c. Tentoonstelling Zelden Rust Vrouwenarbeid van 1900-1940 E p SCULPS' y Oplossing van de puzzel Topshuis op Neeltje Jans in top 10 architecten HE, Attentie ARTSEN APOTHEKEN DIERENARTSEN TANDARTSEN POLITIE en Zes bedrijfstakken 1 In bibliotheken De Stolpe De Sehutse 3 J) ZIERIKZEE/BURGH-HAAMSTEDE - Nadat dat eerder het geval was in museum De Vergulde Garnaal te Brouwershaven is in de komende we ken de reizende tentoonstelling Zelden Rust; vrouwenarbeid in Zeeland 1900-1940 te zien in de bibliotheken te Zierikzee en Burgh-Haamstede. !0S in telefo- UW Kup, sen n WB Val- :ee Triomfator en marmerglas 5). I Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. algen s. VERTICAAL: 1. drevel; 2. leer; 3. filiaal; 4. ijk; 5. oog; 7. o.a.; 8. paltrok; 9. prei; 10. rekest; 12. li ter; 13. races; 16. das; 17. eng; 18. net; 20. Ems; 25. zandbak; 27. va ria; 28. kopek; 30. merel; 31. le ges; 32. gil; 33. pal; 34. dek; 35. nar; 40. brokaat; 42. postuur; 43. rappel; 45. laken; 46. kapel; 48. inkeer; 50. dra; 51. dijk; 52. rol; 53. mei; 55. arts; 57. inkt; 60. gum; 63. be; 65. na. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, ,,De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens afspraak, behalve donderdag in het Groene Kruis gebouw, voor 9.00 uur bellen. De zes thema’s van de expositie behandelen ieder een belang- Zierikzee: Sj. Bergsma, Varre- markt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreekuur dagelijks tus sen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maandag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Bruinisse: E. Wondergem, Mo lenstraat 26, Telef. (01113) 2724. Spreekuren dagelijks van 8.30 tot 9.05 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. De openingstijden zijn tijdens de openingsuren van de biblio theken. Weekeind bij dienstdoende die renarts volgens afspraak. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110- 12906. Openingstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zater dag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Ouddorp: Bureau: Wilhelmina- weg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00-18.00 uur. i)OUU Bruinisse: R. C A. Backer. Post straat 14, tel. (01113)2666. Behan deling alleen volgens afspraak. g is k. Yamaha - D. van Duivendijk, Deestraat 31, Bruinisse, telef (01113) 1615. Evin Rude, buitenboordmoto ren en Bukh en Vetus Marine binnen boord motoren Jachtwerf Grevelingen, Jachtha ven Kloosternol 1, Scharendijke, telef. (01117) 1490. van IUS en. Brouwershaven: A. Broere, Mee- krapstraat 7, tel. 01119-1588. Be handeling alleen volgens af spraak. 9 Haamstede: M. K. Buth, Hoge- zoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dage lijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. F. de Boeij, Oude Haven 51, Te lef. (OHIO) 12693. Behandeling al leen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boo- gerdstraat 25, tel. (OHIO) 16066. Behandeling alleen volgens af spraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (OHIO) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Zierikzeese bibliotheek De Stol pe te zien tot en met zaterdag 2 juli. In de weken daarna van maandag 4 tot en met 15 juli is de expositie in bibliotheek De Sehutse te Burgh-Haamstede. De tentoonstelling wordt aange vuld met boeken over dit onder werp die in de bibliotheek aan wezig zijn. De expositie is in de HORIZONTAAL: 1. dolfijn; 6. topper; 11. eik; 12. lor; 14. aar; 15. edel; 17. eigen; 19. leek; 21. va riant; 22. centime; 23. es; 24 ge zet; 26. s.s.; 27. vak; 29. ras; 30. mol; 32. galop; 34. deken; 36. air; 37. pandoer; 38. gal; 39. libel; 41 keper; 44. ark; 45. lak; 47. los; 49. ad; 51. Dakar; 53. m.n.; 54. prak tijk; 56. portiek; 58. para; 59. ke gel; 61. unie; 62. tab; 64. nul; 65. nuk; 66. lijster; 67. marter. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur al leen volgens afspraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur aanvragen. Vi sites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medicijnen afha len tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt verzocht de ziekenfonds- kaart mee te brengen. In het weekend en ’s avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Stellendam: Arts R. P. van Rijs wijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak Bellen voor afspraak tussen 8,30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst nisch contact opnemen. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maan dag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Zierikzee: J. J. Bakker. Oude Haven 4, tel. (OHIO) 13016. Be handeling alleen volgens af spraak. G. W. G. den Broeder, Oude Ha ven 51, Telefoon (01110) 13388. M NEELTJE JANS Het ir J. W. Topshuis op Neeltje Jans is een van de tien mooiste gebouwen die in de periode van 1971-1987 in Zeeland werden gerealiseerd. Dat vinden de architecten uit Zeeland. Om de discussie over moderne architectuur in Zeeland te stimu leren vroeg de sectie wooncul- tuur van de Zeeuwse Culturele Raad de architecten om aan te geven welke gebouwen (die in de bovenstaande periode werden gemaakt) zij het mooiste vinden. Het Topshuis bleek zich daarbij in de top 10 te bevinden. Aan drie architectuur-kritici uit Nederland en Vlaanderen is ge vraagd deze keuze van commen taar te voorzien. Tijdens het weekeinde spreek uren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Voor alle medische hulp (spoed eisende en hiet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opge- nomen moet worden met de dienstdoende huisarts. Men wordt geadviseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan. De expositie is samengesteld door het Zeeuws Dokumentatie- centrum in Middelburg en schetst een beeld van de arbeids omstandigheden van vrouwen in de eerste helft van deze eeuw. Dat gebeurt door middel varréen groot aantal foto’s, voornamelijk uit het geïllustreerde tijdschrift Ons Zeeland dat uitkwam in de jaren 1927 tot 1939 en door een toelichting per thema. Seagull, Honda, Johnson en re paraties alle merken, buiten boordmotoren - Mulder Jacht- service, Deltastraat 17, Zierik zee, telef. (OHIO) 16488. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens af spraak. Bellen voor afspraak tussen 8.00-9.00 uur. In het week end gelieve telefonisch kontakt op te nemen. BRUINISSE - Op en rondom het Kerkplein te Bruinisse kan men weer wekelijks zijn inkopen doen in de kramen op de sei- zoenweekmarkt. De markt vindt wekelijks op woensdag plaats tot en met 14 september. Nieuwerkerk: Arts M. M v. d Berg, Wethouder v. Klinken- straat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens afspraak, hiervoor bellen tussen 8.00-11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Trombosedienst, maan dag, 8.00 uur in Groene Kruisge bouw. rijke bedrijfstak waarin vrou wen werkzaam waren. Visserij en landbouw, het eigen bedrijf en handel, dienstboden en het huishouden, industrie en nieuwe vrouwenberoepen zoals ver koopster, kantoorbediende, ver pleegster en onderwijzeres. De keuze van bedrijfstakken laat bovendien de overgang zien van beroepsgroepen die reeds van oudsher bekend waren naar nieuwe vrouwenberoepen. Noordgouwe: Arts H. J. M. Slee- gers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens af spraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, donder dag, 8.40 uur in Groene Kruisge bouw Noordgouwe. In Dreischor 8.00 uur in Groene Kruisgebouw. Mercury buitenboordmotoren, reparatie van alle merken scheepsmotoren Bukh, Volvo- Penta en Perkins - Waterrama Schouwen b.v., Nieuwe Jachtha ven Brouwershaven, telef. (01119) 1877. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, tijdelijk onderge bracht in Groene Kruis gebouw, Wilhelminalaan 13, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maandag t/m vrijdag afspraak spreekuur ’s ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00- 12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens afspraak 8.00-9.30 uur. Trombosedienst, maandag, 10.15 uur in verzor gingshuis In ’t Opper, maandag en donderdag om 10.30 uur in Groene Kruisgebouw. Oosterland: Arts H. Speelman, Molenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 9.30 uur, afspraak via schijven systeem. Woensdag geen spreek uur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Trombosedienst, maandag, 9.15 uur in Groene Kruisgebouw. fllf Brouwershaven: Arts L. A. M Bruel, Markt 30-32, ,,De Stads waag" Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trom bosedienst, donderdag, 9.30 uur in Groene Kruisgebouw. Renesse: P. van Malland, Oude Moolweg 32, tel. 01116-1942. Be handeling zeven dagen per week. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, telefoon (01878) 1660. Behande ling uitsluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, telefoon (01878) 2919. Behande ling alleen volgens afspraak. Middelharnis: Voor spoedgeval len Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg links afslaan), Mid- delhamis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en vol gens afspraak. Oude Tonge: P. Schilder, Kolf- weg 27. Tel. 01874-2441. Spreek uren maandag tot en met vrijdag van 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donderdagavond van 20.00-21.00 uur en volgens afspraak. Ouddorp: Oude Nieuwlandse weg 27. Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medi cijnen afhalen tussen 17.00-18.00 uur. Tohatsu, Seagull, Honda, Yama ha, Johnson, Mercuri en repara ties alle merken, binnen- en bui tenboordmotoren Vrijland Wa tersport, Scheepstimmerdijk 28, Zierikzee, tel. (OHIO) 14223. Stellendam: W. J. Vink, Keizer straat 16a. Spreekuren maan dag, dinsdag, donderdag en vrij dag van 15.30-16.00 uur. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuid- achterweg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 uur, en maandag tot en met vrijdag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree- Overflakkee alleen voor kleine huisdieren. Alarmnummer Rijkspolitie (01180-33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspoli tie Schouwen- Duiveland is 24 uur per dag geopend, tel. 01110- 14055. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Ver- beek, Burghseweg 54, Haamste de. Tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30-13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00-13.00 uur. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trombose dienst, dinsdag 10.00 uur Groene Kruisgebouw. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apotheek ge hele dag open. Huisbezoek aan vragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Trombosedienst, vrijdag. 10.00 uur in Groene Kruisge bouw. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touwbaan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag middag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (OHIO) 12080. Alleen vol gens afspraak, 8.15-11.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. Da niels, Poststraat 32, Tel. (OHIO) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, maandag, 8.30 uur in wijkgebouw Groene Kruis; dinsdag 8.30 uur in be jaardenhuis De Wieken en dins dag 9.00 uur in bejaardenhuis Borrendamme. Haamstede: D. H. de Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00-17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westeren- ban 14, Telefoon 01115-3103. Be handeling alleen volgens af spraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen vol gens afspraak. Apotheek Menheerse, Voor straat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Openingstijden apo theek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Zaterdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienst doende arts in de overige uren altijd worden aangeboden. In lichtingen via tel. 3666.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 11