Braat welgezind te zijn. Dreigde de opening van deze jaarlijks terugkerende Zomer tentoonstelling in de loop van de middag letterlijk en figuurlijk in het water te vallen, even later toonden de weergoden enige menselijkheid door de regen- kraan vrij abrupt dicht te draai en, zodat de opening toch nog ge heel volgens de traditie in de tuin achter het Burgerweeshuis kon worden verricht. merkt wordt door inkrimpingen en malaise is het volgens Otte vanger een hele toer om een ten toonstelling succesvol te laten zijn. Als mogelijke redenen voor dit welslagen noemde Ottevanger het aantrekken van sponsors, speciale WVC-regelingen zoals aantrekkelijke aankoopregelin gen en het hebben van een om vangrijk eigen kapitaal. Moge lijkheden die vervolgens een voor een door haar werden ont kracht. In het geval van het kunstenaarsechtpaar Braat zit het succes ’em in de persoonlijke aanpak en de grote inzet. 9wak'n ■f:. ,S. s:W' !i

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 1