rovinciale VVV Zeeland omt met de Delta-route Derde editie Taptoe Zierikzee in de maak $8^ ^Bont circusspektakel te zien in Renesse iS Avondvier daagse weer van start Rommel markt Scharendijke “I ir. ir: 1. s. [Circus Holiday verzorgt twee N (her landschappelijk aantrekkelijke wegen Ie 1 KENESSE - De doldrieste muzikale caprio- I en van Ron Ronnell en zijn makkers, de ver schijning van Ravicki, een 2500 kilogram i en zware Afrikaanse neushoorn en het sensati onele rad des doods. Dit alles vormt slechts een kleine greep uit het bonte spektakel dat circus Holiday zaterdag 18 en zondag 19 juni in Renesse laat zien. Zowel ’s middags (16.00 iur) als ’s avonds (20.00 uur) trekt een bonte stoet van circusartiesten aan het publiek 'voorbij. 1 Iv^ake every day a circusday koolzwarte Friese hengsten is oftewel zorg ervoor dat elke dat een dressuurproef af legt, dag net zo opwindend is en Beschrijving Renesse ie etappes Kreken Route twee sluit aan op route die verschijnt De opbrengst komt ten goede aan het orgelfonds. Naast de uit gebreide rommelmarkt is er te vens een bazar met activiteiten als een rad van avontuur, een schiettent, sjoelbakken, darts, een 21-spel en een prikblok. Ook voor de kinderen zijn er diverse activiteiten. De inwendige mens wordt verzorgd met gebakken vis, broodjes haring en worst, pannekoeken, limonade en een biertje. 10 juni 11 juni. 12 juni 13 juni 14 juni 15 juni 16 juni'. 17 juni 18 juni 19 juni voerd en vandaar voert de route naar Zonnemaire. Het ministerie van landbouw en visserij/openluchtrecreatie maakte het financieel mogelijk de Deltaroute te ontwikkelen en uit te geven. Alles bij elkaar is het een 32 pagina’s tellend boek werk geworden dat verkrijgbaar is bij alle VW-kantoren, vanaf 1 mei. De totale lengte van de Del taroute bedraagt 609 kilometer. typerende windwijzers en ver dronken land. Zierikzee 10 juni 11 juni 12 juni 13 juni 14 juni 15 juni 16 juni 17 juni. 18 juni 19 juni. Kop Goeree 10 juni 11 juni 12 juni 13 juni 14 juni 15 juni 16 juni 17 juni 18 juni 19 juni 14.15 15.10 15.55 16.45 17.25 18.05 18.40 19.15 19.45 12.55 13.45 14.36 15.25 16.05 16.45 17.25 18.05 18.45 12.45 13.35 14.26 15.15 15.55 16.35 17.15 17.55 18.35 ERIKZEE - Op initiatief van de Provinciale VVV Zeeland is de eltaroute verschenen. De voltooiing van de Deltawerken was lor de VVV Zeeland aanleiding om deze uitgebreide autoroute oor het Deltagebied te ontwikkelen. De Deltaroute voert langs lidelijk waarneembare landschapselementen, die ook iets ver- lllen over het leven met het water en de strijd tegen het water die lorde eeuwen heen in Zeeland is gevoerd. Met opzet is gekozen lor een route die gaat over landschappelijk aantrekkelijke wegen kardoor de route ook geschikt is voor fietsers. ZIERIKZEE - De Stichting Taptoe Zierikzee stelt aan de der de editie van haar muziekspektakel slechts één voorname voorwaarde; er moet kwaliteit in de arena gebracht’worden. Volgens voorzitter A. F. Schiettekatte is dat de enige manier voor een muziekgebeuren van deze omvang om een traditie te worden. En dat is wat de stichting maar al te graag wil en dan nog met zoveel mogelijk bezoekers. Hoogwater 13.15 1.25 2.30 3.30 4.15 5.05 5.50 6.30 7.05 7.45 Hoogwater 11.55 0.25 1.19 2.09 2.52 3.37 4.19 4.58 5.46 6.25 Schouwen-Duiveland zijn e verschillende routes uit- itippeld, die ook weer op el- ir aansluiten. Etappe één ert van Bruinisse naar Burgh- isen start bij de jachthaven in misse. Via de Dillingsweg rit men naar Dreischor ge- één en start dientengevolge in Burghsluis. In de routebeschrij ving wordt uiteraard niet nage laten de passant te wijzen op het vuurtorenhuisje dat op het Ha venplateau dienst doet als kan toor voor de Havenmeester. Het volgende opmerkelijke monu ment op de route is de Plompe Toren van Koudekerke. Tijden hoogwater te Bruinisse: 100 minuten later dan Renesse. (Bij open Stormvloedkering) Tijden hoogwater te Westen schouwen: 10 minuten vroeger dan Renesse. Laagwater 6 uur later dan bo vengenoemde tijden. Hoogwater 11.45 0.15 1.09 1.59 2.42 3.27 4.09 4.48 5.36 6.15 Langs Kerkwerve en Noordgou- we gaat het vervolgens richting Schuddebeurs. De etappe ein digt in Zierikzee en ook hier kan men weer kiezen. Of een rond wandeling door de monumen tenstad maken, of aansluiten op etappe drie, of aansluiten op rou te vijf via de Zeelandbrug. Rou te twee is 24 kilometer lang. De route gaat over de Ooster- scheldedijk verder richting Schelphoek. Een prima gelegen heid om even de benen te strek ken en de auto- of fietstocht af te wisselen met een wandeling in dit natuurgebied. Volgende kern in deze route is Brouwershaven en van daaruit gaat het richting Scharendijke. In de routebeschrijving wordt de automobilist gewezen op de De Muralt-muurtjes op de zee dijk. Over de Rampweg wordt de au tomobilist of fietser naar Renes se gevoerd en via de Hogezoom naar Burgh-Haamstede. Daar aangekomen wordt men voor de keus gesteld. Of afslaan richting Burghsluis, waar men aanslui ting vindt op route twee, of af slaan richting Stormvloedke ring om route vier op Zuid-Beveland te volgen. Route één is 38 kilometer lang. ZIERIKZEE - Onder het motto Traint U al voor de Zierikzeese avondvier daagse, heeft het behan delende comité de officië le datum voor de Zierik zeese avondvierdaagse vastgesteld. Maandag 13, dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 juni zijn de vastgestelde dagen. De avondwandeling wordt dit jaar voor de 43e keer gehouden. Iedereen kan zich vanaf heden weer op geven. Het is aan de Zie rikzeese burgemeester mr. J. J. P. M. Asselbergs om de deelnemers de laat ste dag even toe te spre ken op het Havenplein. SCHARENDIJKE - In Scharen dijke wordt zaterdag 11 juni vanaf 09.00 uur een rommel- markt/bazar gehouden door vrijwilligers van de Nederlands Hervormde Kerk. De Deltaroute is niet voorzien van bewegwijzering en de route beschrijving laat hier en daar aan duidelijkheid te wensen over. Met behulp van de bijge voegde kaartjes moet het moge lijk zijn om toch de juiste weg te vinden. De auteur Henri Arnol- dus verleende zijn medewerking bij het opstellen van de beschrij vingen en toelichtingen. Het organiserende team, be- goedkoper zijn dan op de staande uit Dries Schiettekat- avond zelf. Volwassenen beta- te, Gerard Wanders, Cor van len aan de kassa tien gulden, der Linde, Adri Hese en Wim terwijl er in de voorverkoop van Oeveren, heeft momen- 7,50 gulden moet worden neer teel de handen vol aan de voor- geteld. Hiermee hoopt de bereidende activiteiten voor stichting de drempel voor ge- de taptoe, die dit jaar op vrij- zinnen te verlagen. Voor kin- dag 1 juli gepland is. Wederom deren tot twaalf jaar moet er treden er zes korpsen voor het vijf gulden betaald worden voetlicht, waarbij de Zierik- (ook in de voorverkoop), zeese delegaties van Rust Roest en Kunst en Eer vanzelf- Het muzikale aanbod is sa- sprekend niet ontbreken. mengesteld in samenspraak met de Stichting Combinatie Voor de derde editie van het van Korpsen, waarbij Rust muziekspektakel is nog meer Roest ook is aangesloten, uit de kast gehaald dan de Naast de twee Zierikzeese ge- twee voorgaande jaren. Zo zelschappen kan het publiek komt er een grotere tribune, rekenen op een show van Da- die plaats biedt aan 1456 per- miate Band uit Haarlem, het sonen. En ook wordt er een Wilhelmus’ Muziekkorps uit professionele lichtinstallatie Sliedrecht, De Flora band en gehuurd. Omdat de taptoe dit de Deltaband uit Vlissingen. keer iets later zal beginnen (20.30 uur) kan er naarnate de De Zierikzeesche Nieuwsbo- avond vordert meer met het de, die als hoofdsponsor fun- licht gedaan worden. geert, brengt ter gelegenheid Ook een wijziging ten opzich- van de derde taptoe een bijla te van het vorige jaar is, dat de ge uit, die verschijnt op kaarten in de voorverkoop woensdag 15 juni. Het volgende reisdoel in de rou te is Oosterland. Hier aangeko men wordt men langs het Gast huis geleid en via de Hoge Maireweg en de Langeweg wordt de richting van Zijpe ingesla gen. Wie voor juli 1988 komt kan het Veer Anna-Jaeobapolder nog in actie zien. Wie later komt komt te laat. Dan is de laatste veerverbinding van Schouwen- Duiveland opgeheven. Etappe drie van de Deltaroute eindigt in Bruinisse. Daar aan gekomen is het zeker de moeite waard om een wandelingetje te maken over de dijk en de bedrij vigheid op de buitendijkse be drijven gade te slaan. De Delta route voert niet alleen langs Deltawerken, maar gaat ook en vooral langs vliedbergen, De Muraltmuurtjes, karrevelden, -en van de topattracties is hondenliefhebbers iet optreden van de meester- hun hart ophalen aan de poe- Iresseur Alberto Althoff die dels van Ronnell die een re mmen met de 2500 kilogram vue opvoeren. ware neushoorn Ravicki De leden van de Marokkaan- roor de nodige sensatie zorgt, se springgroep Larbi zorgen üthoff die door de Neder- er met hun wervelende salto’s andse Club van Circusvrien- en flicflacs voor dat het pu- len werd onderscheiden met bliek met ingehouden adem fcOscar Carré Trofee ’87 ver- toekijkt. Dat geldt nog meer SEN ?ont overigens niet alleen voor het hoogtepunt van deze ijn kunsten op de rug van de- nieuwe show, het optreden s Afrikaanse kolos. Samen van de Westduitse hoog let zijn assistenten laat deze draadkunstenaar Lothara die •eesterdresseur nog een aan- zo’n tien meter boven de al Afrikaanse olifanten, een hoofden van de bezoekers ijlpaard, lama’s, Tibetaanse over een kabel balanceert en aks en Siberische kamelen dat zonder balanceerstang en ien terwijl er ook een achttal vangnet. Startpunt van route drie is Zie rikzee. Even buiten Zierikzee gaat het via de Gouweveerseweg naar Ouwerkerk. Langs het Die pe Gat voert deze derde etappe naar de kreken van Ouwerkerk. Een gebied dat ook weer ver schillende mogelijkheden biedt voor ontspanning. De caissons herinneren aan de watersnood ramp in 1953 en wie wil kan ook een bezoek brengen aan het mini-scheepvaartmuseum. i Deltaroute is opgebouwd uit ren rondgaande routes door de rschillende streken in Zee- id: Schouwen-duiveland, Tho- i, Noord-Beve-land, Walche- i, Zuid-Beveland, West euws-Vlaanderen en Oost euws Vlaanderen. Deze rond- ande routes worden met el- ar verbonden door dammen, liggen, veerponten of dijken, opzet maakt het mogelijk dat ook slechts gedeelten van de ite gereden worden. ilezierig als de dag waarop je Een stukje wild west ont- tennis maakt met de kleur- breekt ook niet in de voor- ijke circuswereld, is voor de stelling van circus Holiday, irogrammamakers van cir- Met knallende zwepen, flit 's Holiday als uitgangspunt sende tomahawks en snorren- lenomen voor de show waar- de pijlen laat de Apache Ge- j lan zo’n zeventig artiesten ronimo en zijn wildwest- H iun bijdrage leveren. Company zien hoe een trefze kere cowboy te werk gaat. De kunnen

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 3