in Driedaagse ZLM-manifestatie biedt de bezoekers gevarieerd programma 20.000 bezoekers op Neeltje Jans Vliegerdemonstratie Dag van het paard NEELTJE JANS - Op donderdag 23 juni start op Neeltje Jans een drie daagse manifestatie van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij (ZLM). „Vroeger had je elk jaar een manifestatie, maar dat principe hebben we losgelaten omdat het gewoon niet haalbaar is om elk jaar zoiets op poten te zetten. Er komt echt enorm veel werk bij kijken”, aldus J. Wieringa, hoofd van de afdeling pers en voorlichting van de ZLM. Op de driedaagse manifestatie op het voormalige werkeiland is van alles te beleven. Aan wezig zijn ongeveer 100 standhouders en daarnaast staan er tal van evene menten op het programma. Zo is er een défilé van oude tractoren, een vlie- Serdemonstratie en een prestatieloop. Daarnaast uiteraard ruime aan dacht voor het agrarisch gebeuren. Ongetwijfeld een van de hoogtepunten 'wordt de show met twintig geiten voor een replica van een Gelderse graanwagen. ZLM verwacht zo’n 0^0 /w...; E ’SWM u A* t o 17 JUNI 1988 NR. Het rijden met 12 spannen staat ook op het programma Gezellige markten in Brouwershaven Circusspektakel in Renesse Van 14.00 tot 15.00 uur is er een défiléshow van de kampioenen melk- en vleesvee in de grote ring. Van elk ras een kampioen. De défiléshow wordt gevolgd door ringrijden in Zeeuwse kle derdracht. Van 16.00 tot 16.30 uur is er weer Vendelzwaaien. De kinderdans- groep De Babbelaars uit Hein- kenszand verzorgt een optreden van 17.00 tot 17.30 uur. De finale ringrijden is het volgende pro grammapunt en tussen 18.30 en 19.00 uur zorgt Brassband Ons Genoegen uit Kamperland voor muziek. Ook op zaterdagavond, tussen 20.30 en 21.00 uur zorgt de KZHMRS weer voor een specta culaire reddingsdemonstratie. Vervolgens, van 15.50 tot 16.10 uur verzorgt de heer Hoeven uit Hulshorst een show met een twintigtal geiten voor een Gel derse graanwagen. Een en ander staat overigens vermeld in het Guinness Book of Records. Op vrijdag 24 juni ligt het accent van het programma op het agra risch bedrijf. Van 9.00 tot 12.30 uur zijn er keuringen van melk en vleesvee en van 12.30 tot 14.00 uur is er de kampioenskeuring en de keuring kringgroepen melkvee. Iets geheel anders om 11.30 uur: Vendelzwaaien met medewerking van de Nederland se kampioen vendelzwaaien, het O.L. Vrouwen-gilde uit Aarle- Rixtel. Aan dit alles is veel werk vooraf gegaan. Wieringa: „We hebben er een paar maanden met een paar mensen constant aan gewerkt en we hebben een programma pro beren te maken dat zowel voor standhouders als bezoekers inte ressant is. En natuurlijk wil de ZLM zich ook graag zelf aan de boeren en het publiek presente ren”. spuitmachine, een nieuw soort ploeg, maar ook knolselderij- planten en een zakkenlichter”, aldus Wieringa. Verder op de eerste dag een défilé van oude tractoren tussen 16.30 en 17.00 uur. Wieringa: „We hebben oud en nieuw eigenlijk naast elkaar gezet”. 4,5, 9, 13,5 en 17 kilometer. Van 19.30 tot 20.00 uur verzorgt de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (KZHMRS) een demonstratie reddingsope ratie. In het gezelschap van ZLM-voor- zitter H. C. van der Maas en ZLM-secretaris mr. J. Oggel brengt prins Claus enkele korte bezoeken aan de diverse stands. Ook een bezoek aan de keu- ringsterreinen staat op het pro gramma. Verder kan men van 13.30 tot 16.30 uur terecht bij de stand houders waar de laatste novitei ten op landbouwgebied te zien fijn. „Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe zelfrijdende landbouw- w* „In de eerste plaats is de mani festatie bedoeld voor agrarisch publiek”, aldus Wieringa. „Maar we streven er naar om de mani festatie voor een zo breed moge lijk publiek zo interessant moge lijk te maken”. Uit het verhaal van Wieringa blijkt dat de mani festatie eigenlijk uit drie delen bestaat. Op woensdag 22 juni wordt de manifestatieweek in Goes ge opend met een Beethovenconcert in de Grote Kerk. Dat concert be gint om 20.00 uur. Het program ma gaat van start met Dans en contradans. Vervolgens wordt een vioolconcert van Beethoven gespeeld en men eindigt met de symphonic no. 3 ’Eroica’. Het concert wordt uitgevoerd door het Brabants Orkest onder lei ding van dirigent André Vander- wot. Als soliste treedt op Silvia Marcovici. -Rss Zaterdag 25 juni is op de ZLM- manifestatie de dag van het paard. Tussen 9.00 en 12.30 uur is er een paardenkeuring en ’s mid dags staan er nog een hoop festi viteiten op het programma waarin paarden de hoofdrol spe len. Menparade, een parade van trekpaarden voor boerenwa gens, aangespannen Friese paar den. Springen staat ook op het programma en één van de hoog tepunten van de dag van het paard is ongetwijfeld het rijden met zesspannen en met twaalfspannen. soorten vliegers opgelaten: del tavliegers, flexifoils, maar ook doosvliegers en kruisvliegers. Het is ook de bedoeling dat er een aantal, al dan niet gekoppel de, stuntvliegers de lucht in gaat. Aardig om te vermelden is nog dat via een aan een vlieger gekoppelde camera luchtop namen van het manifestatieter- I rein gemaakt worden. Een aantal leden van de kring van midden-Zeeuwse vlieger- vrienden verzorgt van 17.30 tot 19.00 uur een vliegerdemonstra tie. Er worden verschillende Algemeen ZLM-voorzitter H. C. van der Maas geeft op donder dag 23 juni om 11.00 uur het startsein van de manifestatie op Neeltje Jans. Met muzikale om lijsting van het jachthoornkorps van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is er vervol gens het vlaghijsen. Om 17.05 uur volgt een optreden van muziekvereniging Luctor et Emergo uit Renesse. Overigens is er tijdens de paardenkeurin- gen een optreden van muziekver eniging Veere’s Genoegen en wel van 11.30 tof 12.00 uur. Algemeen ZLM-voorzitter Van der Maas zorgt om 17.15 uur voor de offi ciële afsluiting van de editie 1988 van de ZLM-manifestatie. Wie wil kan ’s avonds nog een vorkje meeprikken op de grote open lucht barbecue, muzikaal omlijst door dansorkest The Orphaens. De ZLM verwacht op de mani festatie in totaal zo’n twintigdui zend bezoekers. Eén van hen is van koninklijke bloede. Prins Claus brengt vrijdag 24 juni een bezoek aan de manifestatie. Dit werkbezoek duurt naar ver wachting anderhalf uur. De prins wordt om 10.30 uur ver wacht op het manifestatie- terrein. Hij wordt verwelkomd door Commissaris van de Ko ningin in Zeeland dr. C. Boertien en burgemeester G. W. van Montfrans-Hartman van Veere. Om 19.00 uur is het tijd voor de prestatieloop. georganiseerd door atletiekvereniging AV’56. Iedereen kan aan dit sportevene ment meedoen. De afstanden: 2, i «s “J

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 1