H Anywave-festival met zeer groot aantal acts Nieuwe aids-campagne is gericht op de jongeren Tuinmolententoonstelling 1 i I I r- Vrij leilig op Vakantie-campagne Verbeteren Amazing Stroopwafels HAAL DE FOLDER BIJ POSTKANTOOR, BIBLIOTHEEK OF ANVR REIS-ADVIESBURO. ZIERIKZEE - De SOA Stichting is de nieu we Vrij Veilig op Vakantie-campagne ge start. Dit is een integraal onderdeel van het aidsbestrijdingsbeleid in Nederland en vormt een logische voortzetting van de eer der gevoerde publiekscampagne. ZIERIKZEE - Negentien regionale acts, twee landelijk bekende formaties en de popdichter Willem Woelwater vormen gezamenlijk de editie 1988 van het Anywave-festival in jongerencentrum Bro- gum te Zierikzee. Menig popliefhebber heeft de data vrijdag 24 en zaterdag 25 juni al geprikt in de agenda. Renesse 12.39 BURGH-HAAMSTEDE - Je ziet ze overal en nergens. Model- 13.35 Denemarken VRIJ VEILIG OP VAKANTIE 4.58 5.46 6.25 7.09 8.06 8.45 9.46 10.46 11.46 0.10 17.15 17.55 18.35 19.20 20.05 20.56 21.50 22.55 00.00 Stormy Monday, Billy’s Zierikzee 17 juni. 18 juni. 19 juni 20 juni 21 juni 22 juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni Kop Goeree 17 juni 18 juni 19 juni 20 juni 21 juni 22 juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni 17 juni 18 juni 19 juni. 20 juni 21 juni 22 juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni Hoogwater 4.48 5.36 6.15 6.59 7.56 8.35 9.36 10.36 11.36 12.29 Hoogwater 18.40 19.15 19.45 20.25 21.00 21.50 22.50 23.55 Hoogwater 17.25 18.05 18.45 19.30 20.15 21.06 22.00 23.05 Tijden hoogwater te Bruinisse: 100 minuten later dan Renesse. (Bij open Stormvloedkering) Tijden hoogwater te Westen schouwen: 10 minuten vroeger dan Renesse. Laagwater 6 uur later dan bo vengenoemde tijden. 6.30 7.05 7.45 8.20 9.00 9.45 10.35 11.35 12.35 1.00 haar onlangs nieuw gefoY- serland, meerde band. Opvallende Portugal, aanwinst is oud-Kayak voor man Ton Scherpenzeel, die de keyboards bespeelt. Datzelf de doet John Pistor. Ab Tam boer speelt (haast vanzelf sprekend) de drums en Age Kat gitaar. Vu De campagne richt zich pri- folder vormt de basis van de mair op jongeren, aangezien campagne. Deze folder is on- zij vaak nieuwe relaties aan- der meer verkrijgbaar bij gaan en omdat er nog een dui- postkantoren, bibliotheken, delijke informatiebehoefte is reisbureaus, ANWB, VVV, met betrekking tot veilig grenswisselkantoren, jeugd- vrijen. Er is gekozen voor een herbergen, zeil- en surfscho- campagne tijdens de vakan- len, drogisterijen en disco- tieperiode, omdat er juist dan theken. vaak relaties ontstaan. molens. Vaak aandachttrekker in de voortuin. Al dan niet gezelschap gehouden van een vriendelijk lachende tuinka bouter. Wie een aantal van deze tuinmolens bij elkaar wil zien doet er goed aan zich op zaterdag 25 juni vanaf 11.00 uur te vervoegen bij molen De Graanhalm in Burgh-Haamstede. Initiatiefnemer P. J. Landegent: ,,Ik spaar zelf souvenirmo- lentjes en ik weet dat er op Schouwen-Duiveland heel mooie tuinmolens bestaan. Het leek me gewoon leuk om een aantal daarvan eens een keertje bij elkaar te zetten”. Om de exposi tie extra luister bij te zetten zorgt pannekoekenbakker Lan degent dat er verse bolussen beschikbaar iijn en naar alle waarschijnlijkheid komt er bij De Graanhalm ook een stand van een modelbouw-club. „Als het aanslaat wil ik wel meer van dit soort dingen gaan doen”, aldus Landegent. Uiter aard is er op zaterdag 25 juni ook gelegenheid om de molen van Landegent zelfvan binnen te bekijken. Alle tuinmolens zijn welkom op de expositie. Voor meer informatie en opga ve kunt u terecht bij P. J. Landegent (01115-2415) Suikerbiet. Stroopwafels nummers van De ongetwijfeld belangrijk- en Love of live. Na een stille niet alleen binnen de muren ste act is Earth and Fire met periode komt de band als van Brogum, maar ook op het lead-zangeres Jemey Kaag- geen ander terug met de grote Zierikzeese Havenplein (on- man. Naast haar activiteiten hit Weekend. Dat nummer le- geveer 15.00 uur). Depopdich- als voorzitter van de BV Pop verde de band nummer 1-no- ter Willem Woelwater treedt is ze volop in de weer met teringen in Duitsland, Zwit- ook zaterdag op (Earth en Fi- haar onlangs nieuw gefoY- serland, Denemarken en r~ --1 re al op vrijdag) en wel om streeks 16.00 uur. De eilandelijke bands, die hebben toegezegd deel te ne men zijn Izziidinini, RF Band, Different Style, Past tense, De Daltons, Spuit 13, De tweede bekende act is die Dust, Hangman jury, FAF, van de Amazing Stroopwa- The Noise, TSE, Café Noir, Earth and Fire hoort onge- fels. Geen onbekend duo in Straight, twijfeld tot de meest succes- Zierikzee want enige tijd ge- Randan, Billy’s Session, volle bands uit de Nederland- leden was het nog in de Ge- Band X, White Lady en Grote se popgeschiedenis. De door- kroonde Suikerbiet. Ama- stappen, snel thuis. Bezoe- braak van de formatie is al in zing Stroopwafels maakt kers moeten zich overigens 1969 mee de single Seasons, moderne nummers van le- niet verbazen in verschillen- Sindsdien werden er met gro- vensliederen als De Vlieger, de bands zelfde personen te- te regelmaat hits geprodu- Ome Kobus en de Dievenwa- gen te komen. De Zierikzee- ceerd. Te denken valt aan gol- gen. Het duo is voor alles ko- sche Nieuwsbode komt tegen den oldies als Memories, May misch en trekt veel publiek de tijd met de exacte informa- be tomorrow, May be tonight naar zich toe. Dat gebeurt tie over alle optredens. De activiteiten ontplooien zich op scholen en onder de De Vrij Veilig op Vakantie- militairen. Verder is er informatie te ver krijgen via affichering, ad vertenties in jongerenbladen, in de reisrubrieken en een De campagne beoogt kennis, speciaal voor deze campagne houding en gedrag met be- uitgebrachte single van de trekking tot veilig vrijen te popgroep Het Goede Doel, verbeteren. Het begrip veilig Daarin wordt speciaal de vrijen omvat zowel trouw aan aandacht gevraagd voor het een vaste partner als con- thema veilig vrijen op vakan- doomgebruik en andere vor- tie in het algemeen. men van veilig sexueel ge drag.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 7