EXPOSITIES Gedeputeerde De Vries-Hommes opent expositie Zeeuwse musea amer Visserij- museum en Oudheids- Expositie in Studio Lohr Herkingen weer open Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee Druk Plumpudding Première ZIERIKZEE - Met een druk op de knop van een rode lichtboei heeft gedeputeerde G. de Vries het officiële startsein gegeven voor de reizende ten toonstelling Zeeuwse musea tentoongesteld, die in het kader van de actie Nederland Museum land tot en met 2 september in een aantal Zeeuw se plaatsen te zien zal zijn. De gedeputeerde ver richtte deze openingshandeling in de Nieuwe Kerk in Zierikzee, waar deze overzichtsten toonstelling tot en met 2 juli is ondergebracht. lie rik zee eerste plaats waar expositie te zien is Gedeputeerde G. de Vries-Hommes verrichtte de officiële opening van de tentoonstelling in de Grote Kerk in Zierikzee. Na dit welkomstwoord beleefde Zierikzee een tweede primeur. deze van Na een opleiding tot huisschil der aan de ambachtschool heeft Luitwieler enige jaren gewerkt bij de Porceleyne Fles in Delft. Een vervolg-dagopleiding zat er financieel gezien niet in. Naast dat werk volgde hij de avond-op- leiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotter-- Zierikzee - Dikke Toren, Balie. Portretten van bekende mar kante Zierikzeeënaars, door Anje Schoneman geschilderd. T/m 25 juni van 11.00-17.00 uur. Zierikzee Grote Kerk. Ibntoonstelling Zeeuwse Musea ten toongesteld. T/m 2 juli van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Burgh-Haamstede - Kunstnijverheid ’t Oute ’Uus, J. J. Boei- jesweg 6. Permanente expositie van aquarellen, brooddeeg en karakterpoppen. Cursussen voor vakantiegangers moge lijk. Iedere dag geopend van 11.00-17.00 uur. Neeltje Jans - In de Delta Expo. Fototentoonstelling van twaalf oud-cursisten van het Kreatief Centrum De Hof in Amersfoort. T/m 30 juni. Bruinisse - Hal van gemeentehuis. Foto-expositie Leen Koper met als onderwerp natuur. De gehele maand juni. Zierikzee - Galerie De Eenhoorn, Havenpark 14. Tbntoonstel- ling etsen van Saskia Eggink. Van 4 t/m 9 juli, dagelijks van 11.00-17.00 uur. Brouwershaven - Museum De Vergulde Garnaal. Expositie Brouwershaven en de zeevaart in de 19e eeuw. Tot eind sep tember van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Ouddorp Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis, Raad huisstraat 4. Tentoonstelling Van vlas tot linnen. Iedere za terdag zijn er linnenweef- en kantklosdemonstraties. T/m 3 september. Openingstijden t/m 30 juni van 14.00-17.00 uur, 1 juli t/m 31 augustus 10.00-13.00 uur en van 14.00-17.00 uur. Za terdags gedurende het hele seizoen van 10.00-13.00 en van 14.00-17.00 uur en zondags gesloten. Zierikzee - Openbare biliotheek. Tentoonstelling Zelden rust, vrouwenarbeid in Zeeland van 1900-1940. T/m zaterdag 2 juli. In zijn welkomstwoord noemde de voorzitter van deze Federatie van Zeeuwse Musea, mr. J. J. P M. Asselbergs, tevens burge meester van Zierikzee, 1988 een bijzonder jaar voor de musea. „Alles blijkt nu mogelijk te zijn wat in de afgelopen tien jaar on mogelijk was”. Volgens Assel bergs zijn de musea maar wat blij met dit jaar. De voorzitter van de Federatie sprak dan ook de hoop uit dat die blijdschap na dit museumjaar niet als een plumpudding ineen zou zakken en dat de externe hulp (provincie en sponsor) van blijvende aard zou zijn. Herkingen - Studio Lohr/Theetuin De Bongerd, Molendijk 65. Expositie van kleine collectie van Norman York’s non- figuratieve werk in water- en plakkaatverf. Tot eind juni da gelijks geopend van 10.30 tot 21.30 uur, behalve op donder dag. Het koperensemble Sint Jutte- mis speelde de Museumsuite. Een stuk dat in het kader van Nederland Museumland en in opdracht van de provincie door de Zeeuwse componist en uitvoe rend musicus Dies le Due is ge schreven. Deze suite, een modern muziekstuk, bestaande uit zeven delen gaf via een scala van tonen aan welke massa indrukken de bezoeker van een museum te ver werken krijgt. Daarnaast inter preteerden de Sint Juttemissers ook enkele thema’s uit de expo sitie. Luitwieler maakt vooral aqua rellen met landschappen als on derwerp. Hij noemt zichzelf een plaatjesmaker, waarmee hij wil zeggen, dat hij de werkelijkheid weergeeft. Het is herkenbaar, maar wel met zijn persoonlijke accenten en abstracties. Hij is aangesloten bij de kunstenaars kring Hoeksche Waard en expo seert regelmatig in zijn eigen woonstreek. Noordwelle - Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Perma nente expositie van Nel de Bruin uit Delft met raku gestookt werk, Mariet Lems eveneens uit Delft met pit fire, Hanneke Keuning uit Schouwen met porcelein gedraaide gebruiks voorwerpen en Karin Raak met vrij werk uit fijne chamotte. Dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur Zierikzee - Galerie De Eenhoorn, Havenpark 14. Tentoonstel ling airbrushes Wouter Eggink. Van 27 juni t/m 2 juli, dage lijks van 11.00-17.00 uur. Deze overzichtstentoonstelling Kanvoor zo’n dertig musea een )fmeerdere stukken uit hun col- Ktie hebben afgestaan is door toedoen van de Vereniging Fede- stie Zeeuwse Musea en Oud- leidskamers en de provinciaal dam. Nadat hij daarvan het di ploma had behaald nam hij af scheid van het werk bij de Porceleyne Fles. Er volgde een onderbreking van een paar jaar door militaire dienst en door enkele omzwer vingen kwam Luitwieler in dienst bij het NRC in Rotter dam. Daar kreeg hij op den duur werk in de reclamesfeer. Hij werkt er nu nog als ontwerper. HERKINGEN - In Studio Lohr/Theetuin de Bongerd han gen momenteel werken van Jan Luitwieler. Zijn aquarellen zijn tot maandag 4 juli te bezichti gen. Behalve op donderdag is de expositieruimte dagelijks van 10.30 tot 22.30 uur geopend. museumconsulent Wim Scholten samengesteld. Medewerkers van het Zeeuws Museum hebben de opzet van deze bonte verzame ling waardevolle attributen voor hun rekening genomen, terwijl de provincie Zeeland en een aan tal sponsors deze happening fi nancieel mogelijk hebben ge maakt. Burgh-Haamstede - De Bewaerschole, Weststraat 18. Ten toonstelling van poppenmaakster Tanneke van der Heul uit Vlaardingen en Emmy A. Trouw met fantasiefiguren, kostuumpoppen, mode advertentie-tekeningen en boekil lustraties. T/m 2 juli dagelijks (met uitzondering van zondag) van 13..30-16.30 uur. Herkingen Studio Lohr/Theetuin De Bongerd, Molendijk 65. Expositie van aquarellen met landschappen als onder werp, van Jan Luitwieler. Tot maandag 4 juli. Behalve op donderdag is de expositieruimte dagelijks van 10.30 tot 22.30 uur geopend. Asselbergs beschouwde overzichtstentoonstelling zo’n dertig Zeeuwse musea als een hoogtepunt in de geschiede- nins van de Federatie. Een hoog tepunt dat niet zonder moeite is bereikt, zo bleek uit de woorden van de voorzitter. Het verzame len van de meest uiteenlopende attributen en het bundelen er van tot een aantrekkelijk geheel heeft veel tijd en energie ge vraagd. [BRUINISSE - In de maanden ju- pi, juli en september kan men keer terecht in het Visserijmu- feum en in de Oudheidskamer te pruinisse. Beide instellingen ferinneren met hun interieur kan het verleden van Bruinisse. n het Visserijmuseum wordt jen beeld gegeven van de mos el-, oester- en kokkelvangst. Er ijn oude materialen van de wssel- en oestervisserij ten tongesteld en men vindt er in- brmatie over de stormramp in 911. Video-films geven een >eeld van de wijze waarop de Hossel- en oestercultures en de eevisserij in deze tijd worden utgevoerd. Het pand van de ludheidskamer dateert uit de ichttiende eeuw en is in zijn oor- pronkelijke staat gebleven. In Se rechterkamer wordt informa- ie gegeven over de meekrap- Selt. Het poeder van deze plant »erd vroeger als rode kleurstof [ebruikt. De Oudheidskamer geeft een beeld van het leven van jBruinisse in vroeger tijden. Na dit optreden van Sint Jutte- mis brak het .moment van de of ficiële opening door gedeputeer de De Vries-Hommes aan. In een korte en moeilijk te volgen toe spraak beklemtoonde ook zij het belang van dit jaar, waarin alle musea, dus ook die welke zich niet in een massale publieke be langstelling vertonen, in het zon netje worden gezet. Met name het belang van de streek- en plaatselijke musea zijn de loca ties waar het specifieke van zo wel streek als plaats tot uiting komt, onderstreepte de gedepu teerde die tevens de grote varië teit van de musea roemde. Woor den van lof richtte zij in het bijzonder aan het adres van de museumconsulent die door haar als de drijvende kracht achter de museumactiviteiten in het Zeeuwse werd omschreven. De Vries-Hommes ging kort in op de plaats die het museumgebeuren inneemt binnen de toeristisch re creatieve sector. Om die reden achtte zij het dan ook van belang dat de musea zich goed presente ren en sprak zij tevens de hoop uit dat deze gezamenlijke ten toonstelling een aanzet zal geven tot een intensievere samenwer king. De schilderijen met veelal mari tieme onderwerpen, de kanten mutsen, topografische kaarten en scheepsmodellen, waaronder ook de nieuwste aanwinst van Zierikzee, een vrachthoeker en een aantal vondsten uit de Ro meinse tijd zijn nog tot en met 2 juli te zien in de Grote of Nieu we Kerk. Daarna is deze reizen de expostie van 8 juli tot en met 6 augustus te zien in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Burgh-Haamstede - Christelijk cultureel centrum De Burght, Hogeweg 55. Tentoonstelling van aquarellen van Arie Boers. Gedurende de gehele maand juni, van 9.00-12.00 uur, van 14.00-17.00 uur en vanaf 19.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 3