Eerste fase recreatiegebied Schelphoek officieel geopend Expositie in Ouddorps museum Heteluchtballon kiest luchtruim boven Neeltje Jans Prestatie- loop in Oude Tonge Indonesische kunst Gehandicapten Tweede fase Burgemeester Niemantsrerdriet: 'Wij zijn niet in roorL plannen om het hele Oosterscheldegebied lot natuurgebied te maken' SEROOSKERKE - Een splinternieuw bord waarop met twee pijlen wordt aangegeven welke richting men moet uitgaan voor dagrecreatie of naar de invaliden visplaats. Een symbool van de nieuwe bestemming van een gedeelte van het Schelphoekgebied bij Serooskerke: de recreatie. In het bijzijn van de burgemeester van Wester schouwen J. L. Niemantsverdriet opende gede puteerde J. B. Ventevogel het eerste gedeelte van het gebied dat in de afgelopen maanden werd in gericht voor deze nieuwe bestemming. 24 JUNI 1988 NR. grotendeels natuurgebied blijft. de te ,Maar ook voor de mens moet I een plaats zijn binnen de natuur. Die mogen we niet wegcijferen”. Niemantsverdriet zei daarom ge schrokken te zijn van de plannen van het ministerie om het hele Oosterscheldegebied tot natuur gebied te maken. „Daar zijn wij niet voor in. Wij zijn niet van plan om dat te accepteren”. Niemantsverdriet wees erop dat de gemeente Westerschouwen ja renlang heeft gedaan over de plannen om het Schelphoekge- bied in te richten. „Wij willen zorgvuldig omgaan met natuur- en landschapswaarden. Maar er moet ook plaats blijven voor re creatie. De voorziening zoals die nu is uitgevoerd zal leven in de brouwerij brengen in Seroosker- ke en is goed voor de mensen die recreëren”. NEELTJE JANS - Tijdens de af sluitende uren van de ZLM-ma- nifestatie zaterdagavond 25 juni zal er vanaf Neeltje Jans een grote hete luchtballon worden opgelaten. Op voorwaarde, zo zegt directeur H. Mol van Mol- Schuddebeurs Olie- en Bestrij dingsmiddelenhandel in Noord- gouwe, dat er die avond geen oostenwind is want dan drijven we naar de Noordzee en dat komt niet goed. OUDE TONGE - De Ver eniging voor Openbaar Onderwijs in Oude Tonge houdt zaterdag 25 juni voor jong en oud een pres- tatieloop over de afstan den van twee, vier, zes en acht kilometer. Deelne mers tot en met elf jaar starten voor de twee kilo meter om 13.30 uur en de overige deelnemers star ten om 14.00 uur. Belang stellenden kunnen zich vanaf 13.00 uur inschrij ven in de sporthal aan de Emmastraat. Iedereen die de tocht uitloopt ontvangt een herinneringsvaantje. KS< BRUINISSE - In de maanden ju ni, juli en september kan men weer terecht in het Visserijmu- seum en in de Oudheidskamer te Bruinisse. Beide instellingen herinneren met hun interieur aan het verleden van Bruinisse. In het Visserijmuseum wordt een beeld gegeven van de mossel- oester- en kokkel vangst. Er zijn oude materialen van de mossel en oestervisserij tentoongesteld en men vindt er informatie over de stormramp in 1911. Dat had ook alles te maken met de voorwaarden die door het mi nisterie van visserij en land bouw werden gesteld indien men voor subsidie in aanmer king wilde komen. Men moest dan onder meer voor oktober 1987 met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen. Dat gebeurde ook en daardoor heeft de gemeente Westerschouwen van rijk en provincie 600.0011 gulden ofwel 75 procent terugge kregen van de kosten die nodig waren voor het realiseren van de eerste fase. handicapten, drijvende steigers voor 200 ligplaatsen voor water- sportpassanten, een trailerhel- ling, speelvoorzieningen voor kinderen, een openbaar toilet en een tijdelijk gebouwtje waar visaas en frisdranken worden verkocht. „Het heeft heel wat voeten in aarde gehad”, zei burgemeester Niemantsverdriet tijdens de bij eenkomst in restaurant De Schelphoek die vooraf ging aan de officiële opening van het eer ste gedeelte van het recreatiege bied. Zij benadrukte dat het Schelphoekgebied (dat ontstond na de watersnoodramp van 1953) BP-dealer Mol zal samen met de piloot van het vaartuig het lucht ruim kiezen. „Maar voor het zo ver is moet er nog heel wat ge beuren. Het wordt een heel spektakel”, zo verzekert hij. Het is de bedoeling dat het voor ver trek gereed maken van de ballon begint om 19.00 uur. De ring mid den op het manifestatieterrein dient als startplaats. De voorbe reidingen zullen ongeveer een uur in beslag nemen. Het ver trek is gepland om 20.00 uur. OUDDORP - In de voormalige raadzaal van het Ouddorps Raad- en Polderhuis is dit sei zoen, tot en met zaterdag 3 sep tember, een tentoonstelling over i vlas en vlasverwerking te zien. Deze is ingericht omdat de vlasteelt tot in de dertiger jaren op Goeree-Overflakkee een be langrijke plaats in de landbouw innam. Tot die tijd telde alleen Ouddorp al drie vlasverwer- kingsbedrijven van behoorlijke om vang. De expositie is in de maand juni dagelijks geopend van 14.00 tot -r. 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. In de maanden juli en augustus is de tentoonstelling dagelijks van 10.00 tot 13.00 uur geopend en 's middags van 14.00 tot 17.00 uur. Op zondagen is "het museum gesloten. Hij gaf de gemeente Wester schouwen de tip mee om de trek kershutten die in de tweede fase van het recreatieproject zijn ge pland uit te rusten met facilitei ten voor gehandicapten. „De provincie wil dat vast wel steu nen". In het bijzijn van enkele tientallen belangstellenden, die direct bij de realisatie van het nieuwe gebied waren betrokken, onthulde Ventevogel het bord na bij de Schelphoekhaven waarop de verwijzingen staan naar de diverse nieuwe recreatiemoge lijkheden. En daarmee was de eerste fase van recreatiegebied Schelphoek officieel geopend. Gedeputeerde Ventevogel bena drukte dat de planning van openlucht recreatie-projecten een zorgvuldige afweging vraagt. „Als de Oosterschelde inderdaad in zijn geheel tot na tuurgebied zou worden ver klaard zou dat verstrekkende ge volgen hebben. Het wordt dan veel moeilijker om bepaalde za ken van de grond te krijgen. Het is belangrijk dat de natuurwaar de van het gebied op provinciale regelingen kan blijven steunen. We willen baas in eigen huis blij ven”. niet. De Zeeuwse Milieu Federa tie heeft een beroepschrift inge diend bij de Raad van State om dat zij vindt dat het hele plan nadelig is voor de natuur- en landschapswaarde van De Schelphoek. Een eerder bij het provinciaal bestuur ingediend bezwaarschrift werd afgewezen zodat de eerste fase van het re creatieproject Schelphoek (via een artikel 19 procedure) toch kon worden gerealiseerd. De tweede fase van het plan om vat de bouw van een aantal trek kershutten, kampeereenheden voor mensen die kort willen kamperen en een voorlichtings centrum over alles wat met de Oosterschelde heeft te maken. Als het aan de gemeente Wester schouwen ligt kan met de uit voer van dit tweede gedeelte na de zomer van 1988 worden be gonnen. Maar zover is het nog Het is de bedoeling van de ge meente Westerschouwen om on geveer 15 hectare van het 240 hec tare grote natuurgebied te be stemmen voor recreatieve doel einden. In de afgelopen maan den werd het eerste gedeelte hiervan gerealiseerd met de aan leg van een vissteiger voor ge- Vergezeld van een aantal mensen dat bij de realisatie is betrok ken, gaan gedeputeerde Ventevogel (rechtsvoor) en burgemeester J. L. Niemantsverdriet op weg om het eerste gedeelte van een re creatiegebied in de Schelphoek te openen. HAAMSTEDE - Tijdens Ringpromotie-donderdagen Haamstede van 7 juli tot en met 11 augustus staat de kerk aan de Ring open in het kader van het Interkerkelijk Grote Kerk- project. Belangstellenden kunnen de ten toonstelling van Indonesische kunst en gebruiksvoorwerpen □ekijken, luisteren naar or gelspel en rondsnuffelen bij de □oeken- en handwerkkraam.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 1