NOS maakt filmopnamen bij Schelphoekgebied Bont circusspektakel te zien in Renesse Meer kleine, gezellige markten deze zomer in Brouwershaven SS*1 Op 1 12 augustus en en 5 i Kindermarkten k Bird watch Circus Holiday verzorgt twee optredens RENESSE - De doldrieste muzikale caprio len van Ron Ronnell en zijn makkers, de ver schijning van Ravicki, een 2500 kilogram zware Afrikaanse neushoorn en het sensati onele rad des doods. Dit alles vormt slechts een kleine greep uit het bonte spektakel dat circus Holiday zaterdag 18 en zondag 19 juni in Renesse laat zien. Zowel ’s middags (16.00 uur) als ’s avonds (20.00 uur) trekt een bonte stoet van circusartiesten aan het publiek voorbij. D 1 BROUWERSHAVEN - Rust en ruimte. Dat zijn de twee elementen die Brouwershaven volgens de plaatselijke VVV de toerist al in ruime mate te bieden heeft. In samenwerking met de plaat selijke Middenstandsvereniging wil men daar het zomerseizoen een nieuw element aan toevoe gen door het organiseren van een viertal kleine i toeristenmarkten in het centrum van de I smalstad. De markten worden gehouden op 1 en 22 juli en 5 en 12 augustus. ZIERIKZEE - Een filmploeg van de NOS heeft zijn oog laten vallen op de Koudekerkse Inlagen, het natuurgebied rond de Plompe Toren voor het maken van opnamen voor het nieuwe vogelkijk- programma dat woensdag 29 juni om 19.30 uur via Nederland 3 wordt uitgezonden. H 5 5 10 or IW sn 51 ■>*r jaar van ’87 vanuit het Naarder- meer werd uitgezonden. De waarderingscijfers voor dit pro gramma, dat in samenwerking met de BBC werd gemaakt, wa ren van dien aard dat besloten werd om die manier van pro- grammamaken nog eens te her halen. Het programma, dat wordt ge presenteerd door Nico de Haan wil de kijkers het gedrag van vo gels tonen, zoals iedereen die tij dens een fietstochtje of wande ling waar kan nemen. Geen uitzonderlijke tafereeltjes van een overvliegende unieke roof vogel maar bij voorkeur beelden van mussen die een stofbad ne men. Behalve deze uitzendingen bieden NOS en Vogelbescher ming de vakantievierende vogel liefhebber de mogelijkheid om met een kleurige vogelkijkkaart op pad te gaan. Op deze kaart staan vierendertig gebieden in Nederland aangegeven, waar of wel het gehele jaar door dan wel een bepaalde periode veel vogels te zien zijn. Volgens de WV en de Brouwse Middenstandsvereniging is het van belang om deze activiteiten zo op te zetten dat ze passen bij een kleine plaats als Brouwers haven, maar ook in het totale voorzieningenpakket voor toe risten op Schouwen-Duiveland. Een van de gevolgen daarvan is dat de markten zijn gepland op vrijdag. „Daarmee wordt voor komen dat ze samenvallen met andere evenementen op Schou- wen-Duiveland”. Met het organiseren van de klei ne markten wordt de samenwer- Die kinderen komen ook aan bod tijdens de drie kindermark ten op 16 juli, 13 augustus en 27 augustus waarbij de jeugd over tollig speelgoed te koop kan aan bieden. Het programma omvat vijf keer een koor- of orgelcon cert in de Grote Kerk (op 2 juli, 12 juli, 26 juli, 9 augustus en 23 augustus), een stuntshow op 3 augustus en het tafeltennistoer- nooi voor recreanten dat dit jaar op zaterdag 27 juli wordt gehou den in de botenloodsen van de gebroeders Van Ast. In Dreischor wordt op zaterdag 6 augustus weer ’t Oude Vlas dorp gehouden. Een evenement dat in het teken staat van de teelt en bewerking van vlas. Op zaterdag 27 augustus wordt een gondelvaart gehouden vanuit de Jachthaven te Brouwershaven en op zaterdag 3 september is in de Grote Kerk een dia-avond met muziek en toelichting over het thema impressionisme. Ver der vermeldt de evenementen- lijst een groot aantal zeilwed strijden op het Grevelingen- meer. Gedurende de maanden juli en augustus, waarin de uitzendin gen van dit nieuwe vogelkijk- programma te zien zullen zijn, staat de nieuwe vogelkijkbus van de Vogelbescherming steeds bij een van die vogelkijkpunten. Hierin wordt voorlichting gege ven over het gebied en de vogels die daar voorkomen. Na afloop van de uitzendingen wordt steeds vermeld waar deze nieu we aanwinst van de Vogelbe scherming de eerstvolgende keer staat. zin. Hierbij zijn diverse attrac ties en oude ambachten ge pland. Reeds vorig jaar hield men bij wijze van proef twee maal een dergelijke feestmarkt op het marktplein van Brou wershaven. Mede door de ruime ervaring die werd opgedaan met het jaarlijks organiseren van de Brouwse Dag zien de VVV en de Middenstandsvereniging de nieuwe evenementen met ver trouwen tegemoet. Op zaterdag 27 augustus is er een zogeheten kinderdag waarbij de knutselclub en de scholen geza menlijk activiteiten voor de kin deren organiseren. - 1 iet idee voor dit nieuwe vogel- - hjkprogramma is voortgeko- 1 men uit het live programma Birdwatch, dat in het het voor- king van de plaatselijke VW en de Middenstandsvereniging ver sterkt. Tot nu toe kreeg die sa menwerking vooral vorm via het organiseren van de Brouwse Dag. Een jaarlijks terugkerende braderie die landelijke bekend heid kreeg vanwege de muziek play-in die eraan verbonden is. Dit jaar wordt de Brouwse Dag gehouden op 9 juli. De samenwerking tussen VVV en Middenstandsvereniging strekt zich deze zomer verder uit tot het organiseren van vier kleine markten voor het hele ge- KAMPERLAND - Het Roompot Zwemparadijs in Kamperland viert haar eerste lustrum. Voor de gasten levert dat de gehele maand juni verschillende voordelen op, zoals feest met clowns en muziek. Daarbij kan iedere bezoeker gebruik maken van verschillende aanbiedingen op het gebied van eten en badkleding. Vijf jaar geleden waagde de onderneming achter het zwemparadijs een grote sprong in het diepe te maken door in een recreatiegebied een grootschalig project met forse investeringen op te zetten. De activiteiten van Roompot Zwemparadijs zijn in al de vijf jaren aanzienlijk uitge breid. Niet alleen de recreanten en toeristen genieten van deze accommodatie, maar ook reumapa- tiënten, sportlieden en de ouderen. Het Zwemparadijs biedt werkgelegenheid aan 25 medewerkers op jaarbasis. Na vijf jaar de deur open te hebben, zijn er al ruim vier miljoen mensen voorzien van enig zwemplezier. Al met al is het voor de Roompot een reden om feest te vieren. Juni is dan ook spe ciaal gericht op feestelijke activiteiten. Uitgangspunt van dit nieuwe vo- gelkijkprogramma is om de kij ker beelden te laten zien die deze ook zelf kan waarnemen wan neer hij er een dagje op uit trekt. )us geen spectaculaire shots, «kregen na maandenlang fil- aen en ingenieus monteren van leelden maar tonen wat de dag laarvoor met de camera is vast- elegd. )e Koudekerkse Inlagen, een re- ervaat van de Vogelbescher- oing aan de voet van de Plompe ibren is door de programmama- kers uitgekozen als de locatie waar de eerste opnamen voor dit lieuwe vogelprogramma wor- ien gemaakt. Kluten, tureluurs !n diverse andere steltlopers rijn daar vanaf de weg goed te len. Een dag lang „stroopten” de fil mers de omgeving rond de Plom pe Toren af om de dagelijkse beslommeringen van het veren volkje voor de mens vast te leg gen. Dit alles in het kader van het nieuwe vogelprogramma dat de NOS in samenwerking met de Vogelbescherming heeft samen- gesteld. Dit programma, waar van de eerste uitzending te ver wachten is op woensdag 29 juni verschilt aanmerkelijk van de gebruikelijke natuurprogram ma's. Make every day a circusday koolzwarte Friese hengsten is oftewel zorg ervoor dat elke dat een dressuurproef af legt, dag net zo opwindend is en plezierig als de dag waarop je Een stukje wild west ont- kennis maakt met de kleur- breekt ook niet in de voor rijke circuswereld, is voor de stelling van circus Holiday, programmamakers van cir- Met knallende zwepen, flit- cus Holiday als uitgangspunt sende tomahawks en snorren- genomen voor de show waar- de pijlen laat de Apache Ge- aan zo’n zeventig artiesten ronimo en zijn wildwest- hun bijdrage leveren. Company zien hoe een trefze kere cowboy te werk gaat. De Een van de topattracties is hondenliefhebbers kunnen het optreden van de meester- hun hart ophalen aan de poe- dresseur Alberto Althoff die dels van Ronnell die een re- samen met de 2500 kilogram vue opvoeren. zware neushoorn Ravicki De leden van de Marokkaan- voor de nodige sensatie zorgt, se springgroep Larbi zorgen Althoff die door de Neder- er met hun wervelende salto’s landse Club van Circusvrien- en flicflacs voor dat het pu- den werd onderscheiden met bliek met ingehouden adem de Oscar Carré Trofee ’87 ver- toekijkt. Dat geldt nog meer toont overigens niet alleen voor het hoogtepunt van deze zijn kunsten op de rug van de- nieuwe show, het ^optreden ze Afrikaanse kolos. Samen van de Westduitse hoog roef zijn assistenten laat deze draadkunstenaar Lothara die meesterdresseur nog een aan- zo’n tien meter boven de tal Afrikaanse olifanten, een hoofden van de bezoekers nijlpaard, lama’s, Tibetaanse over een kabel balanceert en Yaks en Siberische kamelen dat zonder balanceerstang en zien terwijl er ook een achttal vangnet.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 3