9 5 Rijkspolitie Goedereede J houdt open dag Ouddorp Stichting Promotie Oostflakkee wil zich actief gaan opstellen l L ii 31'i HJ jrfill n te Muzikale omlijsting •Politieboekje Evenementen Commissie Oplage gegroeid Nieuwe activiteiten OUDDORP - De Rijkspolitie Goedereede houdt zaterdag 25 juni een open dag in en om het dorps huis de Dorpstienden in Ouddorp. De politie wil op deze wijze haar relatie met het publiek verbe teren. Het korps rijkspolitie presenteert zich met al zijn specialistische en bijzondere dien sten. Het programma wordt al op vrijdag 24 juni muzikaal geopend met verscheidene optredens van de Rijkspolitiekapel, onder leiding van H. W. A. C. Warnas. OOSTFLAKKEE - „De mensen denken nog wel eens dat ze met een pontje moeten komen en dat ze dan in een soort wildernis belanden”. Op deze manier kenschetst de stichtingsvoorzitter en Oostflakkeese burgemees ter, dr. C. M. de Vos, de hier en daar nog heersende gedachte. De gemeente wil zich dan ook volledig gaan inzetten om daar verandering in te bren gen. Die veranderingen zijn al aardig aan het lukken. Een groep enthou siaste mensen verdient een schouderklopje. Deze groep opereert sinds kort onder de nieuwe naam Stichting Promotie Oostflakkee en werkt voor de toeristen en recreanten. Haar werk spreekt voor zich: het promo ten van de gemeente Oostflakkee. ,,De mensen denken nog wel een pontje moet komen” voor de Rijkspolitiekapel Voorzitter dr C. M. de kbs: eens dat men hier met I - x' De Oeltgendagen moet één van de grote trekpleisters voor de gemeente Oostflakkee zijn om de ge- i meente in de picture te brengen. ge- onze •efle gearrangeerde werken te horen. ziek voert de gedachten naar Al- om 20.00 uur een concert van de kapel. Naast harmonie-muziek H. W. A. C. Warnas van de Rijks politiekapel. De deuren van de Dorpstienden gaan zaterdag 25 juni om 10.00 uur voor de bezoekers open. Het i g4 t I irinl ?rkea achl ierdi ster j r del (inl penj st4 vaki van weg riet i idha: Is- I De Marching Band is een onder deel van de Rijkspolitiekapel en verzorgt om 16.00 uur een jeugd- concert voor kinderen tot en met twaalf jaar in garage Poortvliet. Een uur later presenteert de band zich aan het college van burgemeester en wethouders van Goedereede. Het muziekge zelschap marcheert daarna door de straten van Goedereede. Ten slotte treedt de Marching Band om 19.30 uur op in het bejaarden centrum De Vliedberg. In het begin zijn er 3000 folders gedrukt en dat is dit jaar uitge groeid tot een oplage van 8500. Dit jaar staat er ook wat achter grondinformatie over de ge meente Oostflakkee in vermeld. In eerste instantie zijn de folders verspreid onder de verschillende VVV’s in geheel Zuidwest-Ne- derland. De eerste folder kwam uit met een activiteitenagenda en mededelingen vanuit het be drijfsleven, om zo de kosten een beetje te drukken. „Ieder jaar werd het blad dikker, zowel met mededelingen als tips voor de le zer. We hebben het bijvoorbeeld aangevuld met voor de recreant interessante adressen, zoals die van de dokter, het postkantoor en het zwembad. Daarbij staan ook de openingstijden vermeld”. Vooral in ’89 wil de stichting zich van haar actieve kant laten zien. De Vos heeft zelf al een aantal ideeën op papier gezet, waar wat mee gedaan kan wor den. Hij noemt bijvoorbeeld de haven. Deze accommodatie leent zich goed voor verschillende water-activiteiten. „Ik moet de ideeën nog voorleggen aan het bestuur van de stichting. We moeten dan gaan kiezen wat we precies kunnen gaan uitvoeren”, aldus de voorzitter. «71 Van de 8500 folders zijn er 3500 huis-aan-huis verspreid en de rest is uitgezet bij verschillende VVV’s en andere instanties. De folder alleen is voor de stichting nog niet voldoende. „We stellen ons ten doel om zo veel mogelijk mensen naar Oostflakkee te trekken”. publiek kan dan nader kennis maken met de politie en met ve le specialistische en bijzondere diensten, zoals de recherche, de verkeersonderdelen, de meldka mer, veld- en milieu-politie, de parketpolitie en de rijkspolitie te water. penstreken en big-band-tonen wekken herinneringen aan be kende Amerikaanse orkesten op. De ongeveer tien bestuursleden hebben allen zitting op persoon lijke titel. ’Aanvoerder’ van dit team is De Vos zelf. „Onder de eerste naam was ik dat en er is mij gevraagd om dat nu ook nog enige tijd te blijven”. Dat de stichting succes heeft geboekt blijkt wel uit het mededelingen blad, dat sinds de oprichting elk jaar van de pers rolt. Een evene mentenfolder, die uitkomst biedt voor zowel de toerist als recreant. Daarom wil de stichting ook proberen om verschillende nieu we activiteiten op poten te zet ten. Daarbij wil ze tenminste een eerste aanzet geven. „We wil len met die extra activiteiten het totale aanbod stroomlijnen. Toch zit er nog een aantal gaten, want als de toeristen hier ko men, dan zijn er veel mensen uit de gemeente op vakantie, zodat er niet genoeg vrijwilligers zijn, die helpen bij het opzetten van activiteiten”, vertelt De Vos. „We misten dus de activiteiten en daarom is deze stichting opge richt om de eerste aanzet te ge ven”. De ’geboortenaam’ was Evenementen Commissie Oost flakkee. Deze veranderde dit jaar in Stichting Promotie Oost flakkee. „We kregen dit advies van het marketingsbureau, waarbij wij zijn aangesloten. Deze verzorgt voor ons ook ver schillende promotie-activi- teiten”, verklaart De Vos. creatieve en toeristische sector”, aldus de eerste burger. Niet al leen de ondernemers waren en thousiast over de plannen van De Vos, maar ook de verschillen de verenigingen konden de ideeën waarderen. De gemeente kreeg dan ook alle medewerking vanuit het bedrijfsleven. ritmes bij voorbeeld. Bij vele aanwezigen moet daarbij het bloed sneller brengt ze ook andere speciaal gaan stromen. Egerlander-mu- Buiten verzorgt de motorpolitie enkele demonstraties, die om 11.00 uur beginnen. Daar wordt tevens om 14.30 uur gestart met een politiehonden-demonstratie. In een VM-bus (Voorkoming Mis drijven) is te zien op welke wijze een woning of bedrijf tegen in braak te beveiligen is. Deskun dige uitleg behoort tot de moge lijkheden. Veilig Verkeer Nederland heeft een botssimula- tor opgesteld. Daarmee kan ie dereen aan den lijve ervaren wel ke krachten er optreden bij een botsing en zelfs bij geringe snel heid. Bij deze gelegenheid brengt de Rijkspolitie Goedereede een boekje uit, dat gratis huis-aan- huis wordt verspreid. In het boekje worden verschillende po litiezaken uitvoerig belicht. De politie rekent op een grote be langstelling en ziet de reacties van het publiek hoopvol tege moet. Zij rekent er op dat de ma nifestatie het wederzijds begrip tussen de politie en bevolking bevordert. 25J' In de Dorpstienden is er vrijdag Zuidamerikaanse nidd bort stof Dr. C. M. de Vos blijft voorlopig nog voorzitter van de recent ge- vorm'de Stichting Promotie Oostflakkee. „We merkten dat we voor de re- moest nodig wat aan gedaan dorpskernen binnen creanten en toeristen een aantal worden. Ik heb in 1985 een aan- meente bij elkaar gehaald om de activiteiten misten en daar tal ondernemers uit alle vier de aandacht te vragen voor de re- F

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 5