Sneldienst Voorne Putten uitgebreid wegens succes 4 Excursies over de slikken Melissant Bouw van de eerste fase voor historische tramlijn gestart «ra* :n Weekmarkt ïruinisse IWN optimaliseert verbindingen Goeree-Overflakkee ig 3) j !PI Uitleg Sneldienst l” Openbaar railvervoer ■MIDDELHARNIS - Het aantal sneldiensten van en naar Spijkenisse neemt gestaag toe. Ook dit jaar rijdt de bus frequenter, rechtstreeks tussen Rockanje en Spijkenisse. Oostvoorne en Brielle zijn de enige stations van deze sneldienst lijn 100. Ook de sneldienst lijn 101 vanuit Hellevoet- sluis naar Spijkenisse wordt uitgebreid in de ochtendspits. Deze sneldienst vertrekt nu vanaf 6.41 uur tot 7.41 uur om de 10 minuten vanuit Hellevoetsluis. De vroege dienst vertrekt al om 6.21 uur terwijl de laatste sneldienst om 8.01 uur naar Spijkenisse vertrekt. MELISSANT - VVV Overflakkee heeft Staatsbosbeheer in de persoon van de be heerder H. de Kok bereid gevonden tochten over de slikken van Melissant te organise ren. Deze wandelingen worden bij wijze van proef gedurende het zomerseizoen gehou den. Deze zijn bedoeld voor zowel de toe risten als de inwoners van Goeree-Overflak kee. ROUWERSDAM - Er komt een trambaan over de Brouwersdam. Er is in middels een eerste aanzet gegeven aan de werkzaamheden bij de Punt. De- 1 eerste fase omvat onder meer de bouw van de lijnwerkplaats/remise aar de stoomtreinen in worden geplaatst en tevens dienst doet als werk- aats en stalling voor het museummateriaal. „Ook dat is na de voltooi- gvoor het publiek toegankelijk”, meldt A. A. Baars van de Stichting ecreatief Toeristische Museumlijn Grevelingen. De bouwkosten van het 'hele project komen rond de 350.000,-. proef tijdens het zomerseizoen Bij wijze van Op de Punt aan de Brouwersdam 1484 .ST Om de rest van het kostenplaatje beschikking over vijf locomotie- I I markt begint om ongeveer Duur en duurt tot 13.00 uur. branches die in de kramen nvertegenwoordigd zijn aard- pelen, groente en fruit, noten zuidvruchten, brood en ban- I, kleding, lingerie, tricotage, usen en sokken, bloemen en mten, snoep, lederwaren, sie- ien, vis en zuivelprodukten. De inwoners van Sommelsdijk en Middelharnis kunnen vanaf 29 mei rechtstreeks naar Rotter dam met een nieuwe sneldienst telt Baars. De remise wordt ge bouwd door aannemer Kleine en Thnis uit Ouddorp. Lijn 178 - de sneldienstlijn Rot- terdam-Oud-Beijerland - wordt met vijf nieuwe ritten tussen 12.00 en 16.00 uur uitgebreid. De ze ritten zullen alle in Gouds waard eindigen en daarom ook weer van belang zijn voor scho lieren die in Oud-Beijerland op school zitten. Tijdens de zomer vakantie worden deze ritten niet gereden. Ook al, omdat het win kelend bezoek aan het Zuidplein rond te krijgen wil de stichting door middel van een soort spon- krijgen. Dit kan zowel voor indi viduele personen als de bedrij ven aantrekkelijk zijn. Iedere deelnemer krijgt een certificaat waar hij of zij een minimum be drag van 30,- voor moet beta len. l” ven (drie stoom en twee diesel), twee motorrijtuigen (diesel) en Sinds 29 mei worden er alleen nog maar luxe touringcars op lijn 130, de sneldienst Zierikzee- Rotterdam, ingezet. De ZWN heeft dat afgesproken met Van Oeveren, waarmee een samen werkingsverband bestaat. De verwachting is, dat daardoor nog meer mensen hun auto zul len laten staan. Tegen de reistijd van 55 minuten kan toch al geen enkele auto op, gezien de files voor de Heinenoordtunnel en in Rotterdam. Het grotere comfort zal ongetwijfeld nog meer men sen aanspreken. Eens in de 14 dagen zal er een uitzondering zijn, als de passagiers geteld worden. De speciale apparatuur kan alleen maar in gewone bus- sen worden toegepast. lijn 139. De lijn 139 vertrekt in de ochtendspits rondom 7 uur en rijdt zonder te stoppen door naar Rotterdam Zuidplein. Ook de in woners van Ouddorp, Goederee- de en Stellendam kunnen profi teren van de nieuwe sneldien sten. Lijn 136 vanuit Ouddorp sluit direct aan op de sneldienst. De passagiers kunnen in Som melsdijk overstappen alwaar de snelbus naar Rotterdam Zuid plein de mensen staat op te wachten. De sneldienst rijdt drie keer per dag en vertrekt voor de eerste keer om 6.52 uur vanuit Sommelsdijk. Een kwartier, res pectievelijk een half uur, later vertrekken de volgende snelbus- sen van lijn 139. De sneldienst voldoet aan een stijgende vraag van inwoners van Goeree-Over flakkee om direct, snel en com fortabel naar school of werk te reizen. soring het benodigde geld bijeen enige tientallen rijtuigen en goe derenwagons. dan veel later is dan gebruike lijk. Een andere sneldienstlijn - lijn 176 Puttershoek-Rotterdam v.v. - wordt met drie ritten ’s och tends en 3 ritten *s middags uit gebreid, die allen zullen begin nen dan wel eindigen in Maas dam. Dus vaker en sneller in Rotterdam dan wel thuis. Lijn 166 kent ’s middags een ex tra vertrek om 14.32 uur uit Dor drecht. Bovendien zullen alle rit ten op deze lijn nu eindigen op het eindpunt, het autobusstation Heinenoordtunnel. Het verve lende dat sommige ritten te ’s Gravendeel of Maasdam eindi gen is daarmee verdwenen. Het aantal mogelijkheden om vanuit Dordrecht weer thuis te komen is zodoende belangrijk gestegen. ll'INISSE - Op en rondom het rkplein te Bruinisse kan men :er wekelijks zijn inkopen en in de kramen op de sei- enweekmarkt. De markt ndt wekelijks op woensdag lats tot en met 14 september. Sinds 29 mei kent de dienstrege ling van de ZWN weer een aantal flinke verbeteringen. Voortaan kan men al om 6.25 uur van het Zuidplein met lijn 160 naar de Oost-Hoekse Waard en Dor drecht via een overstap op lijn 166 op het autobusstation Hei nenoordtunnel. Ook de MEAO te Oude Tonge kan nu echter bereikt worden. Een extra rit, die om 7.25 uur als lijn 164 van het autobusstation naar de overstaphalte A-29 ver trekt, zorgt ervoor, dat scholie ren om kwart over acht op school kunnen zijn. Belangrijk voor Mijnsherenland, West- maas. Klaaswaal, Numansdorp en ook voor Oud-Beijerland. Eveneens ten behoeve van scho lieren vertrekt er voortaan al om 13.10 uur een lijn 168 vanuit Oud-Beijerland naar Putters- hoek, Maasdam en Strijen. Iemand die 100,- geeft heeft met dat certificaat recht op vier jaar lang gratis vervoer via de stoomtram. Door overmaking van 250,- is dat tien jaar geldig en met 1000,- mag de houder van het certificaat zijn hele le ven op de stoomtram langs de Brouwersdam. Een bedrijf krijgt haar voordeel door het plaatsen van borden in zowel de wagons als bij de remise. stichting heeft nu de beschik- >8 over een bedrag van 00.000,-. Daar kan voorlopig eerste fase min of meer mee ouwd worden. In feite is de lisatie na de eerste fase nog ween ’ruwe bouw’. „De aan- de lijnnummers. De bestaande lijn 103 tussen Rockanje en Spijkenisse-Hekelingen en de nieuwe lijn 109. tussen Brielle en Spijkenisse-Hekelingen. Op 6 november 1987 reden de eer ste bussen over de Stormvloed kering. Direct na de opening van de dam over de Oosterschelde bood ZWN haar diensten aan. De langste buslijn van het Delta gebied was gerealiseerd. De kustlijn verbindt Vlissingen met Spijkenisse. Het eerste weekend maakten duizenden mensen gra tis kennis met de nieuwe kust lijn. Kennelijk beviel de gratis kennismaking. Binnen het half jaar, nadat de kustlijn van start ging, breidt ZWN haar diensten uit. Het traject vanaf Spijkenis se naar Stellendam is druk be zet. De rechtstreekse aansluiting in Stellendam op lijn 136 naar Middelharnis trekt extra passa giers. Het grote aanbod van pas sagiers rechtvaardigt een uit breiding van het aantal diensten van de lijn 104 tussen Spijkenis se en Stellendam met aanslui ting naar Middelharnis. Na één uur ’s middags tot 18.00 uur rijdt de 104 elk half uur. Vooral scho lieren kunnen hiermee hun voor deel doen. In de schoolvakanties rijdt de kustlijn om het uur. ~jDe uitbreiding van de sneldienst ^“betekent een hele vooruitgang. Vooral de vele scholieren, die in ie drukbezette bus moeite heb- icn met het vinden van een zit- ilaats, kunnen niet alleen snel laarook comfortabel reizen. In Ie schoolvakanties rijdt de bus dais vorig jaar en vervalt de uit leiding in de dienstregeling. Het aantal ritten van lijn 103 ip het traject Rockanje-Brielle noest echter helaas verminderd lorden. Oorzaak is een te laag ratal reizigers. Om die reden tbben de bussen tussen Brielle n Spijkenisse twee verschillen- De tramlijn gaat lopen vanaf de Punt tot nabij het Noordzee Aquarium. Als het aan de stich ting ligt kan de locomotief in het voorjaar van ’89 voor het eerst gaan rijden. De kans bestaat ook, dat de spoorlijn verder over Schouwen-Duiveland gaat lo pen. De Stichting RTM heeft de Al dit materiaal is afkomstig van de voormalige NV Rotter- damsche Tramweg Maatschap pij; thans streekvervoersmaat- schappij Zuid-West Nederland. Deze NV verzorgde vanaf 1898 tot 1966 het openbaar railver voer op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en wat in het gebied grote maatschappelijke en culturele ontwikkelingen heeft teweeggebracht. De realisatie van het RTM- project omvat de aanleg van een tramlijn met bijbehorende in frastructurele werken, waaron der eveneens een statisch tram- museum. Aangepast aan het re gionale karakter wordt tevens een pakket voorzieningen gebo den, dat vergelijkbaar is met dat van het Nederlands Spoorweg museum in Utrecht (modellen, films, video, fotoverzameling en educatieve voorzieningen). kleding kunnen we nog niet be talen, zoals sanitaire voorzienin gen en een vloer. De transport van de materialen, zoals de rails worden bekostigd door de geza menlijke transportbedrijven van Goeree-Overflakkee”, ver- Voorlopig worden de excur- over het afgesloten gedeelte, sies één keer per week gehou- waar de fjordenpaarden en den en wel op donderdag van Heckrunderen met hun veu- 09.30 tot ongeveer 11.30 uur. lens lopen. Daarnaast zijn er Het vertrek is vanaf de boer- op de slikken ook veel vogels, derij van De Kok, Bouwdijk hazen en konijnen te zien, 11 in Melissant. De eerste evenals bijzondere planten, wandeling is donderdag 16 ju ni. De deelnemers worden Liefhebbers kunnen zich aan vervoerd op een overdekte melden voor een tocht over de aanhanger achter een trek- slikken bij de WV’s in Oud- ker. dorp, Middelharnis en Her- kingen. Omdat het aantal plaatsen per rit beperkt is, moet er van te voren wel gere serveerd worden. De prijs De Kok geeft vooraf en tij- van de rondrit staat nog niet dens de rit uitvoerig deskun- definitief vast. Wel zal het on- dige uitleg bij wat er te zien der de 10,- per persoon blij- is. De tocht gaat grotendeels ven.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 7