I KRUISWOORD-PUZZEL Explosieve groei akkerdistels in Krammer/Volkerak 10 Attentie ARTSEN APOTHEKEN DIERENARTSEN TANDARTSEN POLITIE I ■■24 25 [37 I 2 10 12 16 18 19 48 53 55 57 56 59 60 61 62 63 65 64 67 telefo- Kup, 15 20 21 22 23 26 27 31 32 35 36 38 39 40 43 44 50 49 54 58 66 41 46 47 45 52 51 r. 1642 Ouddorp: Bureau: Wilhelmina- weg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00-18.00 uur. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens afspraak, behalve donderdag in het Groene Kruis gebouw, voor 9.00 uur bellen. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Be handeling alleen volgens af spraak. G. W. G den Broeder, Oude Ha ven 51, Telefoon (OHIO) 13388. M. instanties, beheerders en eigena ren van de aangrenzende binnen dijkse gronden om de akkerdis tel ook daar te bestrijden. Uit een inventarisatie van de Plante- Zierikzee: Sj. Bergsma, Varre- markt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreekuur dagelijks tus sen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maandag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Stellendam: W. J. Vink, Keizer straat 16a. Spreekuren maan dag, dinsdag, donderdag en vrij dag van 15.30-16.00 uur. Weekeind bij dienstdoende die renarts volgens afspraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tal. 01110- 12906. Openingstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zater dag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bruinisse: R. C. A. Backer, Post- straat 14, tel. (01113) 2666. Behan deling alleen volgens afspraak. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (OHIO) 12080. Alleen vol gens afspraak, 8.15-11.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. Da niels, Poststraat 32, Tel. (OHIO) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, maandag, 8.30 uur in wijkgebouw Groene Kruis; dinsdag 8.30 uur in be jaardenhuis De Wieken en dins dag 9.00 uur in bejaardenhuis Borrendamme. Bruinisse: E. Wondergem, Mo lenstraat 26, Thief. (01113) 2724. Spreekuren dagelijks van 8.30 tot 9.05 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. 9n se '2^BB29 ■■30 ■■34 Haamstede: M. K. Buth, Hoge- zoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dage lijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. dijkse gronden. Door een geza menlijke inspanning hoopt men de verspreiding van akkerdistels in en rond het gebied zoveel mo gelijk te voorkomen. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A.' J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur al leen volgens afspraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur aanvragen. Vi sites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medicijnen afha len tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt verzocht de ziekenfonds- kaart mee te brengen. In het weekend en ’s avonds gelieve eerst telefonisch kont"kt op te nemen. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maan dag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Ver- beek, Burghseweg 54, Haamste de. Tsl. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30-13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00-13.00 uur. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trombose dienst, dinsdag 10.00 uur Groene Kruisgebouw. ziektekundige Dienst bleek na melijk dat ook in dit gebied ak kerdistels voorkomen. De plan ten vormen een besmettingsbron voor binnendijkse én buiten- Oude Tonge: P. Schilder, Kolf- weg 27. Tbl. 01874-2441. Spreek uren maandag tot en met vrijdag van 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donderdagavond van 20.00-21.00 uur en volgens afspraak. Stellendam: Arts R. P. van Rijs wijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst nisch contact opnemen. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, telefoon (01878) 1660. Behande ling uitsluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, telefoon (01878) 2919. Behande ling alleen volgens afspraak. Tijdens het weekeinde spreek uren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. F. de Boeij, Oude Haven 51, Te- lef. (OHIO) 12693. Behandeling al leen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boo- gerdstraat 25, tel. (OHIO) 16066. Behandeling alleen volgens af spraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (OHIO) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens af spraak. Bellen voor afspraak tussen 8.00-9.00 uur. In het week end gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, tijdelijk onderge bracht in Groene Kruis gebouw, Wilhelminalaan 13, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maandag t/m vrijdag afspraak spreekuur ’s ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00- 12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens afspraak 8.00-9.30 uur. Trombosedienst, maandag, 10.15 uur in verzor gingshuis In ’t Opper, maandag en donderdag om 10.30 uur in Groene Kruisgebouw. HORIZONTAAL: 1. identiek; 6. wortelstok van zekere tropische plant; 11. ringvormig handvat; 12. bundel; 14. rolrond dames- halsbont; 15. edelknaap; 17. drank; 19. vruchtbare streek in een woestijn; 21. beroep; 22. pro vinciale Nederlandse hoofdstad; 23. muzieknoot; 24. flesvormig hout; 26. voorzetsel; 27. ge neesmiddel; 29. doortochtgeld; 30. kleefmiddel; 32. Spaans riet; 34. vlaskam; 36. primitieve wo ning; 37. gebraden ribstukje; 38. hoogste punt; 39. stad in België; 41. muziekgezelschap; 44. Japan se munt; 45. duivenhok; 47. oude lap; 49. dieregeluid; 51. zang stem; 53. muzieknoot; 54. leger afdeling; 56. luchtklep; 58. klein werpanker; 59. landbouwwerk tuig; 61. hetzelfde (Latijn); 62. kunstprodukt; 64. insekt; 65. wa tervlakte; 66. inwoner van zeke re Europese hoofdstad; 67. krijgstucht?lijke straf. VERTICAAL: 1. deskundige; 2. lekkernij; 3. verheven vorm van doel; 4. bijwoord; 5. vreemde ti tel; 7. laagtij; 8. soort gebakje; 9. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinken- straat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens afspraak, hiervoor bellen tussen 8.00-11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Trombosedienst, maan dag, 8.00 uur in Groene Kruisge bouw. Voor alle medische hulp (spoed eisende en niet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opge nomen moet worden met de dienstdoende huisarts. Men wordt geadviseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan. Noordgouwe: Arts H. J. M. Slee- gers, Heereweg 16, Tal. (01112) 1480. Spreekuur volgens af spraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, donder dag, 8.40 uur in Groene Kruisge bouw Noordgouwe. In Dreischor 8.00 uur in Groene Kruisgebouw. Ouddorp: Oude Nieuwlandse weg 27. Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medi cijnen afhalen tussen 17.00-18.00 uur. Toch heeft de voorlopige be heerscommissie Krammer/Vol- kerak besloten deze stekende plantensoort vanaf het begin te bestrijden. Die bestrijding wordt uitgevoerd door de Rijks- dienst voor de IJsselmeerpol- ders. Door de nog beperkte om vang van de planten kan dat op Brouwershaven: A. Broere, Mee- krapstraat 7, tel. 01119-1588. Be handeling alleen volgens af spraak. Middelharnis: Voor spoedgeval len Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg links afslaan), Mid delharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en vol gens afspraak. Renesse: P. van Malland, Oude Moolweg 32, tel. 01116-1942. Be handeling zeven dagen per week. een mechanische wijze gebeu ren. Ibvens heeft de voorlopige be heerscommissie een beroep ge daan op de verantwoordelijke Alarmnummer Rijkspolitie (01180-33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspoli tie Schouwen- Duiveland is 24 uur per dag geopend, tel. 01110- 14055. «S' Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trom bosedienst, donderdag, 9.30 uur in Groene Kruisgebouw. Oosterland: Arts H. Speelman, Molenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 9.30 uur, afspraak via schijven systeem. Woensdag geen spreek uur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Trombosedienst, maandag, 9.15 uur in Groene Kruisgebouw. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan j. van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 F tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apotheek ge hele dag open. Huisbezoek aan vragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Trombosedienst, vrijdag, 10.00 uur in Groene Kruisge bouw. Haamstede: D. H. de Vroonweg4, telefoon(01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00-17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westeren- ban 14, Telefoon 01115-3103. Be handeling alleen volgens af spraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen vol gens afspraak. BRUINISSE - De voorlopige be heerscommissie Krammer/Vol kerak heeft besloten de plant akkerdistel, die zich mani festeert op de platen, slikken en schorren van Krammer en Vol- kerak, effectief te bestrijden. Het gaat in totaal om 1780 hecta re plaat, slik en schor. Gronden die langzaam maar zeker ontzil- ten. Zoutplanten als lamsoor en zeeaster maken plaats voor zoete soorten die het eerst gaan groei en op de hoger gelegen schorren. De gevolgen van de ontzilting betekenen een abrupte verande ring van de milieu-omstandighe- den. Een verandering die gepaard kan gaan met storingsreacties zoals de (explosieve) ontwikke ling van akkerdistel en wilgen roosje. Beide pioniersplanten profiteren van de voedingsstof fen die na het droogvallen in de bodem vrijkomen. Tbt nu toe is de akkerdistel alleen nog gevon den op de overgang van schor naar slik. papiermaat; 10. soort wijnglas; 12. glazen buis met maatverde ling; 13. luid klinkend; 16. on heilaanbrengende godin; 17. klein persoon; 18. hardheid van de grond door vorst; 20. onder deel van een tennispartij; 25. wandtapijt met ingewerkte figu ren; 27. oude naam voor kalium- carbonaat; 28. stof; 30. voorstel ling van een hoeveelheid in cijfers; 31. lengtemaat; 32. punt bij cricket; 33. kloosterlinge; 34. veerkracht; 35. plezier, pret; 40. groot aantal personen; 42. deur wachter; 43. laagste rang der ge titelde edelen; 45. het verbou wen, cultuur; 46. gebladerte; 48. ornament in de vorm van een waaiervormige palmtak; 50. aanmatigende houding; 51. raad geving; 52. regiment (afk.); 53. tovergodin; 55. opslagplaats voor goederen; 57. denkbeeld; 60. wijfjesschaap; 63. muziek noot; 65. zuster (afk.). Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes 5, 67, 6, 56, 46, 61, 39, 54, 21, 66 en 36, 16, 43, 51, 13, 45, 32, 62, 1, 37? Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touwbaan 20, Zierikzee, Tel. (OHIO) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdag middag van 13.00-14.00 uur. Apotheek Menheerse, Voor straat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Openingstijden apo theek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Zaterdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienst doende arts in de overige uren altijd worden aangeboden. In lichtingen via tel. 3666. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuid- achterweg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 uur, en maandag tot en met vrijdag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree- Overflakkee alleen voor kleine huisdieren.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 11