EXPOSITIES De poppenwereld van twee kunstenaressen ten toon Nog naamloos vocaal ensemble debuteert in kerk van Renesse 1 Expositie van Anje Schoneman g Schouwen-Duiveland Repertoire jat er Druk bezet Goeree-Overflakkee t r 97 Poppenfamilie Voorbeeld Tot zaterdag 2 juli in de Bewaerschole Hu rgh-Haam stede Ie vrij] ik- I f heid >r en Dirigente Willie Bil: muziek maken” BURGH-HAAMSTEDE - Op zaterdag 18 juni geeft het nog naamloze vocaal ensemble onder leiding van dirigente Willie Bil haar eerste echte concert. Grondlegster Willie Bil: ,,Ik ben er ei genlijk uit idealisme mee begonnen. Ik ben diri gente van verschillende koren en dan heb je toch te maken met een vrij grote groep. En dat brengt nu eenmaal bepaalde beperkingen met zich mee. Willie Bil is een ambitieus muzikante/dirigente. Niet dat ze nu zo graag beroemd wil worden. „Ik wil gewoon graag hele mooie muziek maken met het vocaal ensemble. Dat is echt de enige drijf veer”. „Wij willen gewoon mooie Ze maakt voor haar zelf niet Ouddorp - Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis, Raad huisstraat 4. Tentoonstelling Van vlas tot linnen. Iedere za terdag zijn er linnenweef- en kantklosdemonstraties. T/m 3 september. Openingstijden t/m 30 juni van 14.00-17.00 uur, 1 juli t/m 31 augustus 10.00-13.00 uur en van 14.00-17.00 uur. Za terdags gedurende het hele seizoen van 10.00-13.00 en van 14.00-17.00 uur en zondags gesloten. Neeltje Jans In de Delta Expo. Fototentoonstelling van twaalf oud-cursisten van het Kreatief Centrum De Hof in Amersfoort. T/m 30 juni. Burgh-Haamstede - Kunstnijverheid ’t Oute ’Uus, J. J. Boei- jesweg 6. Permanente expositie van aquarellen, brooddeeg en karakterpoppen. Cursussen voor vakantiegangers moge lijk. Iedere dag geopend van 11.00-17.00 uur Zierikzee Grote Kerk. Tentoonstelling Zeeuwse Musea ten toongesteld. T/m 2 juli van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. „Ik liep eigenlijk al jaren rond met plannen om een vocaal en semble op te richten”, aldus Wil lie Bil. ,,Ik had gewoon het idee dat er veel meer mogelijk moest zijn. En vanuit die achtergrond ben ik gewoon mensen gaan be naderen”. De dirigente hakte vo rig jaar april de knoop door en selecteerde een aantal stemmen. „Want ik stel heel hoge eisen aan het vocaal ensemble”. De werkelijkheid komt goed naar voren in haar zogenaamde poppenfamilie. Haar broertje en Naast haar poppenwereld toont ze ook werk vanuit haar beroep. In het verleden is ze bij reclame bureaus werkzaam geweest en daarvan heeft ze een aantal teke ningen en advertenties liggen. De tekenopleiding heeft ze aan de academie de couture gehad. Van origine is ze mode-illustra- trice. Ook vanuit die baan is er niet alleen werk te zien, maar ook vanuit de illustraties, die ze door opdrachten voor boeken heeft gemaakt. De tentoonstel ling is behalve zondags de gehele week geopend van 13.30 tot 16.30 uur. Aan het concert in de kerk in Re- nesse werken ook mee het strij- kersensemble Vlissingen onder leiding van Myra van Groenen- dael, organist/pianist Rien Bal kenende, fluitist Reimo Faber en sopraan Willie Fey tel. Brouwershaven - Museum De Vergulde Garnaal. Expositie Brouwershaven en de zeevaart in de 19e eeuw. Tot eind sep tember van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Noordwelle - Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Perma nente expositie van Nel de Bruin uit Delft met raku gestookt werk, Mariet Lems eveneens uit Delft met pit fite, Hanneke Keuning uit Schouwen met porcelein gedraaide gebruiks voorwerpen en Karin Raak met vrij werk uit fijne chamotte. Dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur „De repertoirekeuze? Ja, dat is een beetje moeilijk te omschrij ven. Tijdens het concert in de kerk in Renesse spelen we bij voorbeeld het Laudate Domi- num van Mozart en psalm 150 in de bewerking van Cesar Franck, maar ook het Laudatio Patris van Jurriaan Andriessen. Dat is een hedendaags componist en ik vind het erg mooi wat die man maakt”. „De mensen die ik benaderd heb voor het vocaal ensemble zijn stuk voor stuk druk bezette mensen. Daarom zijn we begon nen met eens in de drie weken re peteren. Maar dat voldeed niet. Ik had telkens het idee dat ik op iedere repetitie weer van de grond af aan moest beginnen”. Voordat de kunstenares uit Re nesse met een pop aan de slag gaat, begint ze eerst, in tegen stelling tot de Vlaardingse kun stenares, met het maken van een verhaal. „Dat doe ik overal. Zelfs als ik de honden ga uitla ten. Elk poppetje heeft als het ware een geschiedenis achter de rug en dat moeten ze ook uit stralen”. Zo krijgt haar verhaal een vorm van dash of klei, want dat is waar ze over het algemeen haar werken mee maakt. Voor Emmy A. Trouw geldt een andere stelregel voor het maken van haar poppen. Zij zorgt wel eveneens dat de poppen iets uit stralen. Het verschil is, dat zij de poppen maakt in de vorm die een ieder bekend is. In haar kunstwerken zit affiniteit met de werkelijke wereld. Bij Thnne- ke van der Heul zijn het echte fantasiefiguren. Herkingen Studio Lohr/Theetuin De Bongerd, Molendijk 65. Expositie van kleine collectie van Norman York’s non- figuratieve werk in water- en plakkaatverf. Tot eind juni da gelijks geopend van 10.30 tot 21.30 uur, behalve op donder dag. een paar jaar moeten werken om het tot het huidige resultaat te brengen. „Maar dan ook elke dag”, benadrukt ze. De kleding van haar wezentjes is ook aange past aan de bewegelijkheid van de werken, die ze tentoonstelt. „De kleding is daarbij zo aange past, dat het lijkt alsof er vaak een wind tegen de wezentjes in blaast”. haar moeder heeft ze nagemaakt van foto’s. Zo heeft ze enkele da gen voor de expositie werd ge opend de Westerschouwse burge meester J. L. Niemantsverdriet- Leenheer gemaakt. Ook zij staat in de Bewaerschole ten toon naast alle andere met gouaches bewerkte poppen van groot naar klein. „We zijn toen op gegeven mo ment begonnen met eens in de twee weken repeteren en dat be valt veel beter. Maar eigenlijk heb ik nog steeds te weinig men sen voor het ensemble. Er zitten nu twaalf mensen bij en het meest ideaal zou zijn als er nog acht bij zouden komen”. eerst een voorbeeld. Niet op pa pier en niet in haar hoofd. Ze be gint met houtpoeder en dat mo delleert ze vanuit het niets. „Een kunstenaar neemt vaak een stuk steen en werkt dan van buiten naar binnen toe. Voor mij is het juist de omgekeerde wereld. Ik werk van binnen naar buiten”. Bij het maken van een wezentje ontstaat er vanzelf een uitstra ling op het gelaat van het kunst voorwerp. Als ze daarmee tevre den is, werkt ze het verder uit tot een kant en klaar kunstwerk. Het kost haar vier tot zes weken om haar groeiende gedachte in een beeld om te zetten. Ze heeft ZIERIKZEE - Een aantal beken de Zierikzeeënaars, onder wie ook burgemeester mr. J. J. P. M. Asselbergs is door Anje Schone man op het witte doek gezet. Zo’n twintig a tweeëntwintig schilderijen zijn in de week van zondag 19 tot en met zaterdag 25 juni in de Dikke Toren te zien. Nadat Anje Schoneman vorig jaar haar stillevens, portretten en landschappen in de Dikke Tb- ren aan het publiek toonde heeft zij het dit jaar over een andere boeg gegooid. Bekende Zierik zeeënaars als onder andere bur gemeester mr J. J. P. M. Assel bergs en wethouder J. Groen en markante figuren als ome Kees en tante‘Coba, de gebroeders Van Velthoven Jaap Kwaak en Piet Slootmaker zijn door de Zierikzeese schilderes op het witte doek vastgelegd. Deze tentoonstelling die niet al leen voor de toeristen maar ze ker ook voor de plaatselijke be volking een trekpleister moet zijn is in de week van zondag 19 tot en met zaterdag 25 juni in de Dikke Toren te zien en wel gedu rende de volgende tijden: zon dag tussen 12.00 en 17.00 uur en op werkdagen van 11.00 tot 17.00 uur. Volgens Willie Bil dient een vo caal ensemble te bestaan uit zes sopranen, zes alten, vier tenoren en vier bassen. „Ik kom nu voor al sopranen en alten tekort. Want je bent ook zo vreselijk kwetsbaar hè. Als er eens ie mand ziek is of zo dan kun je ei genlijk al niet verder. Eigenlijk is iedereen in het ensemble on misbaar”. Burgh-Haamstede - De Bewaerschole, Weststraat 18. Ten toonstelling van poppenmaakster Thnneke van der Heul uit Vlaardingen en Emmy A. Trouw met fantasiefiguren, kostuumpoppen, mode advertentie-tekeningen en boekil lustraties. T/m 2 juli dagelijks (met uitzondering van zondag) van 13.30-16.30 uur. „De repertoirekeuze is eigenlijk ook bepalend geweest bij de oprichting van het ensemble. Ik wilde graag bepaalde muziek stukken uitvoeren. Gewoon om dat ze zo vreselijk mooi zijn. Maar bij de koren zag ik daar geen kans voor, en met het en semble kan het wel”. Bruinisse - Hal van gemeentehuis. Foto-expositie Leen Koper met als onderwerp natuur. De gehele maand juni. Zoals al gemeld zitten er niet de eerste de besten in het vocaal en semble. „Niet iedereen zit op een koor hoor, maar het zijn wel alle maal mensen die intensief met hun stem bezig zijn. Geschoolde stemmen. Want ik stel muzikaal gezien hoge eisen en tegenover de "leden van het vocaal ensem ble zeg ik ook precies waar het op staat hoor. Maar dat nemen ze heel goed op want het gaat ieder een om hetzelfde: de muziek”. „Op het programma staan bij voorbeeld ook orgel- en vioolso- li”, aldus Willie Bil. Zij stelt dat kortere optredens van het vocaal ensemble, onder andere tijdens kerkdiensten, veel positieve reacties te weeg bracht. „Maar ik ga niet zo pf op reacties. Al is het natuurlijk altijd leuk om te horen dat men het leuk gevon den heeft. En het ligt er natuur lijk ook aan wie het zegt. We hebben ook meegewerkt aan de opening van de Grote Kerk in Zierikzee en toen zei één van de mensen van de NOS dat als we zo door zouden gaan Nederland er nog wel meer van zou horen. En dat is toch een leuke stimu lans”. Het concert in de Neder lands Hervormde kerk van Re nesse wordt gegeven op zaterdag 18 juni en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. „Voor mij is dit puur liefhebbe rij, maar het is ook wel vreselijk vermoeiend. Met zo’n kleine se lecte groep repeteer je heel inten sief en soms ben ik na de repeti ties gewoon doodmoe. In princi pe repeteren we anderhalf uur, maar dat loopt vaak uit tot twee, tweeëneenhalf uur”. Zierikzee - Openbare biliotheek. Tentoonstelling Zelden rust, vrouwenarbeid in Zeeland van 1900-1940. Van woensdag 15 juni t/m zaterdag 2 juli. BURGH-HAAMSTEDE - Het woord poppen zegt vaak iets over spelen. Meisjes tot de leeftijd van ongeveer acht jaar zijn er over het algemeen tevreden mee. Toch kunnen ouderen er ook het nodi ge plezier aan beleven. Voor de twee kunstenaressen Tanneke van der Heul uit Vlaardingen en Emmy A. Trouw uit Renesse geldt dat in ieder geval. Zij houden een poppenexpositie tot en met zaterdag 2 juli in de Bewaerschole in Burgh-Haamstede. De tentoonstelling omvat fantasiefiguren, kostuumpoppen, mode-advertentie- tekeningen en boekillustraties. Het werk van Thnneke van der Heul mag dan als poppenwerk worden omschreven, toch is dat voor haar niet de juiste om schrijving. „Voor mij zijn het meer fantasiefiguren vanuit een droomwereld gezien. Vanuit die wereld werk ik met droomwe- zens, die als het ware bewegen”, verklaart de Vlaardingse pop penmaakster. Zij is langzaam naar dit werk toegegroeid. Daar om noemt ze het ook een uitge groeide hobby. Burgh-Haamstede Christelijk cultureel centrum De Burght, Hogeweg 55. Tentoonstelling van aquarellen van Arie Boers. Gedurende de gehele maand juni, van 9.00-12.00 uur, van 14.00-17.00 uur en vanaf 19.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 11