vwA'4 Eeuwenoude zilveren bekers zijn bewaard ’Als je die 150 staartjes in de lucht ziet fladderen, dat is leuk Perfectie Sport Staartjes James Jaquet uit Nieuwerkerk beschouwt vliegeren als een sport Feeling NIEUWERKERK - Aan de muren en tegen het plafond van de open keu ken hangen veelkleurige vliegers in de meest bijzondere modellen. Op de tafel in de woonkamer liggen rollen spinnakemylon en parachutestof en tegen de muur staan dunne fiberglazen latten. In de woning van James Ja quet te Nieuwerkerk liggen enkele duizenden vliegers. Geen huis/tuin en keukenvliegers zoals die door kinderen nog wel eens met enige moeite worden opgelaten in een weilandje. De deltavliegers, stuntvliegers en vliegertreinen die de 40-jarige Nieuwerkerker stuk voor stuk zelf ont werpt en maakt zijn ware kunststukken. ZIERIKZEE - Het aantal eeuwenoude zilve ren bekers dat bewaard bleef is relatief vrij groot te noemen. De meeste exemplaren zijn met gravures rijk geornamenteerd. De ver sieringen bestaan doorgaans uit bloemen, ranken, vruchten en vogels. James Jaquet uit Nieuwerkerk bij zijn zelfgemaakte vliegers. WIEBE KEIKES vliegeren was een sport gewor den”. De Nieuwerkerker heeft al zijn vliegers in de huiskamer ver vaardigd. Nadat hij een nieuw of verbeterd model heeft be dacht, maakt hij aan de hand van zijn tekening een multiplex sjabloom. Daarmee worden de diverse onderdelen uit het doek gebrand met een soldeerbout. „Om rafelen te voorkomen”. De vlieger krijgt zijn vorm onder de naaimachine. Vanwege de gladheid van het doek wordt het model meestal eerst met dubbel zijdig plakband al in model be vestigd. Van iets jonger datum dan de eerder genoemde meekrap- beker (1691) is een andere be- strand of de Brouwersdam gaan. „Die zetten we dan vast met een pin in de grond of aan een vuil nisbak”. Volgens Jaquet is het maken van vliegers vooral iets dat je ’in je vingers moet hebben’. „Je moet aanvoelen wat je kunt doen. Het is bijvoorbeeld heel goed moge lijk om inplaats van een staart franjes op de staart en de punten te bevestigen. Of een dotje kauwgom op kop van de vlieger, om hem in balans te brengen”. Voor de Nieuwerkerker zelf is het streven naar perfectie een be langrijk element in zijn hobby. „Ik blijf steeds zoeken naar een vlieger die de prestaties van de vorige overtreft. Die perfect in balans is en zich in de lucht uit stekend gedraagt”. Jaquet heeft in zijn assortiment aparte vlie gers die speciaal geschikt zijn voor bepaalde windsnelheden. ,Het vliegeren zoals wij dat ioen heeft niets meer met een dnderspelletje te maken. Ik zie iet uitsluitend als een sport. !o’n serie gekoppelde vliegers leeft een enorme kracht. Dat is jij elkaar zo’n zeven a acht vier kante meter doek waar de wind rat op krijgt. Soms schiet ik zelf een paar meter mee omhoog de lucht in”. De gegraveerde tekst vertelt in het kort het verhaal: de hoeker „Duysent Vresen”, ge voerd door stuurman Willem den Boegh, die in de nacht van 25 op 26 juli 1709 op de Noordzee aan de vleet lag, werd onverwacht door een Franse kaper aangévallen en overmeesterd. Gelukkig kwam er spoedig hulp opda gen. De commandant van het konvooischip „Hellevoet- sluis” slaagde er in om de ge kaapte hoeker weer in han den te krijgen en de haringvissers met hun stuur man Willem den Boegh te be vrijden. Vooral de gekoppelde vliegers, ofwel de vliegertreinen, die zijn opgebouwd uit vele tientallen losse vliegers zijn fascinerend. Inde kamer van Jaquet, waar ze keurig gestapeld staan te wach ten om te worden opgelaten, trekken ze reeds de aandacht door hun bijzondere vormen en deuren. En dat is zeker het ge val wanneer ze de lucht ingaan. Jaquet en zijn vrouw Ria Jaquet-de Vlaming krijgen dan ook altijd zeer veel reacties van toevallige omstanders wanneer rij, ongeveer vijf keer per week, naar de Brouwersdam of het itrand in de Westhoek rijden om bun vliegers in de lucht te zetten. vliegers van soms vier meter hoog. De mensvliegers hadden ook inderdaad de vorm van een mens en met de vechtvliegers deed men wedstrijden waarbij het de bedoeling was eikaars vlieger in de lucht te kruisen en eikaars touw door te snijden”. Op 7-jarige leeftijd verhuisde Jaquet met zijn ouders naar Ne derland. „De meeste oudere In dische mannen hier in Neder land stonden erom bekend dat ze vliegers maakten. Op een dag zei mijn oude heer: ik zal je een vlie ger leren maken”. Jaquet herin nert zich dat het gelijk een vecht- vlieger was. Niet bepaald het gemakkelijkste model. „Maar toch viel het wel mee om hem te maken”. Een sport die volgens Jaquet steeds meer in opkomst is. „Vooral mensen die al sporten doen die met wind te maken heb ben, zoals surfers en zeilers, heb ben belangstelling voor vliege ren. Dat merken we aan de reacties als we bij de Brouwers dam aan het vliegeren zijn. Het is niet meer kinderachtig om met vliegers bezig te zijn. Het is een sport waarbij je feeling krijgt in het omgaan met de wind”. zou kunnen noemen agrari sche ’achtergrond’ heeft, het andere exemplaar een mari tieme.... Eind 1981 werd op een veiling in Holland een zilveren beker uit Zierikzee verkocht van uitzonderlijke kwaliteit en van grote historische waarde. Om te beginnen was het voor- Dat de meekrapteelt en de meekraphandel, die in vier cartouches op de beker zijn afgebeeld inderdaad betrek king hebben op Zierikzee blijkt uit één van de vier gra vures. Daar ziet men op de achtergrond duidelijk de Sint Lievens Monstertoren afge beeld. gift had gediend bij de ver koop van mee(krap), de eer tijds veel gekweekte mee- krapplant waaruit een rode verfstof kon worden bereid. Kennelijk ging het hier over de opbrengst van 19% geme- gegraveerde tekst aange- !ten (dat is ruim 8 ha) land. J. „„cht die geen twijfel liet jWalrant bleek een zekere Ja- over de herkomst en bestem- jcobus Walrant te zijn, die ge- 'nnnrtiü 111+ Minnplniira rvr» 17 van Het is ongetwijfeld een ge-I vaardigd. Het blijkt dat het lukkige speling van het lot ene exemplaar een wat men dat het museum te Zierikzee op verschillende tijdstippen in het bezit is gekomen van twee van die uiterst zeldzame en interessante bekers. Door ingegraveerde tekst én voor stellingen is het mogelijk te achterhalen bij welke gele genheid de bovenbedoelde Zierikzeese objecten zijn ver- ming. Bedoelde tekst luidde: „De sen Wert Gegeven van J. Wal rant A en D tüneman over koop van 19% Gemeten mee, Ao 1691 den 9/6.” Hoewel deze uitvoerige in scriptie vooral voor bui tenstaanders niet onmiddel lijk geheel en al duidelijk zal zijn kon door enig zoek- en speurwerk al spoedig het een en ander worden opgediept. Er kon worden vastgesteld (nadat enkele archiefstukken nadere gegevens verstrekten) dat de beker destijds als toe fen beroep is Jaquet timmer man bij een aannemer in Haam stede. Maar de vrije tijd van het echtpaar staat voor het grootste deel in het teken van vliegers, ren hobby die zich door de jaren ■J heen geleidelijk ontwikkelde. „Ik ben geboren in Malang, in Indonesië. Daar zag ik als heel klein kind de doosvliegers, de mensvliegers en de vechtvlie gers. Grote vliegers die mijn va der voor tien roepia kocht. De doosvliegers waren vierkante Jaquet maakte een aantal jaren af en toe een vlieger en won daarmee zelfs prijzen in wed strijden. Ongeveer acht jaar ge leden, toen hij inmiddels in Nieuwerkerk was komen wo nen, pakte hij zijn hobby inten sief op. „Dat kwam doordat we in een tijdschrift een artikel la zen over vliegers en ons verbaas den over het feit dat er zoveel was veranderd. Er werden ande re materialen gebruikt. Het ker of kroes die zich in de ste delijke verzameling van Zierikzee bevindt. Het voor werp dat bijna 11 cm hoog is heeft betrekking op een on aangenaam avontuur op zee, dat zich in 1709 afspeelde. Volgens de Nieuwerkerker duurt het ongeveer twintig minuten om zo’n gevaarte op te laten. „Als je die 150 staartjes in de lucht ziet flakkeren, dat is zo leuk”. Bij dat oplaten hoeft nooit gerend te worden. „Een vlieger die in balans is hoef je al leen maar los te laten. Dan neemt de wind hem mee”. Het is de gewoonte van het echtpaar om meerdere vliegers gelijk in de lucht te zetten als zij naar het De vele enthousiaste reacties van de omstaanders hebben ge leid tot het plan om in Renesse of Burgh-Haamstede een vlie- gerwinkeltje te beginnen. „We willen dat erbij gaan doen. Om dat we willen inspelen op de toe nemende belangstelling voor de ze hobby. Met het geven van adviezen en de verkoop van ma teriaal. Want het is voor de men sen altijd veel leuker om zelf een vlieger te maken dan er een te kopen. Dat geeft veel meer vol doening. Wij hebben goed doek en andere materialen. Maar zelfs van een vuilniszak kan een goede vlieger worden gemaakt”. Uiteraard worden ook de zelfge maakte vliegers van Jaquet in de winkel verkocht. Het echt paar loopt al ruim een jaar met die plannen rond, maar kan niet zeggen wanneer ze kunnen wor den verwezenlijkt. „We moeten eerst ons huis hier in Nieuwer kerk verkopen”. In de vele uren dat hij op deze wijze aan het werk was maakte Jaquet een respectabele hoeveel heid vliegers. Stuntvliegers die door middel van twee draden volledig bestuurbaar zijn, flexi bele vliegers waar geen stok in zit. Vliegers met ingenaaide luchtkamers en vliegers die doen denken aan het oude China en Japan. Het meest spectaculair zijn de gekoppelde vliegers waarvan er soms 150 samen de lucht ingaan. werp dat bijna 16 cm hoog was fraai versierd met ran ken en bladeren maar zij be vatte bovendien een viertal boeiende taferelen die be- i trekking hadden op de vroe gere meekrapkultuur in en bij Zierikzee. Rondom was een bracht die geen twijfel liet jWalrant bleek boortig uit Middelburg op 17 augustus 1675 poorter Zierikzee werd.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 9