Negende editie Muziek Play-in dé publiekstrekker van Brouwse Dag Voorbereiding Zenuwen Repetitie Uitgegroeid Dirigent P. H. J. Everwijn: „Gezelligheid, leuk stuk muziek” BROUWERSHAVEN - „Het gaat in de eerste plaats om het samen spelen en niet om de kwaliteit. Maar er moet natuurlijk wel een leuk stuk mu ziek gemaakt worden”, aldus P. H. J. Everwijn uit Brouwershaven. Hij is één van de mensen die vanaf het begin betrokken is geweest bij de Muziek play-in. Een evenement dat zich ontwikkeld heeft van een muziek-sessie met 31 man tot dé publiekstrekker van de Brouwse Dag. Op zaterdag 9 ju li is het weer zover. maar ook een 8 JULI 1988 NR. 8 ,Je moet proberen het zo voor el- helemaal niet bij terwijl er van Puzzelt u ook deze week weer even mee? Everwijn stelt dat hij zelf ook niet vrij is van zenuwen als het eenmaal zo ver is. Want er wordt alleen op de dag zelf gerepeteerd en als dirigent weet je pas vlak voor het begin met hoeveel men sen je speelt en wat voor instru menten er allemaal meespelen. „Maar tot dusver is het steeds goed gegaan, dus zal het deze keer ook wel weer lukken”. De zeventiende braderie van Middelharnis voor de deur Wat gaan we doen vandaag? Waar zit de arts? sommige andere instrumenten weer erg veel waren. Je ziet bij voorbeeld altijd veel cornetten”. Everwijn stelt dat als hij samen met Knuist stukken uitzoekt voor de Muziek play-in er terde ge rekening gehouden wordt met het verschil in niveau tus sen de verschillende muzikan ten. Hij hecht eraan te zeggen dat hij het zonder de assistentie van di rigent J. Knuist en kapelmeester A. Heijboer nooit klaar zou spe len. Dit jaar valt dirigent J. Knuist de eer te beurt om het vo rig jaar speciaal voor de muziek play-in geschreven Kees Vlak- compositie From Holland with love te dirigeren. „En dat valt niet mee, want dat is een behoor- „Vorig jaar had ik eigenlijk zo rond de 220 deelnemers ver wacht, maar toen zaten we met 265 mensen in de muziektent. Met zoveel mensen wordt het di rigeren voor ons wel steeds moeilijker”, aldus Everwijn. Muziek neemt een belangrijke plaats in op de Brouwse Dag. Naast alles wat al genoemd is staan er ook optredens gepland van brassband Apollo, majoret tekorps Apollonia en volksdans groep Nehalennia. Verder in het centrum van Brouwershaven een grote braderie. Boeken, platen, electronica, curiosa, kleding en nog veel meer is daar te vinden. De peuterschool verzorgt een stand evenals de bejaardensoos Brouwershaven, de scouting en nog een heleboel anderen. Te vens is er een verloting op de Markt. De Brouwse Dag wordt om 11.00 uur geopend door bur gemeester C. Slabbekoom van Brouwershaven en duurt tot on geveer 18.00 uur. Na de officiële opening op zater dag 9 juli om 11.00 uur door bur gemeester C. Slabbekoorn van Brouwershaven begint de eerste openbare repetitie. De tweede repetitie is om 14.00 uur en om 16.00 uur wordt het concert gege ven. Overigens heeft de Muziek play-in in voorgaande jaren al bewezen een evenement te zijn voor alle leeftijden. Vorig jaar was de jongste deelnemer de ne genjarige Leonie Flach uit Re- nesse terwijl L. J. de Feiter uit Renesse met zijn 84 jaar vorig jaar de oudste deelnemer was. Alles bij elkaar kost de voorbe reiding van de Muziek play-in Everwijn, Knuist en Heyboer handenvol werk. Muziek moet worden uitgezocht en op de een of andere manier moet er voor voldoende partijen gezorgd wor den. „We maken 350 mappen met elk 12 partijen klaar. En dan nog kunnen we niet overal rekening mee houden. Maar ik heb het zelf altijd met veel plezier ge daan”. lijk moeilijk stuk”, aldus Ever wijn. „Als je zoveel mensen moet diri geren moet je hoog dirigeren. Zorgen dat je voor iedereen goed zichtbaar bent. Echt nuances aanbrengen in het dirigeren kan niet. De tent is nu 24 meter breed en veel verder kun je niet gaan. Je kunt hoogstens nog uitbrei den in de diepte”, aldus Ever wijn. De Muziek play-in is een evenement waar iedere muzi kant aan mee mag doen. „Maar daar wordt door sommige men sen ook weleens te makkelijk over gedacht. Je moet toch een behoorlijk geoefend muzikant zijn om je partijtje mee te kun nen blazen”. „Je ziet ook dat mensen elkaar herkennen. Soms een paar stoeltjes opschuiven om naast ie mand te kunnen zitten”. Volgens Everwijn is niet alleen het aan tal muzikanten dat meedoet aan 1 het muziekfestijn toegenomen, maar ook de variëteit in instru menten. „Nu zie je er bijvoor- De muziek play-in; begonnen met een handjevol muzikanten, uit- beeld wel hobo’s en fagotten tus- gegroeid tot een evenement waar vakanties pp afgestemd worden sen en in het begin waren die er en waar vorig jaar 265 muzikanten aan meededen. 1 helemaal niet bij terwijl er van Mede dankzij de muziek play-in is de Brouwse Dag uitgegroeid tot een groots evenement dat vo rig jaar naar schatting 10.000 be zoekers trok. Een bezoekersaan tal waar menig organisator jaloers op zal zijn. Uiteraard is de Brouwse Dag meer dan alleen de Muziek play-in. Er is ook een gezellige markt met een groot aantal kramen waar men de meest uiteenlopende zaken kan bemachtigen. Er is voor elk wat wils en ook aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen onder ande re kijken naar de clowns en mee leven met de avonturen die zich in de poppenkast afspelen. Kort- om:De Brouwse dag is een dag voor het hele gezin. Met als onbe twist hoogtepunt de Muziek play-in. Het idee voor de muziek play-in is oorspronkelijk afkomstig van J. van der Wielen. En tot die klei ne groep mensen die zich bereid verklaarde hun schouders onder het idee te zetten behoort diri gent P. H. J. Everwijn. Negen jaar geleden werd de eerste edi tie van de Muziek play-in gehou den. Eenendertig muzikanten meldden zich aan. Everwijn: „Maar elk jaar steeg dat gemid deld met zo’n dertig man”. De muzikanten die meedoen aan de Muziek play-in komen van overal uit Nederland en sommi gen reizen zelfs van België naar Brouwershaven om een en ander niet te missen. Ook de plaatse lijke muzikanten laten zich trouwens niet onbetuigd. De deelnemers aan de Muziek play- in spelen de eerste marsen sa men met Drumband Apollo uit Brouwershaven onder leiding van A. Heyboer. „Je probeert bij de eerste repeti tie uit wat de mogelijkheden van de muzikanten zijn. Ik begin bij voorbeeld met de Bailey-mars, en dat is een donders moeilijk stuk. Maar je kunt vrij goed in schatten wat er wel en wat er niet kan”, aldus Everwijn. Diri genten Everwijn en Knuist en kapelmeester Heijboer staan ge zamenlijk voor de moeilijke taak een groot aantal musici dat niet op elkaar is ingespeeld toch samen muziek te laten' maken. Everwijn stelt dat je bij de Mu ziek play-in als dirigent geen ho ge eisen kunt stellen. Je pro beert eruit te halen wat erin zit? „En als er muzikanten tussen zitten die een bepaald stukje muziek niet aankunnen dan heb ik liever dat ze even niet meespe len en weer invallen op het mo ment dat ze het gevoel hebben dat ze het wel weer aankunnen”. kaar te krijgen dat zowel begin ners als gevorderden zich kun nen vinden in de muziek. En dan is het ook zo dat de minder goede muzikanten meegesleept worden door het spel van de meer erva ren muzikanten. De mensen doen mee aan de play-in puur om met elkaar muziek te maken. Ze komen overal vandaan en het is een echte familiehappening. Want iemand die uit Groningen komt voor de muziek-play-in neemt zijn familie mee”. 8» Everwijn zegt niet in de eerste plaats naar kwantiteit te stre ven, maar wel naar een zekere kwaliteit. En dat geldt volgens hem ook voor de muzikanten zelf. „Ze zetten allemaal hun beste beentje voor want er staan toch een hoop mensen te kijken en te luisteren. Kijk, het is geen concours. Het is geen wedstrijd. Maar toch zit iedereen op het puntje van z’n stoel bij de uitvoe ring”. „En ik weet zeker dat hij er dit jaar weer bij is”, aldus Ever wijn. „Toen hij me vorig jaar een hand gaf zei hij: „Tot kom- mende jaere ma wê Volgens de dirigent zijn er ook een be hoorlijk aantal mensen dat elk [jaar opnieuw afreist naar de Smalstad om mee te doen met de Muziek play-in.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 1