Excursies over de slikken Melissant Hl»*0* KRUISWOORD-PUZZEL Expositie in Ouddorps museum Braderie in Oude Tonge Hij wijze L Schouwen-Duiveland Uitleg Goeree X* MELISSANT - VVV Overflakkee heeft Staatsbosbeheer in de persoon van de be heerder H. de Kok bereid gevonden tochten over de slikken van Melissant te organise ren. Deze wandelingen worden bij wijze van proef gedurende het zomerseizoen gehou den. Deze zijn bedoeld voor zowel de toe risten als de inwoners van Goeree-Overflak- kee. Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee iidens het van proe zomerseizoen 5 10 12 16 15 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 32 33 36 37 39 40 43 49 50 51 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Zuidgeest zm 1 Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur. Gereformeerde Kerken Ouddorp: 10.00 en 18.30 uur. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur. 10.00 11.00 OUDE TONGE - Aan de Kerk- ring en in nabijgelegen straten in Oude Tonge wordt vrijdag 17 juni van 14.00 tot 21.00 uur een grote braderie gehouden. Er is onder meer een auto occasion show waar vier verschillende garages aan meedoen. Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes: 48, 67, 5, 29, 1, 27, 61, 17, 18, 59 en 6, 36, 43, 51, 60, 14, 30, 57, 10, 11? OUDDORP - In de voormalige raadzaal van het Ouddorps Raad- en Polderhuis is dit sei zoen, tot en met zaterdag 3 sep tember, een tentoonstelling over vlas en vlasverwerking te zien. Deze is ingericht omdat de vlasteelt tot in de dertiger jaren op Goeree-Overflakkee een be langrijke plaats in de landbouw innam. Tot die tijd telde alleen Ouddorp al drie vlasverwer- kingsbedrijven van behoorlijke omvang. Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provin ciale weg 6, zo. 11.00 uur. Middel- harnis Kerk Langeweg 52: zo. 9.30 uur. Ouddorp: Martinuska- pel Stationsweg 17, zo. 9.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur. Zondag 19 juni Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zondagen om 10.00 uur en op de woensdagavonden om 20.00 uur. uur uur Donderdag: Theokratische Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 13.30 en 18.00 uur in Lutherse kerk. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Jehova’s Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: openbare lezing, Wachttorenstudie. 19.00-20.30 uur school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30, 11.Ó0 en 19.00 uur. Kerkwerve: 11.00 uur. Serooskerke: 10.00 uur. Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.30 uur. Noordwelle: 11.00 uur. Scha- rendijke: 9.30 uur. Brouwersha ven: 9.30 uur. Zonnemaire: 11.00 uur. Noordgouwe: 11.00 uur. Dreischor: 9.30 uur. Ouwerkerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. BRUINISSE - Op en rondom het Kerkplein te Bruinisse kan men weer wekelijks zijn inkopen doen in de kramen op de sei- zoenweekmarkt. De markt vindt wekelijks op woensdag plaats tot en met 14 september. Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Toppershoedje, Strandweg 4. Aanvang zondags 10.00 uur. Voor de kinderen zijn er twee echte clowns, die onder meer de kinderen gratis schminken. Voor de allerklèinsten is er een draai molen en het muzikale gedeelte wordt ingevuld door De Blaos- kaffers uit Made. Verder is ook de kop van Jut aanwezig. Deze tak van bedrijf is nu in het museum weer tot leven gebracht in een vrij volledige expositie. De tentoonstelling draagt de ti tel Van vlas tot kant. Zo is het teelt- en vlasverWerkingsproces van het vlas te zien, van lijnzaad tot vlasdraad en van repel tot he kel. Daar blijft het niet bij. Ook de moderne toepassingen van het linnendraad en zelfs de ver werking van de afvalprodukten, zoals lemen en de overblijfselen van het lijnzaad zijn te zien. De expositie is in de maand juni dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. In de maanden juli en augustus is de tentoonstelling dagelijks van 10.00 tot 13.00 uur geopend en 's middags van 14.00 tot 17.00 uur. Op zondagen is het museum gesloten. bout om spijkers aan te drijven; 2. afscheidsgroet; 3. ribbe; 4. ou de lengtemaat; 5. vaartuig; 7. voorzetsel; 8. oosters weefsel; 9. vrouwelijk dier; 10. vuil, onzin delijk; 12. bewijs aan een cou- ponblad; 13. belegering; 16. zee hond; 17. stuk stof; 18. Euro peaan; 20. vroegere naam van To kio; 25. hoofdofficier; 27. kost baar voorwerp; 28. insekt; 30. zeer aantrekkelijk; 31. vierkante steen; 32. insekt; 33. alvorens; 34. klopje; 35. mondrand; 40. insekt; 42. ongekunsteldheid; 43. man- netjesree; 45. muziekinstru ment; 46. cilindervormig hol voorwerp; 48. smaakgewaarwor- ding; 50. lofdicht; 51. brandstof; 52. baarsachtig visje; 53. bloei maand; 55. rivier in Spanje; 57. plaats, plek; 60. telwoord; 63. sportevenement (afk.); 65. bolge was. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur. Brouwershaven/Zonnemaire: Bostonpleinkerk: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 10.00 en 17.00 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. HORIZONTAAL: 1. kerkeljke functie; 6. gezelschapsspel met stokjes; 11. vallei; 12. aanhan gend postzegelstrookje; 14. hou ten drinkkom; 15. in iets; 17. li vreibediende; 19. insekt; 21. tak van sport; 22. randschrift v.e. munt; 23. laagtij; 24. kaartspel; 26. naar onze mening (afk.); 27. teken om een richting aan te ge ven; 29. bij voortduring; 30. be dorven; 32. overdreven voorlief de voor iets; 34. naam v.e. boek; 36. ringvormig handvat; 37. sier plant; 38. kreet; 39. zeurkous; 41. handigheid (fig.); 44. deel van het oor; 45. vogelsnavel; 47. ogenblik; 49. en omstreken (afk.); 51. natuurlijke snelle gang v.e. paard; 53. muzieknoot; 54. persoon van adel; 56. ijzeren hefboom; 58. overtreffende trap van goed; 59. hoog tweewielig rijtuig; 61. te eniger tijd; 62. lote rijbriefje; 64. ijzerhoudende grond; 65. tijdmaat; 66. delfstof; 67. laagste rang der getitelde edelen. VERTICAAL: 1. puntige ijzeren Voorlopig worden de excur- over het afgesloten gedeelte, sies één keer per week gehou- waar de fjordenpaarden en den en wel op donderdag van Heckrunderen met hun veu- 09.30 tot ongeveer 11.30 uur. lens lopen. Daarnaast zijn er Het vertrek is vanaf de boer- op de slikken ook veel vogels, derij van De Kok, Bouwdijk hazen en konijnen te zien, 11 in Melissant. De eerste evenals bijzondere planten, wandeling is donderdag 16 ju ni. De deelnemers worden Liefhebbers kunnen zich aan vervoerd op een overdekte melden voor een tocht over de aanhanger achter een trek- slikken bij de WV’s in Oud- ker. dorp, Middelharnis en Her- kingen. Omdat het aantal plaatsen per rit beperkt is, moet er van te voren wel gere serveerd worden. De prijs De Kok geeft vooraf en tij- van de rondrit staat nog niet dens de rit uitvoerig'deskun- definitief vast. Wel zal het on- dige uitleg bij wat er te zien der de 10,- per persoon blij- is. De tocht gaat grotendeels ven. Opel, Isuzu, Akkerdaas B.V., Noordgouwe, telef. (01112) 1347. Renault - Fa. Braai, Zierikzee, telef. (01110) 12529. Peugeot, Talbot - Garage ,,De Nobelpoort”, Zierikzee, telef. (01110) 14453. Mercedes, pers, wagens en lichte bedrijfswagens, Honda, Daf trucks - Autobedrijf Gilijamse B.V., Renesse, telef. (01116) 1370. Ford - Garage Glerum B.V., Zie rikzee, telef. (01110) 12281. Land/Range Rover-Rover-Suzu- ki. Fa. Ista, Oosterland, telef. (01114) 1495. Mazda, Alfa Romeo Fa. Lege- maate, Zierikzee, telef. (01110) 12686. Volvo - Fa. Noordhoek, Burgh, telef. (01115) 1458. B.M.W. Fa. Remeeus, Ouwer kerk, telef. (01114) 1473. V.W., Audi Slager B.V., Brou wershaven, telef. (01119) 1344. Saab/Mitsubishi - Autobedrijf A. L.G., Calandweg, Zierikzee, telef. (01110) 14457. Citroën - Garage Louis Goed- bloed, Zierikzee, telef. (OHIO) 14951. Nissan - Fa. M. van Dijke, Nieu werkerk, telef. (01114) 1364. Fiat, Lancia - Fa. J. van der Wekken, Zierikzee, telef. (01110) 12212. Toyota - Garage Dijkman, Zuid- straat 10, Haamstede, telefoon (01115) 1446 en 1533. Daihatsu, Skoda - 7 B. V., Bruinisse, telef. (01113) 1759. Lada - Garage Gebr. Bal, Brui nisse, telef. (01113) 1456. Bandenservice Rinus Roon - Groeneweegje 27A, Zierikzee, telef. (01110) 17040 en 13159 Suzuki, Daihatsu - Irene, Brui nisse, telef. (01113) 1292/2409. Toyota - Mol, Nieuwerkerk, te lef. (01114) 2624/1367. Citroën - Wandel, Nieuwerkerk, telef. (01114) 1487. Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Geref. Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur. Ford - Witvliet, Middelharnis, tel. 01870-2644. BMW - Autobedrijf A. J. van Rumpt, Stad a/h Haringvliet, tel. 01871-1553. V.A.G. J. van Geest, Stellen dam, tel. 01879-1593. Opel, Isuzu Knöps bv, Middel harnis, tel. 01870-2222. Mazda - Garagebedrijf J. J. Blaak bv, Den Bommel, tel. 01871-1317. Mazda - Automobielbedrijf Jac. de Gast, Dirksland, tel. 01877-1122. Fiat Autobedrijf Schlink, Oud dorp, telef. 01878-1295. Honda - Autobedrijf Schlink, Middelharnis, telef. 01870-2555. Mercedes, Toyota - Garage v. d. Velde, Sommelsdijk, tel. 01870- 4466. Mitsubishi - Automobielbedrijf Gebr. v. Splunter, Middelhar nis, tel. 01870-2537. Suzuki, Alfa Romeo - Nijsse bv, Oude Tonge, tel. 01874-1235. Austin Rover - Visbeen bv, Acht huizen, tel. 01873-1491. Peugeot, Talbot - J. A. Visser, Middelharnis, tel. 01870-3094. Volvo Karels Autoservice, Nieuwe Tonge, tel. 01875-2222. Citroën Hesselink, Dirksland, tel. 01877-1357. 2

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 15