Penningen en munten in strijd tegen het water Oplossing van de puzzel ARTSEN APOTHEKEN DIERENARTSEN TANDARTSEN POLITIE w. Symbolisch Bijzonder Het Koninklijke Genootschap voor Mant- en Penningkunde in Zierikzee ZIERIKZEE - Deze keer is Zierikzee de uitverko rene geweest voor een bijeenkomst van het Ko ninklijke Nederlands Genootschap voor Munt en Penningkunde. In feite geeft de naam van het ^nootschap al een beeld van de gehouden bij- eenkomst. Een klassieke bijeenkomst in het Zie- Hkzeese stadhuis vertelt al het een en ander over het genootschap. Het thema van deze gelegen heid was De strijd tegen het water. Naast de ten toonstelling, die in het stadhuismuseum tot za terdag 1 oktober te bekijken is, waren er ook twee lezingen en een vergadering van het genoot schap zelf. Dit alles werd bijgewoond door ver schillende genodigden. telefo- Kup, Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, komsten altijd met de vesti gingsplaats te maken”, vertelt voorzitter E. J. A. Beek van het genootschap. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (OHIO) 13016. Be- handéling alleen volgens af spraak. G. W. G. den Broeder, Oude Ha ven 51, Telefoon (01110) 13388. M. F. de Boeij, Oude Haven 51, Te- Weekeind bij dienstdoende die renarts volgens afspraak. Haamstede: M. K. Buth, Hoge- zoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dage lijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. lef. (OHIO) 12693. Behandeling al leen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boo- gerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling alleen volgens af spraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Ouddorp: Bureau: Wilhelmina- weg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00-18.00 uur. Bruinisse: R. C. A. Backer, Post- straat 14, tel. (01113) 2666. Behan deling alleen volgens afspraak. Bruinisse: E. Wondergem, Mo lenstraat 26, Telef. (01113) 2724. Spreekuren dagelijks van 8.30 tot 9.05 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Brandpolis en Morgenrood HORIZONTAAL: 1. diaken; 6 mikado; 11. dal; 12. tab; 14. nap; 15. erin; 17. lakei; 19. mier; 21. voetbal; 22. legende; 23. eb; 24. poker; 26 o.i.; 27. pijl; 29.nog; 30. rot; 32. manie; 34. titel; 36. oor; 37. begonia; 38. gil. 39. temer; 41. kneep; 44. lei; 45. bek; 47. tel; 49. e.o.; 51.» galop; 53. mi; 54. edel man; 56. koevoet; 58. best; 59. sjees; 61. ooit; 62. lot; 64. oer; 65. uur; 66. kwarts; 67. riddder. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varre- markt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreekuur dagelijks tus sen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maandag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Oude Tonge: P. Schilder, Kolf- weg 27. Tel. 01874-2441. Spreek uren maandag tot en met vrijdag van 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donderdagavond van 20.00-21.00 uur en volgens afspraak. De tentoonstelling is tot zater dag 1 oktober geopend van maandag tot en met vrijdag, tus sen 10.00 nes in de tentoonstellingszaal hebben betrekking op het the ma. Ze zijn ingericht met ver wante penningen. 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag middag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen vol gens afspraak, 8.15-11.00 uur. Arts J. B. Visser en C. H. Da niels, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, maandag, 8.30 uur in wijkgebouw Groene Kruis; dinsdag 8.30 uur in be jaardenhuis De Wieken en dins dag 9.00 uur in bejaardenhuis Borrendamme. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110- 12906. Openingstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zater dag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maan dag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. een ledenvergadering, annex bij eenkomst, bijeen. „Elke keer kiezen we een andere plaats uit om bijeen te komen. Die plaats wordt dan in verband gebracht met onze doelstelling. In feite heeft het thema van onze bijeen- VERTICAAL: 1. drevel; 2. adie; 3. kantlijn; 4. el; 5. aak; 7. in; 8. kamelot; 9. apin; 10. onrein; 12. talon; 13. beleg; 16. rob; 17. lap; 18. Ier; 20. Edo; 25. kolonel; 27. parel; 28. libel; 30. riant; 31. te gel; 32. mot; 33. eer; 34. tik; 35. lip; 40. meeltor; 42. eenvoud; 43. reebok; 45. banjo; 46. koker; 48. bitter; 50. ode; 51. gas; 52. pos; 53. mei; 55. Esla; 57. oord; 60. een; 63. T.T.; 65. ui. Beek vertelde tijdens zijn lezing hoe je een strijdbeeld op een penning laat zien. Dat werd geïl lustreerd met een dia-voorstel- ling. Dat strijdbeeld had alles te maken met het thema. Hij be gon met een inleiding over het gekozen onderwerp van de ten toonstelling. Daarna maakte hij de aanwezigen duidelijk hoe op een penning een symbolische uitdrukking herkenbaar is. Stellendam: Arts R. P. van Rijs wijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst nisch contact opnemen. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, telefoon (01878) 1660. Behande ling uitsluitend na telefonische afspraak. L. P Zeelenberg, Hazersweg 22, telefoon (01878) 2919. Behande ling alleen volgens afspraak. Ouddorp: Oude Nieuwlandse- weg 27. Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medi cijnen afhalen tussen 17.00-18.00 uur. Tijdens het weekeinde spreek uren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur al leen volgens afspraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur aanvragen. Vi sites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medicijnen afha len tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt verzocht de ziekenfonds- kaart mee te brengen. In het weekend en ’s avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens af spraak. Bellen voor afspraak tussen 8.00-9.00 uur. In het week end gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Beek vertelt eveneens, dat in de gekozen plaats vaak een bepaal de munt is geslagen. „In ieder geval moet het min of meer een bijzondere aanleiding zijn”, al dus de voorzitter. Het thema - De strijd tegen het water - sloot wat dat betreft goed aan op Schou- wen-Duiveland en in het bijzon der Zierikzee. Wie zijn tanden goed poetst heeft daar minstens twee minu ten voor nodig. Welke tandpasta u kiest is uw zaak, maar belang rijk is dat u niet teveel gebruikt; want niet de tandpasta, maar de borstel moet het werk doen. Goed spoelen om de losge poetste etensresten te verwijde ren. Stellendam: W. J. Vink, Keizer straat 16a. Spreekuren maan dag, dinsdag, donderdag en vrij dag van 15.30-16.00 uur. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuid- achterweg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 uur, en maandag tot en met vrijdag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree- Overflakkee alleen voor kleine huisdieren. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinken- straat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens afspraak, hiervoor bellen tussen 8.00-11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Trombosedienst, maan dag, 8.00 uur in Groene Kruisge bouw. Noordgouwe: Arts H. J. M. Slee- gers, Heereweg 16, Tbl. (01112) 1480. Spreekuur volgens af spraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, donder dag, 8.40 uur in Groene Kruisge bouw Noordgouwe. In Dreischor 8.00 uur in Groene Kruisgebouw. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens afspraak, behalve donderdag in het Groene Kruis gebouw, voor 9.00 uur bellen. Middelharnis: Voor spoedgeval len Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg links afslaan), Mid- delhamis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en vol gens afspraak. Zo zijn er verschillende pennin gen, die symbolisch een strijd beeld laten zien. Na de lezing van Beek beklom dr. J. W. Dus- sen het spreekgestoelte om het een en ander te vertellen over het kloppen van de noodmunten in Zierikzee. De oorzaak van dat kloppen had alles te maken met het beleg in 1576. Na het verhaal van Dussen werd de tentoonstel ling door de Zierikzeese burge meester mr. J. J. P. M. Asselbergs geopend. Voor iedereen, die de uitingen op de munt en penning van dichtbij wil zien, biedt de tentoonstelling uitkomst. De verhalen van de sprekers werden op deze manier nog eens verdui delijkt. 'SS1 Bij spoedgevallen zoveel moge lijk eerst telefonisch kontakt opnemen bij de dienstdoende arts. Renesse: P van Malland, Oude Moolweg 32, tel. 01116-1942. Be handeling zeven dagen per week. Als voorbeeld droeg hij de beeldstrijd van een rivier aan. „Een rivier op een penning is te herkennen door het gebruik van een riviergod. Daarna speelt de vraag ’hoe herken je een rivier god?’. Deze heeft altijd twee at tributen, die van belang zijn. Namelijk een kruik waar water uit komt en een roeispaan in de handen van de riviergod”, aldus de voorzitter. Oosterland: Arts H. Speelman, Molenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 9.30 uur, afspraak via Schijven systeem. Woensdag geen spreek uur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Trombosedienst, maandag, 9.15 uur in Groene Kruisgebouw. Brouwershaven: A. Broere, Mee- krapstraat 7, tel. 01119-1588. Be handeling alleen volgens af spraak. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, tijdelijk onderge bracht in Groene Kruis gebouw, Wilhelminalaan 13, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maandag t/m vrijdag afspraak spreekuur ’s ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00- 12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens afspraak 8.00-9.30 uur. Trombosedienst, maandag, 10.15 uur in verzor gingshuis In *t Opper, maandag en donderdag om 10.30 uur in Groene Kruisgebouw. Haamstede: D. H. de Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00-17.00 uur. H A. Boom-De Keizer, Westeren- ban 14, Telefoon 01115-3103. Be handeling alleen volgens af spraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen vol gens afspraak. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P Stenger en G. van Beek-Ver- beek, Burghseweg 54, Haamste de. Tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30-13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00-13.00 uur. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trombose dienst, dinsdag 10.00 uur Groene Kruisgebouw. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apotheek ge hele dag open. Huisbezoek aan vragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van '11.30-12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Trombosedienst, vrijdag, 10.00 uur in Groene Kruisge bouw. Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel. Markt 30-32, „De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trom bosedienst, donderdag, 9.30 uur in Groene Kruisgebouw. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Ibuwbaan 20, Zierikzee, Tel. (OHIO) 12280. Spreekuur van h-- let doel van het in 1892 opge- ichte klassieke genootschap is de kennis van de munt en v leuning te verbreiden en haar «leningen te bevorderen. De or ganisatie telt nu 400 leden en ®mt twee keer per jaar tijdens Apotheek Menheerse, Voor straat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Openingstijden apo theek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Zaterdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienst doende arts in de overige uren altijd worden aangeboden. In lichtingen via tel. 3666. Alarmnummer Rijkspolitie (01180-33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspoli tie Schouwen- Duiveland is 24 uur per dag geopend, tel. 01110- 14055. oktober geopend ig 10 en 12.00 uur. De vitri-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 9