fl Politie te water niet wettelijk aansprakelijk voor veiligheids- uitrusting op pleziervaartuigen Rijkspolitie te water kritiseert verhuurders van plezierjachten ringsmaatschappijen zouden veel kritischer moeten zijn, zo stelt de rijkspolitie. Prognose zomervakantie L Maand mei ’88 een van de drie warmste van de eeuw Apart weerbericht strandgangers Criminelen 1 I Toch bemoeit de rijkspolitie zich met wa te rspor te rs ZIERIKZEE - De ANWB verwacht dat dit jaar zo’n 4,8 miljoen Nederlanders 5,5 mil joen vakanties zullen doorbrengen in het buitenland gedurende de zomerperiode. Ten opzichte van 1987 is dat een stijging van 3,5%. Deze groei moet toegeschreven wor den aan de slechte zomer van 1987, althans wat ons land betreft, en de enigszins tegen vallende boekingen in dat jaar. ZIERIKZEE - De Rijkspolitie te water heeft met de veiligheidsuitrusting aan boord van plezier vaartuigen eigenlijk niets te maken. Althans wanneer het gaat om de wettelijke grond. Als een schipper de haven verlaat om bij stevige wind in de zeilen, niet gehinderd door enige ken nis van zaken, met een onvoldoende uitgerust schip en een onervaren bemanning het IJssel meer over te steken, dan kan de politie daarte gen niet optreden. De schipper heeft de volledige verantwoording voor z’n bemanning en het schip. Ondanks het ontbreken van wettelijke re gels bemoeit de Rijkspolitie te water zich toch met de veiligheid van de watersporter. Velen naar het buitenland Ongelukken Gemakzucht Elk jaar vallen er tientallen do den en gewonden ten gevolge van telkens meer dan honderd onge vallen in de watersport. Gedu- ZIERIKZEE - Rijkswaterstaat heeft het laatste gele bordje langs de wegvakken op de auto snelwegen geplaatst, waar de li miet van 100 km/uur van kracht blijft. Verzorgde reizen zullen een behoorlijke groei kennen van ca. 8%. Deze groei zal voornamelijk terug te vinden zijn in de vliegvakanties en in iets mindere mate bij de touringcarva- kanties. Ruim !/s van de buitenlandse vakanties wordt on dernomen met de auto. Gezien de totale groei van de vakanties met 3,5% blijft de groei in de autovakanties met 2% enigszins achter. Hetzelfde geldt voor het kamperen, ook hier verwacht de ANWB een groei van 2%. nu zeewaardig is of niet. Zwem vesten ontbreken vaak op het verhuurde jacht omdat de ver huurder vindt dat hiervoor ook een huurprijs betaald moet wor den. Op het Ijsselmeer ter hoogte van Urk deed zich opnieuw een ongeval met een plezierjacht voor. Het jacht was verhuurd aan vijf Duitse vakantiegangers die kennelijk in het geheel niet op de hoogte waren met de situa tie ter plaatse. Zonzekere bestemmingen, met name rond het Middellandse Zeegebied, zullen meer Nederlanders ontvangen. Ook zal er een groei te zien zijn in aantallen vakantiegangers naar lan den als Turkije, Marokko en Tunesië. Amerika staat ook vol op in de belangstelling, mede een gevolg van de lage dollarkoers. Enige tijd geleden deed zich na bij Enkhuizen op het IJsselmeer een ontploffing voor aan boord van een jacht. Vijf opvarenden raakten hierbij ernstig gewond. Aan boord van het jacht bevon den zich zes tot zeven losrollende gasflessen. Ook brandde op het IJsselmeer ter hoogte van Wor- kum een plezierjacht geheel uit. Drie opvarenden konden zich op het IJsselmeer ternauwernood in veiligheid brengen. Het jacht ging geheel verloren. Een persoonlijk gesprek en uit leg aan boord van hun eigen schip waren zaken die erg op prijs werden gesteld door de schippers van alle overige sche pen waaraan dus iets of alles mankeerde. Het bevorderen van de veiligheid op het water is ove rigens niet een taak van de Rijkspolitie te water alleen. Al len die, op welke wijze dan ook, iets met het water te maken heb- Het werkelijk aantal diefstallen en inbraken is vermoedelijk aanmerkelijk groter. Daarom is een brochure samengesteld die boordevol staat met tips en in formatie over de beveiliging van de eigendommen van de schip per en z’n bemanning. Ook is er een speciale registratiekaart ge maakt waarop alle gegevens van het schip en de inventaris wor den genoteerd. Wordt er on danks goede voorzorgen toch iets gestolen, dan is het met be hulp van die kaart in ieder geval mogelijk om een volledige aan gifte bij de politie te doen. Daardoor wordt de kans dat gestolen spullen worden terug- De Rijkspolitie te water krijgt in toenemende mate te maken met criminaliteit op en rond het water. Mensen die het met eigen dommen van anderen niet zo nauw nemen, hebben ontdekt dat er in jachthavens veel te ha len valt. De recherche alleen al in het noorden van het land heeft in het najaar van 1987 enkelé honderden aangiften verwerkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek vermeldt in zijn over zichten dat er jaarlijks zo’n 2000 aangiften van diefstal van een vaartuig worden geregistreerd. In totaal worden er jaarlijks en kele duizenden aangiften ge daan van diefstal uit schepen, van onderdelen van schepen en van buitenboordmotoren. ben zullen er aan moeten wer ken. Gelukkig krijgt die samen werking ook steeds vastere vorm. Het Breed Overleg Water- recreatie, het gespreksplatform van zo’n 25 organisaties die iets met het water te maken hebben, is daar een prima voorbeeld van. Zo wilden zij niet alleen met een geheel onzeewaardig jacht het woelige IJsselmeer opvaren, maar konden ze bovendien geen kaart lezen. Even buiten de ha ven van Urk voeren ze daardoor in volle vaart met het jacht op de Vormt, een rug van stenen die zich onder de waterlijn bevindt, maar wel op kaarten staat aan gegeven. Vlak voordat hun jacht ten gevolge van een groot gat in ie romp zonk, konden de vijf Duitsers zich ternauwernood in veiligheid brengen. Daardoor wordt een zwemvest vaak niet als extra erbij ge huurd. Vaak komen we ook nog ondeugdelijke gasinstallaties tegen. De huurder is hierin on wetend, omdat de verhuurder dit niet mededeelt aan de nieu we huurder. rende de wintermaanden bezoe ken ervaren politiemensen watersportverenigingen en orga niseren daar vele tientallen voorlichtingsbijeenkomsten. Per jaar neemt de politie deel aan zo’n 50 regionale beurzen en ma nifestaties. Samen met Duitse collega’s staat de politie zelfs op de Bootausstellung in Düssel dorf. En natuurlijk ook op de HISWA. Er varen in Nederland zo’n 250.000 jachten. Van de ruim 2000 schepen die de politie heeft bezocht was slechts in een enkel geval de veiligheidsuitrusting en de gasinstallatie helemaal in or de. ZIERIKZEE - Bij de verhuur van plezierjachten wordt meer gelet op economische belangen dan op het aanbrengen van vei ligheidseisen. Ook doen ver huurders bij het verhuren van een jacht zonder schipper te wei nig navraag over de vaardigheid van een nieuwe huurder. Daar door gebeuren er op en rond het IJsselmeer nog steeds ongeluk ken met plezierjachten, die, in dien men wel afdoende veilig heidsmaatregelen had getroffen of een onderzoek had gedaan naar de bekwaamheden van de aspirant-schipper, voorkomen hadden kunnen worden. ZIERIKZEE - Bij het KNMI is een weerbericht opvraagbaar, dat speciaal bestemd is voor de strandgangers (zonnebaders, surfers en wandelaars). Het be vat informatie over wind, zon, regen en temperatuur langs onze Noordzeekust. Vermeld wordt hoe het weer is en wat het weer die dag naar verwachting gaat doen. Deze strandweersverwachting is telefonisch opvraagbaar, vieren twintig uur per dag: 069-1122351. De kosten bedragen circa 50 cent per minuut. Het bericht duurt ruim twee minuten. DE BILT - Mei 1988 was een van de drie warmste mei-maanden van deze eeuw. Alleen mei 1917 en mei 1947 waren warmer. De gemiddelde maand- temperatuur over mei be droeg dit jaar circa 14,4 graden Celsius tegen nor maal 12,1 graden. Deze uitspraak doet de rijkspoli tie te water naar aanleiding van een drietal opeenvolgende onge lukken met plezierjachten op het IJsselmeer. De rijkspolitie is ook van mening dat verzeke ringsmaatschappijen te gemak kelijk schade uitkeren aan een verhuurder bij een ongeluk met een van zijn jachten. Verzeke- ,,De verhuurders springen veel te gemakzuchtig om met hun klanten. Dit komt waarschijn lijk door economische belan gen,” aldus R. Outshoorn van de rijkspolitie te water. „Ze vragen niet of de huurder bij machte is een boot goed te besturen. Ver der laten ze de huurder zijn gang gaan met een duur jacht. Ze kun- l nen varen waar ze willen of het gevonden een stuk groter. De re gistratiekaart is helemaal af gestemd op de geautomatiseerde gegevensverwerking bij de poli tie. In het komende najaar en het winterseizoen gaat de Rijkspoli tie te water op grote schaal voor lichting geven over het voorko men van criminaliteit op en rond het water. In enkele proefgebie den in Zeeland en in de omge ving van Dordrecht is inmiddels al wat geëxperimenteerd met gunstig resultaat. Van de vakantielanden staat Frankrijk nog steeds op de eer ste plaats. West-Duitsland en Spanje-Portugal ontlopen el kaar nauwelijks iets op de tweede en derde plaats, daarna volgen Joegoslavië en Griekenland. Tenslotte het aantal va kantiegangers in eigen land. Ook hier is een stijging te zien, maar met slechts 1 a 2%. Het aantal vakantiegangers dat in eigen land blijft komt hiermee op ca. 4,2 miljoen. ,We hebben bovendien de indruk lat verzekeringsmaatschappijen veel te gemakkelijk schade uit keren bij een ongeval met huur- jachten. Verder wordt er naar ons idee door de verhuurder be spaard op onderhoudskosten. Daardoor komt het voor dat gasleidingen of benzineleidin gen tegen de uitlaat hangen en kapot gaan met alle gevolgen vandien. Dat hebben we onlangs gezien. Het vervelende is dat wij als politie weinig kunnen doen. We kunnen alleen adviseren. We kunnen echter niets verbieden. Dit zou anders geregeld moeten zijn”, aldus Outshoorn. Volgens de klimatologi sche dienst van het KNMI was mei met een landelijk gemiddeld aantal uren zonneschijn van ongeveer 215 uur (tegen 204 uur nor maal) aan de zonnige kant. De gemiddelde hoe veelheid neerslag over mei lag dicht bij de normale maandsom van 51 milli meter, maar per regio kwamen grote verschillen voor. Zo werd in Eelde slechts circa 20 millimeter neerslag gemeten, terwijl plaatselijk in Brabant meer dan 100 millimeter viel. De lente 1988 (maart, april, mei) was zacht. De landelijk gemiddelde et- maaltemperatuur bedroeg circa 9,3 graden Celsius, tegen normaal 8,2 graden. De eerste zomerse dag (maximum temperatuur 20 graden) viel op 13 mei. In De Bilt telde de lente 15 warme en 6 zomerse da gen, tegen respectievelijk 9 warme en 2 zomerse da gen normaal. De zon scheen plaatselijk circa 40 uur meer dan normaal, be halve op de Wadden-eilan- den. Daar werd een tekort aan zon van ongeveer 50 uur gemeten.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 15